Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání č. 3/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání

Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 3/2004

konaného dne 28. dubna 2004

 

Přítomno:

10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 6 z jednání omluveno, 1 host. – viz prezenční listina.

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Centrum dalšího vzdělání

3.      Grantové schéma pro Opatření 3.3. OP RLZ

4.      Aktuální výstupy akčního plánu v oblasti LZ

5.      Informace o společném jednání RRLZ  kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

6.      Různé

 

 

1.      Zahájení

 

Účastníky jednání přivítala předsedkyně rady Alena Štěrbová a krátce pohovořila o hlavních tématech, které bude RRLZ projednávat.

 

2.      Aktuální výstupy akčního plánu v oblasti LZ

 

Aktuální výstupy akčního plánu představil členům RRLZ pracovník Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Tomáš Čihák.

Od začátku akčního plánu bylo podle něj posbíráno již téměř 550 projektových záměrů v celkové výši 6,5 miliardy korun. Z těchto projektových záměrů jich nejvíce směřuje do SROPu. Co se týká projektových záměrů v oblasti OP RLZ, těch je v současné době 29 a mají celkovou hodnotu asi 450 milionů korun. Podle Čiháka je však předčasné tvrdit, že všechny projektové záměry budou dopracovány do fáze projektu.

V současné době se jedná o prodloužení smlouvy se sběrači projektových záměrů, kterých bude napříště přibližně 45. Rovněž probíhá budování tzv. EU týmu a týmu poradenských pracovníků. Tyto týmy zabezpečí na úrovni krajského úřadu organizaci čerpání prostředků z ESF a důležitou roli budou hrát i při poradenství žadatelům.

Pozn.: Prezentace Tomáše Čiháka je přílohou tohoto zápisu.

 

3.      Centrum dalšího vzdělávání (CDV)

 

Jiří Hrdlička reagoval ve svém příspěvku na informace, které k tématu CDV zazněly v průběhu minulého jednání RRLZ. Připomněl, že diskuse na toto téma je zatím poněkud předčasná. V současné době byla vytipována budova v jihlavské čtvrti Bedřichov, nyní MPSV připravuje její odkoupení od města Jihlava. Pokud bude třeba peníze na opravy utratit již v letošním roce, pak by bylo podle Hrdličky vhodné koupit budovu co nejdříve, tak, aby mohla být zahájena její rekonstrukce.

Jiří Hrdlička informoval členy RRLZ o tom, že se již rozběhlo výběrové řízení na dodavatele technického vybavení pro CDV. V současné době rovněž probíhá výběrové řízení na kontraktora. Kontraktor bude řídit a realizovat projekt (jedná se o 4-5 pracovníků) a v Jihlavě začne působit na začátku prázdnin. Stálí pracovníci kontraktora budou sídlit na Úřadu práce v Jihlavě. Bylo konstatováno, že RRLZ má zájem se s kontraktorem (řídícím týmem) sejít, jakmile bude ustaven.

Alena Štěrbová uvedla, že bude třeba zajistit provázanost CDV na regionální partnery tak, aby projekt měl nějaký smysl. Podle ní by CDV mělo sloužit především obyvatelům kraje, tzn. že by mělo vycházet vstříc potřebám regionu a těm se přizpůsobovat. Zatím však vypadá situace tak, že se naplňuje pouze představa centrálních orgánů, nikoliv kraje.

Rostislav Dvořák poznamenal, že se řeší budova CDV a její vybavení, zatímco stále není rozpracována náplň činnosti tohoto centra. Na jeho poznámku reagovala Marie Brodinová, s tím, že podle ní by CDV mělo být spíše systém, který by fungoval i v jiných částech kraje a v dalších organizacích. Do diskuse poté vstoupil Petr Švíka, který připomněl, že pokud bude v kraji fungovat tým kontraktora, záleží pak hlavně na regionálních partnerech, jak se jim podaří kontraktora ovlivňovat. Budovu CDV vnímá spíše jako základní kámen pro oblast dalšího vzdělávání, který své aktivity rozprostře po celém kraji. Radoslav Kučera poté připomněl, že CDV by mohlo poskytovat vzdělání i pro učitele, kterým budou v brzké době pro jejich vzdělávání chybět Pedagogická centra. 

Kamil Ubr uvedl, že CDV by nemělo být zaměřeno pouze na vlastní vzudělávání, ale mělo by se stát subjektem, který bude zastřešovat všechny aktivity směřující v kraji do oblasti dalšího profesního vzdělání (informační, organizační, poradenská, motivační a koordinační funkce).

Jiří Hrdlička diskusi k této problematice zhodnotil a upozornil, že CDV jsou po celé Evropě a jejich přínos spočívá především v tom, že nabízejí velké množství krátkých kursů zaměřených na konkrétní praktickou výuku. Podle jeho zkušeností ze zahraničí, jde rovněž o to, že centra jsou dobře materiálně vybavena a fungují také jako motivační střediska, která rozvíjí všeobecné dovednosti a návyky klientů.

Petr Švíka poté upozornil, že společně s projektem CDV existují další projekty, které s v rámci regionu Vysočina v současné době připravují. Podle něj by bylo podnětné, pokud by se garanti těchto projektů setkali a při přípravě spolupracovali tak, aby mezi jednotlivými projekty existovala logická návaznost. Osobně si myslí, že zde je velká šance vytvořit funkční systém, který by uměl pružně reagovat na poptávku trhu práce.

 

4.      Opatření 3.3. OP RLZ – Grantové schéma Rozvoj dalšího profesního vzdělání

 

Kamil Ubr předložil členům RRLZ Popis zaměření grantového schématu (GS). Doporučil členům RRLZ, aby předložené materiály prostudovali. Na příštím jednání RRLZ by se pak projednával souhlas s tímto grantovým schématem. Stanovisko regionálních partnerů je totiž důležitým předpokladem pro schválení GS v řídícím subjektu, kterým je Správa služeb zaměstnanosti MPSV.

 Jednotlivé kraje budou předkládat stejně vyplněné formuláře žádostí o GS, vstupovat do něj budou moci pouze v oblasti určení tzv. specifických kritérií na úrovni konkrétních projektů. Poté, co bude Žádost o GS schválena na národní úrovni, bude možno vyhlásit grant, do něhož se budou hlásit jednotlivé subjekty z kraje. O tom, kdo získá prostředky (celkem je vyčleněno 52 milionů Kč pro kraj Vysočina v období 2004 - 2006) rozhoduje kraj. Nyní se jedná, jaké budou v roce 2004 termíny výzev pro podávání projektů.

Podle Kamila Ubra bude třeba včas informovat potencionální žadatele o podporu v tomto GS, aby byl dostatek času na přípravu projektů a ještě letos bylo možno zahájit činnosti, na které bude možno čerpat prostředky z ESF. Kraj bude při posuzování projektů důsledný přísný, je totiž třeba zajistit, aby kraj a jednotliví žadatelé splnili všechny podmínky EU.

Kamil Ubr připomněl, že ve věci GS existuje několik problémů. Otázkou je, o kolik peněz přijdeme v roce 2004 v důsledku pozdních výzev a zda se podaří vyjednat výjimku k veřejné podpoře na Úřadě pro hospodářskou soutěž. Jako pozitivní lze hodnotit fakt, že kraje budou moci pro GS získat prvních 25 procent státních finančních prostředků formou zálohy.

 

5.      Opatření 3.2. SROP

 

V současné době působí na krajském úřadu pracovní skupina, která připravuje hlavní náměty pro GS, jež bude kraj administrovat v rámci Opatření 3.2 SROP. Grant bude určen především veřejným institucím. Pro kraj Vysočina je vyčleněno cca 100 milionů korun, minimální výše jednotlivých projektů bude 300 tisíc Kč.

 

6.      Informace o společném jednání RRLZ kraje Vysočina a JM kraje

 

Setkání proběhlo 9.dubna 2004. RRLZ kraje JM je, na rozdíl od kraje Vysočina, součástí Tripartity JM kraje. Zájem o spolupráci je především ve věci velkých projektů směřujících do oblasti rozvoje lidských zdrojů. Možnost spolupráce se rýsuje i v případě síťování projektů. Proto by bylo vhodné, pokud by si oba kraje vyměnili alespoň základní informace týkající se svých projektových záměrů.

Všichni členové RRLZ obdrželi  z tohoto jednání zápis.

Další společné jednání obou orgánů proběhne dne 11. června 2004 v Brně.

 

       7. Různé

Iniciace tvorby projektových záměrů a projektů v oblasti RLZ

Kraj Vysočina připraví čtyři semináře pro veřejnost a potencionální žadatele v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ty by se měly uskutečnit na přelomu května a června s tím, že oslovení veřejnosti proběhne formou inzerce, a také přímým oslovením potencionálních žadatelů.

Členové RRLZ v této souvislosti rozhodli, že by bylo vhodné uspořádat pracovní schůzku, na niž by byli pozváni sběrači projektových záměrů, kteří mají zájem připravovat záměry pro oblast rozvoje lidských zdrojů. Toto setkání bude sloužit hlavně k tomu, aby RRLZ podpořila zájem sběračů o přípravu záměrů v této oblasti. RRLZ by navíc měla možnost seznámit se s čerstvými zkušenostmi sběračů. Tito budou pozváni na schůzku RRLZ 3. června v 15.30.

 

Informační systém o průběhu přijímacích zkouše na SŠ

Jiří Hrdlička předložil námět, aby byl vytvořen informační systém, který by informoval žáky a rodiče o tom, jak vypadá průběh přijímacích zkoušek (kde je volno, kam se ještě dá přihlásit). Občas se stává, že žáci nepřijatí v prvním kole, se v druhém kole přihlásili na školy, které jsou již po prvním kole obsazeny. Žákům by takový systém pomohl najít místo na jiné škole. Kamil Ubr a Radoslav Kučera upozornili, že přijímací řízení se řídí právními předpisy, které utvářejí poněkud těžkopádný dvoukolový systém založený na svobodné volbě střední školy pro první a druhé kolo přijímacího řízení. V souladu s těmito předpisy zabezpečuje odbor školstvím, mládeže a sportu krajského úřadu (OŠMS) informace o volných místech bezprostředně po ukončení druhého kola přijímacího řízení. Tyto informace jsou běžně dostupné na internetových stránkách kraje. Podle Kamila Ubra již v minulosti OŠMS navrhovalo změnu na pružnější jednokolový systém, ministerstvo školství však tento návrh neakceptovalo.

O námětu Jiřího Hrdličky bude informován vedoucí OŠMS.     

 

     Informace o grantových programech

Petr Švíka informoval přítomné o Phare 2003 RLZ a dalších aktuálních grantových programech, do nichž je možno se v současné době přihlásit. Bližší informace je možno získat u něj (reditelji@caritas.cz)

   

     Podpora dobrovolnictví v rámci Fondu Vysočina

Petr Švíka navrhl, aby byl v rámci Fondu Vysočina připraven grantový program, který by se výrazněji věnoval podpoře dobrovolnické činnosti. Nabízí v této věci orgánům kraje své zkušenosti s touto problematikou a možnost spolupráce. Tato myšlenka byla přijata ke zvážení a bude nadále rozvíjena.

 

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční ve středu 3. června od 13 hodin, v místnosti B 2.21, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.

 

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 28. dubna 2004

Zápis ověřila: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 

 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 19.11.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16339
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek