Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání č. 2/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání

Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 3. března 2004

Přítomno:

12 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina, 6 z jednání omluveno.

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Opatření 3.3. OP RLZ – příprava grantových schémat

3.      Informace o Centru dalšího vzdělávání

4.      Představení projektu Adaptabilní škola (část I. a II.)

5.      Různé

1.      Zahájení

Účastníky jednání přivítal člen rady Kamil Ubr a krátce pohovořil o hlavních tématech, které bude rada projednávat.

2.      Opatření 3.3. OP RLZ – příprava grantových schémat

Kamil Ubr přítomné seznámil s nejnovějšími informacemi v oblasti přípravy projektu, na jehož základě bude kraj Vysočina čerpat prostředky z Opatření 3.3. (Rozvoj dalšího profesního vzdělávání) Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Tyto finanční prostředky bude kraj dále rozdělovat na základě vypsaného grantového schématu. V současné době kraj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravuje základní projekt, v němž se objevují dva základní programy podpory:

1.      Příprava a implementace programů vzdělávání dospělých

2.      Zvýšení odborné způsobilosti organizací zajišťujících další profesní vzdělávání

  1. Informace o Centru dalšího vzdělávání

Kamil Ubr seznámil přítomné se základními informacemi týkající se vzniku Centra dalšího vzdělávání (CDV). V současné době se hledají vhodné prostory pro jeho umístění. Václav Pavlosek v této souvislosti upozornil, že by bylo vhodné, aby centrum vzniklo jinde než v Jihlavě. Přimlouvá se za pátrání po vyhovující lokalitě mimo krajské město tak, aby rozvoj byl zajištěn i v jiných místech kraje. Rostislav Dvořák navrhl, že by centrum mělo být ve  vhodné lokalitě hlavně co se týká spádovosti. Nemusí to nutně být Jihlava, podle něj je však jasné, že v centru kraje by umístění CDV mohlo mít své výhody. Podle Kamila Ubra musí mít centrum fyzicky jedno sídlo, konkrétní kursy by se však mohly realizovat v rámci celého kraje.

Mezi konkrétními návrhy na sídlo CDV se hovořilo o bývalém internátu  v Jihlavě, nyní se vedou jednání zda by budova byla vhodná. Centrum by mělo mít několik tříd a rovněž praktické učebny. V případě praktické výuky by však bylo možno využít i kapacit stávajících škol. V návrhu Marie Brodinové zaznělo, že by  výcvik mohl probíhat i v dílnách soukromých podnikatelů. Podle ní by se tak dosáhlo nejen kvalitní výuky, ale i dalšího rozvoje výše jmenovaných firem. Rostislav Dvořák upozornil na to, že centrum by mělo provádět výcvik v co nejlépe technologicky vybavených dílnách. Střední odborná učiliště podle něj takovými zařízeními nedisponují, některé firmy však ano. Návrh proto zní podpořit z hlediska výcviku nejen učiliště, ale také firmy, které by mohly zvýšit úroveň výcviku. Vratislav Výborný v této souvislosti připomněl, že firma Bosch Diesel se chystá navýšit kapacitu a zároveň s tím se chystá vybudovat vlastní centrum odborného vzdělávání. Bylo by proto dobré uvažovat v této souvislosti tak, aby se některé instituce nebudovaly zbytečně dvakrát. Václav Pavlosek potvrdil, že větší spolupráce špičkových firem a středního školství by byla prospěšná, hlavně z pohledu možnosti provádět praxi na technologicky co nejvyspělejším zařízení.

Centrum dalšího vzdělávání by podle Rostislava Dvořáka mělo pomáhat hlavně středním a malým podnikatelům, kteří nemají možnost zajistit náročné školení zaměstnanců tak, jako se to dělá ve velkých firmách. Centrum by pak mělo sloužit nejen nezaměstnaným, ale rovněž uchazečům o změnu zaměstnání či zaměstnancům se zájmem o zvýšení kvalifikace.

Jaroslav Bezchleba uvedl, že by v každém případě měl v rámci kraje existovat nějaký ucelený systém dalšího vzdělávání, který bude jasný, srozumitelný a průhledný. Budou mu rozumět jak zaměstnavatelé, tak uchazeči o vzdělání. Diskuse se přitom vedla i o tom, zda by mělo CDV vzniknout jako jedna centrální „kamenná“ instituce, nebo pouze jako organizační centrála s mnoha pobočkami po celém kraji.

Předsedkyně rady Alena Štěrbová, která se dostavila později, se omluvila přítomným za pozdní příchod. Poté informovala členy rady o pozadí vzniku projektu CDV, o jeho vývoji a rovněž o tom, že v současné době nabízí kraj Vysočina pro zřízení centra dalšího vzdělávání některé budovy v areálu staré nemocnice v Jihlavě.

Složitou diskusi o umístění a činnosti CDV ukončil návrh Jaroslava Bezchleba. Členům RRLZ podle něj bude rozeslán projekt týkající se CDV, v němž jsou již stanovena základní témata, která by měla být připomínkována. Členové si připraví své připomínky k CDV, které poté zašlou na adresu tajemníka RRLZ Zdeňka Navrátila. Příští jednání RRLZ by se pak těmto připomínkám věnovalo ve větší míře i za účasti Jiřího Hrdličky, který by měl být v otázce CDV nejvíce kompetentní.

  1. Představení projektu Adaptabilní škola (část I. a II.)

Projekt Adaptabilní škola představil v krátkosti Kamil Ubr. Podle něj jde především o posílení dalšího vzdělávání v kraji, a to v tom rozsahu, který má kraj přímo ve své kompetenci. Týká se tedy především SOU a SOŠ. Základem projektu je názor, že by školy měly mít multifunkční charakter. Jednalo by se o významnou změnu v současném pojetí středního školství, která by zahrnovala dvě hlavní oblasti, jež jsou zároveň dvěma dílčími částmi projektu, propojení počátečního vzdělávání se vzděláváním dospělých. V současné době je projekt ve fázi posuzování a technické asistence pro dopracování. V této souvislosti probíhá spolupráce s firmou Ecorys, kterou zastupuje zahraniční expert Michael Bolton. Rýsuje se zde možnost spolupráce i poté, co bude projekt  dopracován. V rámci podpory z ESF pak bude možno využití prostředků i ze SROP na technickou podporu ve školách, tzn. na technické vybavení.

Alena Štěrbová navrhla svolat pracovní poradu, kde by byl prezentován nejen projekt Adaptabilní škola, ale i ostatní zajímavé projekty směrem k firmám a významným zaměstnavatelům v kraji. To podpořil i pan Rostislav Dvořák z Hospodářské komory (HK), který přislíbil spolupráci s oslovením podnikatelů. Připomněl však, že je třeba firmám předložit konkrétní návrhy s jasnými výsledky a dopady. Podnikatelům je přitom třeba předvést návrhy, které řeší investici jak do personálního obsazení lektorů, tak do moderních technologií a strojů, na nichž by měl výcvik probíhat

Tento návrh podpořila i Marie Brodinová, která zároveň nabídla podobnou formu spolupráce i ze strany Agrární komory (AK).

Usnesení 001/02/2004/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina doporučuje

dopracování a realizaci obou dílčích částí projektu Adaptabilní škola – síť profesního vzdělávání. Projekt rozvíjí školy jako jeden z prvků rozvoje lidských zdrojů v kraji a vytváří podmínky pro inovaci počátečního odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání, a to v souladu spotřebami zaměstnavatelů a trhu práce. Takto fungující školy mají předpoklady být jedním z přirozených partnerů centra dalšího vzdělávání v kraji.

Usnesení bylo přijato (pro 12, proti 0, zdrželo se 0).

  1. Různé

Postavení seniorů a programové dokumenty pro čerpání z ESF

Petr Švíka upozornil, že při projednávání programových dokumentů na další plánovací období (od roku 2007) by se mělo více pamatovat na seniory, kterých u nás každoročně přibývá. Martin Černý, jako pracovník kraje odpovědný za regionální rozvoj, přislíbil, že bude tuto otázku vést v patrnosti. Podle něj je třeba, aby v příštích programových dokumentech, které vstoupí v platnost v roce 2008, byla těmto otázkám věnována podstatně větší pozornost.

Týden vzdělávání

Jaroslav Bezchleba pozval všechny členy rady na konferenci věnovanou vzdělávání dospělých, která se uskuteční v rámci Týdne vzdělávání dospělých ve Žďáru nad Sázavou. Termín konference je stanoven na 17. března 2004 a uskuteční se v prostorách Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou.

Návštěva RRLZ v Irsku a Velké Británii

Jaroslav Bezchleba informoval členy rady o přípravě projektu financovaného z programu Leonardo, jehož náplní by byla cesta vybraných zástupců RRLZ v Irsku a Velké Británii. Tento projekt by měl sloužit k výměně zkušeností mezi partnery ze zúčastněných zemí.

Setkání se zástupci RRLZ JM kraje

Alena Štěrbová informovala, že ji zástupci nově vytvořené RRLZ Jihomoravského kraje požádali o společné setkání. Toho se jménem RRLZ Vysočina zúčastní Václav Pavlosek (ÚP), Jiří Švíka (NNO), Rostislav Dvořák (HK), Marie Brodinová (AK) a Kamil Ubr (KrÚ).

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční ve středu 14. dubna od 9.30 hodin, v místnosti B 2.21, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 3. března 2004

Zápis ověřila: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 14.4.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17697
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek