Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání č. 1/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání

Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 28. ledna 2004

Přítomno:

13 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina, 4 z jednání omluveni, 1 nepřítomen bez omluvy, 6 hostů

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Prezentace vzdělávací organizace IECC (Moravské Budějovice)

3.      Představení projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání pracovníků malých a středních podniků v ČR (v rámci OP RLZ) – prezentace společnosti Sodexho Pass

4.      Opatření 3.3. OP RLZ – příprava grantových schémat

5.      Priorita 3. SROP – aktuální informace

6.      Návrh struktury systému vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

7.      Informace o projektu Národního vzdělávacího fondu - TopRegion.cz

8.      Informace o přípravě projektu mobilit v rámci programu Leonardo

9.      Různé

1.      Zahájení

Účastníky jednání přivítala předsedkyně RRLZ Alena Štěrbová a krátce pohovořila o hlavních tématech, které bude rada projednávat.

2.      Prezentace vzdělávací organizace IECC (Moravské Budějovice)

Organizace IECC prezentovala svůj úmysl podpořit rozvoj regionálních projektů v oblasti vzdělávání pro školy, neziskový sektoru, podnikatele, zaměstnance a nezaměstnané.

Ukázky projektů:

1. OP RLZ

-         Odborné firemní vzdělávání a aplikace moderních metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů MSP

-         Podpora institucionálního vzdělávání učitelů a školitelů pro zkvalitnění integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-         Další vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství zaměřené na začlenění multimédií a nových forem výuky s podporou IT technologií do výukového procesu

-         Profesně edukační umělecká dílna

-         Vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorba edukačních materiálů pro reformní pojetí Rámcového vzdělávacího programu v oblasti diagnostiky žáka a pro podporu evaluace výuky s využitím nástrojů IT

-         Cílené odborné vzdělávání pracovníků v MPSV a veřejných institucích

2. SROP

-         Regionální centrum pro poradenství, vzdělávání a tvorbu projektů

-         Vzdělávání subjektů působících v kraji Vysočina projektovým cyklem podpořeným tvorbou projektů

Členové rady si prezentaci regionálních projektů pozorně vyslechli a předložili k ní několik svých připomínek. Zástupci společnosti IECC uvedli, že budou o dalším postupu v přípravě svých projektů RRLZ nadále informovat.

3.      Projekt Rozvoj dalšího profesního vzdělávání pracovníků malých a středních podniků v ČR (v rámci OP RLZ) – prezentace společnosti Sodexho Pass

Podle zástupců společnosti Sodexho Pass je hlavním cílem tohoto projektu vytvořit jednoduchý a přehledný systém usnadňující přístup zaměstnavatelů ke školení zaměstnanců.

Specifické cíle:

·        Stimulovat a zvýšit dostupnost školení pro zaměstnance MSP

·        Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce

·        Zajistit kvalitu školení MSP

 • Podporovat zachování stávajících pracovních míst zvyšováním kvalifikační struktury zaměstnanců jako prevence nezaměstnanosti v regionu

Popis projektu

Do projektu budou zapojeny školící firmy, které budou odpovídat předem stanoveným kvalitativním požadavkům. Bude vytvořena databáze těchto školících firem. Zaměstnavatel, který bude chtít proškolit zaměstnance, si objedná a zaplatí u operátora systému poukázky na školení. Za poukázky zaplatí cenu, která bude snížena o určitou % částku z ceny poukázky. Tato % částka bude hrazena z prostředků ESF. Zaměstnavatel předá poukázky zaměstnanci, který se bude účastnit školení. Zaměstnanec zaplatí poukázkami  školící agentuře. Školící agentura odešle poukázky k proplacení operátorovi systému. Operátor systému zaplatí školící agentuře plnou částku za školení.

Výhody projektu pro zaměstnavatele

·        systém je jednoduchý a administrativně nenáročný

·        zaručení kvality školicích zařízení, ušetření času věnovaného prověřování kvality

·        snadná orientace v nabídce, vyhledávání školení dle nejrůznějších kritérií

·        finanční příspěvek na školení

Prezentace členům rady dále přiblížila zkušenosti s podobnými projekty v zahraničí (Belgie, Německo,..) a popsala, jakým způsobem budou uskutečňovány jednotlivé aktivity projektu, a také jeho časový harmonogram. Rovněž byli představeni zamýšlení partneři, a to jak na regionální tak na národní úroveň.

Regionální partneři pro kraj Vysočina

 • Krajský úřad – pro podporu strategie regionálního rozvoje a odpovídající vzdělanostní struktury MSP
 • Rada pro RLZ – regionální poradní orgán spolupracující na přípravě systému a adaptaci regionálních specifik
 • Regionální sociální partneři - pro ověřování aplikace nového nástroje vzdělávání
 • UP – koneční příjemci finanční podpory pro OP RLZ opatření 3.3 a 4.1

4.   Opatření 3.3. OP RLZ – příprava grantových schémat kraje

O prezentaci tohoto bodu se postaral člen RRLZ Kamil Ubr. Kraj Vysočina bude podle něj mít v budoucnu možnost čerpat z finančních prostředků určených pro Opatření 3.3. OP RLZ  přibližně 52 milionů korun. K tomuto účelu je třeba připravit odpovídající zázemí, které zajistí dostatek zajímavých témat a projektů, které by měly šanci na tomto poli uspět. Bylo konstatováno, že jde především o tyto okruhy:

·        Zvýšení odborné způsobilosti organizací, které zajišťují a organizují vzdělávání dospělých, a to jak v případě lektorů, tak manažerů

·        Příprava a implementace programu vzdělávání dospělých - vznik vzdělávacích projektů šitých na míru regionu

·        Adaptabilní škola (část II.) – návrh grantového schématu pro oblast profesního vzdělávání dospělých

Kamil Ubr upozornil členy RRLZ, že je třeba přicházet s návrhy či náměty, které by se stály základem pro další grantové programy. Toto bylo adresováno jako výzva ostatním členům rady. Termín, do kdy mohou členové rady posílat své návrhy na adresu tajemníka RRLZ (Zdeněk Navrátil, navratil.z@kr-vysocina.cz) byl stanoven na 20. února 2004.

5.   Priorita 3 SROP  - aktuální informace

Tento bod prezentoval členům RRLZ Kamil Ubr. Podle něj náš kraj nejvíce zajímá především Opatření 3.2. SROP (Posílení sociální integrace v regionech). Zde připraví kraj Vysočina několik grantových schémat, a to z poměrně široké oblasti. Půjde především o podporu malých projektů, řešících problém v určité jasně určené lokalitě.

V rámci Opatření 3.3. SROP (Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů) bude možno čerpat prostředky pro přípravu, plánování a následnou realizaci programů týkajících se čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. Konečným příjemcem pro toto opatření je kraj. V této souvislosti bylo rovněž konstatováno, že v případě, že peníze z tohoto opatření nebudou vyčerpány zcela, je možno je   alokovat jinam v rámci Priority 3 SROP.

6.   Návrh struktury systému vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Členům Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina byl prostřednictvím Kamila Ubra předložen návrh na vytvoření struktury systému vzdělávání dospělých v kraji Vysočina. Ten počítá s několika základními body a snaží se do budoucna specifikovat, které priority a opatření z připravovaných programových dokumentů by se k jednotlivým bodům vztahovaly.

 

Základní body:

 

 1. pilotní projekt CCŽV (Phare 2001)
 2. Podpora sítě vzdělavatelů ( OP RLZ (3.3.; 4.1.), SROP 3.1
 3. Certifikace
 4. Střední školy
 5. Motivace jednotlivců

V reakci na tuto prezentaci navrhl Jiří Hrdlička pozměněný návrh struktury systému vzdělávání dospělých v kraji Vysočina.  Ten zaznamenal na tabuli v grafické podobě:

 

 

                                                            Celoživotní učení

 

 


Centrum dalšího profesního vzdělávání                                         Vzdělávání ve školách

 

 


                                                            Síť vzdělavatelů

 

 

 

               certifikace             Hodnocení vzdělávání             stupeň vzdělávání

 

Identifikátory zaměstnání

-         počty nově zaměstnaných

-         počty vyškolených

 Závěrem tohoto bodu bylo konstatováno, že debata o návrhu struktury systému vzdělávání dospělých v kraji Vysočina bude pokračovat i do budoucna.  

6.      Informace o internetovém projektu Národního vzdělávacího fondu TopRegion.cz

Členové RRLZ vyslechli informaci o startu projektu www.topregion.cz. Tento internetový portál by měl přispět k lepší výměně zkušeností mezi osobami a institucemi, které se věnují oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Členové rady Jiří Hrdlička a Kamil Ubr se zavázali, že zajistí koordinaci tohoto projektu v rámci kraje Vysočina.

7.      Informace o přípravě projektu mobilit v rámci programu Leonardo

Členové RRLZ byli prostřednictvím propagačních materiálů informováni o přípravě projektu mobilit, který spadá pod vzdělávací program EU – Leonardo.

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční ve středu 3. března 2004 od 9.30 hodin, v místnosti B 2.21, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 28. ledna 2004

Zápis ověřila: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 14.4.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16204
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek