Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

21. řijen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

ze dne 21. října 2004

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·        Mgr. Bohumil Hloušek;

·        Bc. Oldřich Chvátal;

·        Ing. Josef Přibyl;

·        Ing. Jiří Šenkýř (místopředseda komise);

·        Ing. Josef Toufar;

·        RNDr. Miloš Vystrčil (předseda komise).

Hosté

·        Dolejš Vladimír (předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina);

·        Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za 1-9/2004;

4.      Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 – pracovní verze;

5.      Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005;

6.      Zhodnocení činnosti rozpočtové komise za uplynulé období;

7.      Různé, diskuse;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl bez připomínek přijat. K minulému zápisu ze zasedání rozpočtové komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil sdělil přítomným tyto informace:

-         návrh rozpočtu je projednáván dle schváleného harmonogramu, rozpočet na rok 2005 je sestavován jako vyrovnaný;

-         19. 10. 2004 se uskutečnil seminář ZK k rozpočtu na rok 2005;

-         novela zákona o RUD – dosud neschválena, při sestavování rozpočtu kraje se vychází z aktuálního zákona o RUD.

 

3. Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za 1-9/2004

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2004“. Ing. Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Zdůraznila, že v materiálu je již zapracováno ponížení některých kapitol rozpočtu – tyto finanční prostředky byly přesunuty do Fondu strategických rezerv (zmínila se o významu fondu). Pohovořila o plnění příjmů, zmínila se o vývoji daňových příjmů (komentovala 1. náběh daňových příjmů za měsíc říjen). Informovala o čerpání jednotlivých kapitol výdajové části rozpočtu – upozornila zejména na kapitolu zemědělství (ČOV), nemovitý majetek, zdravotnictví (čerpání investic).

Ing. Josef Toufar se dotázal na podmínky pro poskytnutí dotace. Ing. Anna Krištofová uvedla, že státní dotace v letošním roce má specifický režim – není omezena účelem ani spoluúčastí kraje, je omezena pouze časově (do 31. 12. 2004). Dále uvedla, že v rozpočtu na rok 2005 se tato dotace stává již souhrnným finančním vztahem.

 

Úkol:

Zaslat členům rozpočtové komise čerpání rozpočtu za celý rok 2004.

Odpovědnost: Ing. Anna Krištofová, zapisovatelka

Termín: ihned po vyhotovení čerpání rozpočtu za rok 2004

 

4. Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 – pracovní verze

Členové rozpočtové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 – 2. pracovní verze (verze 2.11, verze upravená po radě)“.

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 probíhá dle schváleného harmonogramu. Dne 19. listopadu 2004 se uskutečnil seminář ZK k návrhu rozpočtu na rok 2005 – upravený návrh rozpočtu rada kraje projedná na svém zasedání dne 2. 11. 2004 – poté bude uložen na ekonomickém odboru – nové zastupitelstvo jej znovu projedná a schválí.

Ing. Anna Krištofová popsala obsah návrhu rozpočtu. Pohovořila o příjmové stránce, daňových příjmech a účelových dotacích. Uvedla, že ve výdajové části rozpočtu byla zachována stejná struktura a systém rezerv jako v roce 2004. Podrobně komentovala připomínky, které byly ze strany politických klubů vzneseny na semináři ZK dne 19. 11. 2004 – tyto výstupy byly zpracovány v podkladový materiál, který byl předložen rovněž členům rozpočtové komise.

 

Usnesení č. 004/04/2004/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

projednala

návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 a nemá k tomu dokumentu zásadní připomínky.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2005

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočtové provizorium a jeho pravidla v roce 2005“.

Ing. Anna Krištofová informovala, že výše zmíněný materiál byl předložen na zasedání rady kraje. Rada jej neschválila, doporučila, aby rozpočet na rok 2005 byl schválen do konce roku 2004 - toto stanovisko podporuje i Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina.

            Ing. Anna Krištofová přiblížila přítomným pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005:

·        rozpočtové provizorium se sestavuje za předpokladu platnosti stávajícího zákona o rozpočtovém určení daní (3,1%);

·        výše příjmů bude dána dle jejich skutečného plnění;

·        objem celkových výdajů rozpočtu za kalendářní měsíc nesmí překročit 1/12 rozpočtu;

·        v době platnosti rozpočtového provizoria nebude zahajováno financování nových investičních akcí. Mohou být financovány pouze investiční akce, technická zhodnocení a velké opravy rozpracované v předchozím období, jejichž pokračování je plánováno v roce 2005;

·        v rozpočtovém provizoriu se abstrahuje od financování v souvislosti s fondy EU;

·        hospodaření s fondy kraje Vysočina se řídí příslušnými statuty a nemá vazbu na tato pravidla rozpočtového provizoria.

 

6. Zhodnocení činnosti rozpočtové komise za uplynulé volební období

RNDr. Miloš Vystrčil poděkoval členům komise za konstruktivní a efektivní práci v Rozpočtové komisi Rady kraje Vysočina v uplynulém volebním období a přínos jejich práce pro kraj Vysočina. Poděkoval rovněž Vladimíru Dolejšovi, předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, který byl stálým hostem na jednáních rozpočtové komise, a Ing. Anně Krištofové, tajemnici komise. Jako výraz poděkování obdrželi členové komise rovněž knihu o kraji Vysočina.

V následující diskusi hodnotili přítomní činnost a přínos rozpočtové komise v uplynulém volebním období.

 

Úkol:

Zaslat členům komise CD, které bude obsahovat:

·        pozvánky, zápisy a plány činnosti rozpočtové komise 2001 – 2004;

·        schválené rozpočty 2001 – 2004 + návrh rozpočtu na rok 2005.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 30. 11. 2004

 

7. Diskuse, různé

Členové rozpočtové komise diskutovali o možnosti, jak předejít rozpočtovému provizoriu v roce 2005 a pomoci zabezpečit novému zastupitelstvu schválení příštího rozpočtu již před koncem roku 2004. Rozpočtová komise v zájmu včasného schválení rozpočtu přijala doporučující usnesení.

 

Usnesení č. 005/04/2004/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

v zájmu včasného schválení rozpočtu, aby návrh rozpočtu byl nejdéle do týdne po zvolení nového zastupitelstva zaslán jeho členům, kteří tak budou mít dostatečný časový prostor na seznámení s jeho obsahem a na jeho konzultování s pracovníky ekonomického odboru, popř. s dalšími pracovníky kraje.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

8. Závěr

            Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 21. října 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. října 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.11.2004 / 1.11.2004

Počet návštěv: 5220
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek