Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

25. březen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

ze dne 25. března 2004

 

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Ing. Josef Přibyl

-         Ing. Josef Toufar

-         RNDr. Miloš Vystrčil (předseda komise)

-         Ing. Martina Chvátalová (tajemnice komise)

Hosté

-         Dolejš Vladimír

-         Ing. Anna Krištofová

-         Ing. Tomáš Hermann

 

Návrh programu:

1.        Zahájení jednání;

2.        Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2004;

3.        Vyhodnocení čerpání rozpočtu kraje za rok 2003;

4.        Závěrečný účet kraje za rok 2003;

5.        Rozpočtová opatření v roce 2003;

6.        Fond Vysočiny – finanční čerpání za rok 2003, plán pro rok 2004

(Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina);

7.        Různé, diskuse;

8.        Závěr.

 

 

1.      Zahájení jednání

M. Vystrčil, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že komise není usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl bez připomínek přijat. K minulému zápisu ze zasedání rozpočtové komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2.      Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2004

M. Vystrčil představil Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2004. Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Plán činnosti bude předložen ke schválení Radě kraje Vysočina.

 

3.      Vyhodnocení čerpání rozpočtu kraje za rok 2003

A. Krištofová komentovala „Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2003“. Pohovořila o dotačním způsobu financování a o čerpání rozpočtu kraje za rok 2003, který byl schválen jako vyrovnaný. Dále pohovořila o návrhu na rozdělení účetního přebytku hospodaření za rok 2003, kterým by byly posíleny především oblasti zdravotnictví, dopravní infrastruktury, naplnění zvláštního účtu (euronovela vodního zákona), zemědělství, financování měsíčníku Kraj Vysočina a dva projekty z oblasti informatiky (EMPA, ROWANet).

Dále informovala o stavu příjmů (daňové, nedaňové, kapitálové, investiční přijaté dotace) a výdajů v roce 2003 v jednotlivých kapitolách. Krátce se zmínila o zůstatku fondu strategických rezerv (187.113 tis. Kč), Fondu Vysočiny (142.604 tis. Kč) a Sociálního fondu (1.006 tis. Kč).

Předseda vyzval přítomné k připomínkám.

Diskuse:

-         Fond strategických rezerv;

-         expanze Fondu Vysočiny.

Dále nebyly vzneseny připomínky ke koncepci „Rozboru hospodaření kraje Vysočina za rok 2003“.

 

4.      Závěrečný účet kraje za rok 2003

V této souvislosti informovala A. Krištofová o účetním přebytku 61 mil Kč, který zbývá k rozdělení a posílení položky Nespecifikovaná rezerva. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora (Top auditing Brno, s. r.o.), která zní bez výhrad.

 

5.      Rozpočtová opatření v roce 2003

A. Krištofová stručně pohovořila o rozpočtových opatření v roce 2003.

 

6.      Fond Vysočiny – finanční čerpání za rok 2003, plán pro rok 2004

T. Hermann seznámil přítomné se „Závěrečnou zprávou hospodaření Fondu Vysočiny“, která bude schvalována dne 1. 4. 2004 Radou Fondu Vysočiny. Pohovořil o vzniku elektronických databází, z nichž plynou relevantní výstupy, které jsou součásti zprávy.

Představil nejdůležitější závěry a zhodnotil celkově dobrý stav Fondu Vysočiny. Seznámil přítomné s předloženými podkladovými materiály, se „Závěrečnou zprávou o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003“ a jejími přílohami (Poměrné rozdělení finančních prostředků FV pro rok 2003, Přehled 32 grantových programů vyhlášených v roce 2003, Souhrnný přehled GP – počty žádostí a výše podpory, Čerpání prostředků FV – proplacená podpora, Náklady na provoz FV – rok 2003, Odhad časové náročnosti administrace FV – 2003, Přehled odměn členů řídicích výborů za rok 2003, Přehled členů a složení řídicích výborů grantových programů, Hodnocení grantových programů garanty (GP 21 – 50), Monitoring médií – propagace FV).

Pohovořil o náročnosti administrativy a finančním rámci z pohledu provozování Fondu Vysočiny. Zmínil tři roviny výstupů – dle územního členění, typu žadatele a zaměření grantového programu.

Pohovořil o vzniku několika map, které popisují množství přijatých žádostí, hustotu rozmístění podpory a množství poskytnutých finančních prostředků na úrovni kraje v členění na okresy.

Komentoval statistický přehled grantových programů za rok 2003, kde rozdělená podpora dosáhla 56 mil. Kč. Pohovořil o finančním rámci FV za rok 2003 a o výhledu pro rok 2004.

Vyzval přítomné ke zpětné vazbě na tyto výstupy.

 

7.      Různé, diskuse

M. Vystrčil informoval o dokončeném připomínkování návrhu novely o rozpočtovém určení daní, jehož vypořádání proběhne dne 29. 3. 2004.

J. Toufar stručně pohovořil o stavu státního rozpočtu za rok 2003, který je uspokojivý.

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání bude konkrétně stanoven na pozvánce na zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004.

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 25. března 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 29. března 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.4.2004 / 5.4.2004

Počet návštěv: 5588
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek