Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2003

konaného dne 31. ledna 2003 v zasedací místnosti kongresového centra kraje Vysočina (B 3.16), Žižkova 57, Jihlava
 

 
 

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2003, konaného dne 31. ledna 2003 v zasedací místnosti kongresového centra kraje Vysočina (B 3.16), Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

Ing. F. Dohnal, RNDr. M. Vystrčil, Ing. M. Černá, RNDr. P. Pospíchal, Ing. T. Hermann, PaedDr. M. Matějková, I. Rohovský, Mgr. D. Vichr, předkladatelé a zpracovatelé návrhů grantových programů.

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

 

1.       Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002

2.       Vyhodnocení připomínek k systému Fondu Vysočiny

3.       Fond Vysočiny v roce 2003

 

 

1. Závěrečná zpráva FV za rok 2002

T. Hermann předložil Radě Fondu Vysočiny závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny za uplynulý rok. Rada Fondu Vysočiny podrobně projednala předloženou zprávu, obsahující přehled o čerpání prostředků a správě FV v roce 2002, hodnocení grantových programů, monitoring projektů a propagaci FV. Po rozsáhlé diskuzi Rada Fondu Vysočiny přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 001/01/2003/RF

Rada Fondu Vysočiny

schvaluje

závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny dle upravené přílohy A materiálu RF-01-2003-01 a

doporučuje

ji k projednání zastupitelstvu kraje

odpovědnost: ORR, T. Hermann

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

 

2. Vyhodnocení připomínek k systému Fondu Vysočiny

T. Hermann předal Radě Fondu Vysočiny doplňující informace k předloženému materiálu a otevřel diskuzi. M. Vystrčil navrhl změnu Statutu FV v článku 3. Po rozsáhlé diskuzi Rada Fondu Vysočiny přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 002/01/2003/RF

Rada Fondu Vysočiny

doporučuje

omezit ve smlouvě o poskytování podpory z Fondu Vysočiny časové období, dokdy je třeba podepsat smlouvu ze strany žadatele v duchu úprav dle materiálu RF-01-2003-02;

souhlasí

se zpracováním modelového projektu jako rámcového vodítka pro případné žadatele a jeho zveřejněním na webové stránce kraje a

doporučuje

·         užší spolupráci garantů grantových programů a sekretariátu hejtmana při účinné propagaci Fondu Vysočiny;

·         racionální sjednocení termínů vyhlašování grantových programů;

·         změnu článku 3 Statutu Fondu Vysočiny.

odpovědnost: ORR, oddělení právní a správní, T. Hermann, garanti

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

 

3. Fond Vysočiny v roce 2003

T. Hermann dodatečně předložil Radě Fondu Vysočiny přílohy 1a, 1a uprA a 1b k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešli M. Matějková a F. Dohnal. Po rozsáhlé diskuzi, kdy byl upravován návrh poměrného rozdělení prostředků FV pro rok 2003, Rada Fondu Vysočiny přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 003/01/2003/RF

Rada Fondu Vysočiny

doporučuje

radě kraje schválit návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 dle upravené přílohy 1a uprA materiálu RF-01-2003-03.

odpovědnost: T. Hermann, ORR

termín: 4. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

 

Rada Fondu Vysočiny požádala předkladatele a zpracovatele jednotlivých grantových programů o jejich příspěvek:

 

3.1 FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil RFV s návrhem grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění.

 

3.2 FOND VYSOČINY – Grantový program RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH PAMÁTEK

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil RFV s návrhem grantového programu na podporu a zachování movitých kulturních památek.

 

3.3 FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2003

D. Vichr, pracovník odboru regionálního rozvoje, předložil RFV návrh grantového programu na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny.

 

3.4 FOND VYSOČINY - Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně - CERTIFIKACE ISO

M. Kršňáková, pracovnice odboru regionálního rozvoje, předložila RFV návrh grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině.

 

3.5 FOND VYSOČINY – Grantový program OBCE NA SÍTI III

T. Mrázková, pracovnice odboru informatiky, seznámila RFV s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje komunikační infrastruktury.

 

3.6 FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod – ČISTÁ VODA 2003

P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil RFV návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

 

3.7 FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2003

J. Petřivý, pracovník oddělení mládeže a sportu, seznámil RFV s návrhem grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

3.8 FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2003

J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložil RFV návrh grantového programu na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů.

 

3.9 FOND VYSOČINY - Grantový program TÁBORY 2003

J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložil RFV návrh grantového programu na podporu letních táborů a obnovu vybavení táborových základen.

 

3.10 FOND VYSOČINY – Grantový program na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina – PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Z. Pechová, pracovnice odboru sekretariátu hejtmana, seznámila RFV s návrhem grantového programu na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina.

 

 

Rada Fondu Vysočiny doporučila předkladatelům specifické úpravy, které budou zapracovány do návrhů grantových programů, předložených na nejbližším zasedání Rady kraje Vysočina.

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2003.

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2003 dne 31. ledna 2003.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 7. 2. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2003
 

Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 3.3.2003 / 3.3.2003

Počet návštěv: 14665
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek