Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis za zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 2/2004

19. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 19. února. 2004

 

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Jan Bokšay

-         Simona Kadlecová

-         Zdeňka Marková

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda komise)

-         Jana Skálová

-         Milan Stránský

-         Radka Burketová (tajemnice)

Hosté

-         Ing. Tomáš Hermann

-         Ing. Ladislav Seidl

 

Program jednání:

1.       Úvod;

2.       Aktuální informace:

-         účast kraje na veletrhu Regiontour a Go Brno;

-         informace ke krajským novinám;

-         informace o návštěvě francouzského velvyslance;

-         vznik Komise tiskových mluvčích;

3.       Vyhodnocení grantové politiky, náměty na další grantové programy;

4.       Diskuse a různé;

5.       Závěr.

 

 

1.       Úvod

Předseda přivítal přítomné členy komise a zahájil jednání. Představil nového člena oddělení vnějších vztahů Ing. L. Seidla.V úvodu dále shrnul závěry z minulého jednání a přednesl návrh programu, ten byl bez připomínek schválen. Přítomní se shodli na zařazení bodu „Koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje Vysočina“ za bod č. 2.

 

2.       Aktuální informace

R. Burketová:

-         účast kraje na veletrhu Regiontour a Go Brno

zhodnotila prezentaci kraje a firem na tomto veletrhu jako velmi dobrou a vyslovila příslib konání v příštím roce. Vyzvala přítomné k připomínkám a k hodnocení tohoto veletrhu. Přítomní se shodly na dobré úrovni a pozici stánku. Velmi kladně byl hodnocen propagační materiál kraje „Typy na výlety“. Problém shledala tajemnice v přípravě tohoto materiálu a drobných chybách v textu, ale ujistila přítomné o kvalitnějších korekturách v budoucnu.

Diskuse:

-         nepřesnosti v názvech obcí propagačního materiálu „Typy na výlety“;

-         kvalita korektur.

 

Úkol:

Předložit členům komise propagační materiál kraje „Typy na výlety“.

Odpovědnost: tajemnice komise.

Termín: zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 3/2004.

 

-         informace ke krajským novinám

vyzvala přítomné k připomínkám v souvislosti s vydáním prvního čísla krajských novin (přítomným bylo na ukázku předloženo 1. číslo těchto novin). Problematickou oblastí se zatím ukazuje pouze distribuce – v této souvislosti vyzvala přítomné k nahlášení adres, kde tyto chyběly. Dále zhodnotila dobrou zpětnou vazbu a obsahovou stránku. Informovala o pozitivní zpětné vazbě ze strany tiskového mluvčího Karlovarského kraje, který se touto problematikou mnoho let zabýval.

-         informace o návštěvě francouzského velvyslance

L. Seidl přednesl program návštěvy francouzského velvyslance, která se koná dne 27. 2. 2003. Dále pohovořil o snaze navázat partnerství a užší spolupráci s francouzským region Champagne ardenne. V této souvislosti upřesnil předseda komise družební vztahy s jiným francouzským regionem. L. Seidl informoval o aktualizované databázi partnerských měst.

-         vznik Komise tiskových mluvčích

dále informovala o vzniku Komise tiskových mluvčích, kterou ustanovila Rada Asociace krajů ČR. Tato bude projednávat mnohé oficiální mediální problémy. První zasedání této komise se uskuteční ve dnech 4. – 5. 3. 2004 v Ostravě.

 

Dále představila další důležité akce:

-         20. 2. 2004 – zasedání Rady Asociace krajů ČR;

-         dokončuje se 3. číslo zpravodaje kraje Vysočina;

-         23. 2. 2004 – zasedání Redakční rady k 2. číslu krajských novin;

-         8. 3. 2004 porada s tajemníky obcí II. a III. stupně;

-         vyhlášena soutěž „Zlatý erb“;

-         11. 3. 2004 – vyhlášení ankety „Sportovec Vysočiny 2003“ v Pelhřimově;

-         29. – 30. 3. 2004 – Veletrh ISSS v Hradci králové;

-         23. 6. 2004 – havarijní cvičení Horizont - cvičení Hasičského záchranného sboru Vysočina.

 

Diskuse:

-         nedostatečná komunikace mezi obcemi a krajem;

-         důležitost účasti obcí na veletrhu v rámci kraje Vysočina;

-         vedení obcí ze strany kraje ke společné prezentaci;

-         role mikroregionu;

-         pozitivní hodnocení kraje v oblasti komunikace v rámci ČR (viz. „Otevřeno 2003“);

-         nemožnost přímé komunikace;

-         samostatná prezentace obcí;

-         prezentace obcí a měst v rámci kraje;

-         návrh ke změně koncepce kraje, tak aby prezentace měst a obcí v rámci kraje byla pro tyto zajímavější;

-         návrh modelu nového prezentačního stánku ve formátu skutečné plastiky dle světových stran, se zvýrazněním stěžejních měst regionů.

Tajemnice upřesnila, že mnohé obce a města, i přes snahy kraje, nemají zájem o společnou prezentaci nebo jim brání nižší kvalita propagačních materiálů.

T. Hermann v této souvislosti informoval o činnosti I. Mahelové, která se touto problematikou zabývá.

R. Burketová se omluvila z dalšího jednání z důvodu časového vytížení.

 

Usnesení 001/02/2004/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o účasti kraje na veletrhu Regiontour Brno a v zájmu efektivnější propagace

podporuje

nastoupený trend společných prezentací kraje, obcí a mikroregionů v rámci veletrhů cestovního ruchu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

3.       Koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje Vysočina

L. Seidl představil možnosti zpracování této koncepce v porovnání s ostatními kraji.Dle podkladových materiálů přednesl možnosti zpracování koncepce a její obsah – viz. příloha zápisu.

Předseda vyzval přítomné k připomínkování této koncepce:

-         doporučení na mapování koncepcí v jiných krajích;

-         vhodnost zmapování členství kolegů z kraje Vysočina v orgánech EU;

-         možnosti ovlivňování evropské politiky;

-         možnosti zveřejňování informací;

-         spolupráce v určitých oblastech s ministerstvem Regionálního rozvoje ČR;

-         nutnost prověření partnerských měst – databáze;

-         zadat koncepci samostatnému subjektu;

-         oslovit subjekty se zahraniční majetkovou účastí působící v kraji;

-         koncepce jako podklad pro další rozvoj a obohacení kraje;

-         pozastavil se nad kvalitou tohoto dokumentu, připomněl hospodářskou spolupráci všech zúčastněných;

-         vytvoření základní koncepce vládnoucí koalicí;

-         problematika distribuce – předložení ukázky propagačního materiálu regionu ve Skotsku, který má i ekonomický efekt z hlediska obsahu.

-         podpoření vzniku koncepce i v průběhu volebního období;

-         podřízení koncepce Zastupitelstvu kraje Vysočina;

-         nutnost podpory koncepce ze strany komise;

-         vzniku turistického portálu a databáze ubytování

M. Stránský a J. Skálová podpořili vznik koncepce.

T. Hermann upřesnil nutnost vzniku, průběh vypracování a schvalování konceptu.

K tomuto tématu se rozvinula další diskuse:

-         problematika politických polí;

-         dlouhodobost koncepce;

-         načasování koncepce.

 

Předseda komise se z časových důvodů omluvil a vedení komise předal M. Stránskému.

Vzhledem k důležitosti tohoto projednávaného tématu se přítomní členové shodli na telefonickém hlasování předsedy komise pro vnější vztahy J. Ptáčka.

 

Usnesení 002/02/2004/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

předloženou osnovu Koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje Vysočina a

doporučuje

dopracování koncepce se zohledněním vznesených připomínek.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

L. Seidl se omluvil z dalšího jednání komise.

 

4.       Vyhodnocení grantové politiky, náměty na další grantové programy

T. Hermann informoval o:

-         stavu Fondu Vysočiny v roce 2002 a 2003, jeho finančním rámci – viz příloha zápisu;

-         dalších možnostech FV z hlediska budoucnosti a navázání na Strukturální fondy EU;

-         kladném ohlasu na FV, upozornil na velmi dobrou úroveň v rámci ČR;

-         zpracovaných podkladových materiálech „Monitoring medií“;

-         vyhlášení 4 nových GP na Zastupitelstvu kraje Vysočina č. 1/2004 dne 17. 2. 2004 ‑ „Bezpečná silnice 2004“, „Veřejná doprava 2004“, „Veřejná letiště 2004“, „Klenotnice Vysočiny 2004“;

-         podpoře zdravého kraje a přírody – GP „Vysočina bez bariér“.

Vyzval přítomné k připomínkám k FV.

Diskuse:

-         podpoření činnosti FV;

-         dobrá činnost FV na všech úrovních;

-         dobré plnění stanovených cílů;

-         podpora vzniku a činnosti FV;

-         postup v případě velkého množství projektů;

-         finanční podpora – měřítko kvality projektů;

-         průběh hodnocení projektů a rozdělování finanční podpory;

-         objektivita řídicích výborů;

-         návrh na zvýšení podpory v jedné oblasti v určitém období a v jiném období zvolit jinou oblast, která bude financována;

-         vliv politického rozhodnutí;

-         nutnost přizpůsobení FV záměrům kraje.

 

Závěrečné stanovisko

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

podporuje

další rozvoj grantového systému Fondu Vysočiny jako nástroje efektivně působícího ve směru rozvoje kraje, komunikace uvnitř kraje a lepší prezentace práce kraje.

 

5.       Diskuse a různé

T. Hermann:

-         hranice krajů

informoval o jednání Rady kraje Vysočina s poslanci a senátory za kraj Vysočina, kdy nedošlo ke kompromisu. Zmínil nedostatečnou komunikaci.

-         rozpočet populárně

pohovořil o formě rozpočtu a o jeho vydání jako přílohy k březnovému číslu Krajských novin.

 

6.       Závěr

M. Stránský poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání komise. Další jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 3/2004 se bude konat dne 18. 3. 2004 ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti A 2.21.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 19. 2. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 25. 2. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.2.2004 / 27.2.2004

Počet návštěv: 5053
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek