Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis za zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2003

15. říjen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 9/2003 ze dne 15. října 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Jaroslav Kruntorád;

·        Rostislav Rakšány;

·        Ing. Oldřich Rambousek;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

·        PaedDr. Martina Matějková (radní pro oblast kultury, zdravotnictví a sociálních věcí);

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina);

·        MUDr. Aleš Ošťádal (ředitel ZZS Havlíčkův Brod);

·        JUDr. Věra Švarcová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví);

·        Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí;

3.      Hospodaření ZZS v Havlíčkově Brodě, seznámení s činností;

4.      Zpráva o hospodaření nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina;

5.      Audit nemocnic, navrhovaná opatření;

6.      Oběd;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš zahájil zasedání finančního výboru, poté předal slovo MUDr. Aleši Ošťádalovi, který přivítal přítomné v budově ZZS Havlíčkův Brod. Předseda přednesl program jednání - ten byl 9 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí

Členové výboru obdrželi podkladové materiály k problematice přípravy rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 a přehled plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2003.

RNDr. Miloš Vystrčil podal aktuální informace o průběhu příprav návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004. Uvedl, že při tvorbě rozpočtu se stále počítá se dvěma variantními řešeními (v souvislosti s tím, zda bude přijata novela zákona o rozpočtovém určení daní a v jaké podobě), návrh rozpočtu je nyní ve fázi připomínkování finančního výboru a rozpočtové komise. Dále sdělil, že struktura rozpočtu zůstane stejná jako v letošním roce (3 knihy rozpočtu), proběhly debaty se správci jednotlivých kapitol (je vyžadována specifikace jednotlivých položek). Proběhla debata v radě kraje - připomínky rady obdrželi členové výboru v podkladových materiálech – RNDr. Miloš Vystrčil tyto připomínky podrobně komentoval. Zdůraznil, že rozpočet je stavěn jako vyrovnaný.

Zmínil se rovněž o problematice finančních prostředků na mzdy učitelů krajských škol (kdyby se dostaly do rozpočtu krajů, tak by to významně posílilo pravomoce kraje). Dále informoval o tom, že v návrhu rozpočtu se počítá s tím, že kraj by v příštím roce zajišťoval pojištění nemocnic.

Ing. Michal Šulc předložil výboru plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až září roku 2003. Součástí materiálu bylo také čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu.

Členové výboru diskutovali o předloženém návrhu rozpočtu kraje na rok 2004, majetkových záležitostech kraje, slučování škol - optimalizaci škol a školských zařízení, investičních dotacích v kapitole školství, systému projednávání rozpočtu, financování sociálních zařízení. Rozsáhlá diskuse se rovněž rozvinula k možnosti vzniku dalších fondů kraje, hovořilo se o Fondu Vysočiny a problematice financování POV.

 

Usnesení 027/09/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

s postupem při tvorbě rozpočtu a bere na vědomí předložený materiál.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Usnesení 028/09/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

netvořit další fondy kraje, ale příslušné finanční prostředky začlenit jako rozpočtové položky.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Hospodaření ZZS v Havlíčkově Brodě

MUDr. Aleš Ošťádal pohovořil o historii, fungování a hospodaření ZZS v Havlíčkově Brodě, využití budov, vozovém parku, složení posádek, počtu výjezdů, zdůraznil kvalitní a moderní dispečink.

Ing. Vladimír Novotný v této souvislosti konstatoval, že Zdravotní komise Rady kraje Vysočina absolvovala jednání se všemi řediteli ZZS v kraji. Dále vypracovala návrh koncepce ZZS v kraji Vysočina, který bude předložen radě kraje. Krátce tlumočil přítomným obsah tohoto návrhu koncepce.

Členové výboru měli rovněž možnost prohlédnout si areál ZZS Havlíčkův Brod s odborným výkladem MUDr. Aleše Ošťádala.

Členové výboru se také seznámili s oprávněnou potřebou oprav areálu – technického provozu.

 

4. Správa o hospodaření nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina

5. Audit nemocnic, navrhovaná opatření

            Členové výboru obdrželi tyto podkladové materiály: časovou chronologii situace od převodu nemocnic na kraje od 1. 1. 2003; varianty úhrady lůžkové péče pro rok 2003; hospodářské výsledky, závazky a pohledávky k 31. 12. 2002; průběžné vyhodnocení závazných ukazatelů k 31. 8. 2003; vyhodnocení vybraných ukazatelů (průměrné mzdy, obložnost, počty lůžek); účetní audit firmy HZ Praha; finanční analýzy firmy HZ Praha.

Po úvodních slovech předsedy výboru podala PaedDr. Martina Matějková aktuální informace o situaci v Nemocnici Jihlava, Havlíčkův Brod a Třebíč, poukázala na zavedení směnného provoz v Nemocnicích Havlíčkův Brod a Jihlava na některých odděleních (představitelé LOKu odebrali řediteli souhlas s prací přesčas).

Stručně popsala historii situace ve zdravotnictví v kraji, hospodářské výsledky nemocnic, hospodářský propad, řešení krizové situace ze stran ředitelů a jejich přístup, hledání úsporných opatření (uvedla, že nejvíce medializována je personální a mzdová oblast ). Pohovořila o současné situaci v nemocnicích, vizích a možnostech řešení do budoucna. Přiblížila přítomným průběh jednání s LOKem a jednotlivými nemocnicemi, informovala o přístupu Ministerstva zdravotnictví ČR k této problematice. Dále připomněla konání pracovního semináře k problematice nemocnic v kraji dne 21. října 2003.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice nemocnic v kraji Vysočina. Ing. Vladimír Novotný pohovořil o problematice plateb VZP. Dále byly vzneseny tyto dotazy a připomínky: stupeň rozpracovanosti variant řešení situace v nemocnicích v kraji; nebyl nastaven vnitřní kontrolní systém nemocnic; možnost zveřejnění skutečné mzdové situace v nemocnicích (porovnání s jinými nemocnicemi); opatření učiněná managementem nemocnic od 1.1.2003; zda nemělo dojít k odvolání ředitelů některých nemocnic již dříve. Všichni členové výboru se shodli na tom, že kraj by měl získat na svoji stranu veřejnost. Dále finanční výbor požaduje průběžně informovat o výše diskutované situaci.

 

Usnesení 029/09/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

·        informace PaedDr. Martiny Matějkové o stavu nemocnic v kraji;

·        seznámení s audity jednotlivých nemocnic v kraji;

požaduje

·        zpracování opatření učiněných od 1. 1. 2003;

·        doplnění podkladů pro pracovní seminář zastupitelstva kraje.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

6. Diskuse, různé

Úkol:

Podkladové materiály pro zasedání finančního výboru zasílat nejen v písemné, ale i v elektronické podobě.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: trvale

 

7. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 10/2003 na středu 19. listopadu 2003 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 9/2003 dne 15. října 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. října 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.11.2003 / 4.11.2003

Počet návštěv: 4426
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek