Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis za zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2003

19. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 10/2003 ze dne 19. listopadu 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Milada Kašparová (tajemnice).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

·        PaedDr. Martina Matějková (radní pro oblast kultury, zdravotnictví a sociálních věcí);

·        Ing. Tomáš Hermann (radní pro oblast grantové politiky);

·        Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2003;

4.      Příprava rozpočtu na rok 2004;

5.      Stav na úseku hospodaření nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj;

(PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina);

6.      Finanční plán PRKu;

7.      Fond Vysočiny

·        finanční čerpání k 31. 10. 2003;

·        výhled do konce roku;

·        rok 2004;

(Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina);

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání finančního výboru. Přednesl program jednání. Bc. Jiří Vondráček vznesl návrh na zařazení problematiky „Ekonomická stránka centrálního dispečinku – současná situace a výhled“ jako podbod bodu programu č. 5 – tento návrh byl 6 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

            Rozvinula se diskuse k systému plnění úkolů finančního výboru, způsobu komunikace mezi finančním výborem a jednotlivými odbory KrÚ, systému předávání informací zastupitelům a finančnímu výboru.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

3. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2003

4. Příprava rozpočtu na rok 2004

Podkladové materiály byly členům finančního výboru s předstihem zaslány.

RNDr. Miloš Vystrčil hovořil o důvodech nečerpání rozpočtu v některých kapitolách, disproporcích v čerpání (sumarizace byla zaslána všem členům ZK a FV na základě dohody). Uvedl, že v průběhu minulého měsíce došlo k dohodě se správci některých kapitol o snížení rozpočtu v jejich kapitolách (celkově se jedná o částku 46 milionů Kč – 40 milionů Kč bude převedeno do Fondu Vysočiny, zbytek do nespecifikované rezervy). V souvislosti s vývojem příjmů konstatoval, že nejsou žádné extrémní výkyvy – zhodnotil jej kladně. Vyzdvihl fakt, že nebyla schválena novela o rozpočtovém určení daní – tzn. příjmy zůstanou v obdobné skladbě jako v letošním roce. Zmínil se o harmonogramu dalšího projednávání rozpočtu (vyzdvihl seminář zastupitelstva k rozpočtu 1. 12. 2003). Konstatoval, že neschválení novely zákona o rozpočtovém určení daní s sebou přinese v příštím roce větší míru rozpočtových opatření.

 

Diskuse – čerpání rozpočtu k 31. 10. 2003

Ing. Bohumil Kotlán komentoval materiály o čerpání rozpočtu k 31. 10. 2003, vyzdvihl, že chybí komentář k provedeným úpravám, poukázal na nedostatečnou čitelnost některých grafů (konstrukce a vypovídající hodnota).

Bc. Jiří Vondráček vznesl dotazy ke kapitole školství (položky 3299, 3421, 3114), kapitole životní prostředí (ekologická výchova a osvěta), kapitole zdravotnictví (položka 3522) – všechny dotazy mu byly zástupci ekonomického odboru zodpovězeny.

 

Usnesení 030/10/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání rozpočtu k 31. 10. 2003.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Ing. Anna Krištofová velice podrobně probrala jednotlivé části návrhu rozpočtu a komentovala větší změny a rozdíly, ke kterým došlo při postupném projednávání a zpracovávání rozpočtu.

 

Diskuse – hlavní kniha rozpočtu a komentář

Ing. Vratislav Výborný se dotázal na příjmy z pronájmu nemovitostí. Ing. Anna Krištofová uvedla, že přímé pronájmy de facto nejsou – kromě zdravotnických zařízení, pokud je nemovitost ve správě organizace zřizované krajem, tak příjem z pronájmu jde těmto organizacím (přehled veškerého majetku má majetkový odbor KrÚ).

Členové výboru diskutovali o problematice vypořádání pozemků pod komunikacemi, povinnostech vlastníků k pozemkům.

Bc. Jiří Vondráček vznesl dotaz k problematice dopravní obslužnosti (časové rozvržení základní dopravní obslužnosti, zachování spojů, možnost rezervy, řešení dopravní obslužnosti v ostatních krajích). K tomuto tématu se rozvinula diskuse.

Ing. Vratislav Výborný vznesl dotaz ke kapitole školství – investičním záležitostem. Projevil zájem o konzultace s krajem a systémové řešení v záležitostech investičních požadavků ředitelů škol a školských zařízení. RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že školy musí mít zpracované plány investic a o investiční změny je nutno žádat radu kraje.

PhDr. Zdeněk Dobrý se dotázal na příspěvek na ZUŠ. RNDr. Miloš Vystrčil sdělil, že ZUŠ si na svoji činnost vydělají, investice jsou zahrnuty v jiné kapitole rozpočtu.

Rozvinula se diskuse k funkci a umístění krajské knihovny.

Bc. Jiří Vondráček vznesl dotazy k plánu odpadového hospodářství, systému nakládání s odpady.

Ing. Bohumil Kotlán polemizoval o problematice řešení starých ekologických zátěží.

Dále se diskutovalo o příspěvku na pečovatelskou službu, financování NNO, systému financování sociálních zařízení po rozpadu ÚSPP (optimalizace bude provedena během 1. pololetí 2004).

PhDr. Zdeněk navrhl při čerpání finančních prostředků v oblasti turismu, veletrhů a výstav větší střídmost.

            Rozvinula se diskuse k využití finančních prostředků v rezervě kraje.

 

Diskuse – přílohy rozpočtu

Vladimír Dolejš vznesl dotaz k rozpisu příspěvků na provoz  školských zařízení (kritérium).

PhDr. Zdeněk Dobrý se dotázal na definici zkratky OPPP v příloze Š3. Vznesl požadavek ještě podrobněji specifikovat přílohy rozpočtu. Dále upozornil, že v návrhu rozpočtu se objevuje na několika místech rozdílná částka za nákup stejných věcí do školských zařízení. V této souvislosti vznesl Ing. Vratislav Výborný návrh korigovat tyto záležitosti tím, že sám zřizovatel si bude provádět výběrové řízení (nikoliv sám ředitel školského zařízení). RNDr. Miloš Vystrčil sdělil, že při tvorbě rozpočtu v následujícím roce již budou mít školská zařízení stejné rozpočty jako ostatní organizace zřizované krajem. PhDr. Zdeněk Dobrý dále vznesl několik dotazů k rozpisu výdajů zastupitelstva kraje a rozpisu výdajů krajského úřadu. Členové finančního výboru rovněž diskutovali o příloze Kulturní, společenské a sportovní akce podpořené krajem Vysočina – vznesli dotaz, proč zde není začleněna Haškova Lipnice a dotaz k tomu, čím je Rally v Okříškách specifická pro kraj Vysočina. Rozvinula se diskuse k rozpočtu výdajů na informační technologie, technickému zhodnocení a opravách v jednotlivých kapitolách. Ing. Vratislav Výborný vznesl návrh na pracovní seminář zastupitelstva k rozpočtu připravit porovnání skutečnosti za roky 2002 a 2003. RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že rozpočet kraje není stabilizovaný, tento materiál by proto neměl příliš velkou vypovídající hodnotu.

 

Předseda výboru shrnul závěry z diskuse.

 

Usnesení 031/10/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

s koncepcí a strukturou návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004;

nemá

zásadní připomínky k rozpočtovaným objemům a doporučuje po zapracování připomínek jeho schválení.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

RNDr. Miloš Vystrčil navrhl, aby porovnání rozpočtů kraje (komplexní pohled a porovnání s ostatními kraji) bylo zpracováno v I. čtvrtletí 2004. Členové výboru tento návrh kvitovali.

 

5. Stav na úseku hospodaření nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj

PaedDr. Martina Matějková podrobně informovala přítomné o aktuální situaci v jednotlivých nemocnicích v kraji. Rozhodnutí zastupitelstva kraje o vratné půjčce kladně zhodnotila, vyzdvihla, že toho by mohlo působit v nemocnicích jako stabilizační faktor. Sdělila, že finanční prostředky budou použity na tyto záležitosti: uhrazení závazků, které mají prošlou lhůtu splatnosti; zastavené investice a úhradu vnitřního dluhu; peníze na platy – až po ekonomickém zvážení).

Pohovořila o problematice osobních příplatků v jednotlivých nemocnicích, vyzdvihla nutnost změnit systém hodnocení a platů (kraj pracuje na návrhu metodiky).

            K tématu se rozvinula diskuse. Byly vzneseny dotazy k průběhu finančních toků mezi státem – krajem a nemocnicemi, co bude se zbytkem dluhu (bude sestaven harmonogram nápravných opatření, několik variant řešení). PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl připomínku k způsobu informovanosti zastupitelů kraje a veřejnosti, penalizaci závazků. PaedDr. Martina Matějková informovala o dosavadních propočtech ztráty dle výsledků VZP (není tak dobře možné určit, není nijak výrazný propad), jednání s řediteli o vytipování slabých míst (zmínila 8 problémových okruhů – PaedDr. Martina Matějková přislíbila jejich zaslání členům finančního výboru v elektronické podobě).

PaedDr. Martina Matějková pohovořila o přípravě výběrového řízení na ředitele Nemocnice v Havlíčkově Brodě (datum uskutečnění, složení komise atd.).

Členové finančního výboru diskutovali o tom, jaké informace by v souvislosti se situací v nemocnicích v kraji měl kraj poskytovat veřejnosti.

 

Usnesení 032/10/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace PaedDr. Martiny Matějkové o aktuální situaci na úseku hospodaření nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

6. Finanční plán PRKu

Členové finančního výboru obdrželi podkladový materiál přímo na zasedání.

Ing. Tomáš Hermann jej komentoval a informoval o výsledcích zpracování Programového doplňku PRKu (priority kraje pro příští rok).

 

Usnesení 033/10/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ing. Tomáše Hermanna o finančním plánu PRKu.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

7. Fond Vysočiny: finanční čerpání k 31. 10. 2003; výhled do konce roku; rok 2004

Členové finančního výboru obdrželi podkladový materiál přímo na zasedání.

Ing. Tomáš Hermann informoval o čerpání Fondu Vysočiny dle jednotlivých grantových programů, souhrnném přehledu grantových programů, porovnání fungování Fondu Vysočina v roce 2002 a 2003, návrhu poměrného rozdělení finančních prostředků v roce 2004 dle cílů PRKu, výhledu do konce roku 2003 a výhledu do roku 2004.

Členové výboru si vyměňovali postřehy a zkušenosti z jednání řídících výborů grantových programů, kterých se zúčastnili (záležitost krácení, monitoring a kontrola). Ing. Tomáš Hermann sdělil, že Rada fondu rozhodla, že v případě krácení finanční podpory bude vždy žadatel dotázán, zda-li i přesto může projekt realizovat. Zdůraznil, že byl proveden audit fungování Fondu Vysočiny (výrazná připomínka právě k monitoringu a kontrole).

 

Usnesení 034/10/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ing. Tomáše Hermanna o Fondu Vysočiny.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

8. Diskuse a různé

Členové finančního výboru vznesli tyto požadavky:

·        informace o průběhu zpracování připomínek k Pravidlům pro zadávání veřejných zakázek;

·        průběžné informace o zhodnocování volných finančních prostředků.

 

9. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 11/2003 na středu 17. 12. 2003 v 10:00 hodin v Radniční restauraci v Jihlavě. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 10/2003 dne 19. listopadu 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 24. listopadu 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.12.2003 / 11.12.2003

Počet návštěv: 4400
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek