Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva kraje

Jihlava, 20. prosinec 2001
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2001

ve velkém sálu Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

                                                                                         

 

Přítomno:

-          43 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 20. 12. 2001

-          ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

 

Zahájení jednání

F. Dohnal přivítal  všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť v době zahájení jednání je přítomno 39 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Omluvili se 2 kolegové – G. Kuľha, V. Vacek.

Byli určeni skrutátoři – J. Bína, D. Vichr, A. Seifert, M. Brzák a zapisovatelky - M. Jakoubková, Š. Polívková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi S. Mastný, P. Maslák.

Návrh byl schválen 39 hlasy.

Zápis z minulého jednání zastupitelů byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny doplňovací návrhy:

 

Navržený program jednání:

 

1.        Zpráva o činnosti rady kraje

2.        Informace o činnosti krajského úřadu

3.        Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

4.        Změny rozpočtu kraje

5.        Rozpočtová opatření na konci roku 2001

6.        Stanovení pravidel rozpočtového provizoria v roce 2002

7.        Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu

8.        Návrh zřízení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

9.        Návrh Dodatků ke zřizovacím listinám

10.    Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

11.    Dodatek č. 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

12.    Finanční zajištění pořízení průzkumů a rozborů

13.    Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

14.    Zřizovací listiny příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

15.    Návrh na příspěvek pro Asociaci krajů ČR

16.    Plán činnosti finančního výboru

17.    Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

18.    Rozprava

Navržený program jednání byl schválen 39 hlasy.

 

1. Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

F. Dohnal podal informace k reformě veřejné správy, k převodu kompetencí z okresních měst na obce s rozšířenou působností.

Zastupitelé kraje rovněž obdrželi zápisy z jednání rady kraje, které se konaly od posledního zasedání zastupitelstva kraje.

Dotazy vznesli M. Bišof, J. Bambasová.

M. Bišof

28. zasedání rady kraje, bod 10) – informace k žádosti ředitele Nemocnice Jihlava.

J. Bambasová

29. zasedání rady kraje bod 4) – návrh na udělení mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení.

M. Matějková

Rada kraje vzala na vědomí žádost Nemocnice Jihlava a bude se touto problematikou zabývat po předložení kompletního materiálu týkajícího se havarijního stavu pracoviště kruhového urychlovače elektronů BETATRON B19L .

A. Štěrbová

Návrh na odměny ředitelů škol a školských zařízení byl vypracován na základě mimořádných úkolů, které ředitelé museli plnit v tomto roce. Výše odměn se odvíjí od velikosti konkrétní školy či školského zařízení.

V průběhu jednání přišli J. Barák, J. Kruntorád.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 070/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovídá:

termín:

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

2. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, sdělila další skutečnosti k organizační struktuře krajského úřadu a předala přítomným upravenou přílohu 1 tohoto materiálu. Dále oznámila, že k 1. 12. 2001 byl jmenován do doby konání výběrového řízení vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství pan Ing. Zdeněk Šálek (usnesení rady kraje 250/29/01/RK).

V průběhu jednání přišel P. Kesl.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 071/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

F. Dohnal předložil zprávu o čerpání rozpočtu k 30. 11. 2001, zpracovanou ekonomickým odborem.

V uplynulém období byly z rozpočtu kraje formou příspěvku financovány přímé náklady středních škol (osobní náklady a školní pomůcky) a jejich provozní výdaje. Dále je prostřednictvím rozpočtu kraje zabezpečováno financování soukromého a církevního školství a galerií v Novém Městě na Moravě, Havlíčkově Brodě a Jihlavě. Kraj hradí přímo ze svého rozpočtu výdaje 5 organizačních složek kraje – ZŠ Sedlejov, ZŠ při nemocnici v Jihlavě, MŠ Černovice, OS Herálec a ZŠ Počátky. Všechny výše uvedené výdaje jsou z hlediska příjmů kryty dotacemi ze státního rozpočtu.

K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 072/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje k 30. 11. 2001 dle příloh 1, 2 a 3 materiálu ZK-07-2001-03.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

4. Změny rozpočtu kraje

M. Vystrčil předložil přítomným členům zastupitelstva návrh na změny rozpočtu kraje dle upraveného materiálu ZK-07-2001-04. V předloženém materiálu je uveden rozpočet kraje navýšený o neinvestiční a investiční dotace, které zvyšují celkový objem rozpočtu kraje a které po skončení účetního období podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Tyto dotace nebyly dosud zapracovány do rozpočtu kraje.

Protinávrh vznesl M. Bišof.

M. Bišof

příloha 2 upraveného materiálu ZK-07-2001-04 – výši výdaj. položky „nákup knih pro potřeby školství a kultury“ přesunout do položky „nerozdělená rezerva do roku 2002“

Protinávrh M. Bišofa nebyl přijat (pro 9 hlasů).

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 073/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu ZK-07-2001-04 a upravený rozpočet v celkové výši 691 600 tis. Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 31 hlasem (zdrželo se 11).

 

5. Rozpočtová opatření na konci roku 2001

M. Vystrčil podal informace k předkládanému materiálu. Pro další rozpočtová opatření, která bude nutné provést v mezidobí od tohoto zasedání zastupitelstva kraje do konce roku 2001, se navrhuje svěřit pravomoc provést případné změny rozpočtu v roce 2001 radě kraje.

V průběhu jednání odešel J. Novotný.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 074/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

svěřuje

radě kraje provádění:

a)      všech případných rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití v roce 2001

b)      ostatních rozpočtových opatření do úhrnné výše 10% celkového schváleného rozpočtu v roce 2001.

odpovědnost: rada kraje

termín:

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

6. Stanovení pravidel rozpočtového provizoria v roce 2002

M. Vystrčil podal informace k navrhovanému postupu při schvalování rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002. Byl vypracován návrh rozpočtového provizoria a návrh pravidel rozpočtového provizoria. Návrhy byly projednány v radě kraje, v rozpočtové komisi a finančním výboru. Výsledkem jednání těchto orgánů je doporučení zastupitelstvu kraje projednat a schválit rozpočtové provizórium a jeho pravidla.

M. Bišof vznesl pozměňovací návrh.

M. Bišof

v návrhu usnesení doplnit znění bodu 3) o větu … trvání tohoto rozpočtového provizoriaa to jen se souhlasem ZK“.

M. Vystrčil pozměňovací návrh neakceptoval.

V průběhu jednání přišel J. Novotný, odešel P. Kesl.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 075/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002 dle textové části A materiálu ZK-07-2001-06 (tabulka 2) a pravidla rozpočtového provizoria ve znění:

1)        Rozpočtové provizorium se stanovuje na období 1. čtvrtletí roku 2002, tj. na období od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002.

2)        Výdaje budou čerpány maximálně do výše jedné čtvrtiny celkových předpokládaných ročních výdajů. Tyto výdaje budou jednotlivým kapitolám rozpočtu uvolňovány do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci trvání rozpočtového provizoria.

3)        Rozpočtová rezerva (kapitola rezerva a rozvoj kraje) bude čerpána maximálně do výše 12% celkové předpokládané roční rezervy a to do výše max. 4% celkové roční částky v každém měsíci trvání tohoto rozpočtového provizoria.

4)        Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.

5)        Zvýšená pozornost bude věnována příjmové straně rozpočtu.

odpovědnost: vedoucí ekonomického odboru

termín: 31. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

7. Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu

M. Vytrčil podal podrobné informace k předloženému návrhu.

Rada kraje navrhuje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s bankou VOLKSBANK CZ, a. s., jejíž služby v současné době kraj Vysočina využívá na základě výsledku výběrového řízení. Podmínky čerpání úvěru byly obsaženy v nabídce na výběrové řízení „Zprostředkování platebního styku a dalších bankovních služeb pro kraj Vysočina“. Jedná se o následující podmínky:

Rozsah:  až 50 000 000 Kč

Cena:   úroková sazba:                         Pribor + 0,5% p. a. (4. 12. 2001 5,26%)

Administrativní poplatek: zdarma

Poplatek za nečerpání: zdarma

Splácení jistiny: kdykoli v průběhu roku

Splácení úroků: čtvrtletně

Platnost poskytnutí: 3 roky s předpokladem další prolongace

Zajištění: nevyžadováno

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 076/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu o poskytnutí kontokorentního úvěru kraji Vysočina s výší úvěrového rámce 50 mil. Kč dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2001-07.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

8. Návrh zřízení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

M. Matějková informovala o předloženém návrhu.

Usnesením 261/30/01/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje zřídit Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkovou organizaci a schválit Zřizovací listinu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace.

V průběhu jednání odešel I. Rohovský.

Návrh a dotazy nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 077/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

zřizuje

Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2002 a

schvaluje

Zřizovací listinu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu ZK 07-2001-08.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 1. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

9. Návrh Dodatků ke Zřizovacím listinám

A. Štěrbová informovala přítomné o předloženém materiálu.

V důsledku usnesení zastupitelstva 059/06/01/ZK, kterým schválilo záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, je třeba požádat MŠMT ČR o změnu v síti škol, předškolních a školských zařízení. Žádosti, u nichž dochází ke změně skutečností uvedených ve zřizovacích listinách dotčených organizací, se dokládají novým zněním zřizovacích listin.

V průběhu jednání přišli P. Kesl, I. Rohovský.

Návrh a dotazy nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 078/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky zřizovacích listin organizací:

1.       Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Třešť,

K Valše 38

2.       Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Rybníčku 1316

3.       Střední odborná škola obchodu a služeb, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Třebíč, Sirotčí 4

dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2001-09.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 41 hlasem (zdržel se 1).

10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil k předloženému návrhu otevřel rozpravu.

Dotazy vznesli M. Bišof, J. Novotný, P. Kesl.

M. Bišof

Bezpečnostní komise - upřesnit počet zasedání.

M. Vystrčil

Počet zasedání bezpečnostní komise bude sekretariátem hejtmana prověřen. Vyplácení odměn členům bezpečnostní komise bude odloženo na příští zasedání zastupitelstva kraje.

J. Novotný

Zdravotní komise - není vyčíslena odměna JUDr. Běhounkovi.

M. Matějková

Konstatovala, že v příloze materiálu došlo k chybě. JUDr. Běhounkovi náleží odměna dle jednotné sazby a vykázaného počtu účastí.

P. Kesl

Příloha 2 předkládaného materiálu – oprava chybného názvu “Přehled odměn členů výborů Zastupitelstva kraje Vysočina za období 1. 7. – 30. 11. 2001“.

V průběhu jednání odešel K. Tvrdý

M. Vystrčil

Přílohy 1a 2 materiálu ZK-07-2001-10 budou dle přednesených návrhů upraveny.

Usnesení 079/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje ve výši dle zásad stanovených zastupitelstvem kraje vyjma těch členů výborů a komisí, kteří jsou současně členy zastupitelstva dlouhodobě uvolněnými pro výkon funkce dle upravených příloh 1, 2, 3, materiálu ZK-07-2001-10.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 31. prosince 2001

Usnesení bylo přijato 40 hlasy (zdržel se 1).

 

11. Dodatek č. 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

M. Vystrčil informoval přítomné o upraveném materiálu, který byl členům zastupitelstva předložen na zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh „Pravidel" byl upraven na základě připomínkového řízení na krajském úřadu, projednání na 30. jednání rady kraje dne 4. prosince 2001 a projednání v dopravní komisi.

„Pravidla" budou účinná jen pro příspěvkové organizace správy a údržby silnic, pro ostatní příspěvkové organizace zůstávají v platnosti stávající „Pravidla".

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 080/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

„Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-07-2001-11.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

12. Finanční zajištění pořízení průzkumů a rozborů

M. Černá podala podrobné informace k předloženému materiálu. Ze čtyř nabídek renomovaných firem, které se zabývají zpracováním územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, vyhodnotila komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako nejvhodnější nabídku podanou firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s  r. o., Příkop 8, Brno. Předpokladem pro podpis smlouvy o dílo je garance finančního zajištění zakázky z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002.

V průběhu jednání se dostavil J. Černý.

K danému tématu vznesl protinávrh M. Bišof.

M. Bišof

v návrhu usnesení vypustit před uvedenou částkou slovo „minimálně“.

M. Černá protinávrh M. Bišofa akceptovala a navrhla rozšířit návrh usnesení o název firmy.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 081/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zapracování částky 1 344 000,-- Kč na finanční zajištění zakázky pořízení průzkumů a rozborů kraje Vysočina dle nabídky Urbanistického střediska Brno spol. s  r. o. do návrhu rozpočtu na rok 2002.

odpovědnost: vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 42 hlasy (zdržel se 1).

 

13. Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

M. Černá podrobně informovala přítomné o upraveném materiálu. Na základě právního rozboru, ze kterého vyplynula neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, byly upraveny stanovy RRAV Vysočina. Upravené znění stanov bylo předáno na zasedání zastupitelstva kraje (příloha 3 materiálu ZK-07-2001-13).

Pozměňovací návrhy podali J. Slámečka, M. Zrůst.

J. Slámečka

návrh na změnu složení členů kontrolní komise - Z. Dobrý, V. Dolejš.

Pozměňovací návrh usnesení nebyl přijat (pro 13 hlasů).

návrh zástupce kraje za člena valného shromáždění - M. Havlíček.

Pozměňovací návrh usnesení nebyl přijat (pro 9 hlasů).

M. Zrůst

návrh zástupce kraje za člena valného shromáždění - V. Kodet.

Pozměňovací návrh usnesení byl přijat 35 hlasy.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 082/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vstup kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina, jako jednoho ze tří zakladatelů, s účinností ke dni  1. 1. 2002 a to pouze v případě splnění těchto podmínek

1.       zastoupení v počtu  minimálně čtyř zástupců  kraje v předsednictvu RRAV, přičemž jeden z nich bude místopředsedou předsednictva,

2.       zastoupení v počtu minimálně dvou zástupců v kontrolní komisi, přičemž jeden z nich bude předsedou kontrolní komise

3.       zastoupení v počtu sedmi zástupců ve valném shromáždění, přičemž členové předsednictva a kontrolní komise jsou  zároveň členy valného shromáždění

4.       podíl kraje Vysočina na úhradě části provozních nákladů RRAV, který odpovídá procentuálnímu  zastoupení zástupců kraje v předsednictvu RRAV, tj. pro rok 2002 max. 970000,- Kč

5.       na 1. valném shromáždění  za účasti kraje jako jednoho ze zakladatelů bude provedena změna stanov dle přílohy č. 3 materiálu ZK-07-2001-13;

si vyhrazuje,

že nominaci zástupců kraje do předsednictva, kontrolní komise a valného shromáždění provádí vždy zastupitelstvo kraje a

navrhuje

za členy předsednictva RRAV tyto zástupce kraje:

1. Ing. Marie Černá

2. RNDr. Miloš Vystrčil

3. Ing. Tomáš Hermann

4. Mgr. Věra Jourová

za členy kontrolní komise RRAV tyto zástupce kraje:

1. Ing. Anna Krištofová

2. Vladimír Dolejš 

za člena Valného shromáždění RRAV tohoto zástupce kraje:
  1. Ing. Václav Kodet

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

14. Zřizovací listiny příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

P. Pospíchal předložil návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací včetně přílohy č. 1 vymezení doplňkové činnosti, přílohy č. 2 seznam movitého majetku  a přílohy č. 3 seznam nemovitého majetku těchto zřizovacích listin. V přílohách 1 – 5 v Čl. 7, byl obsah odst. 7. 1. upraven takto: …příspěvkových organizací správy silnic zřizovaných krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 083/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřizovací listiny příspěvkových organizací:

·        Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod

·        Správa a údržba silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

·        Správa a údržba silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

·        Správa a údržba silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

·        Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

dle upravených příloh 1 – 5 materiálu ZK-07-2001-14.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 41 hlasy.

 

15. Návrh na příspěvek pro Asociaci krajů ČR

Na svém 3. zasedání 20. března 2001 souhlasilo zastupitelstvo kraje se vstupem do asociace krajů.  Rada asociace rozhodla na listopadovém zasedání v Olomouci o výši příspěvku 50.000,- Kč na člena a rok 2001. Pro rok 2002 předpokládá roční příspěvek do výše 300.000,- Kč v souvislosti s rozběhem profesionální kanceláře. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 084/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s poukázáním příspěvku Asociaci krajů ČR ve výši 50.000,- Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 43 hlasy.

 

16. Plán činnosti finančního výboru

V. Dolejš předložil ke schválení plán činnosti finančního výboru zastupitelstva kraje.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 085/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti finančního výboru dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2001-16.

odpovědnost: předseda finančního výboru

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 43 hlasy.

 

17. Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

F. Dohnal předložil návrh na uvolnění člena zastupitelstva kraje Ing. Tomáše Hermanna, který bude pověřen grantovou politikou. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

F.Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 086/07/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

počet uvolněných členů zastupitelstva na 8 a

schvaluje

uvolnění dalšího člena Zastupitelstva kraje Vysočina ing. Tomáše Hermanna dnem 1. 1. 2002.

odpovědnost: rada kraje

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

18. Rozprava

F. Dohnal informoval o setkání se starosty pověřených obcí a ostatních měst a obcí, které se uskuteční v termínech 7. 1. a 24. 1. 2002.

M. Černá předala přítomným členům zastupitelstva aktualizovanou verzi Programu rozvoje kraje na CD s pozváním na prezentaci PRKu, která se bude konat 7. 1. 2002.

M. Zrůst sdělil další skutečnosti k problematice řešení situace týkající se skládky nebezpečného odpadu v Pozďátkách.

D. Doležal oznámil své odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje k 1. 1. 2002.

Z řad občanské veřejnosti vystoupil p. Tichý, starosta obce Dolní Loučky, a požádal o projednání změny hranic krajů. Na ZK se obrátí dopisem.

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití svátků zasedání zastupitelstva kraje zakončil.

 

 

 

                                                                                                   František Dohnal

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Stanislav Mastný                                                         ……...……………………………………

 

 

Pavel Maslák                                                              …..………………………………….……

 

 

Zapsala dne 27. 11. 2001 Marie Jakoubková

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis z 7. zasedání zastupitelstva kraje
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.1.2002 / 8.9.2006

Počet návštěv: 7748
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek