Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva kraje

 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 20. 11. 2001

v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem

                                                                                         

Přítomno:

-          41 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 20. 11. 2001

-          ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

Zahájení jednání

F. Dohnal přivítal  všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 41 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Omluvili se 4 kolegové – P. Pospíchal, G. Kuľha, V. Hink, D. Doležal.

Byli určeni skrutátoři – J. Bína, D. Vichr, A. Seifert, M. Brzák a zapisovatelky- M. Jakoubková, M. Havlová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi M. Havlíček, J. Vondráček.

Návrh byl schválen 40 hlasy (zdržel se 1).

Zápis z minulého jednání zastupitelů byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu.

K navrženému programu jednání byly vzneseny doplňovací návrhy:

M. Černá

Z programu zasedání vypustit bod 18) Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV a předložit na příštím jednání zastupitelstva kraje.

Návrh byl přijat 41 hlasem.

Upravený program jednání:

1.      Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

2.      Informace o činnosti krajského úřadu

3.      Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

4.      Změny rozpočtu kraje

5.      Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

6.      Návrh Dodatku ke zřizovacím listinám

7.      Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek převedených z okresů Pelhřimov a Žďár nad Sázavou a z Ministerstva zemědělství ČR

8.      Změny v síti škol a školských zařízení

9.      Návrhy na schválení znaku kraje Vysočina

10.    Záměr prodeje pozemku st. p. č. 599/6 – zastavěná plocha o výměře 255 m2 a pozemku p. č. 1910/15 – ostatní plocha o výměře 294 m2, vše v obci a k. ú. Humpolec

11.    Záměr prodeje pozemku parc.č. 274/2, stavby truhlářské dílny na něm a pozemku parc. č. 278/5 vše v obci Jihlava a k. ú. Helenín

12.    Záměr prodeje části pozemku p. č. 3000/4 ostatní plocha v obci a k.ú Velká Bíteš o velikosti cca 60 m2

13.    Žádost o bezúplatný převod majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu do vlastnictví kraje Vysočina

14.    Žádost o bezúplatný převod majetku České republiky v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina

15.    Plán činnosti kontrolního výboru

16.    Pravidla kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru

17.    Zpráva o aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina

18.    Bod z programu jednání vypuštěn a odložen na příští jednání zastupitelstva kraje

19.    Postup při převodu a dlouhodobém pronájmu nemovitého majetku kraje

20.    Rozprava

Upravený program jednání byl schválen 41 hlasem.

 

1. Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

F. Dohnal informoval přítomné o:

-          průběhu jednání rady kraje s ministerstvem financí a jeho resorty ve věci financování krajů na rok 2002. Jednání byla úspěšná a poslanecká sněmovna akceptovala názor krajů na jejich financování v příštím roce;

-          průběhu zpracování rozpočtu kraje na rok 2002, který by měl být předložen zastupitelstvu kraje k schválení.

Dále se rada kraje zabývala a bude zabývat zřizovatelskými funkcemi, které vykonávají okresní úřady. Z dubna letošního roku bylo usnesením vlády uloženo některým okresním úřadům převést okresní knihovny na kraje. Rada kraje na svém 28. zasedání vyslovila souhlasné stanovisko se zahájením přípravných prací na zřízení Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. M. Matějková po dopracování technických detailů předloží návrh na převzetí zřizovatelské funkce na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 20. 12. 2001.

Dotazy vznesli J. Slámečka, J. Koten, Z. Dobrý

J. Slámečka

nesouhlas se zněním usnesení 200/25/01/RK z níže uvedených důvodů:

-          stanovisko by mělo být schváleno usnesením zastupitelstva kraje;

-          dle zákona o krajích má legislativní návrhy projednat zastupitelstvo;

-          nesouhlas s převodem kompetencí z okresních úřadů na nižší články.

J. Slámečka vznesl protinávrh:

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje a

nesouhlasí

s částí usnesení stanoviska rady kraje z 16. 10. 2001 k reformě státní správy týkající se rozfázování převodu kompetencí z okresních úřadů na nižší články.

Protinávrh nebyl přijat 19 hlasy.

J. Koten

Sdělil nesouhlasné stanovisko za Město Humpolec k pozdržení reformy s tím, aby v prvním kroku převodu kompetencí z okresních úřadů byly tyto kompetence na přechodnou dobu zabezpečovány krajem a městy v sídlech okresních úřadů (usnesení 200/25/01/RK).

F. Dohnal

Usnesení je pouze stanoviskem rady kraje a rozhodně není stanoviskem, které by mělo nahradit stanovisko měst a obcí.

Z. Dobrý

Vznesl dotaz na:

-          princip dodatečného schválení investičních záměrů staveb, oprav, přeložek komunikací schválených radou kraje - návrhy by měly být předkládány k vyjádření zastupitelstvu kraje;

-          stanovení priorit seznamu požadavků na opravy, pořizování a technické zhodnocení investičního majetku ve školství v letech 2002 – 2005 – návrhy priorit by měly být předkládány zastupitelstvu kraje k vyjádření;

-          realizaci Projektu zvýšení informační gramotnosti a vybavenosti členů zastupitelstva kraje výpočetní technikou – jaké možnosti mají zastupitelé při výběru počítače.

F. Dohnal

- Investiční záměry komunikací jsou navrhované Státním fondem dopravní infrastruktury, který požádal radu kraje o vyjádření k navrhovaným prioritám. Předpoklad rady kraje je, že od roku 2003 bude o investičních záměrech nejen v oblasti dopravy, ale i v oblasti školství, rozhodovat zastupitelstvo kraje.

- Rada kraje nechala na zvážení členům zastupitelstva, zda je pro ně nabídka akceptovatelná. Důvodem k výběru počítačové sestavy byl nejen stanovený finanční limit v letošním roce, ale i jednotné vybavení krajského úřadu výpočetní technikou.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

Usnesení nebylo přijato 20 hlasy.

 

2. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, sdělila přítomným další skutečnosti k organizační struktuře krajského úřadu, k řešení prostorového zajištění úřadu, umístění a organizačnímu zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů. Dále oznámila, že dnem 15. 11. 2001 rezignoval na svou funkci R. Šibor, ved. odboru dopravy a silničního hospodářství, a požádal o ukončení pracovního poměru dohodou.

Dotazy vznesli K. Tvrdý, V. Vacek, Z. Dobrý, P. Kesl.

K. Tvrdý

Oslovení dalších uchazečů, kteří se účastnili výběrového řízení; vyhlášení nového výběrové řízení.

S. Zikmundová

Z důvodu naléhavé potřeby obsadit místo ve velmi krátkém časovém úseku probíhá v současné době intenzivní výběr na post vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství. Vybraný kandidát bude pověřen řízením do doby vyhlášení výběrového řízení.

V. Vacek

Delimitace zaměstnanců z okresních úřadů na kraj.

Přehled zaměstnanců zařazených do KrÚ - nevyváženost zastoupení zaměstnanců z jiných okresů – př. 2 materiálu ZK-06-2001-02.

F. Dohnal

Delimitace zaměstnanců dána ze zákona.

Přestože krajský úřad nabízí možnosti kompenzace nevýhod dojíždění (příplatky za dopravu, možnost ubytování) není z ostatních okresů zájem.

Z. Dobrý

Možnost návštěvy nové budovy krajského úřadu.

F. Dohnal

Prohlídku nové budovy je možné uskutečnit již během měsíce ledna příštího roku.

P. Kesl

Zpřehlednit pro veřejnost organizační strukturu zaměstnanců v tabulkovém uspořádání.

V průběhu jednání odešel J. Novotný.

S. Zikmundová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 053/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti  krajského úřadu.

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

 

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

F. Dohnal sdělil přítomným, že předložený materiál je rozšířen o přílohu 4 „Změna čerpání položek 5121 a 5122“ a otevřel rozpravu.

V průběhu jednání přišel J. Novotný.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 054/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje k 30. 9. 2001 dle příloh 1 až 4 materiálu ZK-06-2001-03.

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

4. Změny rozpočtu kraje

M. Vystrčil informoval přítomné o změnách rozpočtu kraje, které zastupitelstvo kraje schválilo na svém 5. zasedání usnesením 044/05/01/ZK. V předloženém materiálu je uveden rozpočet kraje navýšený o účelové dotace, které po uplynutí kalendářního roku podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 055/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2001-04 a upravený rozpočet v celkové výši

640 856 tis. Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy (zdržel se 1).

 

5. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

M. Vystrčil k předloženému materiálu otevřel rozpravu.

Dotaz vznesl M. Bišof.

M. Bišof

Způsob stanovení výše paušální částky.

M. Vystrčil

Výše paušální částky je navrhovaná krajem a byla porovnávána s ostatními kraji.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 056/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 150,- Kč za 1 hodinu a za podmínek dle materiálu ZK-06-2001-05.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

6. Návrh Dodatku ke zřizovacím listinám

A. Štěrbová sdělila přítomným podrobné informace k rozšířenému materiálu, který byl zastupitelstvu kraje předložen na zasedání ke schválení.

Dotazy nebyly vzneseny.

A. Štěrbová přednesla rozšířený návrh usnesení.

 

 

Usnesení 057/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky ke zřizovacím listinám dle příloh 1 až 9 materiálu ZK-06-2001-06.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

7. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek převedených z okresů Pelhřimov a Žďár nad Sázavou a z Ministerstva zemědělství ČR

F. Dohnal podal přítomným komentář k předloženému materiálu a otevřel rozpravu.

Dotazy nebyly vzneseny.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 058/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřizovací listiny následujících organizací a organizačních složek:

1.       Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

2.       Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622

3.       Základní umělecká škola Jana Štursy, Nové Město na Moravě, Vratislavovo

náměstí 121

4.       Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117

5.       Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808

6.       Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27

7.       Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36

8.       Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

9.       Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152

10.    Gymnázium, Žďár nad Sázavou, Neumannova 2

11.    Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

12.    Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6

13.    Gymnázium, Bystřice nad  Pernštejnem, Nádražní 760

14.    Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Žďár nad Sázavou,    Dvořákova 4

15.    Speciální školy pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

16.    Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá 154

17.    Zvláštní škola, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60

18.    Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké Meziříčí, Čechova 30

19.    Speciální základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Velká Bíteš, U Stadionu 285

20.    Zvláštní škola, Velká Bíteš, Tišnovská 116

21.    Odborné učiliště a Praktická škola, Bystřice nad Pernštejnem, Luční 468

22.    Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2

23.    Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68

24.    Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10

25.    Dětský domov, Rovečné 40

26.    Domov mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

27.    Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35

28.    Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

29.    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295

30.    Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850

31.    Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127

32.    Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319

33.    Gymnázium, Pacov, Hronova 1079

34.    Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

35.    Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875

36.    Gymnázium, Pelhřimov, Jirsíkova 244

37.    Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Humpolec, Nádražní 486

38.    Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

39.    Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764

40.    Střední odborné učiliště. Pelhřimov, Friedova 1469

41.    Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov, Komenského 1326

42.    Zvláštní škola Pacov, Španovského 319

43.    Zvláštní škola a Pomocná škola Humpolec, Husova 391

44.    Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

45.    Speciální mateřská škola a Základní škola při nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710

46.    Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

47.    Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 (org. složka)

48.    Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1

49.    Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Rybníčku 1316

50.    Dům dětí a mládeže Pelhřimov, Pražská 1542

51.    Dětský domov, Humpolec, Libická 928

52.    Domov mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464

53.    Dětský domov, Senožaty 199

54.    Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov, Pražská 127

55.    Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469

56.    Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

57.    Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 (org. složka)

58.    Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

59.    Střední odborné učiliště lesnické, Nové Město na Moravě, Petrovice 26

60.    Střední odborné učiliště zemědělské, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

61.    Střední odborné učiliště zemědělské, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405

62.    Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Lesonice 2

63.    Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890

64.    Střední odborné učiliště zemědělské, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

65.    Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a

66.    Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

67.    Střední odborné učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410

dle příloh 1 – 67 materiálu ZK-06-2001-07.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

8. Změny v síti škol a školských zařízení

A. Štěrbová podrobně informovala přítomné o předloženém záměru změn v síti škol a školských zařízení. Ke změnám v zařazení škol a školských zařízení zřizovaným krajem se zastupitelstvo kraje bude vyjadřovat jako zřizovatel z pohledu orgánu odpovědného za rozvoj kraje.

A. Štěrbová otevřela rozpravu.

 

M. Šmíd

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost projednal na svém zasedání výše uvedené změny a doporučuje zastupitelstvu kraje záměry schválit.

M. Šmíd tlumočil za výbor poděkování odboru školství mládeže a sportu za zpracovaný materiál.

J. Novotný a P. Kesl vyslovili za své strany poděkovaní odboru školství, mládeže a sportu za přípravu rozsáhlého materiálu.

V průběhu jednání odešel J. Slámečka.

Protinávrhy vznesli M. Bišof, Z. Dobrý.

M. Bišof

V usnesení zařadit záměr Integrované střední školy stavební v Jihlavě (kód 53A) z části neschvaluje do části schvaluje.

Protinávrh nebyl přijat 4 hlasy.

Z. Dobrý

V usnesení změnit záměr SOU v Chotěboři (kód 16G) z části neschvaluje do části schvaluje.

Protinávrh nebyl přijat 4 hlasy.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 059/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v příloze 2 materiálu ZK-06-2001-08 kódy 1F, 2A,B, 3A, 9A,E,F,I,J, 9G, 9B,C,D, 10J,B,K, 10F,G,L, 12A, 12B,C,D,E, 13D,E, 13B,F,G, 13C, 14B,I, 14C,D,F,G,H, 14A, 15B,C, 16D,F,,H,I,J,K,L, 16A,B,C, 16M,N, 18F,G,H,CH,I,B,C, 19A,B, 20B,C,D,H,I,J,K,L, 20E,F,G, 24A,B,C,D,E,G,H, 24F, 25B,C,FG,E, 25D,I, 25H, 27N,O,Q,R,J,L,  27S,T,A,U, 28A,B,D,E,  28F, 29A,B,C,F,I,J,K,N,O,P, 29G, 29Q,R,  30C,D,E,  30B, 32H,CH,I,J,K,L,M,N, 32A, 32O, 34A,B, 35A,B, 37A, 38A,B,D, 41A,B,C,D, 42A, 43A,B, 45A, 48A, 50B,C,  50A,D,  51A,  53B,C,  56A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, 56O, 57A,B,C,D,E,  58A, 59E, 59A,B,C,D,  61A, 64A,B,E,F,G,H,J,K,L, 65A, 66A,B, 9H, 27B,C,D,E,F,G,H,CH,I,K,M, 29L,M, 29D,E a předložení žádostí na MŠMT a

neschvaluje

záměry změn v síti škol  a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v příloze 2 materiálu ZK-06-2001-08 kódy 1A, 1B,C, 1D,E, 4A, 6C,A,B, 7A,7B, 10D,E,H,I, 11A,B,C,  13A,H, 14E, 15A, 16G, 18E,D,K,L,M,A,J,N, 21A,D,E, 21B,C, 22C,D,B, 22E,A, 23A,B, 25A, 26A, 27P, 28C, 29H, 30A, 32E,F, 33A, 38C, 46A,B, 47A,B,C,  53A, 58B,C, 60B,C,A,  63A, 64C,M,N.

Zastupitelstvo kraje

doporučuje

provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v příloze 2 materiálu ZK-06-2001-08 kódy  31A,B,E,F, 31C,D, 31G, 36F,A,B, 40A,  49B,A,  52A,B,  54A,B,  62A a

nedoporučuje

provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v příloze 2 materiálu ZK-06-2001-08 kódy  17A, 36C,D, 36E,  55A.

odpovědnost: Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 30. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 37 hlasy (zdrželi se 3).

Závěrem A. Štěrbová vyslovila poděkování Z. Ludvíkovi, K. Ubrovi a všem pracovníkům odboru školství, mládeže a sportu, kteří se podíleli na přípravách a zpracování předloženého materiálu.

 

9. Návrhy na schválení znaku kraje Vysočina

M. Matějková sdělila, že v souladu s usnesením rady kraje 190/25/01/RK předkládá odbor kultury a památkové péče tři varianty návrhu krajského znaku (A, B, C) k rozhodnutí zastupitelstvu kraje:

A)  samostatně figura jeřabiny

B)     samostatně figura vločky

C)     kombinace trojvrší se sníženým prostředním vrchem a jeřabinou

Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád.

M. Matějková přednesla návrh na hlasování o 2 variantách - varianty obsahující motiv jeřabin (varianta A a C) a varianta vločky.

Návrh byl akceptován.

Návrh variant obsahujících motiv jeřabin byl přijat 33 hlasy.

M. Matějková přednesla návrh na hlasování o 2 variantách obsahujících motiv jeřabin – varianta A) samostatně figura jeřabiny a varianta C) kombinace trojvrší se sníženým prostředním vrchem a jeřabinou.

Návrh varianty A) byl přijat 27 hlasy.

M. Matějková přednesla návrh usnesení.

Usnesení 060/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh znaku kraje Vysočina dle varianty A materiálu ZK-06-2001-09 a

ukládá

hejtmanovi kraje Vysočina požádat podvýbor pro heraldiku a vexilologii výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o schválení znaku kraje Vysočina a požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o udělení znaku kraje Vysočina.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

10. Záměr prodeje pozemku st. p. č. 599/6 – zastavěná plocha o výměře 255 m2 a pozemku p. č. 1910/15 – ostatní plocha o výměře 294 m2, vše v obci a k. ú. Humpolec

M. Vystrčil k předloženému materiálu ve věci žádosti Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou na odkoupení pozemku v obci Humpolec otevřel rozpravu.

Dotazy nebyly vzneseny.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 061/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr prodeje pozemku st. p. č. 599/6 – zastavěná plocha o výměře 255 m2 a pozemku p. č. 1910/15 – ostatní plocha o výměře 294 m2, vše v obci a k. ú. Humpolec.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 274/2, stavby truhlářské dílny na něm a pozemku parc. č. 278/5 vše v obci Jihlava a k. ú. Helenín

M. Vystrčil k předloženému materiálu ve věci odkoupení nemovitosti a pozemků firmou TESCO v lokalitě Handlovy Dvory v Jihlavě otevřel rozpravu.

Dotazy nebyly vzneseny.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 062/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr prodeje pozemku parc. č. 274/2, stavby truhlářské dílny na něm a pozemku parc. č. 278/5 vše v obci Jihlava a k. ú. Helenín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3000/4 ostatní plocha v obci a k. ú. Velká Bíteš o velikosti cca 60 m2

M. Vystrčil k předloženému materiálu ve věci žádosti Města Velká Bíteš na odkoupení pozemku v obci a k. ú. Velká Bíteš otevřel rozpravu.

Dotazy nebyly vzneseny.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 063/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p. č. 3000/4 ostatní plocha v obci a k. ú. Velká Bíteš o velikosti cca 60 m2 .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

13. Žádost o bezúplatný převod majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil k předloženému materiálu ve věci žádosti Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Třebíč o provedení bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Rouchovany otevřel rozpravu.

Dotazy nebyly vzneseny.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 064/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 558/1 o výměře 6 951 m2, p. č. 558/2 o výměře 1390 m2 a p. č. 558/3 o výměře 3 370 m2, vše v k. ú. Rouchovany z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle § 2 odst. 6 zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

14. Žádost o bezúplatný převod majetku České republiky v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil otevřel rozpravu k předloženému materiálu ve věci žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku – letiště Henčov, radiolokační stanoviště Nečice, letiště Kámen u Pacova, objekt č. 6 v kasárnách J. Žižky Jihlava, který se nachází na území kraje Vysočina – okresů Jihlava a Pelhřimov.

Dotazy nebyly vzneseny.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 065/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku z vlastnictví České republiky v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany ČR do vlastnictví kraje Vysočina – letiště Henčov, radiolokační stanoviště Nečice, letiště Kámen u Pacova, objekt č. 6 v kasárnách J. Žižky Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

15. Plán činnosti kontrolního výboru

J. Barák, předseda kontrolního výboru, předložil upravený plán činnosti kontrolního výboru, který schválil na svém zasedání dne 12. 11. 2001. Rada kraje se na svém 28. zasedání s upraveným plánem seznámila a doporučila zastupitelstvu kraje tento materiál schválit.

Dotazy nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 066/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti kontrolního výboru dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2001-15.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

16. Pravidla kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru

J. Barák, předseda kontrolního výboru, předložil Pravidla kontrolní činnosti výborů, které na svém 4. zasedání schválil výbor finanční (usnesení č. 006/04/01/FV) a na svém 5. zasedání výbor kontrolní (usnesení č. 010/05/01/KV).

J. Barák přednesl návrh usnesení.

Dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení 067/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Pravidla kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2001-16.

odpovědnost: předsedové výborů

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

17. Zpráva o aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina

V souladu s usnesením 035/04/01/ZK bylo rozhodnuto o aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. M. Černá informovala o průběhu prací na aktualizovaném dokumentu, který bude předložen ke schválení na 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2002.

M. Černá přednesla návrh usnesení.

Usnesení 068/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

průběh aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina a

ukládá

ředitelce krajského úřadu a předsedům pověřených komisí a výborů dokončit aktualizaci PRKu a následně předložit aktualizovaný dokument ke schválení na 1. zasedání  zastupitelstva kraje v roce 2002.

odpovědnost: S. Zikmundová, předsedové výborů a komisí

termín: 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

18. Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

Z důvodu nedořešených vztahů mezi právními subjekty byl navržený bod programu odložen na příští jednání zastupitelstva kraje Vysočina.

 

19. Postup při převodu a dlouhodobém pronájmu nemovitého majetku kraje

F. Dohnal k předloženému materiálu otevřel rozpravu.

Dotaz vznesl Z. Dobrý.

Z. Dobrý

Záměry kraje prodat, směnit či darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout výpůjčku by měly být schváleny usnesením zastupitelstva kraje.

 

 

F. Dohnal

Schvalování záměrů prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek zastupitelstvem kraje je problematické. Poté totiž musí následovat zveřejnění záměru. Nakonec zastupitelstvo kraje schvaluje či neschvaluje samotný prodej, směnu či darování nemovitého majetku.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 069/06/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

postup při převodu a dlouhodobém pronajímání nemovitého majetku dle materiálu ZK-06-2001-19.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 33 hlasy (zdrželo se 7).

 

20. Rozprava

M. Bišof

Vznesl požadavek, aby ved. odboru životního prostředí prověřil možnost řešení situace týkající se skládky nebezpečného odpadu v Pozďátkách a o této problematice podal zastupitelstvu kraje informaci.

F. Dohnal akceptoval požadavek M. Bišofa.

M. Černá

Sdělila přítomným, že problematikou skládky nebezpečného odpadu se zabývá Ministerstvo životního prostředí ČR a dodala, že o dalších postupech bude zastupitelstvo informováno.

J. Jež

Sdělil, že komise životního prostředí se problematikou skládky nebezpečného odpadu zabývala na svém jednání. Komise předloží zprávu na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

 

Hejtman F. Dohnal poděkoval panu starostovi J. Novotnému a všem jeho kolegům za pohostinnost, za příjemné prostředí v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem.

Dále poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 6. zasedání zastupitelstva kraje.

 

 

 

 

                                                                                                   František Dohnal

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Milan Havlíček                                                    ……...……………………………………

 

 

Bc. Jiří Vondráček                                                       …..………………………………….……

 

 

 

 

Zapsala dne 24. 11. 2001 Marie Jakoubková

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis z 6. zasedání zastupitelstva kraje
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.11.2001 / 24.5.2006

Počet návštěv: 8270
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek