Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
 • Odkaz na zřizovatele
 • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje

Kamenice nad Lipou, 18.9.2001
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 18. 9. 2001

v Kulturním domě v Kamenici nad Lipou

                                                                                         

Přítomno:

-          39 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz. presenční listina ze dne 18. 9. 2001

-          ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

Zahájení jednání

Úvodem hejtman F. Dohnal představil přítomným pana Sadílka, starostu Města Kamenice, kterému předal slovo. Po přivítání panem starostou poděkoval hejtman panu starostovi a všem jeho kolegům, kteří se podíleli na přípravě tohoto jednání. Přivítal dále všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 38 z celkového počtu 44 členů zastupitelstva kraje. Omluvilo se 6 kolegů – J. Černý, D. Doležal, R. Křivánek, G. Kuľha, A. Štěrbová, K. Tvrdý.

Byli určeni skrutátoři – P. Bureš , R. Šibor, zapisovatelka - M. Jakoubková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi  M. Plodík, J. Skočdopole.

Návrh byl schválen 38 hlasy.

Během jednání odešla M. Matějková.

Zápis z minulého jednání zastupitelů byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu.

K navrženému programu jednání byly vzneseny doplňovací návrhy:

F. Dohnal

- doplnění programu jednání o bod složení slibu nového člena zastupitelstva

Návrh byl přijat 37 hlasy.

J. Barák

- vypuštění bodů 12 a 13 z programu jednání, vzhledem k nesplnění některých formálních náležitostí.

Návrh byl přijat 37 hlasy.

 

Schválený program jednání:

1.       Složení slibu nového člena zastupitelstva

2.       Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

5.       Změny rozpočtu kraje

6.       Návrh zřizovacích listin škol a školských zařízení

7.       Návrh vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a organizačních složek

8.       Návrh zřizovacích listin galerií

9.       Změna zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

10.    Návrh klubu SNK na změnu v kontrolním výboru zastupitelstva kraje Vysočina

11.    Program rozvoje kraje

12.    Informace o průběhu postupu tvorby znaku a praporu kraje Vysočina

13.    Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

14.    Rozprava

Program jednání byl schválen 37 hlasy.

 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva

Hejtman F. Dohnal požádal Marii Ostatnickou, aby  složila slib člena zastupitelstva.

Po složení slibu M. Ostatnické hejtman F. Dohnal konstatoval, že zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

2. Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

Hejtman F. Dohnal informoval o povinnosti rady kraje předkládat na každém jednání zastupitelstva informace o své činnosti (§ 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích).

Zápisy, které jsou přílohou tohoto materiálu, jsou z každého zasedání rady zasílány politickým klubům a zveřejňovány na internetu. Navrhl přednést zprávu o činnosti rady ústně s možností dotazů ze stran členů zastupitelstva na závěr a vzetí zprávy na vědomí.

Podal informace o:

- prázdninových setkáních rady se starosty všech obcí kraje a informace o postupu rady při přípravě

  přechodu zřizovatelských funkcí organizací sociální péče z okresních úřadů na kraj;

- postupu zabezpečení reformy II. fáze reformy veřejné správy;

- žádosti o zařazení 3 obcí kraje Vysočina (Ledeč n/Sázavou, Pacov, Kamenice n/Lipou) do

  seznamu pověřených obcí III. stupně;

- přesunech správních kompetencí, převodech zřizovatelských funkcí k organizacím dosud

  zřizovaných OkÚ na kraj;

- diskutovaných otázkách týkajících se případných změn hranic krajů;

- schváleném státním rozpočtu, financování krajů v roce 2002;

Z minulého jednání zastupitelstva hejtman F. Dohnal zodpověděl dotazy:

- ke způsobu vyplácení odměn členům zastupitelstva v roce 2000 a navržených variantách MV ČR;

- k  řešení odprodeje nemovitého majetku s možností přijetí usnesení s předloženým návrhem

  mechanismu.

V průběhu jednání odešli V. Kodet, M. Matějková, V. Hink, J. Fischerová

Dotazy vznesli Z. Dobrý, J. Slámečka, M. Bišof

Z. Dobrý

usnesení 106/16/01/RK - způsob využívání soukr. vozidel ke služebním účelům;

usnesení 138/19/01/RK - výše poskytovaných finančních prostředků pro rekonstrukci střediska EVVO Chaloupky;

usnesení 141/19/01/RK - možnost získání přehledu plateb vyšších než 300.000,-

F. Dohnal

usnesení 106/16/01/RK - postupováno standardním způsobem podle zákona o daních z příjmu, provozní náklady jsou hrazeny na účet kraje;

usnesení 138/19/01/RK - materiál je zveřejněn na webových stránkách;

usnesení 141/19/01/RK – materiál je zveřejněn na webových stránkách, možnost doručit poštou.

J. Slámečka

- možnost získání informací o konání akcí organizovaných krajem.

F. Dohnal

- informace zveřejněny na webovských stránkách, možnost zasílat pozvánky členům zastupitelstva poštou.

M. Bišof

Usnesení 123/17/01RK - navýšení částky v rozpočtu kraje.

F. Dohnal

Usnesení 123/17/01RK - částky odpovídají systému financování kraje v letošním roce.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 041/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

Ředitelka krajského úřadu podala další doplňující informace o organizační struktuře krajského úřadu, kterou se rada kraje zabývala na svém 16. 18. a 21. zasedání (usnesení č. 105/16/01/RK, usnesení č. 132/18/01/RK a usnesení č. 156/21/01/RK). Dále Organizační struktura krajského úřadu je přílohou 1 tohoto materiálu, příloha 3 obsahuje Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí.

Ředitelka krajského úřadu dále informovala o prostorovém zajištění jednotlivých pracovišť krajského úřadu umístěných ve 4 budovách - Palackého ulice 53, Zborovská 3, K. Světlé a R. Havelky 4 (organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je přílohou 2 tohoto materiálu).

V průběhu jednání přišli V. Kodet, M. Matějková, V. Hink, J. Fischerová, odešel J. Novotný.

M. Plodík vznesl dotaz na evidenci movitého majetku Zvláštní školy Herálec v průběhu přechodu na kraj a jak bude s objektem zvláštní školy nakládáno.

Hejtman F. Dohnal sdělil, že veškeré inventurní seznamy jsou k dispozici na krajském úřadě a záměr objektu zvláštní školy není v současné době určen.

Byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 042/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

4. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

M. Vystrčil podal podrobné informace k předloženému materiálu a otevřel rozpravu.

Dotazy vznesl M. Bišof.

M. Bišof

dotaz k materiálu „Výhled čerpání do konce roku“.

M. Vystrčil navrhl M. Bišofovi podrobnější vysvětlení k jednotlivým položkám po zasedání zastupitelstva. M. Bišof souhlasil s návrhem M. Vystrčila.

V průběhu jednání přišel J. Novotný, odešel P. Maslák.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 043/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí


zprávu o čerpání rozpočtu kraje k 31. 8. 2001 dle příloh 1, 2 a 3 materiálu ZK-05-2001-03.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

5. Změny rozpočtu kraje

M. Vystrčil k předloženému materiálu doplnil, že schválený rozpočet z minulého jednání zastupitelstva kraje dne 19. 6. 2001 bude zvýšen o účelové neinvestiční dotace na 529 942 tis. Kč.

Dotaz vznesl Z Dobrý.

Z. Dobrý

Navýšení účelové dotace na vypracování územního plánu Žďárské vrchy.

J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Konečná částka na vypracování územního plánu je 300 000,- Kč.

V průběhu jednání odešli S. Mastný, J. Novotný, nepřítomen P. Maslák.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 044/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu ZK-05-2001-04 a upravený rozpočet v celkové výši 529 942 tis. Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

6. Návrh zřizovacích listin škol a školských zařízení

F. Dohnal podal přítomným komentář k předloženému materiálu a otevřel rozpravu.

Pozměňovací návrhy vznesli M. Šmíd a M. Vystrčil.

M. Šmíd

U příloh 81, 82, 83, 84 čl. 9, odst. 9.1. materiálu ZK-05-2001-05 doplnit věty ….organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává zřizovatel.

M. Vystrčil

ZK-05-2001-05, př. 84 – čl.5 odst. 5.1. vypustit část poslední věty …, které jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Návrhy M. Šmída a M. Vystrčila byly akceptovány.

V průběhu jednání přišli S. Mastný, J. Novotný, P. Maslák, odešel Z. Dobrý.

F. Dohnal přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 045/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřizovací listiny organizací:

 1. Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31         
 2. Základní umělecká škola, Světlá nad Sázavou, Nádražní 228                 
 3. Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322                        
 4. Základní umělecká škola, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82             
 5. Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063            
 6. Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005                           
 7. Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637                                                  

 8. Gymnázium, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1                             
 9. Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628                                                                    
 10. Střední zemědělská škola, Havlíčkův Brod, Jihlavská 895                     
 11. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Chotěboř, Na Valech 690   
 12. Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501                   
 13. Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Havlíčkův Brod,

Masarykova 2033

 1. Zvláštní škola internátní, Chotěboř, Riegrova 1                                     
 2. Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378                                           
 3. Zvláštní škola internátní, Herálec 1                              
 4. Speciální škola, Havlíčkův Brod, U Trojice 2104                                              
 5. Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329 
 6. Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190           
 7. Dům dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Jelenova 102                        
 8. Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793     
 9. Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242        
 10. Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335                
 11. Školní statek, Havlíčkův Brod, Novotnův Dvůr 169                              
 12. Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola strojnická, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405                                                              
 13. Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547                                   
 14. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851       
 15. Integrovaná střední škola, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187       
 16. Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1                                                        
 17. Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365                                             
 18. Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116                                      
 19. Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova 9                                  
 20. Střední zemědělská a ekonomická škola, Třebíč, Žižkova 505               
 21. Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Pražská 104                               
 22. Střední odborné učiliště strojírenské, Moravské Budějovice, Dobrovského 10
 23. Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kosmákova 66      
 24. Střední průmyslová škola stavební, Třebíč, Václavské náměstí 44                     
 25. Speciální školy Třebíč, adresa: Třebíč, Cyrilometodějská 22                  
 26. Zvláštní škola Moravské Budějovice, adresa: Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 27. Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč       
 28. Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč
 29. Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362                                                         
 30. Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748                                               
 31. Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč                               
 32. Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284                                           
 33. Dětský domov, Budkov 1                                                                               
 34. Středisko služby škole Třebíč
 35. Školní statek, Třebíč, Račerovická 920                                                
 36. Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč
 37. Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Vyšší odborná škola, Třebíč, Hasskova 15                                                        
 38. Střední odborná škola obchodu a služeb, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště

a Učiliště, Třebíč, Sirotčí 4                                           

 1. Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, Manželů Curieových 734                                
 2. Základní umělecká škola Jihlava, Masarykovo náměstí 16                    
 3. Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1                                                
 4. Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235                               
 5. Středisko praktického vyučování, Jihlava, Brněnská 65                         
 6. Střední odborná škola, Jihlava, Telečská 50                                         
 7. Obchodní akademie, Jihlava, nám. Svobody 1                                      
 8. Střední odborná škola, Telč, nám. Zachariáše z Hradce 2                     
 9. Střední průmyslová škola, Jihlava, tř. Legionářů 3                                
 10. Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2        
 11. Střední odborné učiliště služeb, Jihlava, Karoliny Světlé 2                     
 12. Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a praktická škola, Třešť, K Valše 38                                                   
 13. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava – Helenín, Hálkova 42            
 14. Středisko praktického vyučování, Jihlava, Legionářů 6                          
 15. Středisko praktického vyučování, Třešť, Tovární 404                            
 16. Středisko praktického vyučování, Jihlava, Tovární 4                             
 17. Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54        
 18. Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16
 19. Speciální základní škola a spec. mateřská škola při nemocnici Jihlava
 20. Zvláštní škola Sedlejov
 21. Dům dětí a mládeže, Jihlava
 22. Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347                                                       
 23. Dětský domov, Telč, Štěpnická 111                                                                
 24. Školní statek, Jihlava, Sasov 15                                                           
 25. Školní statek, Telč, Slavatovská 86                                                                 
 26. Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava
 27. Plavecká škola Jihlava
 28. Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109                 
 29. Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20                      

dle upravených příloh 1 – 80 materiálu ZK-05-2001-05.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

V přestávce, která trvala do 15.35 hod., se omluvil ze zasedání zastupitelstva J. Kruntorád.

 

7. Návrh vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a organizačních složek

M. Vystrčil k předloženému materiálu doplnil, že zájmem kraje je, aby v rámci platného práva měly příspěvkové organizace a organizačních složky co možná největší pravomoci a samostatnost. Dále informoval o záměru vypracovat k čl. II. bodu 2 materiálu ZK-05-2001-06, př. 2 metodický pokyn.

M. Vystrčil informoval o setkání se všemi řediteli škol a školských zařízení kraje Vysočina. Tématem setkání byla mj. konzultace pravidel, ze které byly vzneseny připomínky k finanční úpravě přílohy 1 čl. II odst. 1 písm. f) a přílohy 2 čl. II odst. 1 písm c); možnosti podnájmu a výpůjček zejména u vyšších odborných škol; pojištění majetku organizací a organizačních složek.

M. Vystrčil předložil pozměňovací návrhy:

příloha 1 čl. II odst. 1 písm f) nahradit částku 2000 Kč částkou 5000 Kč;

příloha 2 čl. II odst. 1 písm. c) nahradit částku 2000 Kč částkou 5000 Kč.

F. Dohnal poznamenal, že výše drobného majetku při vyřazování byla stanovena tak, aby byla využita plně pravomoc ředitel.

Pozměňovací návrhy byly akceptovány.


Dotaz vznesl M. Plodík.

M. Plodík

přílohy 1, 2 materiálu ZK-05-2001-06 čl. III odst. 4 - vypustit slova …. ztrátu, popřípadě …

M. Vystrčil akceptoval návrh M. Plodíka.

F. Dohnal přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 046/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

„Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-05-2001-06  a „Pravidla zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-05-2001-06. 

odpovědnost: majetkový odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

8. Návrh zřizovacích listin galerií

M. Matějková podala informace k předloženému návrhu zřizovacích listin 3 galerií, které přešly z Ministerstva kultury ČR na kraj.

M. Matějková předložila pozměňovací návrhy.

čl. 6 bod 6.1. vypustit poslední větu …, které jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.

čl. 9 bod. 9.1. doplnění věty ….organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává zřizovatel.

Pozměňovací návrhy byly akceptovány.

Dotaz vznesl Z. Dobrý

Z. Dobrý

Financování doplňkové činnosti Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

H. Kubíček, ved. odboru kultury a památkové péče

Doplňková činnost povolena Ministerstvem kultury ČR, příjmy z činnosti jsou zahrnuty do běžného účetnictví vedlejší činnosti a po zdanění jsou vlastními příjmy organizace.

F. Dohnal přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 047/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřizovací listiny:

1.      Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace

2.      Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace

3.      Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace

dle upravených příloh 1 – 3 materiálu ZK-05-2001-07.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 9. 2001

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

9. Změna zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

M. Matějková předložila změnu článku 7) zřizovací listiny Diagnostického ústavu za účelem sladění platné zřizovací listiny DÚSP, která plně vyhovuje znění pravidel.

M. Matějková předložila návrh na doplnění v čl. 7 bod 9.1. ….organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává zřizovatel.

Návrh byl akceptován.

Dotazy nebyly vzneseny.


F. Dohnal přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 048/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu článku 7 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace ve znění:

„7/ Vymezení majetkových práv

Práva a povinnosti k majetku předanému do správy příspěvkové organizace, včetně práv a povinností k majetku získanému vlastní činností příspěvkové organizace, jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“. Organizace se řídí jednacím řádem, který na návrh ředitele vydává zřizovatel.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

10. Návrh na jmenování člena výboru zastupitelstva kraje Vysočina za SNK

Na základě rezignace člena kontrolního výboru Ing. Vladimíra Lysého, předložila M. Černá návrh nového člena kontrolního klubu J. Veselého a požádala o rozšíření návrhu o zvolení J. Veselého místopředsedou kontrolního výboru.

Návrh na rozšířené znění usnesení byl akceptován.

M. Černá přednesla upravený návrh usnesení.

Usnesení 049/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

členem výboru kontrolního Ing. Jaroslava Veselého, Na kopci 21, 586 01 Jihlava a

volí

jej místopředsedou kontrolního výboru.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

11. Program rozvoje kraje

Hejtman F. Dohnal podrobně informoval o předloženém materiálu. Zmínil intenzivní práce na aktualizaci Programu rozvoje kraje a na některých projektech, které jsou v této chvíli předkládány zastupitelstvu k informaci.

Členové zastupitelstva mají možnost předložit na listopadovém zasedání zastupitelstva dotazy a připomínky projednané ve svých klubech.

Dále informoval o předložených materiálech:

-          Rozvoj lidských zdrojů na území kraje Vysočina;

-          Projekt podnikatelského inkubátoru

-          Projekt základní prezentace obcí a měst kraje Vysočina na internetu

Z. Dobrý a M. Plodík vznesli dotazy k financování projektů.

F. Dohnal

Uvedené finančních náklady jsou orientační, financování projektu bude v konkrétních částkách předkládáno zastupitelstvu.

M. Černá doplnila, že předkladatelé připomínek budou pozváni do pracovních skupin kde s nimi budou připomínky konzultovány.


Dotaz vznesl J. Vondráček

J. Vondráček

Spolupráce kraje s Regionální rozvojovou agenturou.

F. Dohnal

Vztah a spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou bude jedním z bodů příštího zasedání zastupitelstva kraje.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 050/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o pracích na Programu rozvoje kraje.

odpovídá:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

12. Informace o průběhu postupu tvorby znaku a praporu kraje Vysočina

M. Matějková informovala o předloženém postupu. Ze 74 obdržených námětů vybrala komise heraldiků 5 námětů.

M. Matějková požádala členy o vyjádření k těmto symbolům a zmínila vhodnost předložení návrhu na příštím zasedání zastupitelstva.

Dotazy nebyly vzneseny.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 051/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o průběhu postupu tvorby znaku a praporu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

13. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil připomněl povinnost rady předkládat zastupitelstvu kraje pololetní návrhy na jednorázové odměny pro členy komisí a výborů uložené usnesením zastupitelstva kraje č. 024/03/01/ZK.

M. Vystrčil navrhl, aby na příští zasedání zastupitelstva kraje byly zpracovány a předloženy návrhy dalšího finančního ohodnocení jednotlivých členů výborů a komisí s přihlédnutím na účasti při jednáních mimo pravidelná zasedání.

M. Bišof upozornil, že podle četnosti jednání bezpečnostní komise není třeba mít uvolněného předsedu této komise. Hejtman odpověděl, že četnost jednání komise nevyjadřuje rozsah práce na úseku krizového řízení.

Návrhy nebyly vzneseny.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 052/05/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje ve výši


dle příloh 1 a 2 materiálu ZK-05-2001-14, vyjma těch členů výborů a komisí, kteří jsou současně členy zastupitelstva dlouhodobě uvolněnými pro výkon funkce.

odpovědnost: rada kraje

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

14. Rozprava

J. Vondráček

Informoval o iniciativě Plzeňského kraje ve věci zpřístupnění bezplatných informací na katastrech.

M. Vystrčil

informoval přítomné kolegy o výsledcích jednání na MV ČR ve věci plánované transformace okresních státních archivů, které proběhlo 10. září s náměstkem MV JUDr. Zářeckým a vysvětlil záměry MV ČR v této věci, které jsou v rozporu se záměry krajů.

 

Hejtman F. Dohnal ukončil 5. zasedání zastupitelstva kraje a poděkoval všem přítomným za účast, Městu Kamenice nad Lipou a kulturnímu domu za pohostinnost

 

 

 

 

                                                                                               František Dohnal, v. r.

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Jindřich Skočdopole                                                     …………………………………………

 

Milan Plodík                                                                …………………………………………

 

 

 

 

Zapsala dne 21. 9. 2001 : Marie Jakoubková

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.10.2001 / 8.9.2006

Počet návštěv: 7715
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek