Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru

22. října 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 22. října 2001

 

 

Přítomno:

 

-         7 členů kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-         Eva Rydvalová – vedoucí kontrolního oddělení krajského úřadu

-         tajemnice výboru

 

 

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Organizační záležitosti

3.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

4.      Kontrolní oddělení krajského úřadu

5.      Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

6.      Pravidla kontrolní činnosti

7.      Plán činnosti výboru

8.      Různé

 

 

 

1.      Zahájení, schválení programu

5. zasedání kontrolního výboru zahájil předseda výboru. Omluvil nepřítomnost některých členů a přivítal 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila. Vyzval všechny přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu. Předseda navrhl zařadit mezi stávající 4. bod a 5. bod návrhu programu bod Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností. Přítomní souhlasili s navrženým a upraveným programem. Vzhledem k počtu přítomných členů komise označil předseda dnešní zasedání za usnášení schopné.

 

 

2.      Organizační záležitosti

       Předseda vyzval přítomné, aby se dohodli na termínu schůzek. Sám navrhl, že by bylo dobré scházet se každé druhé pondělí v měsíci ve 14:00 hodin.

 

Usnesení 006/05/01/KV

 

Kontrolní výbor ZK Vysočina stanovuje,

že se bude scházet pravidelně každé druhé pondělí v měsíci ve 14:00 hodin.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: průběžně

Pro hlasovalo 7 proti 0 zdrželo se 0

 

Další diskutovanou záležitostí  byla pravidelná účast paní Evy Rydvalové – vedoucí kontrolního oddělení krajského úřadu na zasedání výboru. Přítomní se shodli, že by se paní Rydvalová měla každého zasedání účastnit.

 

Usnesení 007/05/01/KV

 

Kontrolní výbor ZK Vysočina

souhlasí

s pravidelnou účastí  paní Evy Rydvalové, vedoucí kontrolního oddělení krajského úřadu, na zasedáních kontrolního výboru.

odpovědnost: tajemnice kontrolního výboru

termín: průběžně

Pro hlasovalo 7 proti 0 zdrželo se 0

 

 

 

3.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

Předseda předal slovo RNDr. Vystrčilovi, který obecně pohovořil o problémech, nad nimiž se nyní rada kraje nachází.

-         Problém rozpočtového určení daní a schválení státního rozpočtu kraje.

Vysvětlil, že rozpočtová komise pracuje na přípravě rozpočtu na další rok.

-         Reforma veřejné správy

K tomuto bodu zástupce hejtmana podal krátké vysvětlení.

-         Další, nyní aktuální téma je aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

RNDr. Vystrčil podotknul, že touto aktualizací se nyní zabývají jednotlivé komise Rady kraje Vysočina a pracovní skupiny vytvořeny pro tuto potřebu.

-      Rada kraje se také intenzivně zabývá přechodem organizací pod správu kraje podle zákona.

Sdělil, že k 1. 10. 2001 přešly pod správu kraje všechny školy, nyní budou přecházet Správy údržby silnic (SÚS) a všechen majetek, ke kterému mají SÚS právo hospodaření.

-         Poslední, ale velmi důležité téma, je vznik krajské knihovny.

Předseda otevřel diskusi k tomuto tématu. RNDr. Vystrčil zodpověděl přítomným jejich dotazy a poskytl další potřebné informace.

 

       Předseda poděkoval RNDr. Vystrčilovi za vyčerpávající sdělení o činnosti Rady kraje Vysočina. Dále vznesl požadavek, aby v souladu s jednacím řádem výborů na každém zasedání výboru byl přítomen některý z členů rady. Následně byl diskutován optimální způsob komunikace s radou kraje.

 

Usnesení 008/05/01/KV

 

Kontrolní výbor ZK Vysočina

ukládá

tajemnici kontrolního výboru  ve spolupráci  se sekretariátem hejtmana zajistit účast člena rady kraje na každé zasedání kontrolního výboru  dle odst. 4, čl. 3 jednacího řádu výborů zastupitelstva.

odpovědnost: tajemnice kontrolního výboru

termín: průběžně

Pro hlasovalo 7 proti 0 zdrželo se 0

 

Ing. Černý vznesl dotaz, jakým způsobem se bude reagovat na přijatá usnesení nebo úkoly ze zasedání výboru. Na toto téma nastala diskuse. Všichni přítomní se shodli, že je třeba dořešit tuto otázku a přijmout písemné opatření.

 

       Mgr. Kesl se vyjádřil k materiálu přijatých usnesení Rady kraje Vysočina. Vznesl dotaz, zda bylo vyhodnoceno finanční zajištění kraje na příští rok. RNDr. Vystrčil odpověděl, že jednotlivé odbory vypracovaly analýzu finančních potřeb, částka je tedy vyčíslena.

 

4.      Kontrolní oddělení krajského úřadu

       K tomuto bodu podala informace paní Rydvalová. Pohovořila o personálním obsazení oddělení. V současné době pracují v oddělení dva zaměstnanci. Výhledově do budoucna se počítá minimálně s 5 až 7 zaměstnanci.

Dále informovala o činnosti oddělení. Sdělila, že na začátku července se vytvářela směrnice k provádění kontrolní činnosti. Tato směrnice byla dána k připomínkování a nyní je  připravena ke schválení a k podpisu ředitelce úřadu.

Pohovořila o připravovaných kontrolních akcích v letošním roce. Rovněž informovala o přesunu pracovní činnosti – kontrola plnění usnesení RK a ZK – z náplně sekretariátu hejtmana do náplně SŘ, což bude realizováno změnou v organizačním řádu krajského úřadu.

Koncem roku bude zpracován „Plán kontrolní činnosti krajského úřadu na rok 2002“. V souladu se směrnicí ke kontrolní činnosti bude prováděno roční vyhodnocování plnění plánů kontrolní činnosti. Zdůraznila, že se samozřejmě počítá i s prováděním neplánovaných kontrolních akcí – ať už na základě požadavku vedení nebo vyplyne nutnost provedení kontroly např. z obsahu podané stížnosti. Doplnila, že se bude  provádět i vnitřní kontrola činnosti krajského úřadu.

Na závěr pohovořila o novém zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

       Paní Rydvalová ukončila tuto kapitolu a nabídla přítomným odpověď na jejich dotazy k přednesené problematice.

Členové konstatovali, že mnoho činností bude shodných s činností výboru, a proto je potřeba se dobře a přesně informovat o prováděných kontrolních akcích.

       Paní Rydvalová zdůraznila nutnost koordinace kontrolních akcí a reagovala na připomínku ve věci kontroly usnesení RK a ZK – kompetence v této oblasti má ze zákona kontrolní výbor. Kontrolní oddělení, jak řekla již dříve, bude dělat průběžnou kontrolu plnění usnesení jako svoji pracovní činnost v souladu s organizačním řádem.

 

5.      Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

       Předseda komise podal vysvětlení, že výše uvedená pravidla musejí být stanovena ze zákona. Radě je vyhrazeno stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností. Radě byl materiál předložen na jednání dne 2.10. 2001. RK doporučila tato pravidla předložit k připomínkování kontrolnímu a finančnímu výboru ZK a poté znovu předložit tento materiál do RK.

 

Kontrolní výbor tato pravidla projednal a navrhuje  radě provést následující úpravy:

 

1.Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

 

Čl. 2 „Podací místo“

Bod (3) bude znít takto:

-         „Stížnosti lze podávat v elektronické podobě.“

 

Čl. 3 „ Příjemce stížností“

Stávající bod (4) se ruší. Za bod (1) se vsune nový bod, jehož  znění je :

-         „(2) Příjemcem stížnosti adresované kterémukoliv výboru zastupitelstva je předseda příslušného výboru zastupitelstva.“

Ostatní body pokračují číselnou řadou.

 

Čl. 5 „ Vyřizování stížností“

Bod (6) bude přepracován a následně znít:

-         „Příjemci stížnosti a příslušné kontrolní orgány mají právo nahlížet do spisového materiálu vedeného ke každé stížnosti.“

 

Čl. 6 „Vyhodnocování stížností“

Doplní se odstavec, nové znění:

-         „Vyhodnocení vyřizování stížností za předchozí kalendářní rok zpracovává kontrolní oddělení úřadu a předkládá jej ředitelce úřadu, radě  a kontrolnímu výboru zastupitelstva.“

 

 

2.      Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí

 

Článek 1 „Úvodní ustanovení“ se doplní o nový bod:

-         „(4) Pokud podání označené jako petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/ 1990 Sb., o právu petičním, nebude považováno za petici, nýbrž za stížnost a bude tedy vyřizováno podle pravidel rady pro přijímání a vyřizování stížností.“

 

Čl. 3 „ Příjemce peticí“

Za bod (1) se vsune další bod:

-         „(2) Příjemcem petice adresované kterémukoliv výboru zastupitelstva je předseda příslušného výboru zastupitelstva.“

Ostatní body pokračují číselnou řadou.

 

Čl. 4 „Vyřizování peticí“

Doplní se znění bodu (5), nové znění:

-         „Příjemce petice zašle originál petice a kopii odpovědi na ni kontrolnímu oddělení. Současně příjemce petice zašle kopii petice a kopii odpovědi kontrolnímu výboru zastupitelstva.“

 

Čl. 5 „ Závěrečná ustanovení“

Formulace odstavce bude upravena, nové znění:

-         „Vyhodnocení práce s peticemi za předchozí kalendářní rok provádí kontrolní oddělení úřadu a předkládá toto vyhodnocení ředitelce úřadu, radě a kontrolnímu výboru zastupitelstva.“

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 009/05/01/KV

 

Kontrolní výbor ZK Vysočina

 navrhuje

radě kraje  upravit návrh  „Pravidel kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností“ a „Pravidel kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí“ dle připomínek kontrolního výboru, obsažených v zápise z jednání a

ukládá

 tajemnici výboru předat tyto připomínky radě kraje

odpovědnost: tajemnice kontrolního výboru

termín: neprodleně

Pro hlasovalo 7 proti 0 zdrželo se 0

 

 

 

2.      Pravidla kontrolní činnosti

Výchozím materiálem k tomuto bodu jednání byl návrh pravidel kontrolní činnosti, který byl členům komise s předstihem zaslán. Na zpracování tohoto materiálu výbor spolupracoval s odborníky z krajského úřadu. Návrh byl rovněž předložen na 4. zasedání finančního výboru, kde byl tento materiál usnesením č. 006/04/01/FV schválen. Předseda stručně odůvodnil předložený návrh a následovala diskuse. Pravidla kontrolní činnosti výboru byla schválena v předloženém znění.

 

Usnesení 010/05/01/KV

 

Kontrolní výbor ZK Vysočina

schvaluje

„Pravidla kontrolní činnosti výboru“ dle předloženého návrhu a

ukládá

předsedovi výboru předložit tato pravidla na jednání zastupitelstva kraje Vysočina.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: nejbližší jednání zastupitelstva

Pro hlasovalo 5 proti 0 zdržel se 1

 

 

3.      Plán činnosti výboru

Předseda otevřel prostor pro diskusi k předloženému návrhu  „Plánu činnosti Kontrolního výboru ZK Vysočina“. V následující obsáhlé diskusi se členové shodli, že v odstavci
2 „Výbor zejména kontroluje“ opraví bod „a“, ale zařadí ho až na konec tohoto odstavce, všechny ostatní body se tudíž posunou.

Opravený bod tedy zní:

-         „Z pověření zastupitelstva  organizační složky, organizace a právnické osoby zřízené krajem Vysočina, nebo v níž má kraj majetkový podíl, nebo které zabezpečují pro kraje práce a služby v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Kontroly jsou zaměřovány zejména na plnění úkolů ve vztahu ke kraji.“

 

 

 

 

 

Usnesení 011/05/01/KV

Kontrolní výbor ZK Vysočina

schvaluje

upravený „Plán činnosti Kontrolního výboru ZK Vysočina“ a ukládá předsedovi výboru tento plán předložit na jednání zastupitelstva kraje Vysočina.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: nejbližší jednání zastupitelstva

Pro hlasovalo 6 proti 0 zdržel se 0

 

 

4.      Různé

       Předseda otevřel prostor k diskusi a připomínkám. Členové konstatovali, že souhrny usnesení z rad a zastupitelstev kraje nemají 100 % vypovídací schopnost. Měly by být více konkrétní.

       Mgr. Kesl vznesl připomínku, aby na se internetových stánkách objevovaly především upravené materiály z rady a ne pouze návrhy materiálů.

       Dále se Ing. Černý vrátil ke stále nedořešenému problému s cestovními náhradami.

Je potřeba, aby bylo všechno připravené na zasedání (např. cestovní příkazy, dohody, ale i potvrzení o účasti pro zaměstnavatele). Za správnost zodpovídá sekretariát hejtmana.

       Předseda navrhl, že by bylo dobré, kdyby na každém zasedání paní Rydvalová informovala výbor o činnosti kontrolního oddělení.

Předseda uzavřel toto zasedání konstatováním, že by bylo vhodné, aby se příští zasedání mimo jiné věnovalo přímo kontrolní činnosti, například kontrole usnesení rady a zastupitelstva. Dalšími body programu by pak měla být problematika veřejných zakázek, činnost majetkového odboru kraje a  směrnice kraje k provádění kontrolní činnosti.

       Poděkoval všem přítomným a další termín zasedání výboru stanovil na 12. listopadu 2001 ve 14:00 hodin. Sdělil, že přesné určení místa bude včas upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Bc. Jaromír Barák, v.r.

                                                                                    předseda Kontrolního výboru

                                                                                                kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Šárka Polívková

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

Počet návštěv: 8387
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek