Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva kraje

,konaného dne 19. 6 2001 v koncertním sále JUPITER clubu ve Velkém Meziříčí
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 19.6.2001

v koncertním sále JUPITER clubu ve Velkém Meziříčí

 

Přítomno:

-          39 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz. presenční listina ze dne 19.6.2001

-          Ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

Zahájení jednání

Hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné, poděkoval organizátorům za příjemné prostředí v koncertním sále ve Velkém Meziříčí a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 39 členů.  Dále oznámil odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje Vysočina P. Heřmana a omluvil neúčast J. Bambasové, G. Kuľhy, J. Svobody, V. Vacka, M. Zrůsta.

Byli určeni skrutátoři - P. Bureš a P. Pavlinec a zapisovatelky - M. Jakoubková a Š. Svobodová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Fischerová a M. Havlíček.

Návrh byl schválen 39 hlasy.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu. K navrženému programu jednání byly vzneseny doplňovací návrhy:

M. Bišof

Navrhl zařazení bodu programu č.13) Žádost o převod komunikací z majetku obcí  do majetku kraje.

Protinávrh nebyl přijat – hlasováním 20 pro, 19 proti.

Šmíd

Návrh na rozšíření bodu 9) o bod 9b)Změny složení ve výborech

Návrh byl přijat 39 hlasy.

F.Dohnal

Návrh na změnu pořadí bodu jednání 6)a 4)

Návrh byl přijat 39 hlasy.

Schválený program jednání:

1)      Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

2)      Informace o činnosti krajského úřadu

3)      Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

4)      Prodej pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina – původně bod č. 6

5)      Zřízení sociálního fondu a jeho statut

6)      Změny rozpočtu kraje – původně bod č. 4

7)      Návrhy zřizovacích listin

a) přísp. organizací a org. složek převedených z MŠMT ČR do působnosti kraje Vysočina

b)Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

8)      Návrh Programu rozvoje kraje Vysočina

9)      Výbory zastupitelstva

a)      Volba výboru regionálního rozvoje

b)      Změny složení výborů

10)    Návrh jednacího řádu výborů

11)    Programové prohlášení Rady kraje Vysočina

12)    Vznik veřejné vysoké školy neuniverzitního typu v Jihlavě

13)    Rozprava

Program jednání byl schválen 39 hlasy pro.

 

1. Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

Hejtman F. Dohnal informoval o povinnosti rady kraje předkládat na každém jednání zastupitelstva informace o své činnosti (§58,odst.4,zákon č.129/2000 Sb., o krajích). Zápisy, které jsou přílohou tohoto materiálu, jsou z každého zasedání rady zasílány politickým klubům a zveřejňovány na internetu.

Navrhl přednést zprávu o činnosti rady ústně s možností dotazů ze stan členů zastupitelstva na závěr a vzetí zprávy na vědomí.

Dotazy vznesli Z. Dobrý, M. Bišof,

Z. Dobrý

- souhlas rady se záměrem odprodat pozemek není v kompetenci rady kraje.

Zápis RK 12 bod 3) Odprodej pozemků – kompetence rady se schvalováním tohoto bodu.

F. Dohnal

- jde pouze o souhlas se záměrem odprodeje nikoliv s prodejem.

Je možnost vznést dotaz na MV ČR, zda rada může se záměrem souhlasit či nesouhlasit.

Z. Dobrý

Na příští jednání finančního výboru podrobně informovat k níže uvedeným bodům ze zápisů zasedání  rad kraje:

RK 11, bod 2) Zpráva o čerpání rozpočtu, informace o výhledu dalšího čerpání;

RK 12, bod 9) Návrh na podání žádosti o grant na propagační materiál kraje;

RK 13, bod 13) Stanovisko regionální autority k projektům SOP Průmysl;

RK 15, bod 13) Stanovení priorit pro rozvoj silniční sítě kraje Vysočina.

M. Bišof

RK 12, bod 5) Výběrové řízení na vozidlo vyšší třídy;

RK 12, bod 8) Smlouva o spolupráci s Dolním Rakouskem;

RK 13 bod 6) Bezúplatné nabytí movitých věcí;

RK 14, bod 4) Sociální fond – statut a zásady hospodaření

-          informace na příští jednání finančního výboru – 29.8.01

F. Dohnal požádal Z. Dobrého, aby žádosti o informace ohledně zápisů ze zasedání rady kraje specifikoval písemně a předal zapisovatelkám.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 027/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

2. Informace o činnosti krajského úřadu

Ředitelka krajského úřadu podala informace o organizační struktuře krajského úřadu, kterou se rada kraje zabývala na svém 12. a 14. zasedání (Usnesení 049/12/01/RK, Usnesení  074/14/01/RK) a je přílohou předloženého materiálu.

Ředitelka krajského úřadu informovala o dokončené hlavní části výběrového řízení, které proběhlo na 13., 14. a 15. zasedání rady kraje. (Usnesení 059 až 066/13/01/RK, 073/14/01/RK, 093/15/01/RK a 094/15/01/RK).

Ředitelka krajského úřadu představila přítomným zastupitelům kraje vedoucí 13 odboru Krajského úřadu kraje Vysočina

sekretariát hejtmana – Mgr. Martin Kalivoda od 16.5.2001

sekretariát ředitelky úřadu – JUDr. Eva Šarapatková od 1.7.2001

odbor životního prostředí – Ing. Pavel Hájek od 1.7.2001

odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství -  Ing. Petr Bureš od 16.5.2001

odbor regionálního rozvoje - Mgr. Věra Jourová od 16.5.2001

odbor územního plánování a stavebního řádu - Ing. Arch. Jan Strejček od 16.5.2001

odbor dopravy a silničního hospodářství – Ing. Rostislav Šibor od 1.7.2001

odbor školství, mládeže a sportu - Mgr. Zdeněk Ludvík od 16.5.2001

odbor sociálních věcí a zdravotnictví – JUDr. Věra Švarcová od 1.7.2001

ekonomický odbor – Ing. Anna Krištofová od 16.5.2001

odbor kultury a památkové péče – Mgr. Horymír Kubíček od 1.7.2001

odbor informatiky – Bc. Petr Pavlinec – k 6.6.2001 do doby vyhlášení výběrového řízení

odbor majetkový – Ing. Petr Kolář – od 11.6.2001

Ředitelka krajského úřadu podala informace o prostorovém zajištění jednotlivých pracovišť krajského úřadu (3 pracoviště - Palackého ulice 53, Zborovská 3 a R.Havelky 4)

Dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení 028/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti  krajského úřadu.

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

Hejtman F. Dohnal podal podrobné informace k předloženému materiálu

Dotazy vznesli M. Bišof, Z. Dobrý,

M. Bišof

Nepřesná formulace názvu „Schválený rozpočet“ uvedena v příloze č.1 materiálu ZK-04-2001-03

F. Dohnal

Formulace bude opravena - „Výsledná součtová částka“

Z. Dobrý

Podrobnější informace k položkám 5112; 5164; 5169; 6123; 6125 přílohy č.1 materiálu ZK-04-2001-03;

F. Dohnal

Ve spolupráci s ekonomickým odborem krajského úřadu budou jednotlivé položky rozpracovány a předloženy na příštím zasedání finančního výboru kraje.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 029/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje k 31. 5. 2001

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

4. Prodej pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina

Hejtman F. Dohnal sdělil skutečnosti týkající se prodeje pozemků na Rantířovské ulici v Jihlavě k realizaci silničního obchvatu města, které jsou majetkem státu.

Dotazy nebyly vzneseny.

Hejtman F. Dohnal doplnil a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 030/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhodlo

o převodu pozemků  p.č. 340, 341/1, 341/2  a 342 zapsaných u Katastrálního úřadu Jihlava, k.ú. Horní Kosov, ve vlastnictví kraje Vysočina kupní smlouvou statutárnímu městu Jihlava za smluvní cenu 1 983 975,- Kč.

odpovědnost: ředitelka úřadu

termín:            neprodleně

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

5. Zřízení sociálního fondu a jeho statut

M. Vystrčil informoval přítomné k předloženému materiálu.

Pozměňovací návrhy vznesli M. Bišof, Z. Dobrý

M. Bišof

Čl. 4, bod 1) Změnit ve větě Procento ……… stanovuje „zastupitelstvo“ kraje.

M. Vystrčil

Protinávrh byl navrhovatelem akceptován.

M. Šmíd

Čl. 2, bod a) Změnit ve větě ….základní příděl z rozpočtu kraje ve výši 3% z ročního objemu………

M. Vystrčil

Protinávrh byl navrhovatelem akceptován.

Havlíček

Čl. 4, bod 5) vypustit

Protinávrh nebyl přijat. (19 hlasy)

Usnesení 031/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

zřizuje

sociální fond kraje jako trvalý účelový peněžní fond a schvaluje jeho statut a zásady hospodaření s tímto fondem ve znění upravené přílohy č.1 ZK-04-2001-05.

Odpovědnost za realizaci: ekonomický odbor

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

6. Změny rozpočtu kraje

M. Vystrčil podal informace k předloženému materiálu.

Dotaz vznesl M. Bišof

M. Bišof

Výše neinvestiční dotace v položce „Změna„

M. Vystrčil

Úprava bude zapracována do přílohy materiálu

M. Vystrčil přednesl upravený návrh usnesení

Usnesení 032/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny rozpočtu kraje dle upraveného předloženého návrhu opatření 1/2001 a upravený vyrovnaný rozpočet v celkové výši 342 631 009,- Kč.

Odpovědnost za realizaci: ekonomický odbor

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

7. Návrhy zřizovacích listin

a) příspěvkových organizací a organizačních složek převedených z MŠMT ČR do působnosti kraje Vysočina

A. Štěrbová podrobně informovala k předloženému materiálu a zdůvodnila snížený počet kopií zřiz. listin. Originály zřizovacích listin možné k nahlédnutí na zasedání ZK

Dotazy vznesl M. Bišof,

M. Bišof

Dotaz na změnu IČO u jednotlivých zřiz. listin

F. Dohnal

Z rozhodnutí MF ČR zůstávají IČO u zřizovacích listin bez změny

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení

Usnesení 033/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích předložené zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek ve znění příloh 1-28 ZK 04-2001-07.

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

7. Návrhy zřizovacích listin

b)      Diagnostického ústavu sociální péče Černovice - materiál bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje z důvodu dosavadní neexistence rozhodnutí ministra MPSV v této věci.

Ředitelka krajského úřadu informovala k návrhu zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, který na zasedání obdrželi všichni přítomní členové zastupitelstva.

Dotazy nebyly vzneseny.

Ředitelka krajského úřadu přednesla návrh usnesení.

Usnesení 034/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích organizační složku kraje Diagnostický ústav sociální péče a

schvaluje

předloženou zřizovací listinu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice,  příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

8. Návrh Programu rozvoje kraje Vysočina

M. Černá doplnila některé skutečnosti k aktualizovanému dokumentu PRKu.

J. Slámečka

vyjádřil za celou stranu souhlasné stanovisko k předloženému materiálu.

M. Černá přednesla návrh usnesení.

Usnesení 035/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

projednalo Program rozvoje kraje Vysočina, schválilo jej a zároveň rozhodlo zadat aktualizaci tohoto dokumentu ve smyslu přílohy č. 2 ZK-04-2001-08 předloženého materiálu tak, aby mohl být přepracovaný dokument znovu projednán nejpozději v listopadu t.r.

Odpovědnost za realizaci: ředitelka krajského úřadu, Výbor regionálního rozvoje

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

9. a) Volba výboru regionálního rozvoje

Hejtman F. Dohnal krátce informoval k předloženému materiálu a vyzval zástupce volebních stran o doplnění, nebo případné změny  nominovaných členů výboru.

Z jednotlivých strany byly navrženy změny:

Za KSČM navržen pan Mgr. Milan Havlíček(HB) a Zdeněk Novák (HB)

Za 4koalici byl navržen za pana Davida Doležala (TR) pan Jan Martinec (Ždírec n/D).

Předsedou výboru region. Rozvoje byla navržena paní Marie Černá;

Místopředsedou výboru byl navržen pan Ladislav Péťa

Hejtman F. Dohnal přenesl rozšířený návrh usnesení.

 

Usnesení 036/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

zřizuje

výbor regionálního rozvoje ve složení

ODS - Miloš Vystrčil, (JI), Jan Nekula (TR)

KSČM - Milan Havlíček(HB); Zdeněk Novák (HB)

4koalice - Tomáš Hermann (HB); Jaromír Černý (ZR); Jan Martinec (Ždírec n/D).

SNK - Marie Černá (TR)

ČSSD - Ladislav Péťa (TR)

 volí

-          Marii Černou , předsedkyní výboru regionálního rozvoje

-          Ladislava Péťu, místopředsedou výboru regionálního rozvoje

a pověřuje

výbor regionálního rozvoje koordinací prací na dopracování Programu rozvoje kraje v souladu s usnesením 035/04/01/ZK.

Odpovědnost za realizaci: předseda výboru

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

9. b) Změny složení výborů

K bodu byly vzneseny stanoviska jednotlivých klubů:

ČSSD – z kontrolního výboru za p. Ladislava Péťu navržen p. Mg. Miroslav Báňa

ODS – z kontrolního výboru za p. Zdeňka Kokeše navržen p. Mgr. Radek Vovsík

KSČM- z výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za pí J. Bambasovou navržen p. M. Bišof

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 037/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

odvolává

Ladislava Péťu a Zdeňka Kokeše z kontrolního výboru a

volí

Mgr. Miroslava Báňu a Mgr. Radka Vovsíka za členy kontrolního výboru

odvolává

Jaroslavu Bambasovou z výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a

volí

Ing. Miroslava Bišofa za člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Usnesení bylo přijato 38 hlasy. (zdržel se 1)

 

10. Návrh jednacích řádů výborů

M. Vystrčil informoval k předloženému návrhu jednacího řádu, který byl projednán na zasedání rady kraje a jednotlivých výborech. Zároveň seznámil zastupitele s tím, že akceptuje písemné návrhy na změnu jednacího řádu, které se týkaly následujících ustanovení:

V čl. 3 bodu 4 přijímá vypuštění poslední věty tohoto bodu 4) – tj. věty  V případě… zástupce.

V čl. 3, dále přijímá nové znění bodů 7) a 8) v následující podobě:

Bod 7) Souhrn usnesení výboru z každého zasedání výboru se vyhotovuje písemně a jeho stejnopis ověřený předsedou se do 10 dnů po zasedání výboru předává zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru krajskému úřadu, kde musí být k dispozici veřejnosti k nahlédnutí.

Bod 8) Zápis z jednání výboru se pořizuje pouze pokud o tom rozhodne výbor. V případě pořízení zápisu rozhoduje výbor o formálních a obsahových náležitostech zápisu a stejnopis zápisu je do 10 dnů po zasedání výboru zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru předán ověřený předsedou výboru a tajemníkem výboru krajskému úřadu, kde musí být k dispozici veřejnosti k nahlédnutí.

Následně proběhla diskuse a byly vzneseny následující pozměňovací návrhy

Postupně M. Bišof , J. Černý, J. Vondráček T. Hermann a Z. Dobrý přednesly v některých případech obdobné pozměňovací návrhy.

Po krátké diskusi zastupitelstvo hlasovalo o změně bodu 4,  čl. 3. Předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu byl J. Vondráček, jeho návrh podpořil M. Bišof, který svůj pozměňovací návrh stáhl.

J. Vondráček navrhl, následující znění bodu 4 čl. 3

4) Jednání výboru se účastní osoby přizvané předsedou výboru k projednání bodů programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas. Rada kraje je povinna na požádání předsedy výboru zajistit účast svého zástupce na jednání výboru.

Návrh Bc. Vondráčka nebyl přijat – hlasování 12 pro

Předkladateli dalších návrhů byli Ing. Černý a T. Hermann.

Ing. Černý navrhl následující znění bodu 7 a 8 čl. 3

J. Černý

7)      Souhrn usnesení výboru z každého zasedání výboru se vyhotovuje písemně a jeho stejnopis ověřený předsedou se předává zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru krajskému úřadu, kde musí být k dispozici veřejnosti k nahlédnutí. Souhrn usnesení bude též zasílán všem členům zastupitelstva.

8)      Zápis z jednání výboru se pořizuje pouze pokud o tom rozhodne výbor. V případě pořízení zápisu rozhoduje výbor o formálních a obsahových náležitostech zápisu a stejnopis zápisu je zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru předán ověřený předsedou výboru a tajemníkem výboru krajskému úřadu, kde musí být k dispozici veřejnosti k nahlédnutí. Zápis z jednání bude též zasílán všem členům zastupitelstva.

Návrh J. Černého nebyl přijat - hlasování 12 pro.

T. Hermann

T. Hermann navrhl bod 7 čl. 3 následujícího znění:

7)      Souhrn usnesení výboru z každého zasedání výboru se vyhotovuje písemně a jeho stejnopis ověřený předsedou se předává zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru krajskému úřadu, kde musí být k dispozici veřejnosti k nahlédnutí. Souhrn usnesení výborů je předkládán na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh T. Hermanna nebyl přijat – hlasováním 21 pro.

Z. Dobrý potom navrhl vypuštění bodu 6 čl. 1

Návrh Z. Dobrého nebyl přijat – hlasováním 4 pro.

Během projednávání bodu zasedání odešel p. K. Tvrdý.

M. Vystrčil přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 038/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina

schvaluje

jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina ve znění upravené přílohy 1 materiálu ZK-04-2001-10

ukládá

hejtmanovi zajistit rozeslání jednacího řádu všem členům zastupitelstva a jeho zveřejnění

Odpovědnost za splnění: hejtman

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 37 hlasy (proti 1)

11. Programové prohlášení Rady kraje Vysočina

F. Dohnal informoval o programovém prohlášení, které rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje i široké veřejnosti.

Dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení 039/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina

bere na vědomí

Programové prohlášení Rady kraje Vysočina ve znění dle přílohy 1 ZK-04-2001-11.

Usnesení bylo přijato 38 hlasy

 

12. Vznik veřejné vysoké školy neuniverzitního typu v Jihlavě

A. Štěrbová podrobně informovala přítomné zastupitele o záměru vytvoření vysoké školy neuniverzitního typu v Jihlavě. Záměrem se zabýval na svém zasedání Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který vyjádřil podporu transformaci VOŠ Jihlava na veřejnou vysokou neuniverzitní školu.

M. Bišof vznesl dotaz týkající se finanční stránky a podpory ze strany kraje

F. Dohnal na dotaz M. Bišofa uvedl, že ze strany kraje není žádný finanční závazek, jsme však zřizovateli VOŠ.

Usnesení 040/04/01/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyjadřuje podporu vzniku veřejné vysoké neuniverzitní školy s bakalářskými studijními programy na základě transformace stávající VOŠ Jihlava, Tolstého 16 .

Odpovědnost:  Mgr. Alena Štěrbová

Termín:            neprodleně

 

13. Rozprava

M. Vystrčil

Podal podrobné informace k financování a státním rozpočtu kraje na r. 2002. Dále zmínil dva návrhy předložené do PS, podle kterých by mohly být přidělovány finanční prostředky jednotlivým krajům

A. Štěrbová

Informovala pozvánce na seminář k rozvoji lidských zdrojů, který se uskuteční dne 26.6.01 v Jihlavě, hotelu Gustav Mahler

Z. Dobrý

Vznesl dotaz na pravidla a organizační zabezpečení cest. náhrad při účasti na komisích a výborech.

F. Dohnal

Ředitelka úřadu spolu s J. Kotenem připravují předpis k cestovním náhradám, který bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

 

Hejtman F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast, Městu Velké Meziříčí i Jupiter klubu za pohostinnost a s přáním krásného prožití dovolené ukončil 4. zasedání zastupitelstva kraje.

 

 

 

                                                                                                  František Dohnal

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                           …………………………………………

Mgr. Milan Havlíček                                                    …………………………………………

Zapsala dne 21.6.2001 : Marie Jakoubková

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis z 4. zasedání zastupitelstva kraje
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.7.2001 / 8.9.2006

Počet návštěv: 8180
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek