Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 3. zasedání zdravotní komise

23. října 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání zdravotní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 23. října 2001

 

Přítomni:

-         9 členů zdravotní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         PaedDr. Martina Matějková – radní kraje Vysočina

-         Bc. Ladislav Bárta – předseda sociální komise

-         Ing. Dušan Hubač – ředitel Nemocnice Jihlava

-         JUDr. Věra Švarcová - tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení jednání
 2. Doplnění pracovní skupiny
 3. Informace o jednání členů rady kraje s předsedy komisí
 4. Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)
 5. Výjezdní zasedání komise
 6. Diskuse a různé
 7. Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

            Předseda Ing. Vladimír Novotný přivítal všechny přítomné a představil hosty. Zápis z 2. zasedání zdravotní komise byl přijat bez připomínek. Předseda přednesl program 3. zasedání a navrhl doplnění o informaci z jednání členů rady kraje s předsedy komisí. Návrh programu i navrhované doplnění byly schváleny 9 hlasy.

 

 

2. Doplnění pracovní skupiny

            Na návrh člena komise MUDr. Miroslava Skačániho byl do pracovní skupiny navržen Ing. Dušan Hubač, ředitel Nemocnice Jihlava. Tento návrh byl 9 hlasy přijat.

            Tajemnice komise pohovořila o spolupráci se zdravotními rady jednotlivých okresů.

 

 

3. Informace o jednání členů rady kraje s předsedy komisí

            V úvodu pohovořila PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina. Tlumočila postoje a úmysly rady kraje týkající se pánů činnosti komisí. Vyzdvihla především tyto požadavky:

-         více konkretizovat jednotlivé body plánu činnosti – věcně i časově

-         stanovit priority komise

-         vynechat v plánu činnosti obecné úkoly

-         zdůraznit výsledek činnosti komise

Předseda komise vyjádřil své poznatky a závěry z výše zmíněného setkání. Konstatoval, že úprava stávajícího plánu činnosti dle požadavku rady kraje bude projednávána na 4. zasedání zdravotní komise dne 6. 11. 2001.

V následující diskusi se hovořilo o čerpání finančních prostředků z fondu regionálního rozvoje. Termín pro předložení připomínek o návrhu byl stanoven na 15. 11. 2001. Konkrétněji se hovořilo o struktuře fondu regionálního rozvoje, o návrzích grantů, o významu, důsledcích a cílech tohoto fondu, o souvislosti s Programem rozvoje kraje Vysočina.

 

Úkol:

Předat písemně nebo e-mailovou poštou tajemnici komise připomínky a konkrétní návrhy na projekty financované fondem regionálního rozvoje

odpovědnost: členové zdravotní komise Rady kraje Vysočina

termín: 6. 11. 2001

 

 

4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK)

            Předseda podrobně probral materiály zaslané firmou GaREP k aktualizaci PRKu v oblasti zdravotnictví. Sdělil přítomným, že na základě 2. zasedání byly firmě GaREP zaslány připomínky zdravotní komise. Otevřel diskusi pro další připomínky členů komise.

            Po detailním prozkoumání zaslaných materiálů konstatovali přítomní, že připomínky zdravotní komise, zpracované a zaslané předsedou firmě GaREP, nebyly zpracovány dostačujícím způsobem a neodpovídají představám zdravotní komise.

            Hovořilo se o problematice nepřesnosti v počtech lůžek pro dlouhodobě nemocné, o srovnávání dat v rámci okresů, lékařské péči první pomoci.

            V souvislosti s cíli a opatřeními PRKu se diskutovalo o úrovni zdravotní péče v různých částech kraje, o problematice LSPP.

            Rozsáhlá část diskuse byla věnována otázce hospicové péče v kraji Vysočina. Členové komise konstatovali, že by bylo dobré zpracovat analýzu zavedení hospicové péče.

            Dále byla diskutována problematika pojmového aparátu v PRKu, problematika optimalizace lůžek akutní a následné péče. Přítomní zdůraznili nutnost zvyšování kvality přístrojového vybavení zdravotnických zařízení. Hovořilo se také o vytváření nových pracovních příležitostí, dopadech pro ekonomiku kraje.

            Závěrem předseda komise konstatoval, aby další připomínky a poznatky byly zasílány tajemnici komise a firmě GaREP.

 

 

5. Výjezdní zasedání komise

            Členové komise diskutovali o významu a přínosu výjezdních zasedání. Bylo stanoveno, že další zasedání pracovní skupiny PRKu v oblasti zdravotnictví se uskuteční v Nemocnici Jihlava.

6. Diskuse a různé

            MUDr. Richard Štrobl poukázal na problém zrušení LSPP v Třešti a Telči. Členové komise diskutovali o negativních dopadech tohoto kroku. Tajemnice komise informovala přítomné o krocích a opatřeních, které podnikla v řešení této věci.

            MUDr. Richard Štrobl vyzdvihl nutnost spolupráce se zdravotnickými zařízeními i mimo kraj Vysočina.

            MUDr. Miroslav Skačáni otevřel diskusi k problematice vzniku krajské nemocnice. Požádal o sdělení stanoviska předsedy a tajemnice komise a rady kraje Vysočina k výše zmíněnému. JUDr. Věra Švarcová vzhledem k důležitosti této věci podala návrh, aby tato problematika byla jako samostatný bod jednání projednávána na 4. zasedání zdravotní komise. Tento návrh byl členy komise přijat.

 

 

7. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a předběžný termín zasedání určil na úterý 6. listopadu 2001 v 16.00.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Vladimír Novotný, v.r.

                                                                                                   předseda zdravotní komise

                                                                                                             Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 29. září 2001: Kateřina Nedvědová                             

 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 3. zasedání zdravotní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

Počet návštěv: 7026
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek