Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje

Konaného dne 20. 3. 2001 v Havlíčkově Brodě.
 

 
 

kraj Vysočina

Krajský úřad, sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

           

                                                                       

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva kraje

 konaného dne 20.3.2001 ve 13.00 hodin

 ve velkém sále Staré Radnice v Havlíčkově Brodě.

 

Přítomno:

-         40 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 20.3. 2001

-         ředitelka krajského úřadu

-         vedoucí odborů krajského úřadu

-         občanská veřejnost

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

3.      Informace o činnosti krajského úřadu

4.      Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

5.      Název kraje

6.      Informace o znaku a praporu kraje

7.      Volba regionální rady

8.      Výbory zastupitelstva kraje – ustanovení

9.      Odměny předsedům a členům výborů ZK a komisí RK

10.  Uvolnění členů zastupitelstva

11.  Asociace krajů

12.  Rozprava

 

1. Zahájení jednání

Hejtman  František Dohnal přivítal všechny přítomné a předal slovo Jiřímu Vondráčkovi, místostarostovi Havlíčkova Brodu, který uvítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost starosty. Dále dostal slovo Vratislav Výborný, primátor města Jihlavy a předal hejtmanovi „Program rozvoje kraje“. Hejtman poděkoval a převzal Program, jako oficiální dokument.

Hejtman dále konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 39 členů ze 45 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil neúčast Ladislava Péťi z důvodu zahraniční služ. cesty, pana Jaroslava Krutoráda  kvůli dlouhodobě plánované dovolené, Pavla Heřmana z důvodu nemoci, Vladimíra Hinka a Davida Doležala z důvodu zahraniční cesty, Marii Černou, která se dostaví později. Ověřovateli zápisu byli zvoleni zastupitelé Vladimír Novotný a Jindřich Skočdopole. Skrutátory byli určeni Jan Strejček a Jan Joneš. Zapisovatelkou byla určena Kateřina Nedvědová.

Navržený program byl schválen 39 hlasy.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Hejtman František Dohnal stručně informoval o činnosti rady za období od konání minulého zasedání zastupitelstva kraje. Zápisy z každého zasedání rady jsou zasílány politickým klubům a jsou zveřejňovány i na internetové adrese http://ku.ji.cz. Dále připomněl problémy se zařízeními zřizovanými státní správou na konkrétním případě Horácké Galerie v Novém Městě na Moravě.

Dotazy a připomínky vznesli Bohumil Kotlán, Petr Kesl, Jan Slámečka, Zdeněk Dobrý, Gabriel Kuľha, Jaroslava Bambasová, Miroslav Bišof:

 

Bohumil Kotlán:

Citoval ze  zápisu z 6. zasedání rady ze dne 13.2. bod 3 disponování finančními prostředky a dále pak ze  zápisu z 7. zasedání rady dne 20.2. bod 6. V souvislosti s výše zmíněným podal návrh, že rada kraje by měla zajistit připravení návrhu rozpisu schváleného rozpočtu do jednotlivých položek, aby se zabránilo překračování kompetencí.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Bohumila Kotlána:

Návrh akceptuje a bude se snažit toto zřídit.

 

Petr Kesl:

Vznesl dotaz ohledně důvodu uzavření najemní smlouva na budovu OkÚ v Pelhřimově.

 

Ředitelka Simeona Zikmundová k dotazu Petra Kesla:

Nájemní smlouvy se uzavíraly v době, kdy přicházel pan J. Joneš, který byl delimitován a sídlo měl v Pelhřimově.

 

Jan Slámečka:

Vyslovil myšlenku, že by se měla urychlit příprava některých programových dokumentů, které se týkající rozvoje kraje. Zdůraznil, že některé záležitosti týkající se schvalování těchto dokumentů překračují kompetence rady – v těchto případech by mělo rozhodovat zastupitelstvo.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Jana Slámečky:

Ujistil přítomné, že strategické dokumenty budou zastupitelstvu předloženy.

 

Zdeněk Dobrý:

Polemizoval o pracovních podmínkách pro zastupitele ve srovnání s podmínkami zaměstnanců KrÚ.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Zdeňka Dobrého:

Zdůraznil, že o výhodách se hovořilo pouze v souvislosti s dojížděním zaměstnanců. V budoucnu budou podmínky definovatelné sociálním fondem – toto bude schvalovat zastupitelstvo.

 

Gabriel Kuľha:

Navrhuje zvážit vytvoření zemědělské komise.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Gabriela Kuľhy:

Sdělil, že daný problém již konzultoval s Agrární komorou a zástupci zemědělců.

 

Jaroslava Bambasová:

Navrhuje zvážit vytvoření zdravotnické komise .

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Jaroslavy Bambasové:

Poukázal na to, že záležitost vytváření komisí není uzavřena, komise budou postupně zřizovány v případě potřeby.

 

Miroslav Bišof:

Dotazoval se na převod majetků a jeho schvalování zastupitelstvem.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Miroslava Bišofa:

Převod majetků je ze zákona a tím pádem je stanoven rozsah a harmonogram.

Zastupitelstvo schvaluje pouze přímý nákup.

 

Miloš Vystrčil:

Informoval, že všichni zastupitelé před zahájením zasedání zastupitelstva obdrželi stručný písemný materiál, který obsahuje základní údaje z Programu rozvoje kraje (PRKu). Kompletní znění celého strategického dokumentu mají všichni zastupitelé k dispozici na přiloženém CD. Zástupce hejtmana dále informoval zastupitele, že nyní by během jednoho až dvou měsíců mělo dojít k prostudování PRKu zastupiteli a shromáždění jejich připomínek a návrhů. Následně bude pak uspořádán pracovní seminář členů zastupitelstva, na kterém budou obsah a priority PRKu diskutovány. Teprve po uskutečnění semináře bude PRK předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. Zhruba ve stejné době předpokládá rada kraje i ukončení prací na programovém prohlášení rady kraje, neboť tyto dva dokumenty spolu souvisí a budou pravděpodobně i navzájem úzce propojeny.

.

Usnesení 007/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje od 2 zasedání zastupitelstva kraje. Usnesení bylo přijato počtem 39 hlasů pro.

 

3. Informace o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu

Ředitelka úřadu Simeona Zikmundová podala informace o činnosti krajského úřadu. Dále informovala, že k 1.4. přejde 28 jihlavských škol pod správu Krajského úřadu ( Krajský úřad bude zřizovatelem škol), postupně se budou převádět i ostatní. Sdělila, že práce na vnitřních předpisech pokračují. Představila nové vedoucí odboru:

Ing. Miroslava Stejskala - vedoucího odboru dopravy;

Ing. arch. Jana Strejčka – vedoucího odboru územního plánování a staveb. úřadu;

Ing. Annu Krištofovou - vedoucí ekonomického odboru.

 

Dále informovala průběhu příprav na výběrová řízení na vedoucí odboru (pravidla pro výběrová řízení byla schválena na 6. zasedání rady). Poukázala na to, že uzávěrka přijímání žádosti do těchto výb. řízení byla v  pátek 16.3. 2001 do 24:00. Oznámila, že KrÚ obdržel 330 žádostí, což je v průměru asi 33 žádostí na každý odbor. Dále uvedla, že k 15.  březnu má KrÚ 31 zaměstnanců. Podtrhla potřebu většího personálního obsazení v oblasti hospodářské správy, kultury a také na místo právníka. Poté připomněla, že sídlo KrÚ není stále sjednoceno - úřad je rozložen na 6 místech ve třech městech, přičemž hlavní sídlo zůstává v ulici Palackého 53 v Jihlavě. V této souvislosti vyjádřila myšlenku,  zda je tento současný stav přijatelný i pro občany. Poté předala slovo panu Ivu Rohovskému.

 

Ivo Rohovský:

Blok informací o stavbě sídla KrÚ zahájil sdělením poznatků z ředitelského kontrolního dne na rekonstrukci Žižkových kasáren, který se konal 2. března 2001. Podal zprávu, že stavba nadále pokračuje podle harmonogramu. Zdůraznil vytvoření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ten nebyl dosud schválen ( v souvislosti s původním rozpočtem se jedná o navýšení cca 60 milionů Kč.) Dále informoval, že k  20.3. 2001 je prostavěno 30 milionů, tato částka zatím nebyla proplacena. Pohovořil o možné změně využití budovy D.

 

Dotazy a připomínky vznesli Zdeněk Dobrý, Václav Štěpán, Milan Plodík:

Zdeněk Dobrý:

Vyslovil názor, že by bylo dobré sídlo KrÚ soustředit v jednom místě.

 

Václav Štěpán:

Dotázal se na počet přihlášek občanů z okresu Pelhřimov ve výše zmíněných výběrových řízeních.

 

Ředitelka Simeona Zikmundová k dotazu Václava Štěpána:

Sdělila, že na dotaz není v tuto chvíli schopna přesně odpovědět, dále uvedla, že příslušně materiály již zpracovává vybraná firma.

 

Milan Plodík:

Vznesl dotaz podle čeho byla vybrána příslušná firma, která bude zpracovávat matriály k již zmíněnému výběrovému řízení.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Milana Plodíka:

Uvedl, že firma byla vybrána poptávkou.

 

Usnesení 008/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o činnosti krajského úřadu za období od 1. 1. do 15. 3. 2001. Usnesení bylo přijato počtem 39 hlasů.

 

Ve 14.10 hodin se dostavila na zasedání zastupitelstva kraje paní Marie Černá.

 

4. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

Hejtman František Dohnal hovořil v souvislosti s tabulkou a grafem, které byly uvedeny v podkladových materiálech pro zastupitelstvo kraje. Poukázal na 3 nejvyšší položky v tabulce výdajů: nájemné (platí MV ČR), platy zaměstnanců (pouze za jeden měsíc), služby pošt (je to pouze zálohová platba na poštovné v souvislosti s frankotypem). Uvedl, že do budoucna bude připravena detailnější verze rozpočtu.

 

Dotazy a připomínky vznesl Miroslav Bišof:

Miroslav Bišof:

Projevil názor, že rada kraje rozhoduje o rozpočtu a zastupitelstvo staví do pozice diváků, kteří nemají právo zasahovat.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Miroslava Bišofa:

Podotkl, že výdajová část rozpočtu je pouze odhadována, příjmová část rozpočtu je dána zákonem o státním rozpočtu (je to neinvestiční účelová dotace). Poukázal na možnost otevření úvěru pro kraj s tím, že nepokládá toto řešení za nejlepší.

 

Usnesení 009/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu kraje k 28. únoru 2001. Usnesení bylo přijato počtem 40 hlasů.

 

5. Název kraje

Hejtman František Dohnal informoval přítomné, že Poslanecká sněmovna je ochotna se zabývat změnou názvu krajů. V souvislosti s tím proto rada rozhodla o vypsání ankety „30 dnů pro kraj“. Dále byl proveden průzkum veřejného mínění, do něhož bylo zapojeno 400 lidí z různých oblastí kraje. V obou případech se občané vyslovili v 40% pro kraj Vysočina, v 29% pro stávající název a v 11% pro jiné.

 

Dotazy a připomínky vznesli Petr Kesl, Josef Novotný, Tomáš Hermann, Alena Štěrbová:

Petr Kesl:

Konstatoval, že by bylo dobré respektovat názor občanů.

 

Josef Novotný:

Vyjádřil se pro zachování stávajícího názvu kraje, zpochybnil důležitost projednání názvu kraje ve srovnání s ostatními body programu.

 

Tomáš Hermann:

Vyslovil myšlenku, že ujasnění názvu by mohlo mít pro kraj sjednocující význam.

 

Alena Štěrbová:

Projevila názor, že stávající název kraje by měl být zachován.

 

Usnesení 010/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina schvaluje změnu názvu Jihlavského kraje na název Vysočina. Zastupitelstvo kraje Vysočina pověřuje hejtmana kraje Vysočina, aby zajistil rozšíření poslaneckého návrhu č. 818 ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky o následující návrh: V článku 1 bod 10 se slova „Jihlavský kraj“ nahrazují slovy Vysočina. Návrh usnesení byl schválen 29 hlasy, proti 2, zdrželo se hlasování 9.

Odpovídá za splnění:            hejtman, v.z. Miloš Vystrčil

Termín:                                  do 30. března 2001

 

 

6. Informace o znaku a praporu kraje

Miloš Vystrčil informoval, že vše potřebné k prostudování problematiky je v materiálech pro dnešní zasedání zastupitelstva, dále uvedl, že rada kraje počítá se spoluprací s odborníky a Podvýborem pro heraldiku a vexilologii. Shromážděné dokumenty a názory budou využity jako podkladový materiál

 

Hejtman doplnil výsledky ankety o symbol kraje. Nejvíce hlasů získaly v tomto pořadí nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny Javořice, jedle a brambora.

 

Usnesení nebylo přijato, bod byl předložen pro informaci.

 

7. Volba zástupců kraje do regionální rady regionu soudržnosti:

Paní Marie Černá prezentovala názor rady kraje na sestavení regionální rady. Rada kraje navrhuje počet členů 10, přičemž polovinu by měli tvořit hejtman a zástupci hejtmana, druhou pak vždy jeden zástupce z každého politického klubu.

 

Dotazy a připomínky vznesl Gabriel Kuľha:

Gabriel  Kuľha:

Navrhuje do regionální rady dva členy z každého politického klubu.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Gabriela Kul´hy:

Poukázal na to, že regionální rada je prioritně důležitý orgán, a proto preferuje členství předních představitelů krajského úřadu.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů:

za SNK - Josef Novotný

za Čtyřkoalici - Jaromír Černý

za ODS - Jan Nekula

za ČSSD - Vladimír Novotný

za KSČM - Milan Havlíček

 

Usnesení 011/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje volí členem Regionální rady regionu soudržnosti „Jihovýchod“

Ing. Františka Dohnala, r.č. 600428/2064

RNDr. Miloše Vystrčila, r.č. 600810/1055

RNDr. Petra Pospíchala, r.č. 610507/1258

Ing. Marii Černou, r.č. 575604/0367

Mgr. Alenu Štěrbovou, r.č. 535225/148

Ing. Josefa Novotného, r.č. 520225/196

Ing. Jaromíra Černého, r.č. 461031/401

Ing. Jana Nekulu, r.č. 420317/445

Ing. Vladimíra Novotného, r.č. 660520/1779

Mgr. Milana Havlíčka, r.č. 490707/174

 

Usnesení bylo přijato počtem 40 hlasů.

Odpovídá za splnění:            M. Černá

Termín:                                 

 

8. Výbory zastupitelstva kraje - ustanovení

Hejtman František Dohnal uvedl ,že zřizován výbor finanční, kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Poukázal na to , že sestavované výbory budou 9 ti členné v tomto poměru: 3 zástupci 4koalice, 2 zástupci ODS, 2 zástupci KSČM, 1 zástupce ČSSD, 1 zástupce SNK.

 

Usnesení 012/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina zřizuje finanční výbor a stanovuje počet jeho členů na devět. Návrh usnesení byl schválen počtem 40 hlasů.

 

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na členství ve finančním výboru:

za ČSSD – Vladimír Dolejš

za KSČM – Ing. Bohumil Kotlán, PhDr. Zdeněk Dobrý

za SNK – Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

za 4koalice – Bc. Jaromír Barák, Ing. Vladislav Nechvátal, Bc. Jiří Vondráček

za ODS – Vladimír Hink, Rostislav Rakšány

 

 

Gabriel Kuľha:

 Vznesl návrh na volbu tajným hlasováním.

 

Tajné hlasování bylo zamítnuto počtem 30 hlasů, pro 10 hlasů.

 

Usnesení 013/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí členy finančního výboru:

Vladimíra Dolejše, r.č. 410616/157

Ing. Bohumila Kotlána, r.č. 420622/429

PhDr. Zdeňka Dobrého, r. č. 520110/118

Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda, r. č. 511026/005

Bc. Jaromíra Baráka, r.č. 571209/1077

Ing. Vladislava Nechvátala, r.č. 650602/0840

Bc. Jiřího Vondráčka, r.č. 560912/1177

Vladimíra Hinka, r.č. 570328/2024

Rostislava Rakšányho, r.č. 540105/2492

Návrh usnesení byl schválen počtem 40 hlasů.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na předsedu finančního výboru:

za ČSSD - Vladimír Dolejš

za KSČM – Ing. Bohumil Kotlán

 

Usnesení 014/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí předsedou finančního výboru Vladimíra Dolejše, r.č. 410616/157. Návrh na usnesení byl schválen počtem 33 hlasů.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na místopředsedu finančního výboru:

za ODS – Vladimír Hink

za KSČM – Ing. Bohumil Kotlán

 

Usnesení 015/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí místopředsedou finančního výboru Vladimíra Hinka, r.č. 570328/2024. Návrh na usnesení byl schválen počtem 30 hlasů.

 

Usnesení 016/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina zřizuje kontrolní výbor a stanovuje počet jeho členů na devět. Návrh usnesení byl schválen počtem 40 hlasů.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na členství v kontrolním výboru:

za SNK – Ing. Vladimír Lysý

za 4koalici – Ing. Jaromír Černý, Mgr. Petr Kesl, Bc. Jaromír Barák

za KSČM – Ing. Gabriel Kuľha, RSDr. Karel Tvrdý

za ODS – Jan Koten, Zdeněk Kokeš

za ČSSD – Ladislav Péťa

 

Usnesení 017/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí členy kontrolního výboru:

Ing. Vladimíra Lysého, r.č. 570531/2525

Ing. Jaromíra Černého, r.č. 461031/401

Mgr. Petra Kesla, r.č. 451103/043

Bc. Jaromíra Baráka, r.č. 571209/1077

Ing. Gabriela Kul´hu, r.č. 420819/139

RSDr. Karla Tvrdého, r.č. 490416/057

Jana Kotena, r.č. 451122/034

Zdeňka Kokeše, r.č. 480408/453

Ladislava Péťu, r.č. 411222/429

Návrh usnesení byl schválen počtem 40 hlasů.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na předsedu kontrolního výboru:

za 4koalici – Bc. Jaromír Barák

za KSČM – Ing. Gabriel Kuľha

 

Usnesení 018/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí předsedou kontrolního výboru Bc. Jaromíra Baráka, r.č. 571209/1077. Návrh usnesení byl schválen počtem 30 hlasů.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na místopředsedu kontrolního výboru:

za SNK – Ing. Vladimír Lysý

za KSČM – Ing. Gabriel Kuľha

 

Usnesení 019/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina  volí místopředsedou kontrolního výboru Ing. Vladimíra. Lysého, r.č. 570531/2525. Návrh na usnesení byl schválen počtem 30 hlasů.

 

Usnesení 020/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina zřizuje Výbor pro výchovu a vzdělávání a zaměstnanost a stanovuje počet jeho členů na devět. Návrh usnesení byl schválen počtem 40 hlasů.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na členství ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

za 4koalici – Mgr. Alena Štěrbová, Mgr. Roman Křivánek, Mgr. Petr Kesl

za SNK – Josef Bulušek

za KSČM – Jaroslava Bambasová, Ing. Václav Štěpán

za ČSSD – Antonín Daněk

za ODS – Mgr. Milan Šmíd, Ota Benc

 

Usnesení 021/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání a zaměstnanost:

Mgr. Alenu Štěrbovou, r.č. 535225/148

Mgr. Romana Křivánka, r.č. 710617/1446

Mgr. Petra Kesla, r.č. 451103/043

Josefa Buluška, r.č. 440612/062

Jaroslavu Bambasovou, r.č. 505727/100

Ing. Václava Štěpána, r.č. 400629/031

Antonína Daňka, r.č. 431022/075

Mgr. Milana Šmída, r.č. 520108/050

Otu Bence, r.č. 650624/0158

Návrh usnesení byl schválen počtem 40 hlasů

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na předsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

za KSČM – Jaroslava Bambasová

za ODS – Mgr. Milan Šmíd

 

Usnesení 022/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí předsedou výboru provýchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Milana Šmída, r.č. 520108/050. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 30 proti 3, zdrželo se hlasování 7.

 

Jednotlivé strany podaly návrhy svých kandidátů na místopředsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

za Čtyřkoalici – Mgr. Petr Kesl

 

Usnesení 023/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje Vysočina volí místopředsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Petra Kesla, 451103/043. Návrh na usnesení byl schválen počtem 30 hlasů, proti 0, zdrželo se 10.

 

Odpovídá za splnění:            Miloš Vystrčil

Termín:

 

9. Odměny předsedům a členům výboru ZK a komisí RK

Hejtman František Dohnal na úvod poznamenal, že na minulém zasedání byl tento problém odložen. Dále otevřel diskusi k návrhu usnesení.

 

Dotazy a připomínky vznesli Petr Kesl a Milan Šmíd:

Petr Kesl:

Poukázal na to, že odměnování podle účasti není dostatečným řešením, a proto navrhuje stanovení minimální paušální částky.

 

Hejtman František Dohnal k připomínce Petra Kesla:

Vyzval P. Kesla ke změně návrhu usnesení. Původní text usnesení zní:

Zastupitelstvo kraje ukládá radě předkládat zastupitelstvu jednou za pololetí návrhy na jednorázové odměny pro členy komisí a výborů ve výši 500,- Kč a pro předsedy a místopředsedy komisí a výborů ve výši 1.000,- Kč za účast na jednom jednání komise nebo výboru.

 

Milan Šmíd:

Vyjádřil souhlas s Petrem Keslem a podal návrh na  změnu usnesení

 

Návrh na změnu usnesení :

Usnesení 024/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje ukládá radě předkládat zastupitelstvu jednou za pololetí návrhy na jednorázové odměny pro členy komisí a výborů ve výši minimálně 500,- Kč a pro předsedy a místopředsedy komisí a výborů ve výši minimálně 1.000,- Kč za účast na jednom jednání komise nebo výboru.

Návrh na usnesení byl schválen počtem 29 hlasů, proti 0, zdrželo se hlasování 11.

Odpovídá za splnění:            hejtman

Termín:

 

V 16:00 hodin odešli pánové Bohumil Kotlán a Josef Novotný.

 

10. Uvolnění členů zastupitelstva

Hejtman František Dohnal odkázal přítomné zastupitele na pracovní materiál, který obdrželi, kde návrh usnesení zní takto:

Zastupitelstvo kraje stanovuje počet uvolněných členů zastupitelstva na 7 a jako další uvolněné členy Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje radní PaedDr. Martinu Matějkovou (oblast kultury) a Pavla Masláka, jako uvolněného předseda bezpečnostní komise rady kraje.

 

Miroslav Bišof:

Dává návrh na změnu usnesení:

Zastupitelstvo kraje stanovuje počet uvolněných členů zastupitelstva na 6 a jako další uvolněné členy Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje radní PaedDr. Martinu Matějkovou (oblast kultury).A doporučuje pověřit jako předsedu bezpečnostní komise rady kraje některého z uvolněných zastupitelů kraje.

Protinávrh původního usnesení byl zamítnut počtem 19 hlasů, pro byli 2, zdrželo se 17.

Dále podal dotaz, zda se uvažuje o dalším uvolňování .

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Miroslava Bišofa:

Sdělil, že se v současné době neuvažuje o uvolněním dalších členů. Ale existuje předpoklad, že vzhledem k přechodu kompetencí např. v oblasti životního prostředí bude možné již v druhé polovině tohoto roku uvažovat o uvolnění dalších – dalšího člena rady.

 

Usnesení 025/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje stanovuje počet uvolněných členů zastupitelstva na 7 a jako další uvolněné členy Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje radní PaedDr. Martinu Matějkovou (oblast kultury) a Pavla Masláka, jako uvolněného předseda bezpečnostní komise rady kraje dnem 1.4.2001.

Usnesení bylo přijato počtem hlasů 28, proti 8, zdrželi se hlasování 2.

 

11. Asociace kraje Vysočina do Asociace krajů České republiky

Hejtman přiblížil zastupitelům stručně význam vstupu kraje Vysočina do Asociace krajů České republiky (podrobnější informace jsou v materiálech pro zastupitele).

 

Usnesení 026/01/03/ZK

Zastupitelstvo kraje souhlasí se vstupem kraje Vysočina do Asociace krajů České republiky. Usnesení bylo přijato počtem hlasů 38.

Odpovídá za splnění:            hejtman

Termín:

 

12. Rozprava:

Jan Koten:

Vznesl výhrady cestovním náhradám pro zastupitele. Navrhl upravit vnitřní předpis pro použití vozidla. K předpisu navrhuje přidat dodatek, kde by byla ošetřena otázka řešení problému používání nepojištěných vozidel.

 

Miroslav Bišof:

Podal návrh na zvýšení odměn v souvislosti s problémy s cestovními náhradami.

 

Hejtman František Dohnal k připomínkám o cestovních náhradách:

Sdělil, že situaci lze řešit např. i dohodou z rozpočtu kraje. Doporučil však konzultovat celou věc s právníkem a závěr předložit zastupitelstvu.

 

Milan Havlíček:

Podal návrh na zřízení výboru regionální rozvoje. Jménem Třebíčska žádá o zvážení zřízení nikoliv komise, ale výboru pro regionální rozvoj.

 

Hejtman František Dohnal:

Konstatoval, že problematika vytváření výborů není to ještě definitivně uzavřena. Dle jeho názoru je však komise operativnějším orgánem než výbor. Zmínil, že k řešení této problematiky se zastupitelstvo ještě do budoucna vrátí.

 

Petr Kesl:

Odvolává se na §6 a §42 bod 4 zákona č. 129/2000 Sb.  a vyzývá přítomné k zamyšlení nad problematikou plnění těchto paragrafů v praxi.

 

Hejtman František Dohnal k výzvě Petra Kesla:

Uvedl, že je zajištěno pravidelné setkávání s pověřenými obcemi, dále zmínil, že je možné zúčastnit se zastupitelstev měst a obcí.

 

Zdeněk Dobrý:

Vznesl dotaz ohledně zřízení detašovaných pracovišť kraje. Navrhl také, aby zastupitelům byly zřízeny průkazky, kterými by se mohli v podobných místech identifikovat.

 

Hejtman František Dohnal k dotazu Zdeňka Dobrého:

Akceptuje návrh na zřízení průkazek pro zastupitele. Dále sdělil, že otázka detašovaných pracovišť není ještě zcela vyřešena, tudíž jakékoliv odhady a polemizace jsou předčasné.

 

 

            Na závěr jednání 3. zasedání zastupitelstva poděkoval hejtman orgánizátorům za příjemné prostředí v budově Staré Radnice v Havlíčkově Brodě, dále pak přítomným za spolupráci a s přáním příjemného zbytku dne jednání zakončil.

 

 

 

                                                                                                       František Dohnal

                                                                                                hejtman kraje Vysočina

 

                                                                                                …………………………..

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný                      ……………………………

 

Jindřich Skočdopole                             ……………………………

 

 

 

Zapsala dne 22. 3. 2001: Kateřina Nedvědová

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.3.2001 / 13.9.2006

Počet návštěv: 9964
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek