Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje

, konaného dne 6.2.2001
v zasedacím sále budovy Forum v Třebíči.
 

 
 

kraj Vysočina

Krajský úřad, sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 586 01Jihlava, tel. 066/732 03 99; e-mail – sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

 

 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 6.2.2001

v zasedacím sále budovy Forum v Třebíči

 

Přítomno:

-         42 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz. presenční listina ze dne 6.2.2001

-         Ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-         občanská veřejnost

 

Navržený program jednání:

1. Zahájení jednání

2. Projednání návrhu jednacího řádu

3. Zpráva o činnosti rady

4. Informace o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu

5. Projednání výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí

6. Návrh rozpočtu kraje na rok 2001

7. Rozprava

 

1. Zahájení jednání

Hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné, poděkoval organizátorům za příjemné prostředí v přednáškovém sále Třebíč a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 42 členů ze 45 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil neúčast paní M. Matějkové z důvodu nemoci, pana G. Kuľhu z důvodu zahr. sl.  cesty a J. Kruntoráda z rodinných důvodů.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan P. Maslák a V. Hink. Skrutátory byli určeni pan P. Bureš a J. Joneš a zapisovatelkou byla určena paní M. Jakoubková.

Navržený program byl schválen počtem 42 hlasy.

 

 

2. Projednání návrhu jednacího řádu

Zástupce hejtmana M. Vystrčil předložil návrh jednacího řádu, který upravuje podrobnosti o  jednání zastupitelstva, zejména upravuje jeho přípravu, svolání, průběh, způsob usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. Předkladatel navrhl přítomným celý jednací řád procházet podle jednotlivých článků a případnými návrhy doplnit   nebo upravit jeho znění.

 

 

Článek 1

M. Bišof - Jednací řád doplnit slovem návrh

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko .

Článek 2, odst 3)

M. Zrůst – textový řetězec „ve lhůtě“nahradit „nejpozději do“.

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko.

Článek 3, odst. 3)

J.    Slámečka - za slovem členům zastupitelstva vypustit zpravidla 10 dní předem.....

M. Zrůst - doplnit za větu ….10 dní předem. Z rozhodnutí hejtmana v odůvodněných případech lze tuto lhůtu zkrátit na nejméně 5 dní předem.

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko s návrhem J. Slámečky, M. Zrůsta

Článek 4, odst.1)

J. Slámečka - návrh na zasedání zastupitelstva na 1x za 2 měsíce

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 9, proti 30, zdrželo se hlasování 3.

Protinávrh nebyl přijat.

J.    Slámečka - návrh na zařazení nového článku Program jednání zastupitelstva za článek 4

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 9, proti 27, zdrželo se hlasování 6.

Protinávrh nebyl přijat.

Článek 5, odst. 3)

Z. Dobrý - návrh na vypuštění odst.3)

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 10, proti 16, zdrželo se hlasování 16.

Protinávrh nebyl přijat.

Článek 5, odst. 4)

M. Plodík - návrh na doplnění ....ověřovatele zápisu členů mandátové a návrhové komise z řad členů zastupitelstva.

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 9, proti 19, zdrželo se hlasování 14.

Protinávrh nebyl přijat.

Článek 5, odst. 6)

K. Tvrdý - návrh na doplnění ..., rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, před projednáváním bodu jednání, kterého se střet zájmů týká.

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko.

Článek 5, odst. 11)

J. Koten - návrh na včlenění odst. 12 Po skončení rozpravy udělí předsedající slovo předkladateli původního návrhu. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko.

Článek 5, odst. 12) a) 

M. Bišof -  návrh na vypuštění bodu a)

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 12, proti 10, zdrželo se hlasování 20.

Protinávrh nebyl přijat.

Článek 5, odst. 12) b)

J. Slámečka - maximální dobu vystoupení doplnit o stanovisko klubu max. 5 minut

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 9, proti 24, zdrželo se hlasování 9.

Protinávrh nebyl přijat.

M. Zrůst - návrh na dobu vystoupení předkladatele projednávané věci v diskusi max. 5 minut, člen zastupitelstva kraje max. 5 minut

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 41, proti 1.

Protinávrh byl přijat.

Článek 7, odst. 1)  

J. Koten – návrh na včlenění odst. 2) Předkladatel návrhu nebo určená osoba nebo předkládající přečte před hlasováním znění usnesení tak, aby výklad nepřipouštěl pochybnosti.

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko.

Článek 7, odst. 7)

M. Zrůst - návrh na doplnění ..., který se rozesílá neprodleně všem členům zastupitelstva.

M. Vystrčil - souhlasné stanovisko.

Článek 7, odst. 8)

M. Bišof - návrh na zrušení odst. 8)

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 2, proti 4, zdrželo se hlasování 36.

Protinávrh nebyl přijat

Zástupce hejtmana M. Vystrčil přednesl návrh na usnesení.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený návrh jednacího řádu dle přílohy č.1 materiálu ZK-2-2001-1

a ukládá hejtmanovi

schválený Jednací řád rozeslat všem členům zastupitelstva kraje a zveřejnit jej.

Odpovídá za splnění: hejtman

Termín:                      neprodleně

Návrh Jednacího řádu byl přijat počtem 41 hlasem  (pro  41, proti 1)

 

3. Zpráva o činnosti rady

Hejtman F. Dohnal informoval o povinnosti rady kraje předkládat na každém jednání zastupitelstva informace o své činnosti (§58,odst.4,zákon č.129/2000 Sb., o krajích). Zápisy z každého zasedání rady jsou zasílány politickým klubům a budou zveřejněny i na internetu.

Navrhl přednést zprávu o činnosti rady ústně s možností dotazů ze stan členů zastupitelstva na závěr a vzetí zprávy na vědomí.

Hejtman F. Dohnal předal informace z II. setkání hejtmanů krajů ČR u primátora Kasla a setkání s ministrem vnitra ČR S. Grossem

Dotazy vznesli Z. Dobrý, M. Bišof, V. Kodet

Z. Dobrý

nedostačující informace ze zápisů z rad.

určování kompetencí rady ke schválení na zastupitelstvu.

schválení stanoviska k žádosti návrhu koncepce odpad. hospodářství

V. Kodet

upozornil, že v zápise rady z 9.2.2001 se vyskytla dvě různá usnesení se shodným číslováním.

M.Bišof

časový prostor na zasílání materiálů k jednání zastupitelstva.

Hejtman F. Dohnal

Podkladové materiály nebyly zaslány společně s pozvánkou z důvodu projednávání materiálů radou týden před zastupitelstvem. Informace o konání zastupitelstva byly na obce předány prostřednictvím okresních úřadů kraje. Do budoucna budou všechny zápisy z rad kraje přístupné na internetu a webových stránkách.

Rozdělení kompetencí probíhalo dle zákona, později i u jednotlivých členů zastupitelstva.

M.Černá

k dotazu Z. Dobrého týkajícího se přípravy koncepce odpadového hospodářství kraje Vysočina podala podrobné informace.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh na usnesení

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

Odpovídá za plnění:  hejtman

Termín: neprodleně

 Usnesení přijato počtem 42 hlasy .

 

 

4. Informace o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu

Ředitelka úřadu S. Zikmundová podala podrobné informace o činnosti  a prostorovém zabezpečení krajského úřadu. Krajský úřad ke  své činnosti přijal k 1.1.2001 24 delimitované zaměstnance,radou kraje byla přijata organizační struktura. Na návrh ředitelky úřadu byli jmenováni na dobu určitou vedoucí některých odborů, kteří byli přítomným představeni

sekretariát ředitelky úřadu - Eva Rydvalová

odbor životního prostředí - Ing. Jan Joneš

odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství -  Ing. Petr Bureš

odbor regionálního rozvoje - Mgr. Věra Jourová

odbor územního plánování a stavebního řádu - Ing. Arch. Jan Strejček

odbor dopravy a silničního hospodářství - Ing. Miroslav Stejskal

odbor školství, mládeže a sportu - Mgr. Zdeněk Ludvík

K 1.2.2001 je skutečný stav  zaměstnanců 23. Svou činnost krajský úřad zahájil na několika pracovištích, sídlo KÚ je v Jihlavě, Palackého 53, detašovaná pracoviště jsou v Jihlavě, Zborovská  a Tolstého ul., v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě a Třebíči. Jiné vhodnější prostory, zejména pro vedení kraje jsou hledány.

Dne 13.2.2001 se uskuteční jednání  týkající se rekonstrukce Žižkových kasáren v Jihlavě.

Dotazy nebyly vzneseny.

Ředitelka úřadu S. Zikmundová přednesla návrh na usnesení

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu

Odpovídá za splnění:            ředitelka úřadu

Termín:                                  neprodleně

Usnesení bylo přijato počtem 42 hlasy.

 

5. Projednání výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh rady kraje, která doporučuje nepřekročit částku 11.148 tis. Kč při konstrukci odměn pro jednotlivé funkce. Zároveň rada doporučuje při odměňování členů a předsedů komisí využít §56 zákona o krajích, tedy neposkytovat měsíční odměnu, ale použít jednorázovou odměnu podle účasti na jednáních komisí a výborů.

 

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro členy rady 5000,- Kč a pro členy zastupitelstva 1000,- Kč

a ukládá radě

předkládat zastupitelstvu jednou za pololetí návrhy na jednorázové odměny pro členy komisí a výborů ve výši 500,- Kč a pro předsedy komisí a výborů ve výši 1000,- Kč za účast na jednom jednání komise nebo výboru.

Doplňovací návrhy vznesli M. Zrůst, J. Černý, K. Tvrdý

M. Zrůst

ponechat v navržené výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva pro členy rady a pro členy zastupitelstva, odměny pro členy komisí a výborů navrhnout až po jejich ustavení.

Hejtman F. Dohnal - akceptoval návrh M. Zrůsta na vypuštění druhé části usnesení a doplnil návrh usnesení  - s účinností od 1.1.2001

K návrhu usnesení byly vzneseny 2 pozměňovací návrhy

J. Černý

Souhlas s vypuštěním druhé části usnesení a návrh na povýšení člena rady 5.500,- Kč, čl. zastupitelstva 1.500 Kč.

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 1, proti 21, zdrželo se hlasování 20.

Protinávrh nebyl přijat.

K. Tvrdý

Návrh na povýšení člena rady 2.750,- Kč, členům zastupitelstva 1.000,- Kč, předsedům výborů a komisí 2500,- Kč, čl. výborů a komisí 1.750,- Kč.

Z celkového počtu 42 členů hlasovalo pro 9, proti 27, zdrželo se hlasování 6.

Protinávrh nebyl přijat.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

s účinností od 1.1.2001 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro členy rady 5.000,- Kč a pro členy zastupitelstva 1.000,- Kč

Odpovídá za plnění:  hejtman

Termín:                      neprodleně

Usnesení přijato počtem 29 hlasy (proti 5, zdrželo se hlasování 8).

 

 

6. Návrh rozpočtu kraje na rok 2001

Hejtman F. Dohnal podrobně hovořil k předloženému prosincovému materiálu MF ČR., usnesení vlády ČR č. 62 ze dne 17.1.2001 ke zprávě o zpřesněných finančních výdajích na realizaci I. fáze reformy územní veřejné správy, usnesení vlády ČR č.85 ze dne  22.1.2001 ke Zprávě o zpřesněných finančních výdajích na realizaci I. fáze reformy územní veřejné správy

V.Novotný

doplnit usnesení  o pravidelné předkládání čerpání rozpočtu

Hejtman F. Dohnal návrh akceptoval.

 

 

 

Z. Dobrý

souhlasné stanovisko s přeloženým návrhem V. Novotného. Dotaz na čerpání odměn a vybavení krajského úřadu z výdajů r. 2000.

Hejtman F. Dohnal

předložený materiál čerpání finančních prostředků za rok 2000 byl zpracován OkÚ Jihlava.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh  usnesení

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

celkový rozpočet kraje pro rok 2001 jako vyrovnaný při celkové výši výdajů rovnající se výši příjmů 57,141.000,- Kč

a ukládá hejtmanovi

pravidelně předkládat čerpání rozpočtu.

Odpovídá za splnění:            hejtman

Termín:                                  neprodleně

 

7. Rozprava

Hejtman F. Dohnal

Pro kompletnost dodal k předloženým materiálům Zápis s ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje, konaného 20.12.2000 na OkÚ Jihlava.

Informoval, že jsou zřízeny webové stránky http://mesta.obce.cz/jihlavsky-kraj

Nabídl přítomným možnost zasílání materiálů a zápisů elektron. poštou po sdělení e-mailové adresy.

S. Mastný

vznesl dotaz, zda se rada kraje zabývala a předkládala návrh na změnu názvu kraje a zda na příštím jednání zastupitelstva předložit informaci.

Hejtman F. Dohnal k dotazu S. Mastného uvedl, že prozatím přejmenování krajů není prvořadé. Později možné využití formou pozměňovacích návrhů.

Rada akceptuje návrh pana Mastného a bude se zabývat na některé z dalších jednání rady.

V. Novotný

Vyslovil souhlasné stanovisko jednotně pracovat v klubech na podporu budování kraje.

Závěrem hejtman F. Dohnal ještě jednou poděkoval kolegům z Třebíče za zajištění a přípravu zasedacího sálu budovy Forum a popřál všem přítomným hezký zbytek dne.

 

 

 

 

 

                                                                                                    František Dohnal

                                                                                                hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Maslák                                                               …………………………………………

Vladimír Hink                                                               …………………………………………

Zapsala dne 12.2.2001 : Marie Jakoubková

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.2.2001 / 4.9.2001

Počet návštěv: 9914
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek