Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 2. zasedání dopravní komise

12. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 12. října 2001

 

 

Přítomni:

-         10 členů dopravní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Mgr. Daniel Seidenglanz – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Ing. Kotlán, Ing. Bartoš – MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

-         Ing. Rostislav Šibor – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Transformace majetku státu
 3. Aktuální informace z oblasti dopravy v kraji Vysočina
 4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 5. Plán činnosti dopravní komise
 6. Diskuse a různé
 7. Závěr

 

 

1. Zahájení, úvodní seznámení

            Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal přivítal všechny přítomné. Poděkoval Ing. Josefu Novotnému, starostovi Bystřice nad Pernštejnem, za vlídné přijetí a poskytnutí jednacích prostor pro 2. zasedání dopravní komise. Ing. Josef Novotný představil Ing. Bartoše a Ing. Kotlána, rovněž představitele MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. Členové komise vznesli věcné a formální připomínky k zápisu z 1. zasedání dopravní komise. Předseda vzal tyto připomínky na vědomí s tím, že opravený zápis bude spolu se zápisem z dnešního zasedání rozeslán všem členům komise. Předseda přednesl program 2. zasedání dopravní komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Transformace majetku státu

            K tomuto bodu pohovořil RNDr. Petr Pospíchal. Odvolal se na 1. zasedání, kdy členům komise podal již částečnou informaci o této problematice. Znovu vyzdvihl datum účinnosti převodu správ a údržby silnic na kraj Vysočina (1. 10. 2001). Pohovořil o rozsahu a stavu majetku, který byl předán. Zmínil problematiku spojenou s tímto předáním, dosud neuskutečněné fyzické předání majetku, nevypořádané pozemky, nedostatečně konkrétní přehled o předávaném majetku státu (Ministerstvo dopravy a spojů ČR přislíbilo předání přesného seznamu 30. 11. 2001), nutnost schválení zřizovacích listin.

Podstatnou část tohoto bodu věnoval předseda komise problematice údržby komunikací. Informoval, že Rada kraje Vysočina pověřila odbor dopravy KrÚ vypracováním variantního řešení organizace údržby komunikací s termínem vypracování do 31. 12. 2001.

V diskusi hovořili členové o finanční situaci SÚS v kraji Vysočina, o přípravách a řešeních zimní údržby komunikací. Členové dopravní komise vyjádřili nutnost zmapovat a zcentralizovat situaci SÚS v kraji Vysočina. Ing. Rostislav Šibor, tajemník komise, informoval přítomné, že situace SÚS v kraji a nevypořádané pozemky jsou již částečně odborem dopravy KrÚ zmapovány.

RNDr. Petr Pospíchal pohovořil o řešení financování pro konec rok 2001 a 2002 a výhodách financování ze SFDI.

 

Úkol:

Jedenkrát měsíčně předložit informace o postupu mapování situace SÚS v kraji a postupu vypořádávání pozemků pod komunikacemi.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: průběžně

 

            Členové dopravní komise vznesli upozornění, že komunikace II. a III. třídy jsou přebírány ve stavebně-technicky horším stavu než v roce 1990 a jejich stav je značně zanedbaný.

 

 

3. Aktuální informace z oblasti dopravy v kraji Vysočina

            Ing. Rostislav Šibor, tajemník komise, podal správu o dosavadní spolupráci s ŘSD. Zmínil činnost SÚS v kraji Vysočina a v této souvislosti předložil členům komise konkrétní číselné údaje. Pohovořil o vzniku ŘSD v kraji Vysočina a o dosavadní spolupráci s ním. Členové dopravní komise na základě svých dosavadních zkušeností konstatovali, že ŘSD v kraji Vysočina je v současné době nefunkční a neakceschopné, což je výrazným handicapem pro rozvoj kraje. Dále vyjádřili názor, že by ředitelka ŘSD kraje Vysočina měla být přizvána na 3. zasedání dopravní komise. V souvislosti s nekomunikativností ŘSD navrhli určení koordinátora, který by měl částečně nahradit nefunkčnost a nepružnost ŘSD. Tajemník komise informoval přítomné, že tímto koordinátorem je majetkový odbor KrÚ a stručně charakterizoval jeho činnost.

            Přítomní diskutovali o rozpočtu SFDI a možnosti jeho aktualizace, o porovnání s ostatními kraji.

 

 

4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

Předseda komise předal slovo Mgr. Danielu Seidenglanzovi, z firmy GaREP, spol. s r.o., Brno. Ten předal přítomným na základě 1. zasedání dopravní komise zaktualizovaný Profil a SWOT analýzu Programu rozvoje kraje Vysočina. Podrobně popsal úpravy, které byly oproti původnímu materiálu provedeny a pohovořil o zajištění aktuálnějších dat. Otevřel diskusi a prostor pro připomínky.

            K aktualizované verzi byly vzneseny drobné formální připomínky. Dále se členové komise shodli v tom, že je zde třeba ze strategických důvodů zmínit budování rychlodráhy na trase Praha – Brno.

            Vzhledem k časovému limitu rozhodl předseda, aby členové komise zasílali své další připomínky písemně nebo elektronickou poštou na firmu GaREP Brno, spol. s r.o. Dále určil, že 3. zasedání dopravní komise se bude především zabývat problematikou aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

 

5. Plán činnosti dopravní komise

            V úvodu pohovořil předseda o harmonogramu zasedání dopravní komise do konce roku 2001, který byl přítomným již v předstihu rozeslán. Vzhledem ke krátkým časovým termínům pro aktualizaci Programu rozvoje kraje byl termín 3. zasedání komise přesunut na 29. 10. 2001. Ostatní zůstalo nezměněno.

            Členové komise diskutovali o smyslu a významu sestavení plánu činnosti komise. Zdůraznili problematiku železnic, která byl v činnosti dopravní komise neměla být opomíjena.

 

Úkol:

Sestavit návrh plánu činnosti dopravní komise.

Odpovědnost: předseda a tajemník komise

Termín: 3. zasedání dopravní komise (29. 10. 2001)

 

 

6. Diskuse a různé

            Ing. Josef Novotný pohovořil o problematice komunikace kolem přehrady Vír. K tomuto tématu se vyjádřili i přizvaní hosté – Ing. Bartoš a Ing. Kotlán. Následovala rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Předseda vyzval přítomné, aby se v případě zájmu zúčastnili výjezdního jednaní k této problematice, které se uskuteční po skončení zasedání dopravní komise.

 

 

7. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určila na pátek 29. října 2001 v 10.00 v zasedací místnosti Komerční banky Jihlava, Palackého 53.

 

 

 

 

                                                                                                RNDr. Petr Pospíchal, v.r.

                                                                                                  předseda dopravní komise

                                                                                                       Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 15. října 2001: Kateřina Nedvědová                             

 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 2. zasedání dopravní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2001 / 24.10.2001

Počet návštěv: 7673
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek