Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 1. zasedání výboru

ze dne 18. 4.2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru

zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 18. dubna 2001

 

Přítomno:

-         6 členů kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         hejtman František Dohnal

-         1. zástupce hejtmana Miloš Vystrčil

-         tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu

2.      Organizační záležitosti, jednací řád

3.      Plán práce

4.      Různé

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

Předseda kontrolního výboru Jaromír Barák přivítal všechny přítomné členy výboru a hosty přizvané na jednání výboru, hejtmana Františka Dohnala a 1. zástupce hejtmana Miloše Vystrčila. Dále představil Kateřinu Nedvědovou, která byla Radou kraje pověřena funkcí tajemnice výboru. Členové výboru obdrželi  pracovní materiály obsahující zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a souhrn usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje. Členové výboru  bez výhrad akceptovali navržený program jednání.

Diskuse k tomuto bodu byla vedena  v duchu smyslu, funkce a činnosti kontrolního výboru v podmínkách Jihlavského kraje. Byl citován zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zdůrazněna informační, regulační a sdělovací funkce kontrolního výboru. Přítomní členové vyjádřili snahu o zabezpečení průběžné kontroly a chápání funkce kontroly v manažerském smyslu, tedy jako součást řídícího procesu krajského úřadu. Hejtman představil přítomným svoji vizi funkce kontrolního výboru včetně možnosti kontroly činnosti ostatních výborů, zvláště pak jejich plánu práce a jeho plnění. Dále navrhl, zda by se výbor nemohl zabývat též řešením stížností ve smyslu vytvoření tzv. mechanismu řešení stížností.  Členové výboru vzali jeho vizi na vědomí.

 

 

2. Organizační záležitosti, jednací řád

Stěžejním bodem této diskuse byla idea vytvoření jednacího řádu kontrolního výboru. Všichni přítomní se shodli na tom, že optimálním řešením bude vytvoření jednacího řádu výboru na základě jednacího řádu zastupitelstva kraje, s přihlédnutím  k existujícím jednacím řádům kontrolních výborů z některých měst kraje. Hejtman navrhl přítomným vytvoření diskusní skupiny na internetu, čímž by se značně urychlila a usnadnila komunikace mezi jednotlivými členy výboru. Dále zmínil, že jednací řád výboru je možno vydat jako samostatné usnesení zastupitelstva kraje. Předseda uzavřel diskusi konstatováním, že prioritou v jednacím řádu by měl být postup prováděné kontroly jako specifikum kontrolního výboru, ostatní části by pak měly vznikat ve spolupráci s dalšími výbory krajského zastupitelstva tak, aby ke schválení zastupitelstvu byl předložen jeden návrh zohledňující všechny funkce jednotlivých výborů.

 

Závěr:

Kontrolní výbor zastupitelstva Jihlavského kraje pověřuje svého předsedu Jaromíra Baráka koordinací přípravy jednacího řádu kontrolního výboru ve spolupráci s ostatními členy výboru a konzultacemi s předsedy dalších  výborů  zastupitelstva.

Termín: 14. 5. 2001 (2. zasedání výboru).

 

 

3. Plán práce

            Toto téma již bylo částečně zmíněno v diskusi k bodu č. 1. Předseda znovu zdůraznil platnost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, který stanovuje, že kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

            Předseda podal návrh na možnost kontroly přechodu majetku České republiky do majetku krajů dle zák. č. 157/2000 Sb. a dále na kontrolu přípravy a průběhu Programu rozvoje kraje a jeho souladu s příslušnými právními předpisy. Výše zmíněná témata byla přítomnými s ohledem na kompetentnost členů výboru diskutována.

 

Závěr:

Členové kontrolního výboru zastupitelstva Jihlavského kraje připraví konkrétní návrhy na činnost výboru  pro zařazení do  plánu práce v souladu s ustanovením §78, článek(5),
zák. č. 129/2000 Sb., o krajích.

Termín: 14. 5. 2001 (2. zasedání výboru).

 

 

4. Různé

            V tomto diskusním bloku byla nejčastěji zmiňována otázka cestovních náhrad. Přítomní poukázali na nedořešenost této věci, která značně komplikuje mobilitu členů zastupitelstva, výborů a komisí při vykonávání jejich mandátu.

V souvislosti s dopravními problémy byla zmíněna také absence jakýchkoliv parkovacích průkazů a průkazek pro zastupitele a členy výborů a komisí, které by rovněž měly sloužit pro usnadnění funkčnosti orgánů kraje.

Členové výboru hovořili i o formě a obsahu zápisu ze zasedání. Shodli se na tom, že zápis by měl být co nejvíce věcný a objektivní.

 

 

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na pondělí 14. května 2001 v 13.30.

 

 

                                                                                                Jaromír Barák

                                                                                    předseda kontrolního výboru

                                                                                                Jihlavského kraje

 

 

 

Zapsala dne 20. dubna 2001: Kateřina Nedvědová

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 1. zasedání výboru
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.4.2001 / 4.9.2001

Počet návštěv: 9402
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek