Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 1. zasedání komise cestovního ruchu

25. září 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

konaného dne 25. září 2001

 

 

Přítomni:

-         9 členů komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         RNDr. Petr Daněk – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Ivana Mahelová - tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, úvodní seznámení
 2. Projednání jednacího řádu komisí rady kraje
 3. Projednání plánu činnosti komise cestovního ruchu
 4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 5. Různé
 6. Závěr

 

 

1. Zahájení, úvodní seznámení

            Předsedkyně Ing. Jana Fischerová, CSc., přivítala všechny přítomné. Vyzvala členy komise a tajemnici, aby se krátce představili. Dále představila RNDr. Petra Daňka, zástupce firmy GaREP, spol. s r.o., Brno. Přednesla program 1. zasedání komise cestovního ruchu. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Projednání jednacího řádu komisí rady kraje

            Jednací řád komisí Rady kraje Vysočina byl již před 1. zasedáním komise cestovního ruchu rozeslán všem členům. Předsedkyně vyzvala přítomné, aby vznesli případné připomínky k tomuto dokumentu. Ing. Jaroslav Sochor vyjádřil formální připomínky k výše zmíněnému materiálu.

 

Usnesení 001/01/01/CrK

Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14.zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK)

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

           

           

3. Projednání plánu činnosti komise cestovního ruchu

            Výchozím materiálem k tomuto tématu byl návrh plánu práce zpracovaný předsedkyní a tajemnicí komise. Ing. Jana Fischerová, CSc., okomentovala jednotlivé body tohoto dokumentu a vyzvala přítomné k diskusi.

            Zdeněk Studenec navrhl vzhledem k náplni činnosti komise uskutečnit většinu zasedání výjezdních. Po diskusi přistoupili členové komise k doplnění návrhu plánu práce.

 
Usnesení 002/01/01/CrK

Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti (viz příloha zápisu) a pověřuje sekretariát hejtmana předložit tento dokument Radě kraje Vysočina ke schválení.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

Předsedkyně komise předala slovo RNDr. Petru Daňkovi, z firmy GaREP, spol. s r.o., Brno. Ten podrobně pohovořil o charakteristice Programu rozvoje kraje Vysočina, jeho významu a smyslu pro kraj v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Dále vysvětlil roli a přínos komise cestovního ruchu a úloze firmy GaREP v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje.

            RNDr. Petr Daněk pohovořil o vytváření pracovních skupin k procesu aktualizace Programu rozvoje kraje. Podrobněji popsal význam a úkoly těchto skupin a jejich propojenost s komisemi rady kraje. Zdůraznil možnost přizvání externích odborníků do výše zmíněné pracovní skupiny.

            Ing. Jana Fischerová, CSc. otevřela diskusi k tomuto tématu. RNDr. Petr Daněk z firmy GaREP zodpověděl přítomným jejich dotazy a poskytl další potřebné informace k tématu.

            Členové komise si stanovili termín 2. 10. 2001, do kterého budou RNDr. Petru Daňkovi zasílat písemně nebo e-mailem připomínky k Profilu PRKu a SWOT analýze.

            Předsedkyně komise rozhodla, že na příští zasedání komise budou přizváni odborní experti. Na základě dohody všech členů komise cestovního ruchu budou osloveni:

 

Klub zastupitelů kraje Vysočina za KSČM

RNDr. Jiří Pacl, CSc.

Ing. Vladimír Lysý

Ing. Zdeněk Nadrchal

Okresní úřad Třebíč - referát regionálního rozvoje

Marcela Kubíčková, MěKIS Humpolec

CHKO Žďárské vrchy

 

 

5. Různé

            Ivana Mahelová, tajemnice komise, zodpověděla přítomným dotaz týkající se prezentace kraje Vysočina na výstavách a veletrzích a propagace regionu. V této souvislosti zmínila i plány oddělení cestovního ruchu KrÚ týkající se výše zmíněné problematiky.

 

Úkol:

Zajistit informace o finančních částkách v rozpočtu kraje Vysočina určených pro oblast cestovního ruchu.

 

odpovědnost: tajemnice komise

termín: 16. 10. 2001 (2. zasedání komise cestovního ruchu)

 

 

 

6. Závěr

            Na závěr poděkovala předsedkyně všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určila na úterý 16. října 2001 v 9.00 v zasedací místnosti Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                                                                      předsedkyně komise cestovního ruchu

                                                                                                                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 1. října 2001: Kateřina Nedvědová                                 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 1. zasedání komise cestovního ruchu
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.10.2001 / 26.10.2001

Počet návštěv: 7528
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek