Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 6. března 2001

9. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                   

Zápis ze 9. zasedání rady kraje, konaného dne 6.3.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu

Přítomno 8 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 6.3.2001.

Úvodem zástupce hejtmana M. Vystrčil omluvil neúčast hejtmana F. Dohnala, a přednesl návrh programu jednání. Radní Ing. Václav Kodet navrhl zařadit do programu jednání bod 7) Příprava zasedání zastupitelstva kraje.

Schválený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu
 2. Hodnocení žádostí pro SFŽP
 3. Koncepce ekologické výchovy v kraji
 4. Program rozvoje kraje
 5. Investice ve školství v roce 2001
 6. Žádost o příspěvek z Fondu malých projektů programu CBC Phare
 7. Příprava zasedání zastupitelstva kraje
 8. Různé

Takto upravený návrh programu byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Hodnocení žádostí pro SFŽP

V souladu se stanoviskem Rady SFŽP (dopis ředitelky SFŽP ČR ing. Radky Bučilové) navrhla ředitelka KrÚ a vedoucí odboru ŽP Ing. Jan Joneš uložit odboru životního prostředí a odboru zemědělství, lesního a vodního hospodářství krajského úřadu průběžné monitorování potřeb investorů a připravovaných žádostí na SFŽP a zpracovávání podrobnějšího přehledu pro potřeby vyhodnocení žádostí radou.

Po krátké diskusi bylo přijato navrhované usnesení.

Usnesení 25/09/01/RK

Rada kraje

uložila

v souladu s § 59 odst.1 písm.e) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) odborům zemědělství, lesního a vodního hospodářství a odboru životního prostředí krajského úřadu monitorovat potřeby investorů a připravované žádosti na SFŽP a průběžně zpracovávat podrobnější přehled pro potřeby vyhodnocení žádostí radou. Odbory předloží přehled radě vždy po obdržení požadavku SFŽP na hodnocení žádostí ke stanovení priorit.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: trvale

Návrh přijat 8 hlasy.

 

 

 

3. Koncepce ekologické výchovy v kraji

Ředitelka KrÚ předložila radě kraje návrh odboru životního prostředí týkající se vypracování krajské koncepce ekologické výchovy a vzdělávání.

Po krátké diskusi rada kraje doporučila koncepci konzultovat s odborem školství a předložit upravený návrh koncepce na některém z dalších jednání rady kraje. Garanty začlenění koncepce ekologické výchovy do celkové koncepce školní a mimoškolní výchovy a podpory volnočasových aktivit v kraji byly stanoveny zástupkyně hejtmana A. Štěrbová a M. Černá.

 

4. Program rozvoje kraje (PRK)

Radní M. Černá předložila přítomným hlavní teze již zpracovaného návrhu Programu rozvoje Jihlavského kraje. Rada kraje přijala pro seznámení a představení Programu rozvoje Jihlavského kraje členům zastupitelstva kraje následující postup:

-         převzetí materiálu PRK na zastupitelstvu dne 20.3.01 od předsedy RKS Ing. Vratislava Výborného a jeho následné předání všem členům zastupitelstva (CD ROM). Zastupitelé získají čas podrobně se s Programem rozvoje Jihlavského kraje seznámit.

-         uspořádání společného semináře všech členů zastupitelstva JK, členů RKS a zástupců firmy Garep za účelem prezentace a společného rozboru návrhu Programu rozvoje Jihlavského kraje. Na seminář tentýž den naváže odpolední jednání zastupitelstva kraje (termín zatím neurčen).

 

5. Investice ve školství v r. 2001

ZH A. Štěrbová podrobně seznámila RK se situací při zabezpečování praktické výuky SOU stavebního a OU Třebíč, Kosmákova 66 a podrobně zdůvodnila záměr nákupu nemovitosti pro zabezpečení této praktické výuky přímo v Třebíči.

ZH A. Štěrbová požádala radu kraje o stanovisko k předložení záměru nákupu nemovitosti na jednání zastupitelstva kraje a předložila RK návrh usnesení.

Po podrobné diskusi nebyl návrh usnesení přijat.

Rada kraje Jihlava

doporučuje

Zastupitelstvu Jihlavského kraje vyslovit souhlas se změnou v prioritách investiční výstavby v oblasti regionálního školství.

a předkládá

Zastupitelstvu Jihlavského kraje záměr nákupu nemovitosti pro zabezpečení praktické výuky SOU stavebního a OU Třebíč, Kosmákova 66. Nabídková cena nemovitosti PSJ HOLDING činí 9 500 tis. Kč a bude splacena ve dvou splátkách v roce 2001 a 2002.

Hlasováním (pro 4, proti 1, zdržel se 3) nebyl návrh přijat.

 

Zástupci hejtmana A. Štěrbová a M. Vystrčil byli pověřeni hledáním možností dalších řešení, jejichž realizace by vedla k získání budovy pro praktickou výuku SOU stavebního a OU Třebíč přímo ve městě Třebíči.

 

 

 

 

 

 

6. Žádost o příspěvek z Fondu malých projektů programu CBC Phare

Ředitelka úřadu předložila radě kraje návrh Mgr. V. Jourové ve věci podání žádosti o příspěvek z Fondu malých projektů programu CBC Phare, a to na zahájení oficiálních kontaktů mezi představiteli Jihlavského kraje a Dolního Rakouska. Po krátké diskusi bylo přijato následující usnesení:

Usnesení 26/09/01/RK

Rada kraje

schvaluje

podání Žádosti o příspěvek z Fondu malých projektů programu CBC Phare na projekt „Zahájení oficiální spolupráce mezi představiteli Jihlavského kraje a Dolního Rakouska“ v předložené verzi.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje a investic

termín: do 7. března 2001

Návrh přijat 8 hlasy.

 

7. Příprava zasedání zastupitelstva kraje

Rada kraje navrhla následující Program jednání Zastupitelstva Jihlavského kraje

 

1.      Zpráva o činnosti Rady Jihlavského kraje

2.      Informace o činnosti krajského úřadu

3.      Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

4.      Název kraje (Seznámení s výsledky ankety, návrh na změnu názvu kraje?)

Všem zastupitelům zaslat v předstihu průběžné výsledky

5.      Informace o znaku a praporu kraje

Všem zastupitelům zaslat v předstihu usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii

6.      Volba regionální rady

7.      Výbory zastupitelstva kraje - ustanovení

8.      Odměny předsedům a členům výborů ZK a komisí RK

9.      Uvolnění členů zastupitelstva

10.  Asociace krajů

11.  Rozprava

 

 

Bod 6)

Rada kraje přijala následující doporučení složení regionální rady:

-         hejtman + 4 zástupci hejtmana

-         5 členů po konzultacích v politických klubech

Bod 8)

Na příští jednání rady kraje bude předložen návrh odměn členům výborů a komisí.

 

Bod 9)

Radní M. Vystrčil přednesl návrh usnesení

Usnesení 27/09/00/RK

Rada kraje

navrhuje

uvolnit paní PaedDr. Martinu Matějkovou do uvolněné funkce radní (resort kultury) a

pana Pavla Masláka do uvolněné funkce předsedy bezpečnostní komise.

termín: 1 dubna 2001

Návrh přijat 8 hlasy.

 

 

8. Různé

Ředitelka úřadu vznesla dotaz ke způsobu financování neuvolněným členům zastupitelstva.

Radní M. Vystrčil

spolu s ved. Odboru finančního předloží radě kraje návrh k financování neuvolněným čl. zastupitelstva, §46/4 – neuvolnění zastupitelé (OSVČ).

Informoval o možnosti ZK navrhnout kandidáta na člena Rady ČT.

Doporučil doplnit na Intranetu Krajského úřadu Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva.

Radní T. Hermann

Informoval o zajištění 3. zasedání zastupitelstva kraje, které se uskuteční 20.3. 2001 v Havlíčkově Brodě.

Radní I. Rohovský

tlumočil dotaz starosty Dolních Louček p. Ladislava Tichého týkající se usnesení vlády č.608/2000 ze dne 14.6.2000.

požádal o zaslání žádosti na OkÚ Jihlava ve věci pravidelné účasti člena zastupitelstva na kontrolních dnech stavby budovy krajského úřadu

Radní M. Vystrčil

pověřil sekretariát hejtmana vyřešením obou záležitostí (zajištění textu usnesení 608/2000 na příští zasedání RK, zaslání žádosti na OkÚ Jihlava o umožnění účasti na kontrolních dnech některému ze členů RK))

Radní M. Matějková

Vznesla dotaz na účast předkladatelů případně zpracovatelů důvodových zpráv k návrhům na jednání rady kraje.

RK se shodla na tom, že je potřebné zajistit (ředitelka KrÚ) možnost účasti zpracovatelů návrhů, zpravidla vedoucích odborů, při projednávání bodů programu, které přísluší do oblasti působnosti daného odboru.

Radní P. Pospíchal

Zmínil vhodnost uskutečnit výjezdní zasedání rady kraje.

 

Zasedání rady skončilo v 17.00 hod.                                                                                   

    

 

 

 

       RNDr. Miloš Vystrčil

                                                                                                   zástupce hejtmana Jihlavského kraje

 

 

 

 

Zapsala: 7.3. 2001   Marie Jakoubková

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 6. března 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.3.2001 / 9.3.2001

Počet návštěv: 7354
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek