Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 5. června 2001

15. zasedání rady
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 15. zasedání rady kraje, konaného dne 5. června 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 14. zasedání

Přítomno 9 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 5.6.2001.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal.

Na návrh M. Matějkové byl program jednání rozšířen o bod Návrh koncepce a tvorby znaku a praporu kraje. Tento bod byl zařazen jako bod číslo 17. Takto rozšířený návrh programu jednání (viz níže) byl schválen 7 hlasy.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 14. zasedání
 2. Výstavba areálu Krajského úřadu – informace (13.05-13.20, J. Strejček, RK-15-2001-02)
 3. Prodej pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina (13.20-13.25, Z. Ludvík, RK-15-2001-03)
 4. Návrh vzorových zřizovacích listin (13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-15-2001-04)
 5. Záměr na zřízení třídy sportovního gymnázia (13.35-13.45, Z. Ludvík, RK-15-2001-05)
 6. Zpráva o průběhu informační kampaně k Programu rozvoje územního obvodu kraje Vysočina (13.45-13.55, V. Jourová, RK-15-2001-06)
 7. Projednání Programu rozvoje územního obvodu kraje Vysočina

(13.55-14.10, V. Jourová, RK-15-2001-07)

 1. Změna rozpočtu kraje (14.10-14.20, A. Krištofová, RK-15-2001-08)
 2. Vznik veřejné vysoké školy neuniverzitního typu v Jihlavě

(14.20-14.30, A. Štěrbová, RK-15-2001-09)

 1. Schválení nájemní smlouvy (14.30-14.45, S. Zikmundová, RK-15-2001-10)
 2. Návrh na ustavení komisí (14.45-15.00, M. Vystrčil, RK-15-2001-11)
 3. Návrh na jmenování vedoucích odborů (15.00-15.15, S. Zikmundová, RK-15-2001-12)
 4. Stanovení priorit pro rozvoj silniční sítě kraje Vysočina

(15.15-15.30, P. Pospíchal, RK-15-2001-13)

 1. Návrh Programového prohlášení Rady kraje Vysočina

(15.30-15.45, M. Vystrčil, RK-15-2001-14)

 1. Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje
 2. Rozprava členů rady
 3. Návrh koncepce a tvorby znaku a praporu kraje.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Výstavba areálu Krajského úřadu – informace

J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, informoval přítomné radní o průběhu stavby areálu Krajského úřadu Jihlava.

Po krátké diskusi byl přednesen upřesněný návrh usnesení.

Usnesení 083/15/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o aktuální situaci výstavby areálu krajského úřadu v Žižkově ulici v Jihlavě

ukládá

Ing. arch. Strejčkovi nadále sledovat průběh výstavby a průběžně informovat Radu kraje o jejím postupu.

Odpovědnost:  vedoucí odboru územního plánu a stavebního řádu

Termín: trvale

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Prodej pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal informace k předloženému materiálu.

Rada kraje uložila ředitelce úřadu ve spolupráci s pí Krištofovou připravit návrh usnesení Zastupitelstvu kraje. Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 084/15/01/RK

Rada kraje

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina vyslovit souhlas s prodejem pozemků  p.č. 340, 341/1, 341/2  a 342 zapsaných u Katastrálního úřadu Jihlava,  ve vlastnictví kraje Vysočina, Statutárnímu městu Jihlava k realizaci silničního „obchvatu“ města Jihlava.

Rada kraje

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina vyslovit souhlas s využitím získaných finančních prostředků prodejem výše specifikovaných  pozemků  na investiční činnost  SPV, Jihlava, Brněnská 65.

odpovědnost:             Ing. Jaroslav Vymazal - vedoucí SPV Jihlava, Brněnská 65                                                                   Mgr. Zdeněk Ludvík - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín:            neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Návrh vzorových zřizovacích listin

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobně informoval k předloženému návrhu.

Po krátké diskusi by přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 085/15/01/RK

Rada kraje

ukládá

vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu předložit pro zasedání zastupitelstva kraje Vysočina konané dne 19.6.2001 zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek.

doporučuje

zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 59 odst.1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předložené zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek schválit v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 19.6.2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Záměr na zřízení třídy sportovního gymnázia

A. Štěrbová sdělila podrobné informace k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 086/15/01/RK

Rada kraje

souhlasí

se zřízením sportovních tříd na Gymnáziu V. Makovského, Nové Město na Moravě

ukládá

vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu úkol neprodleně seznámit MŠMT ČR se stanoviskem rady.

odpovědnost:             Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín :                      neprodleně po jednání rady

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

6. Zpráva o průběhu informační kampaně k Programu rozvoje územního obvodu kraje Vysočina

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala informace o průběhu kampaně PRKu a přednesla návrh usnesení.

Usnesení 088/15/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o průběhu informační kampaně k Programu rozvoje územního obvodu kraje Vysočina

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit její průběžné pokračování.

Odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 7 hlasy

 

7. Projednání Programu rozvoje územního obvodu kraje Vysočina

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, doplnila některé skutečnosti k předloženému materiálu předala členům rady další připomínky od několika subjektů.

V. Jourová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 089/15/01/RK

Rada kraje

projednala

Program rozvoje kraje Vysočina s přihlédnutím k došlým připomínkám a doporučuje krajskému zastupitelstvu schválit zadání aktualizace tohoto dokumentu tak, aby mohl být přepracovaný dokument znovu projednán nejpozději v listopadu t.r.

Odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

8. Změna rozpočtu kraje

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, podala informace k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen návrhu usnesení.

Usnesení 090/15/01/RK

Rada kraje

doporučuje zastupitelstvu kraje

 ke schválení změny rozpočtu kraje dle předloženého návrhu.

Odpovědnost: rada kraje

Termín: 19. 6. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

9. Vznik veřejné vysoké školy neuniverzitního typu v Jihlavě

A. Štěrbová podrobně informovala přítomné členy rady o záměru vzniku veřejné neuniverzitní školy s bakalářskými studijními programy. Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 087/15/01/RK

Rada kraje

doporučuje

Zastupitelstvu kraje vyjádřit podporu vzniku veřejné vysoké neuniverzitní školy s bakalářskými studijními programy na základě transformace stávající VOŠ Jihlava, Tolstého 16.

Odpovědnost:  Mgr. Alena Štěrbová

Termín:           19.6.2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

10. Schválení nájemní smlouvy

Na základě jednání s vedením KB Jihlava předložila ředitelka krajského úřadu návrh nájemní smlouvy, který byl přílohou materiálu RK-14-2001-09 a přednesla návrh usnesení.

Usnesení 091/15/01/RK

Rada kraje

uzavírá

v souladu s ustanovením § 59 odst.1, písm. l/ zákona č. 129/2000 Sb,. o krajích ( krajské zřízení ) smlouvu  o nájmu  nebytových prostor a movitých věcí mezi krajem a Komerční bankou, a.s.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

11. Návrh na ustavení komisí

M. Vystrčil upřesnil další skutečnosti k materiálu RK-14-2001-11 s tím, že veškeré změny budou zapracovány v přílohách č.1, 2 materiálu RK-15-2001-11, které budou součástí zápisu.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 092/15/01/RK

Rada kraje

zřizuje

komise dopravní, zdravotní, kulturní, cestovního ruchu, sportovní, volnočasových aktivit, rozpočtovou, zemědělskou, pro vnější vztahy, sociální a pro životní prostředí a jmenuje jejich předsedy, místopředsedy a členy dle upravené přílohy 1 RK-15-2001-11

Rada kraje současně dle upravené přílohy 1 RK-15-2001-11 jmenuje další členy bezpečnostní komise.

Rada kraje

ukládá

předsedům komisí předložit radě kraje do 30.9. 2001 návrh plánu činnosti komise do konce roku 2002.

Odpovědnost: Martin Kalivoda (oznámení o jmenování a usnesení rady)

Termín: do 5. června 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

12. Návrh na jmenování vedoucích odborů

Ředitelka podala informace k předloženému materiálu a přednesla návrh usnesení.

Usnesení 093/15/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 11.6.2001

ing. Petra Koláře vedoucím odboru majetkového,

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

Usnesení 094/15/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 6.6.2001 do doby dokončení výběrového řízení,

Bc. Petra Pavlince vedoucím odboru informatiky.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

13. Stanovení priorit pro rozvoj silniční sítě kraje Vysočina

P. Pospíchal podal informaci k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

 

 

Usnesení 095/15/01/RK

Rada  kraje

stanovuje

priority pro rozvoj silniční sítě na území kraje v pořadí  dle přílohy RK 15-2001-13 př1

Usnesení bylo přijato 7 hlasy

 

14. Návrh Programového prohlášení Rady kraje Vysočina

M. Vystrčil předal přítomným členům rady poslední verzi Programového prohlášení Rady kraje Vysočina a přednesl návrh na usnesení.

Usnesení 096/15/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Programové prohlášení Rady kraje Vysočina

Odpovědnost: rada kraje Vysočina

Termín: -

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

15. Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje

V krátké diskusi rada kraje upřesnila některé organizační záležitosti týkající se zasedání zastupitelstva kraje.

 

17. Návrh koncepce a tvorby znaku a praporu kraje.

M. Matějková informovala přítomné členy rady o návrhu koncepce a tvorby znaku a praporu kraje.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 097/15/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s navrženou koncepcí tvorby znaku a praporu kraje a

vyhlašuje

veřejnou výtvarnou soutěž na tvorbu znaku a praporu kraje Vysočina dle kritérií schválených podvýborem pro heraldiku a vexilologii výboru pro vědu,k vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu PSP ČR.

Odpovědnost: odboru kultury

Termín: ihned

Usnesení bylo přijato 7 hlasy

 

16. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

 

 

 

 

  František Dohnal, v.r.

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 6.června 2001, Jakoubková

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 5. června 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.7.2001 / 24.5.2006

Počet návštěv: 6321
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek