Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 27. června 2001

16. zasedání rady
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 16. zasedání rady kraje, konaného dne 27. června 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 15. zasedání

Přítomno 6 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 27.6.2001.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal.

Na návrh S. Zikmundové byl z původního návrhu programu jednání vyřazen bod č. 12 „Návrh na uzavření nájemní smlouvy“. Takto upravený návrh (viz níže) byl schválen 5 hlasy.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 15. zasedání
 2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy (09.05-09.15, P. Kolář, RK-16-2001-02)
 3. Veřejná zakázka na pořízení os. automobilů nižší a nižší střední třídy

(09.15-09.25, A. Krištofová, RK-16-2001-03)

 1. Rozpočet sociálního fondu na rok 2001 (09.25-09.35, A. Krištofová RK-16-2001-04)
 2. Návrh na schválení organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice (09.35-09.45, V. Švarcová, RK-16-2001-05)
 3. Potvrzení jmenování ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

(09.45-09.55, V. Švarcová, RK-16-2001-06)

 1. Návrh na uzavření nájemní smlouvy (09.55-10.10, S. Zikmundová, RK-16-2001-07)
 2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy (10.10-10.20, S. Zikmundová, RK-16-2001-08)
 3. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu navýšení počtu zaměstnanců

(10.20-10.30, S. Zikmundová, RK-16-2001-09)

 1. Užívání služebních motorových vozidel ke služebním a soukromým účelům

(10.30-10.45, S. Zikmundová, RK-16-2001-10)

 1. Návrh na prohlášení 9 domů v Třebíči za kulturní památky

(10.45-11.00, M.Matějková, RK-16-2001-11)

 1. Rozprava členů rady

 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh na uzavření nájemních smluv

K danému bodu krátce pohovořil Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru.

Usnesení 098/16/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením odst.2, písm.e) § 59 zákona č. 129/2000 Sb. nabytí movitých věcí v hodnotě 50 613,59 Kč dle darovací smlouvy mezi MŽP a krajem Vysočina

Odpovědnost: majetkový odbor, sekretariát ředitelky – oddělení hospodářské správy, odbor informatiky

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

3. Veřejná zakázka na pořízení os. automobilů nižší a nižší střední třídy

Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, podala informace k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 099/16/01/RK

Rada kraje

schvaluje

nákup osobních automobilů značky Škoda Fabia Combi Classic 1,4 MPI/50 kW v počtu 2 ks od firmy Ing. Vladimír Racek - AUTO RACEK, Pelhřimov a 1 vozidlo značky Opel Astra Base 5DR 1.6i16V od AUTO DOBROVOLNÝ JIHLAVA, s.r.o.

Odpovědnost za realizaci: ekonomický odbor, sekretariát ředitele úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Rozpočet sociálního fondu na rok 2001

Tento bod uvedla A. Krištofová, vedoucí ekonomického oddělení. Rada kraje uložila A. Krištofové rozeslat e-mailovou poštou všem členům rady materiály obsahující konstrukce výpočtů týkající se rozpočtu sociálního fondu na rok 2001.

Usnesení 100/16/01/RK

Rada kraje

Schvaluje

Rozpočet sociálního fondu na rok 2001

Odpovědnost za realizaci: ředitelka úřadu

Termín:  neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Návrh na schválení organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podala informaci o této problematice. Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 101/16/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, předložený organizační řád Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

6. Potvrzení jmenování ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

K předloženému materiálů pohovořila S. Zikmundová. Na základě věcných připomínek byl přednesen upřesněný návrh usnesení, který obsahoval i adresu trvalého bydliště.

Usnesení 102/16/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, jmenování Ing. Františka Vránka, nar. 9. prosince 1955, bytem , ředitelem Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

7. Návrh na uzavření nájemní smlouvy

Na základě jednání s firmou Canon CZ, spol. s r.o., předložila ředitelka krajského úřadu návrh krátkodobé nájemní smlouvy, který byl přílohou materiálu RK-14-2001-07.

Usnesení 103/16/01/RK

Rada kraje

uzavírá

v souladu s ustanovením § 59 odst.1, písm.l) zákona č. 129/2000Sb,. o krajích smlouvu  o nájmu  věci movité mezi krajem a firmou Canon CZ spol. s r.o.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

8. Návrh na uzavření nájemní smlouvy

Na základě jednání s firmou Minolta Leasing, spol. s r.o., předložila ředitelka krajského úřadu návrh krátkodobé nájemní smlouvy, který byl přílohou materiálu RK-14-2001-08.

 

Usnesení 104/16/01/RK

Rada kraje

uzavírá

v souladu s ustanovením § 59 odst.1, písm.l) zákona č. 129/2000Sb,. o krajích, smlouvu  o nájmu  věci movité mezi krajem a firmou Minolta Leasing CZ, spol. s r.o.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu navýšení počtu zaměstnanců

K předloženému materiálu pohovořila S. Zikmundová. Upozornila na změny v názvech školských zařízení ve výše zmíněném materiálu (Zvláštní škola Sedlejov, Speciální základní škola a Speciální mateřská škola při Nemocnici Jihlava, Zvláštní integrovaná škola Herálec).

Dále rada kraje uložila ředitelce úřadu, aby na některém z dalších zasedání předložila ke schválení  objem mzdových prostředků s informativní přílohou obsahující přehled o platových třídách vedoucích odborů a vedoucích oddělení.

Usnesení 105/16/01/RK

Rada kraje 

schvaluje

novou organizační strukturu krajského úřadu podle přílohy 1 materiálu RK-16-2001-09 a zároveň

stanoví

v souladu s ustanovení § 59 odst.1 písm.b) zákona č.129/2000 Sb,.o krajích ( krajské zřízení ) maximální počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu v rámci této organizační struktury k 1.7.2001 na 122 zaměstnance.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

10. Užívání služebních motorových vozidel ke služebním a soukromým účelům

Ředitelka krajského úřadu podala informace o této problematice. Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 106/16/01/RK

Rada kraje

Schvaluje

možnost použití služebních vozidel i pro soukromé účely pro členy rady kraje, uvolněné členy zastupitelstva kraje, ředitelku krajského úřadu a vedoucí odborů.

Odpovědnost za realizaci: hejtman, ředitel krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

11. Návrh na prohlášení 9 domů v Třebíči za kulturní památky

V zástoupení za M. Matějkovou, která se ze zasedání rady omluvila, podala informace k tomuto bodu M. Černá.

Usnesení 107/16/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zařazení domů :

Žerotínovo náměstí č.14 (čp. 22) – měšťanský dům

Leopolda Pokorného č.15 (čp. 58) – dům v ghettu

Blahoslavova č. 8/Tiché náměstí č.5 (čp.98) – dům v ghettu, nárožní dům

Leopolda Pokorného č.42 (čp. 29) – dům v ghettu

Leopolda Pokorného č.16-18/Havlíčkovo nábřeží č.17 (čp.18-19) – dům v ghettu

Tiché náměstí č.12 – přední synagoga

Subakova č.3 (čp. 43) – dům v ghettu

Leopolda Pokorného č.35 (čp. 49) – dům v ghettu

Blahoslavova č.19/V Mezirce č.1 (čp.88) – dům v ghettu

v třebíčské židovské čtvrti do seznamu památkově chráněných objektů.

Odpovědnost: odbor kultury

Termín: ihned

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

12. Rozprava členů rady

M. Černá pohovořila o problematice zpracování územního plánu VÚC Javořická vrchovina. Po diskusi s ostatními členy rady formulovala návrh usnesení.

 

Usnesení 108/16/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s tím, aby pořizovatelem územního plánu VÚC Javořická vrchovina byl Krajský úřad Jihočeského kraje a současně žádá Radu Jihočeského kraje, aby tato územně plánovací dokumentace byla dopracována tak, aby mohla být předložena oběma zastupitelstvům krajů do konce března roku 2002.

Odpovědnost: hejtman, Ing. Marie Černá

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

V. Kodet podal návrh na stanovení předběžného termínu 5. zasedání zastupitelstva kraje. Byl vznesen návrh na úterý 18. září 2001.

 

M. Vystrčil podal návrh na setkání radních s předsedy komisí Rady kraje Vysočina. Dále otevřel diskusi k připravovanému setkání se starosty malých obcí.

 

I. Rohovský informoval o průběhu setkání radních jednotlivých krajů, kteří jsou pověřeni resortem životního prostředí a zemědělství.

 

Hejtman F. Dohnal seznámil radní s návrhem J. Strejčka, vedoucího odboru územního plánování a staveb. řádu, na rezignaci na funkci koordinátora výstavby sídla krajského úřadu.

Poté hejtman ukončil jednání rady kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

František Dohnal, v.r.

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 27. června 2001, Nedvědová

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 27. června 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.7.2001 / 8.9.2006

Počet návštěv: 6400
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek