Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 2. října 2001

24. zasedání rady
 

 
 

 

 

Zápis z 24. zasedání rady kraje, konaného dne 2. října 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 23. zasedání

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 10. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast A. Štěrbové a M. Černé z důvodu pracovní cesty v zahraničí.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 23. zasedání
 2. Návrh postupu tvorby jednotného vizuálního stylu

(13.05-13.15, M. Kalivoda, RK-24-2001-02)

 1. Návrh na přestěhování části krajského úřadu

(13.15-13.25, M. Kalivoda, RK-24-2001-03)

 1. Osobní příplatky ředitelů škol a školských zařízení

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-24-2001-04)

 1. Návrh na účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v roce 2002

(13.35-13.45, V. Jourová, RK-24-2001-05)

 1. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování petic

(13.45-13.55, S. Zikmundová, RK-24-2001-06)

 1. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

(13.55-14.05, S. Zikmundová, RK-24-2001-07)

 1. Návrh na schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor

(14.05-14.15, S. Zikmundová, RK-24-2001-08)

 1. Návrh na jmenování člena komise Rady kraje Vysočina za ODS

(14.15-14.25, M. Vystrčil, RK-24-2001-09)

 1. Informace o možnosti převodu Okresní knihovny Havlíčkův Brod pod kraj Vysočina – informace M. Matějková
 2. Plány činností komisí – ústní informace M. Vystrčil
 3. Rozprava členů rady

 

 

Navržený program jednání byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

 

2. Návrh postupu tvorby jednotného vizuálního stylu

 

M. Kalivoda informoval k předloženému návrhu. Následovala diskuse.

V závěru diskuse rada kraje uložila vedoucímu sekretariátu hejtmana v souvislosti s tvorbou znaku kraje upřesnit časový harmonogram prací na vizuálním stylu a předložit návrh na některém dalším zasedání rady kraje.

 

3. Návrh na přestěhování části krajského úřadu

 

Hejtman F. Dohnal otevřel k danému tématu rozpravu, ve které byly zmíněny některé nevyřešené záležitosti související s přestěhováním do budovy Komerční pojišťovny Jihlava, Žižkova ul.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 183/24/01/RK

Rada kraje

odkládá

projednání smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přílohy 1 materiálu RK-24-2001-03 a dohody o úhradě nákladů spojených s přestěhováním krajského úřadu do budovy Komerční pojišťovny dle přílohy 2 materiálu RK-24-2001-03 a

ukládá

vedoucímu sekretariátu hejtmana dořešit ve spolupráci s Komerční pojišťovnou Jihlava stanovení podmínek případného přestěhování.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu ředitelky, vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: říjen/listopad

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Osobní příplatky ředitelů škol a školských zařízení

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, k předloženému materiálu doplnil, že jsou zpracovávána kritéria, podle kterých by se měly rámcově stanovovat osobní příplatky ředitelů škol a školských zařízení.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 184/24/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodloužením platnosti osobních příplatků:

§         Hany Kabelkové, ředitelky PPP Jihlava

§         Mgr. Petra Šandery, ředitele ZUŠ Jihlava

§         Mgr. Miroslava Němce, ředitele DDM Jihlava

§         Mgr. Milana Mikuláška, ředitele Plavecké školy Jihlava

ve výši dle materiálu RK-24-2001-04, a to do 31. 12. 2001.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Návrh na účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v roce 2002

 

I. Mahelová předložila za odbor regionálního rozvoje zpřesněný návrh presentace na veletrzích cestovního ruchu v roce 2002, který byl radou kraje schválen usnesením 120/17/01/RK ze dne

17. 7. 2001.

Rada kraje přijala návrh usnesení.


Usnesení 185/24/01/RK

Rada kraje

schvaluje

účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday World Praha, Vakantie Utrecht, ITB Berlin, Madi Praha a Seniormesse Vídeň a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit účast kraje Vysočina na těchto veletrzích.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: říjen 2001 – listopad 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování petic

7. Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

 

K předloženým materiálům S. Zikmundové otevřel hejtman F. Dohnal rozpravu.

Hejtman F. Dohnal hovořil o různé formě podání petice a stížnosti, o kompetencích rady při vyřizování petic a stížností.

M. Vystrčil vznesl dotaz na možnost podání petice občanem jiného kraje.

Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje doporučila, na základě připomínkového řízení zejména ve finančním a kontrolním výboru, znovu předložit materiál „Pravidla kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ na jednání rady kraje.

 

8. Návrh na schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor

 

V souvislosti se zajištěním dalších prostor pro činnost některých odborů předložila S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, návrh na schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor.

S. Zikmundová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 186/24/01/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s. dle přílohy 1 materiálu RK-24-2001-08.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

9. Návrh na jmenování člena komise Rady kraje Vysočina za ODS

 

M. Vystrčil předložil přítomným radním návrh na jmenování člena komise Rady kraje Vysočina za ODS a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Usnesení 187/24/01/RK

Rada kraje

jmenuje

členem kulturní komise Jaroslava Makovce, bytem B. Němcové 1940, 393 01 Pelhřimov.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

10. Informace o možnosti převodu Okresní knihovny Havlíčkův Brod pod kraj Vysočina

 

M. Matějková informovala o jednání konaného dne 26. 9. 2001 ve věci převodu Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě na kraj Vysočina, řešení převodu pracovněprávních vztahů.

V průběhu projednávaného bodu přišel V. Kodet.

M. Matějková zároveň předala přítomným písemný záznam z jednání s přílohou „Návrh rozpočtu Okresní knihovny Havlíčkův Brod na rok 2002“.

Rada kraje vzala tuto informaci na vědomí.

 

 

11. Plány činností komisí

 

Na 15. zasedání rady kraje bylo usnesením 092/15/01 uloženo předsedům předložit do 30. 9. 2001 radě kraje návrh plánu činnosti komise do konce roku 2002.

M. Vystrčil zmínil vhodnost předložení sestaveného a schváleného plánu komisí na příštím zasedání rady kraje.

 

12. Rozprava členů rady

 

V. Kodet informoval o návrhu vytvoření pracovní skupiny, která by se ve spolupráci s odborem zemědělství, zabývala vypracováním analýzy stavu lesa a lesního porostu v hospodářských podmínkách kraje Vysočina.

M. Vystrčil podal informace o:

-          průběhu kontrolního dne stavby sídla Krajského úřadu Jihlava;

-          problematice snížení obslužnosti z hlediska lékařské pohotovostní služby v Jihlavském okrese;

-          způsobu řešení odměňování a financování členů komisí, kteří jsou současně členy pracovní skupiny a pracují na aktualizaci Programu rozvoje kraje;

-          dalších skutečnostech vzhledem k materiálu „Pravidla o nakládání s majetkem škol a školských zařízení“.

I. Rohovský informoval o účasti na setkání zástupců odborů životního prostředí, které se konalo dne 20. a 21. 9. 2001 v Bzenci.

V rozpravě rada kraje dále hovořila o:

-          problematice provozu a financování protialkoholní záchytné stanice;

-          problematice reformy veřejné správy;

-          žádosti starosty Města Polná o vyjádření k problematice zařazení obce s rozšířenou působností III. stupně.Na příští jednání rady bude připraveno stanovisko k dopisu starosty Města Polná.

 

Hejtman F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 16. října 2001 ve Žďáře nad Sázavou.

 

 

 

 

 

 

 

 

     František Dohnal

                                                                                                          hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Jakoubková 8. 10. 2001

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 2. října 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.10.2001 / 10.10.2001

Počet návštěv: 1570
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek