Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma


 

Základní argumenty (z pohledu kraje Vysočina) pro podporu zařazení obnovy a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany do Politiky územního rozvoje

Dukovany
 

 
 

Nezbytnost provedení obnovy a potřeba kapacitního rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany z celorepublikového hlediska, tedy ze zájmů České republiky

 

Odůvodněnost jaderných zdrojů pro krytí budoucí spotřeby

 • růst spotřeby a náhradu dosluhujících tepelných „uhelných“ elektráren (dosluhují technologicky i z hlediska přísunu paliva) není možné řešit jinak, než výstavbou nových zdrojů
 • vývoj v oblasti úspor ani zdaleka nemůže vést k reálnému poklesu spotřeby elektřiny v ČR
 • tzv. Pačesova komise – ČR se neobejde bez jaderné energetiky
 • oponentní posudek k tzv. Pačesově komisi zpracovaný pro Vládu České republiky – ještě větší důraz na jadernou energetiku, Temelín a Dukovany nezbytné, úvahy o dalších lokalitách (Blahutovice, Středočeský kraj)

 

Ekonomický přínos

 • výroba elektřiny v jaderných elektrárnách je (ze všech současných kapacitních zdrojů) objektivně nejlevnější, nejekonomičtější variantou

 

Šetrnost jaderných zdrojů k životnímu prostředí

 • prakticky nulová produkce skleníkových plynů (CO2)
 • prakticky nulové znečišťování ovzduší pevnými částicemi
 • dlouhodobým provozem prokázána neškodnost k životnímu prostředí, a to i v těsné blízkosti jaderné elektrárny

 

Udržení vzdělanostní úrovně v České republice, udržení potenciálu pro další vědecko-technický pokrok

 • vazba potenciálu pro praktické uplatnění absolventů v tuzemsku na budoucnost náročných studijních oborů na českých vysokých školách
 • souvislost s dalším rozvojem vědy a výzkumu včetně aplikovaného výzkumu s dopadem do dalších oborů a odvětví (zdravotnictví, genetika, materiály, ...)

 

Prestiž České republiky

 • ve světě je stále jen velmi omezený počet zemí, které dokáží zvládat bezpečný provoz jaderných reaktorů, a které se dokáží podílet na jejich výstavbě a dalších dodávkách komponentů pro tak technicky náročná zařízení

 

Snížení závislosti na Rusku příp. na dalších zemích se zásobami energetických surovin

 • hrozba přerušení dodávek plynu, ropy – ropovody a plynovody vedou mnohdy z nestabilních zemí přes nestabilní regiony a může hrozit omezení nebo i přerušení dodávek energií (např. nedávná válka v Gruzii, přes kterou vedou důležité ropovody a plynovody, stupňuje napětí)
 • v současnosti Rusko zásobuje Evropu zemním plynem asi ze 42% a svou dominantní pozici posiluje smlouvami se severoafrickými a středoasijskými státy, které jsou bohaté na ropu

 

Pozitivní význam pro stabilitu elektroenergetické přenosové a distribuční soustavy

 • vysoká stabilita dodávek elektrické energie z jaderných zdrojů do elektroenergetické přenosové a distribuční soustavy

 

Tlak na kvalitu a připravenost havarijního systému a systému pro řešení krizových situací

 • obecně náročnější požadavky na připravenost a funkci integrovaného záchranného systému, jeho základních i dalších složek a dalších subjektů podílejících se na havarijním plánování a na připravenosti pro realizaci záchranných a likvidačních prací

 

Výhody vyplývající z již prověřené a ověřené lokality, zdroje v území

 • geologicky prověřená, bezpečná, stabilní lokalita mezi obcemi Dukovany, Rouchovany a Slavětice
 • vojensky dobře chráněná lokalita (radary, letiště Náměšť nad Oslavou)
 • dostatečné zdroje pro chlazení (řeka Jihlava, soustava vodních děl Dalešice-Mohelno)
 • v sousedství hydroelektrárna s možnou „startovací“ a bezpečnostní funkcí pro případ „blackoutů“ (napájení řídících systémů)
 • stále ještě existující personální zdroje v území (postupně však roste nutnost generační obměny personálu)

 

Bezpečnostní charakteristiky Jaderné elektrárny Dukovany

 • Jaderná elektrárna Dukovany prokazatelně dlouhodobě patří mezi 20% nejbezpečnějších a nejspolehlivějších jaderných elektráren na světě
 • instalovaná bezpečná, provozem dobře a dlouhodobě ověřená technologie tlakovodních reaktorů s bezpečnostním kontejmentem

 

Čerpání přírodních zdrojů

 • vyšším podílem výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách se šetří cenné suroviny jako je např. hnědé a černé uhlí zejména pro chemický průmysl
 • jaderná energetika šetří spotřebu fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů
 • jaderná energetika patří svým charakterem téměř mezi obnovitelné zdroje elektrické energie

 

Příležitost pro uplatnění českého průmyslu

 • obnova a rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany by byly významnými příležitostmi pro uplatnění produkce českých firem (stavebnictví, strojírenství a další obory), následně by se pro tyto firmy otevřely nové možnosti i na zahraničních zakázkách podobného charakteru
 • v případě rozsáhlé investiční výstavby realizované v rámci obnovy, příp. i rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany by vzniklo velké množství nových pracovních míst a rozsáhlé příležitosti zakázek pro potenciální dodavatelské firmy
 • velmi významným faktorem je vliv na budoucí rozvoj podnikání, stimulace podnikatelských aktivit zejména v oblasti dodávek pro elektrárnu a v oblasti maloobchodu a služeb pro obyvatelstvo

 

 

Potřeba provedení obnovy a příp. i kapacitního rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany z hlediska kraje Vysočina

 

Významný zaměstnavatel v území s nadprůměrnými až vysoce nadprůměrnými příjmy

 • společnost ČEZ, a. s. zaměstnává v regionu více než 1.000 zaměstnanců
 • dalších cca 2.000 zaměstnanců servisních firem každý den pracuje na zakázkách společnosti ČEZ, a. s. souvisejících s Jadernou elektrárnou Dukovany

 

Nositel vzdělanosti v regionu

 • přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany v regionu významným způsobem přispívá k celkové vzdělanostní úrovni regionu
 • prostor pro spolupráci mezi výrobním energetickým podnikem a regionálními institucemi vzdělávací povahy (zejména vysoké školy), prostor pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu (zejména aplikovaného výzkumu)
 • zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, tlak na další rozvoj v oblasti lidských zdrojů

 

Udržení stability života v mikroregionu (maloobchod, služby, osídlení, ...)

 • případné omezení nebo ukončení provozu by přineslo prudké a značné zvýšení nezaměstnanosti, snížení počtu obyvatel v regionu, prudké zhoršení průměrné životní úrovně obyvatelstva, změnu sociální struktury obyvatelstva, negativní změny ve spotřebě obyvatelstva, nepříznivé dopady do školství, kultury a dalších oblastí života regionu

 

Prestiž kraje – přítomnost „High technology“ na území kraje

 • vyspělý obor automaticky přináší zvýšení prestiže
 • vyšší počet návštěvníků území (pracovní cesty a vzdělávací turistika, exkurze – počet návštěvníků ročně osciluje v případě informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany kolem hodnoty 25.000, v případě Hydroelektrárny Dalešice se pohybuje nad 10.000)

 

Tlak na kvalitu a připravenost havarijního systému a systému pro řešení krizových situací

 • obecně náročnější požadavky na připravenost a funkci integrovaného záchranného systému, jeho základních i dalších složek a dalších subjektů podílejících se na havarijním plánování a na připravenosti pro realizaci záchranných a likvidačních prací, tlak na integrovaný záchranný systém má pozitivní vliv na jeho zlepšování a další rozvoj
 • zvýšené náklady na integrovaný záchranný systém jsou kompenzovány vysokou bezpečností obyvatel v regionu

 

Potenciál pro využití odpadního tepla

 • možné úvahy o využití odpadního tepla pro vytápění velkých sídlišť a dalších objektů, zejména v Brně, příp. též v Třebíči

 

Střední školství – obor „energetik“

 • kraj Vysočina počínaje školním rokem 2009/20010 otevírá v Třebíči na Střední průmyslové škole Třebíč ve spolupráci se společností ČEZ, a. s. nový studijní obor „energetik“ zaměřený především na jadernou energetiku

 

Sponzorské aktivity společnosti ČEZ, a. s. a přímá podpora regionu

 • sponzoring různých společenských, veřejných, charitativních, sportovních a dalších aktivit
 • přímá podpora projektů z oblasti kultury, společenského života, sportu, rozvojových aktivit v regionu (přímé dotace resp. dary a peníze poskytované formou reklamních smluv do rozvoje regionu, obcím na infrastrukturu, cestovní ruch, do zdravotnictví, do sportu)

 

 

Další faktory svědčící pro rychlé rozhodnutí o obnově a dalším kapacitním rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany (o výstavbě nových reaktorů v rámci elektrárny):

 

            Proti Jaderné elektrárně Dukovany je slabší odpor v sousedním Rakousku, než jak tomu je v případě Jaderné elektrárny Temelín.

 

            V území okolního regionu existuje vysoká míra akceptace jaderného zařízení – přítomnost jaderné elektrárny ve velké míře akceptují občané, podobně je tomu v případě obcí, jejichž území je bezprostředně přítomností elektroenergetického zdroje dotčeno. Podporu pro přítomnost elektrárny vyjádřily také obce v 5 km zóně havarijního plánování a ve 20 km zóně havarijního plánování. Kraj Vysočina aktivně přítomnost, obnovu a další kapacitní rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany podporuje (mimo jiné usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina), ani z Jihomoravského kraje nepřicházejí žádné výhrady.

 

            Aktivní podpora ze strany kraje Vysočina pro obnovu a rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany je vyjádřena mimo jiné i společným projektem kraje Vysočina, Střední průmyslové školy Třebíč a společnosti ČEZ, a. s. na zavedení nového středoškolského studijního oboru „energetik“.

 

            V neposlední řadě je třeba připomenout úspěšné zvládnutí největšího cvičení Integrovaného záchranného systému v historii České republiky „Zóna 2008“, jehož námětem byla právě radiační havárie 3. stupně (s fiktivním významným únikem radioaktivních látek do životního prostředí). Toto cvičení proběhlo ve druhé polovině listopadu 2008.

 

 

Tento materiál byl zpracován jako podklad pro jednání o připomínkách k návrhu Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (pro řešení zásadního rozporu v připomínkách)

 

V Jihlavě dne 2. 12. 2008

Zpracoval:             Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.12.2008 / 3.12.2008

Počet návštěv: 50537
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek