Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Zadávací řízení


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Výzva

 

 
 

Kraj Vysočina

vyhlašuje

Výzvuk předkládání žádostí o finanční podporu

v rámci

Operačního programu Rozvoj lidských  zdrojů

 

1. Identifikace výzvy

Číslo kola výzvy:  01

Číslo grantového schématu: CZ.04.1.03/ 3.3.10  

Název grantového schématu: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Počet vyhlašovaných Programů podpory: 2

Celková částka pro tuto výzvu: 26.000.000 Kč

 

2. Operační program, priorita, opatření

Operační program: Rozvoj lidských zdrojů

Priorita: 3. Rozvoj celoživotního učení

Opatření: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Cíl opatření: Fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti.

           

3. Popis grantového schématu

 

Toto grantové schéma přispívá k naplnění globálního cíle opatření 3.3 OP RLZ, tedy k vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. Tato výzva je vyhlašována na 2 ze 3 programů podpory GS, které vycházejí ze specifických cílů tohoto opatření, uvedených jako třetí, čtvrtý a pátý specifický cíl v Dodatku OP RLZ.

 

PROGRAMY PODPORY:

 

Název Programu podpory A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených.

 

Podporované činnosti:

-    Vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání

-    Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci vzdělávacích programů

-    Podpora modularizace vzdělávacích programů

-    Rozvoj distančních a kombinovaných forem dalšího profesního vzdělávání

-    Rozvoj e-learningových programů

-    Podpora poradenských činností zaměřených na jednotlivce

-    Aplikace metodik pro prognózování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu regionu     

 

 

Cílové skupiny:

-    Vzdělávací a poradenské instituce

-    Profesní sdružení

-    Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání

-    Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

-    Odborníci z výzkumných pracovišť

-    Orgány státní správy

-    Obce

-    Odborníci úřadů práce

-    Odborníci úřadů státní správy a samosprávy

-    Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů     

Název Programu podpory B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání

 

Podporované činnosti:

-   Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro tyto cílové skupiny

-   Předávání dobrých zkušeností a know – how

-   Podpora asociací vzdělávacích a poradenských institucí při zavádění systémů dalšího profesního rozvoje lektorů, konzultantů a učitelů

-   Školení lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků

-   Podpora poradenství pro projektovou přípravu v oblasti dalšího profesního v zdělávání     

 

Cílové skupiny:

-   Lektoři a konzultanti

-   Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých

-   Odborníci z výzkumných pracovišť

-   Vzdělávací a poradenské instituce     

 

Vymezení žadatelů o finanční podporu pro oba Programy podpory:

Žadatel, oprávněný předkládat návrhy projektů může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující následující podmínky:

·        žadatel má sídlo v České republice,

·        žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, tzn. nesmí působit jako prostředník.

Pro partnera žadatele platí identické podmínky jako pro žadatele.

 

Žadatelé o finanční podporu:

Oprávněnými žadateli mohou být veškeré subjekty, které poskytují, respektive jsou oprávněny poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání:

·        Vzdělávací a poradenské instituce bez omezení právních či organizačních forem

·        Profesní sdružení bez omezení právních či organizačních forem

·        NNO poskytující další profesní vzdělávání (včetně nadací, občanských sdružení apod.)

·        Zástupci zaměstnavatelů a  zaměstnanců – tj. organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance (podnikatelské svazy, profesní asociace a společnosti, odborové svazy, zaměstnavatelské agentury)

·        Obce (dáno zákonem)

·        Lektoři a konzultanti (právnické i fyzické osoby)

·        Školy a školská zařízení bez omezení právních či organizačních forem

·        Odborové svazy (dáno zákonem)         

 

Žádost nemohou podávat:

Organizace neuvedené mezi žadateli. 

 

Omezení výše podpory na jeden projekt:

Minimální výše podpory na 1 projekt: 200.000 Kč

Maximální výše podpory na 1 projekt realizovaný v jednom regionu je 6.200.000 Kč.

               

Míra podpory:

Výše podpory projektu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů projektu.

U subjektů, na které se vztahují pravidla o poskytování veřejné podpory, je v rámci grantového schématu možné poskytnout veřejnou podporu formou blokové výjimky (v souladu s Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 81/04 – 160).

 

Výdaje na nákup služeb:

Podíl nákladů projektu na nákup služeb nesmí převýšit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu.

 

Hodnotící kritéria:

Předložené žádosti budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií:

1.      zdůvodnění projektu

2.      cílová skupina

3.      realizace projektu

4.      výsledky a výstupy

5.      horizontální témata

6.      specifická kritéria

Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, dostupné na www.esfcr.cz a www.vysocina-finance.cz.

 

Subkritéria v rámci Specifických kritérií pro Program podpory A:

·        Průzkum poptávky, stanoviska regionálních partnerů (3 body)

·        Soulad akce s potřebami trhu práce či jeho přínos pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (3 body)

·        Pilotní ověření vzdělávacího programu (3 body)

·        Spolupráce s příjemci služby při přípravě vzdělávacího programu  (3 body)

·        Uplatnění distanční, kombinované formy studia, e-learning (3 body)

 

Subkritéria v rámci Specifických kritérií pro Program podpory B:

·        Průzkum poptávky, stanoviska regionálních partnerů (3 body)

·        Soulad akce s potřebami trhu práce či jeho přínos pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (3 body)

·        Jednotkové náklady na 1 hodinu vzdělávání 1 osoby

·        Uplatnění distanční, kombinované formy studia, e-learning (3 body)

·        Ověření výstupních znalostí

 

Přílohy k žádosti vyžadované pro hodnocení kritéria Specifické požadavky pro PpA i PpB:

Nejsou vyžadovány.

 

4. Místo realizace regionálního projektu

Činnosti projektu musí být v rozhodující míře uskutečněny v kraji Vysočina a musí být určeny pro cílové skupiny v tomto kraji. V odůvodněných případech je možno zahrnout i osoby z cílových skupin v sousedících krajích v rozsahu do 20 % celkového počtu podpořených osob. V rámci OP RLZ však nelze do projektu zahrnout cílové skupiny z území hlavního města Prahy.

Sídlo žadatele (navrhovatele regionálního projektu) může být kdekoli na území České republiky (vč. Prahy).

 

5. Forma podpory

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu bude poskytována finanční podpora formou nevratné přímé pomoci.

Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok.

 

6. Doba trvání regionálního projektu

Doba realizace  grantového projektu nesmí překročit 24 měsíců, přičemž alespoň 1. etapa projektu (v případě etapizace projektu) musí být ukončena a vyúčtována do 30. 6. 2006. Celý projekt musí být ukončen a vyúčtován do 30. 6. 2007.

 

7. Monitorování regionálního projektu

Žadatel je povinen v průběhu projektu sledovat naplňování indikátorů – ukazatelů výstupů a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění žádosti v MSSF Benefit včetně nápovědy je uveden v příloze č. 1 výzvy. Z tohoto seznamu si žadatel zvolí indikátory, které se  vztahují k jeho projektu.

O jejich naplňování bude dále v průběhu realizace projektu podávat monitorovací zprávy.

 

8. Uznatelné náklady regionálního projektu

Z prostředků určených na Operační program Rozvoj lidských zdrojů mohou být financovány pouze uznatelné náklady projektu. Podrobný výčet uznatelných a neuznatelných nákladů projektu je uveden v Příručce pro žadatele. Příručka je dostupná ke stažení na stránkách www.esfcr.cz. Financovat lze pouze uznatelné výdaje vzniklé po podpisu smlouvy o financování projektu.

 

9. Termíny výzvy

Vyhlášení:

Žádosti je možné předkládat od 25. 4. 2005 (pondělí a středa od 8:00 do 16:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00, pátek od 8:00 do 13:00)

Ukončení příjmu žádostí:

Žádosti lze předkládat do 24. 6. 2005, 12 hod. Rozhodujícím je čas doručení. Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny .

Předběžný termín vyhlášení výsledků: září 2005

Informace lze získat na www.esfcr.cz. Po předchozí telefonické dohodě lze konzultovat záměr projektu s pracovníky odboru školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání, zabývajících se příslušnou problematikou.

10. Způsob výběru regionálních projektů

Projekty jsou vybírány na principu soutěže mezi předloženými projekty. Žádosti jsou po splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení projektů výběrová komise vybere projekty pro poskytnutí pomoci. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na tuto výzvu.

 

11. Účast v dalších programech EU a ČR

Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky.

 

12. Předložení žádosti o finanční podporu

      Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu MSSF-Benefit. Tento formulář je k dispozici v elektronické formě na webových stránkách: www.esfcr.cz nebo na vyžádání na pevném médiu (CD) na níže uvedené adrese vyhlašovatele grantového schématu. Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD, disketa) a tištěnou verzi žádosti včetně všech povinných příloh ve 3 výtiscích (1x originál/úředně ověřená kopie a 2x kopie) v příslušně označené zalepené obálce. Přesný postup při předkládání žádostí je uveřejněný v Příručce pro žadatele, která je k dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz

 

Označení obálky:

Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:

·        Adresa Konečného příjemce (včetně jména příslušného řídícího pracovníka)

·        Název programu

·        Číslo priority a opatření

·        Číslo výzvy

·        Název grantového schématu

·        Název regionálního projektu

·        Název Programu podpory

·        Plný název žadatele a jeho adresa

·        Upozornění „NEOTVÍRAT !“ v levém horním rohu

 

Adresa vyhlašovatele:

Vysočina

Žižkova 57

537 33 Jihlava 

 

Kontaktní místo:

RNDr. Kamil Ubr

Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení koncepce vzdělávání

Tolstého 15

587 33 Jihlava

 

Kontaktní osoby:

Ing. Adéla Kuchyňová, email: kuchynova.a@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 851

Ing. Jana Zikánová, email: zikanova.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 845

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Výzva
 

Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 21.4.2005 / 21.4.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 9855
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek