Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Zadávací řízení


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Výzva k předkládání projektů

 

 
 

KRAJ VYSOČINA

vyhlašuje

Výzvu

k předkládání akcí DO

grantovÉHO schématU v rámci PODopatření 4.2.2 SROP

„Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“

1. Poskytovatel grantu: Vysočina, kraj

2. Číslo výzvy: V/SROP/4.2.2/1.0/2004

3. Název výzvy „VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ“

4. Soulad s opatřeními Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma „Výstavba a rekonstrukce ubytovacích a stravovacích zařízení“ vychází ze Společného regionálního operačního programu, priorita programu4 - Rozvoj cestovního ruchu, opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu.

5. Cíle výzvy v rámci grantového schématu

Cílem první výzvy grantového schématu je dosáhnout zvýšení úrovně základní infrastruktury cestovního ruchu, lepší nabídky a využití turistického potenciálu Vysočiny, zvýšení přitažlivost regionů a obcí pro návštěvníky a zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro subjekty cestovního ruchu.

5. Zaměření výzvy v rámci grantového schématu

V rámci výzvy budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního významu, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech. Podpora bude zaměřena na výstavbu či rekonstrukci ubytovacích a stravovacích zařízení podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

6. Vhodnost žadatele - kdo může žádat

Drobné, malé a střední podnikatelské subjekty s oprávněním podnikat v cestovním ruchu, tzn. podnikající fyzické a právnické osoby (za podnikatele se pro účely této výzvy nepovažují: obce, kraj, svazky obcí, organizace zřizované krajem nebo obcemi, nestátní neziskové organizace vyvíjecí činnost odpovídající podporovaným aktivitám, Hospodářská komora ČR a její složky), které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Podpora v rámci tohoto grantového schématu se nevztahuje na podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

7. Celkový finanční objem výzvy (zahrnuje zdroje ERDF a krajské spolufinancování):

18 059 463,- Kč

8. Doporučená struktura financování

Veřejná podpora v rámci výzvy „Výstavba a rekonstrukce ubytovacích a stravovacích zařízení“ bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace).

V souladu s podopatřením 4.2.2 SROP bude poskytována malým a středním podnikům (v návaznosti na článek 1 Nařízení Rady (ES) č.994/98) veřejná podpora, která bude v souladu se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky, definovanou v rámci Nařízení Komise (ES) č.70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004. Maximální výše veřejné podpory je 48%.

Míra spolufinancování jednotlivých akcí z rozpočtů malých a středních podniků činí 52%.

9. Minimální a maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v rámci výzvy

Minimální výše: 2 000 000,- Kč

Maximální výše: 15 000 000,- Kč

10. Místo realizace projektů

Akce podporované v rámci grantového schématu budou realizovány na území kraje Vysočina.

11. Doba trvání akce

Akce v rámci grantových schémat SROP mohou být realizovány ode dne registrace projektu předkladatelem akce na pracovišti gestora, jednotlivé akce konečných uživatelů musí být dokončeny a vyúčtovány nejpozději do 30. 6. 2006.

12. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 1. 3. 2005

Příjem žádostí: osobně do 29. 4. 2005

Místo pro příjem žádostí: Oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, 587 33 Jihlava

Ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2005 do 12:00 hod. Všechny žádosti doručené po stanovených termínech budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: nejpozději srpen 2005

13. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace) pro akci:

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými akcemi. Budou vybrány ty akce, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Všechny akce budou hodnoceny podle kritérií uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2/1/2004 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „Pokyny“):

·           splnění formálních náležitostí

·           splnění kritérií přijatelnosti

·           hodnotící kritéria

14. Uznatelné náklady

Výčet uznatelných nákladů je k dispozici v Pokynech, které jsou umístěny na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz.

15. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost o podporu v rámci výzvy „Výstavba a rekonstrukce ubytovacích a stravovacích zařízení“ musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v souladu s metodikou ŘO SROP v programu ELZA. Formulář žádosti v programu ELZA bude k dispozici po vyhlášení GS u gestora programu nebo na www.vysocina-finance.cz. Podrobné informace a podmínky GS nalezne zájemce v Pokynech.

16. Další informace

Gestorem programu je Oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, 587 33.

Průběžné informace ke zpracování akce bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu, Ing. Renata Běhanová, tel. 564 602 537, e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz, Ing. Iveta Malá, tel. 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz.

 

Tato výzva byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 1. 3. 2005 a vyhlášena usnesením č. 0275/10/2005/RK.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Výzva k předkládání projektů
 

Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 1.3.2005 / 1.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 7213
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek