Cesta: Titulní stránka > Finance


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Výzva č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004

 

 
 

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

Č.: V/MSP/SROP/1.1./1/2004

 

1. Poskytovatel grantu: Vysočina, kraj

2. Číslo výzvy: 01

3. Soulad s opatřeními Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina vychází ze Společného regionálního operačního programu, priorita programu1 – Regionální podpora podnikání, opatření priority 1.1 – Podpora podnikání ve vybraných regionech, část opatření - Podpora malých a středních podnikatelů.

4. Cíle grantového schématu

Cílem grantového schématu v oblasti podpory podnikání je rozvoj stávajících malých a středních podnikatelů s důrazem na vytváření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech a to ve státem vymezených regionech a regionech vymezených krajem (viz bod 10. výzvy).

5. Zaměření grantového schématu

Podpora v rámci grantového schématu se bude týkat výhradně existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky. Podporovány budou rozvojové akce podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti (resp. ty, které přispívají k uchování stávajících pracovních míst), poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, zaměřují se na aktivity zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují spolupráci podniků a stimulují export místních výrobků.

 

Mezi podporované akce grantového schématu „Podpora malých a středních podnikatelů“ patří zejména přímá podpora investičních akcí malých a středních podnikatelů s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku), přímá podpora malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace výrobků či technologií nepřekročí 40 % uznatelných nákladů akce).

 

6. Vhodnost žadatele - kdo může žádat

V rámci této výzvy (č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004) se mohou o podporu ucházet podnikatelé (fyzické i právnické osoby) splňující definici malého a středního podniku definovanou v Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o podpoře malého a středního podnikání.

Podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za středního podnikatele považuje podnikatel, pokud:

a)      zaměstnává 50 až 249 zaměstnanců,

b)      jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR,

c)      splňuje kriterium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za malého podnikatele považuje podnikatel pokud:

a)      zaměstnává 10 až 49 zaměstnanců,

b)      jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR,

c)      splňuje kriterium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Doplňující kriteria vhodného žadatele - viz Pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Podmínkou pro účast v grantovém schématu pro malé a střední podnikatele je závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace (tato podmínka platí pro jednotlivé akce v rámci grantového schématu). Tento závazek činí minimálně3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů zaměstnávajících od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů zaměstnávajících od 50 do 249 zaměstnanců (pro každou jednotlivou akci).

7. Celkový finanční objem výzvy (zahrnuje zdroje z EU a krajské spolufinancování)

celkový finanční objem výzvy č. 01 činí 12 792 620,- Kč

8. Doporučená struktura financování

Veřejná podpora poskytnutá v rámci grantového schématu „Podpora malých a středních podnikatelů“ nepřekročí 48% celkových uznatelných investičních nákladů akce. Charakter podpory bude kompatibilní se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky, definovanou v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 (viz. Pokyny pro žadatele a příjemce podpory). Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).

Míra spolufinancování ze zdrojů podnikatelského subjektu činí 52%.

9. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v rámci výzvy a maximální přípustná výše dotace na 1 akci v rámci výzvy:

 • minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů předložené žádosti
 • činí 2 000 000,- Kč
 • minimální přípustná výše podpory činí 960 000,- Kč
 • maximální přípustná výše podpory v případě malého podnikatele zaměstnávajícího
 • od 10-49 zaměstnanců činí 2 880 000,- Kč
 • maximální přípustná výše podpory v případě středního podnikatele zaměstnávajícího
 • od 50-249 zaměstnanců činí 5 000 000,- Kč

 

Poskytnutá podpora nesmí překročit 48% z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 2 880 000 Kč na jednu akci v případě malého podnikatele zaměstnávajícího od 10-49 zaměstnanců a v případě středního podnikatele zaměstnávajícího od 50-249 zaměstnanců maximálně 5 000 000,- Kč na jednu akci.

 

Zbývající část nákladů akce musí být financována z vlastních zdrojů žadatele nebo z jiných zdrojů, než jsou veřejné zdroje (mezi veřejné zdroje patří - zdroje státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a zdrojů Evropského společenství).

 

10. Místo realizace akce

V rámci grantového schématu jsou vymezená území pro realizaci podporovaných akcí následně:

1) státem vymezené regiony (usnesení Vlády České republiky č. 722/2003)

·        Okres Třebíč

2) regiony vymezené krajem - spádové obvody obcí s rozšířenou působností dle usnesení Rady kraje Vysočina č. 1012/31/2003/RK následně:

·        Bystřice nad Pernštejnem

·        Nové Město na Moravě

·        Telč

(vyjma území obcí jejichž území není podle zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, s účinností od 1. 1. 2005 součástí území kraje Vysočina)

11. Doba trvání akce

Akce v rámci grantového schématu „Podpora malých a středních podnikatelů“ mohou být realizovány nejdříve dnem registrace žádosti gestorem grantového schématu. Jednotlivé akce konečných uživatelů musí být dokončeny a vyúčtovány nejpozději do 30. 6. 2006.

12. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: .

Vyhlášení výzvy:                      14. března 2005

Příjem žádostí od:                     4. dubna 2005

Ukončení příjmu žádostí:          23. května 2005, do 12:00 hod.

Všechny žádosti doručené po stanovených termínech budou automaticky vyřazeny. V případě nevyčerpání všech finančních prostředků pro danou výzvu budou vyhlášena další kola výzev pro příjem žádostí.

 

Místo pro osobní příjem žádostí (jiný způsob podání žádostí je vyloučen):

Regionální kancelář agentury CzechInvest.

Komenského 31, Jihlava

kontaktní osoba: ing. Dagmar Strnadová, ing. Iva Zabloudilová

tel: 567 155 197, 198, e-mail: jihlava@czechinvest.org

 

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu:

·        do 22 kalendářních dnů od posledního dne pro příjem žádostí pro akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti

·        do 68 kalendářních dnů od posledního dne pro příjem žádostí pro akce, které byly přijaty pro další hodnocení (rozhodnutí o podpoření akce, o zařazení akce mezi akce náhradní a rozhodnutí o nepřidělení dotace)

13. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace) na akce:

(viz podrobnější specifikace v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory)

 1. hodnocení úplnosti žádosti a příloh
 2. kontrola formálních náležitostí žádosti
 3. obecná kritéria přijatelnosti žadatele a akce
 4. ověření souladu akce s programovými dokumenty (soulad s platnými dokumenty SROP, Programový dodatek SROP), které jsou k dispozici na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz, www.vysocina-finance.cz
 5. hodnocení technické a finanční kvality návrhu akce, jejíž kritéria jsou k dispozici v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory

 

14. Uznatelné náklady

Podporovány budou zejména aktivity:

 • rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce
 • pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů
 • obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku
 • zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP
 • rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů
 •  zavádění ICT
 • a na nákup poradenských služeb pro drobné, malé a střední podniky:
 • zlepšení řídích a organizačních struktur
 • zlepšení plánovacích činností
 • podporu odbytu, exportu, uvádění výrobků na trh
 • marketing
 • vytváření partnerství a sítí

 

Vzhledem k širokému spektru činností, které je možno podporovat v souladu se SROP, je výčet uznatelných nákladů k dispozici v „Pokynech pro žadatele a příjemce podpory“.

15. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost o podporu v rámci grantového schématu „Podpora malých a středních podnikatelů“ musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v souladu s metodikou ŘO SROP v programu ELZA včetně všech povinných příloh. Formulář žádosti v programu ELZA bude k dispozici po vyhlášení GS u gestora programu, na www.vysocina-finance.cz nebo u pracovníků RKCI. Podrobné informace a podmínky GS nalezne zájemce v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory, které budou po vyhlášení výzvy k dispozici u gestora programu.

 

16. Další informace

 

V rámci tohoto grantového schématu je poskytována veřejná podpora v rámci skupinové výjimky podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

 

Gestorem programu je Oddělení regionálního rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, 587 33.

Žadatel se musí řídit POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY č. P/SROP/1.1./1.0./2004, které jsou k dispozici na www.vysocina-finance.cz

Průběžné informace ke zpracování akce bude poskytovat:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení regionálního rozvoje, Žižkova 16, Jihlava

kontaktní osoby: Martina Kršňáková, tel. 564 602 546, e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz, Stanislava Lemperová, tel: 564 602 532, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz

a regionální kancelář agentury CzechInvest. Komenského 31, Jihlava

kontaktní osoby: ing. Dagmar Strnadová, ing. Iva Zabloudilová tel: 567 155 197, 198, e-mail: jihlava@czechinvest.org

Tato výzva byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 1. 3. 2005 a vyhlášena usnesením č. 0276/10/2005/RK.

 
 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 8.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 9315
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek