Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Využijte dotací na vodohospodářskou infrastrukturu

Česká republika má vůči Evropské unii celou řadu závazků. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod je do roku 2010 aktuální zajištění čištění odpadních vod větších obcí (nad 2000 přepočtených ekvivalentních obyvatel). V kraji Vysočina se těchto obcí nachází 32, z toho k dořešení zbývá již jen osm, v rámci České republiky je pak situace podstatně komplikovanější.
 

 
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství pod záštitou radního kraje pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josefa Matějka uspořádal ve středu 20. května 2009 pro obce a svazky obcí kraje Vysočina seminář k dotačním titulům v oblasti vodohospodářské infrastruktury. „Nejde pouze o čištění odpadních vod. Možnost získání dotací se týká. i rekonstrukcí nebo staveb nových vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů – vodojemů, úpraven vod nebo čerpacích stanic“ uvedl Josef Matějek. V současné době mohou obce získat dotace z rozpočtu kraje Vysočina a ze státního rozpočtu přes Ministerstvo zemědělství. Dalšími možnostmi jsou fondy Evropské unie – Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV).

 

Kraj Vysočina disponuje v rámci Fondu Vysočiny grantovým programem Čistá voda, který je určen na spolufinancování zpracování projektových dokumentací a dotačním titulem na drobné vodohospodářské ekologické akce, který je určen na podporu realizace kanalizací a ČOV v obcích velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Zde je aktuální termín pro podávání žádostí do 31. července letošního roku. Ministerstvo zemědělství má dotační titul určený zejména na výstavbu vodovodů a některých staveb kanalizací a ČOV. Nejvýznamnějšími dotačními tituly v současné době jsou ale fondy EU. OPŽP je zejména určen na podporu realizace vodovodů a kanalizací v tzv. aglomeracích nad 2000 EO a dále i v obcích pod 2000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech, lokalitách soustavy Natura 2000, ochranných pásmech vodních zdrojů (kromě velkoplošných ochranných pásem 3. stupně vodárenských nádrží), ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněných oblastech přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny, ve kterém se nachází jihovýchodní polovina kraje Vysočina (povodí řek Svratky, Jihlavy, Oslavy, Dyje). PRV je určen na podporu realizace vodovodů a kanalizací ve zbývajících obcích do 2000 EO.

 

V OPŽP by měla být v průběhu srpna a září 2009 vyhlášena výzva pro podávání žádostí pro obce velikosti nad 2000 EO a jejich řešení odvádění a čištění odpadních vod. V průběhu října a listopadu by měla být vyhlášena výzva pro obce velikosti do 2000 EO a jejich řešení odvádění a čištění odpadních vod, dále by měla být výzva zaměřena i na realizace vodovodů. V PRV je plánovaná výzva pro příjem žádostí v říjnu letošního roku. Žadatelé byli na semináři vyzváni, aby maximálně využili uvedených plánových výzev pro podávání žádostí na podzim letošního roku a žádosti raději podávali co nejdříve v průběhu vyhlášené výzvy, protože při posuzování žádosti může rozhodovat i termín její registrace.

 

Základní podmínkou při podávání žádosti o dotaci je soulad záměru s koncepčním materiálem Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. K úspěšnému získání dotace musí ale žadatel splnit veškeré podmínky dotačních titulů při předkládání žádosti i při samotné realizaci. Proto si pro zpracování žádosti o dotaci žadatelé často vyberou specializovanou firmu. V této souvislosti je třeba upozornit na nutnost vhodného výběru takové firmy podle referencí, protože se často stává, že některé z nich nevěnují dostatečnou pozornost zpracování žádosti a žádost je poté neúspěšná.

 

„Většina z přibližně 50 zúčastněných zástupců obcí nebo svazků obcí odcházela ze semináře spokojených. Dozvěděli se o všech možnostech a podmínkách získání finančních prostředků na realizace staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou finančně velmi nákladné a jsou nad možnostmi financování pouze z obecních rozpočtů“ uvedl Josef Matějek.

 

Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech lze nalézt na webových stránkách www.kr-vysocina.cz, www.mze.cz, www.opzp.cz a www.szif.cz.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.5.2009 / 25.5.2009

Počet návštěv: 25614
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies