Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině
Letos skončil rozsahem unikátní projekt měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Data byla sbírána v letech 2012 až 2017 na 24 místech Kraje Vysočina. Měření potvrdilo obecná očekávání, tedy že ovzduší na Vysočině je znečišťováno polétavým prachem, a to především v zimních měsících resp. v topné sezóně, kdy je pravidelně zaznamenáván i nárůst oxidu dusičitého, jeho limity však nedosahují v žádném případě hraničního hodnot. Kraj Vysočina na měření kvality ovzduší uvolnil téměř sedm miliónů korun. Měření bude pokračovat i v dalších letech.
 

 
 

Po dobu pěti let přinášel projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) nejen aktuální údaje o stavu ovzduší z mobilních měřících systémů na speciálních webových stránkách http://www.ovzdusivysocina.cz/, ale také každoroční zprávy o výsledcích měření kvality ovzduší. Po ukončení pátého roku měření má Kraj Vysočina k dispozici také závěrečnou zprávu, která shrnuje data naměřená v průběhu pěti let v jednotlivých lokalitách, porovnává je s imisními limity, dává do souvislostí s možnými zdravotními riziky pro obyvatelstvo, vyvozuje závěry a navrhuje opatření ke zlepšení kvality ovzduší v našem kraji.

Závěrečná zpráva přináší několik zásadních závěrů:

 • skutečný problém kvality ovzduší na Vysočině může nastat pouze v případě tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), u kterých se projevuje významný vliv topné sezóny, která v průměru zvyšuje koncentrace těchto látek o 68% u PM10 a o 94% u PM2,5;
 • další sledovanou škodlivinou byl NO2, jejíž naměřené koncentrace se ovšem hodnotě imisního limitu nepřibližují a nejvyšší hodnoty byly naměřeny v lokalitách s velkým vlivem dopravy (v blízkosti křižovatek). Také u koncentrací NO2 se projevil vliv topné sezóny, která je navýšila o 40%;
 • koncentrace SO2 jsou dlouhodobě velmi nízké na celém území České republiky a měření v Kraji Vysočina tuto skutečnost potvrdilo;
 • nebyl překročen ani imisní limit pro troposférický ozón (O3) ani limit pro benzen;
 • benzo(a)pyren, škodlivina řadící se do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) byla sledována v rámci projektu pouze omezeně a jediný závěr, který při malé četnosti odběrů lze vyvodit je vliv topné sezóny a tedy to, že zdrojem této znečišťující látky jsou lokální topeniště. Vzhledem k poměrně vysokým hodnotám koncentrací naměřených v Bystřici nad Pernštejnem bude dobré se v budoucnu zaměřit na prozkoumání některých lokalit dlouhodobějším měřením;

 • zdravotní riziko plynoucí z míry znečištění ovzduší je pro obyvatelstvo Kraje Vysočina srovnatelné se zbytkem území České republiky. Tedy i v našem relativně čistém kraji není, v tomto ohledu, situace úplně příznivá. Zejména v případě tuhých znečišťujících látek dochází k překračování hodnot doporučených World Health Organization (WHO) a je nezbytné další sledování a průběžné snižování výskytu těchto látek v ovzduší.

Společným jmenovatelem výsledků projektu měření kvality vzduchu je znečištění tuhými znečišťujícími látkami (prachem) pocházejícími z lokálního vytápění, tedy menších spalovacích zdrojů. Kraj Vysočina v současné době již podporuje aktivity vedoucí k omezení tohoto znečištění. Monitoring kvality ovzduší, který mapuje také stav ovzduší v malých sídlech, přispívá k lepšímu zacílení těchto aktivit v budoucnosti, proto bude Kraj Vysočina v letech 2018 až 2023 ve sledování kvality ovzduší pokračovat.

Měření pro Kraj Vysočina prováděly Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a společnost ENVItech Bohemia s.r.o., Praha.

 

Foto: Kraj Vysočina, na fotce Mgr. Robert Skeřil

vzduch

 • Kateřina Žáková, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2017 / 19.12.2017

Počet návštěv: 3773
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek