Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Výnos MK ze dne 29. března 1982 o prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci

 

 
 

7292/82

 

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky

 

ze dne 29. března 1982

 

o prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci

 

            Ministerstvo kultury ČSR a dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a Jihomoravským krajským národním výborem v Brně

 

prohlašuje

historické jádro města Jihlavy podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách

za památkovou rezervaci.

 

            Účelem prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury z období rané i pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému útvaru bývalého horního města s významným středověkým půdorysem a vynikajícím prostorem náměstí, které dokládají vyspělou úroveň našeho urbanismu. Historické jádro města Jihlavy zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě soubory monumentální architektury, městských domů i opevnění a svým významem i polohou je i nadále určeno k funkci společenského, kulturního a obchodního centra celého města a sídelní regionální aglomerace.

 

Čl.1

 

            (1) Rozsah památkové rezervace v Jihlavě (dále jen rezervace) je vymezen na jihu a západě obchvatovou komunikací, vedoucí okolo hradebního pásu, na severu pak ulicemi Dvořákovou, Dukelských hrdinů, Komenského, náměstím Rudé armády a ulicí Březinovy sady, na východě tokem říčky Jihlávky a ulicemi Brněnskou a Boční. Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u MěNV Jihlava, u ONV Jihlava, u Jihomoravského KNV v Brně a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, kde lze do plánu nahlédnout.

 

            (2) Předmětem státní památkové péče v rezervaci jsou:

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory,

b) hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech,

c) vybrané nemovité kulturní památky uvedené v příloze A tohoto výnosu a vyznačené v plánu rezervace modře,

d) nemovité kulturní památky uvedené v příloze B tohoto výnosu a vyznačené v plánu rezervace tmavě zeleně,

e) ostatní objekty dotvářející prostředí rezervace, u kterých z hlediska zájmu památkové péče lze závažné, podstatně měnící úpravy provádět pouze po dohodě s orgány státní památkové péče,

f) veřejná zeleň.

            (3) Obvod rezervace a všechny chráněné památkové objekty v rezervaci se vyznačí v příslušných územně plánovacích podkladech a základní územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu sídelního útvaru a dalších podrobnějších stupních územně plánovací dokumentace, jimiž se řídí výstavba a přestavba města. Zaznamenají se také v mapových a evidenčních (písemných) operátech.

 

Čl.2

 

            (1) Pro stavební činnost v rezervaci se stanoví tyto další podmínky:

a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí,

b) úpravy terénní i sadové, stavby dopravní, vodohospodářské, energetické i podzemní a inženýrské sítě musí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů a území,

c) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborů, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby,

d) všechny úpravy městských interiérů, zejména úpravy fasád, povrchu komunikací, veřejné osvětlení i reklamní zařízení, musí být v souladu s historickým prostředím rezervace,

e) stavebně technické práce musí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů, zároveň s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby,

f) při stavebně udržovacích pracích musí být soustředěna pozornost především na zabezpečení technického stavu památkových objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově,

g) hlášení o veškerých výkopových pracích na území rezervace musí být doručeno Okresnímu národnímu výboru v Jihlavě nejméně tři dny před jejich zahájením,

h) při plánování údržby a investic na obnovu města musí být ve smyslu zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách věnována prvořadá pozornost ochraně památkových objektů v rezervaci, dbáno, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů a kulturním i ekonomickým ztrátám zanedbávaným jejich řádné údržby.

 

            (2) Činnost uvedená v odstavci (1) pod písmeny a) až f) může být prováděna jen po vyjádření Okresního národního výboru v Jihlavě jako orgánu státní památkové péče. *)

 

Čl.3

 

            Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1982.

 

Ministr:

 

doc. dr. Klusák, CSc., v.r.

 

 

Příloha A

 

Seznam vybraných nemovitých kulturních památek v památkové rezervaci v Jihlavě

(Vybrané nemovité kulturní památky: celkem 70 objektů)

 

1. farní kostel sv. Jakuba

2. dominikánský kostel sv. Kříže

3. kostel P. Marie s býv. klášterem minoritů

4. kostel sv. Ignáce

5. opevnění

6. Mariánský sloup na nám. Míru

7. kašna Neptunova na nám. Míru

8. kašna Amfitrité na nám. Míru

 

Blok č. 2:

9. dům čp. 100 nám Míru 66

10. dům čp. 99 nám. Míru 67

11. radnice čp. 97 nám. Míru

12. dům čp. 92 nám. Míru

13. dům čp. 89 nám. Míru

 

Blok č. 3:

14. dům čp. 80 U mincovny 2

Blok č. 4:

15. dům čp. 69 nám. Míru 13

16. dům čp. 68 nám. Míru 14

 

Blok č. 5:

17. dům čp. 64 nám. Míru 17

18. dům čp. 61 nám. Míru 18

 

Blok č. 6:

19. dům čp. Brněnská 10

20. dům čp. 635 Úzká 1

 

Blok č. 7:

21. dům čp. 636 nám. Míru 21

22. dům čp. 639 nám. Míru 23

23. dům čp. 642 nám. Míru 24

24. dům čp. 643 nám. Míru 25

25. dům čp. 648 Malinovského 7

 

Blok č. 8:

26. dům čp. 1090 Malinovského 2

27. dům čp. 1086 Malinovského 10

28. dům čp. 1073 Kosmákova 9

 

Blok č. 10

29. dům čp.1095 Kosmákova 2

30. dům čp. 1099 nám. Míru 34

31. dům čp. 1100 nám. Míru 35

32. dům čp. 1101 nám. Míru 36

33. dům čp. 1102 nám. Míru 37

 

Blok č. 12:

34. dům čp. 1198 Brožíkova 2

35. dům čp. 1196 nám. Míru 40

36. dům čp. 1191 nám. Míru 42

37. dům čp. 1190 nám. Míru 43

38. dům čp. 1189 nám. Míru 44

 

Blok č. 13:

39. dům čp. 1205 nám. Míru 47

40. dům čp. 1211 nám. Míru 48

41. dům čp. 2116 nám. Míru 50

42. dům čp. 1217 nám. Míru 51

43. dům čp. 1224 nám. Míru 55

 

Blok č. 14:

44. dům čp. 1317 nám. Míru 57

45. dům čp. 1318 nám. Míru 58

46. dům čp. 1320 nám. Míru 60

47. dům čp. 1321 Komenského 1

48. dům čp. 1324 Komenského 7

49. dům čp. 1311 Husova 9

 

Blok č. 15:

50. dům čp. 1333 Komenského 10

 

Blok č. 17:

51. fara čp. 54 Lazebnická 1

 

Blok č. 18:

52. dům čp. 30 Joštova 11

 

Blok č. 19:

53. dům čp. 618 Lazebnická 17

 

Blok č. 20:

54. dům čp. 671 Malinovského 13

 

Blok č. 21:

55. dům čp. 1000 Čajkovského 53

56. dům čp. 1008 Čajkovského 69

57. dům čp. 1054 Čajkovského 79

 

Blok č. 24:

58. dům čp. 1164 Mrštíkova 8

59. dům čp. 1165 Mrštíkova 10

60. dům čp. 1166 Mrštíkova 12

Blok č. 26:

61. dům čp. 1242 Obránců míru 20

62. dům čp. 1246 Obránců míru 28

63. dům čp. 1235 Palackého 5

64. dům čp. 1233 Palackého 9

 

Blok č. 30:

65. dům čp. 1621 Husova 8

66. dům čp. 1622 Husova 10

67. dům čp. 1623 Husova 12

68. dům čp. 1611-1612 Komenského 27-29

 

Blok č. 31:

69. dům čp. 1349 Komenského 18

70. dům čp. 1352 Pionýrů 19

 

Příloha B

 

Seznam ostatních nemovitých kulturních památek v památkové rezervaci v Jihlavě

(Nemovité kulturní památky: celkem 144 objektů)

 

Blok č. 2:

1. dům čp. 96 nám. Míru 2

2. dům čp. 90 nám. Míru 6

3. dům čp. 87 U mincovny

3. dům čp. 87 U mincovny 5

4. dům čp. 85 U mincovny 9

 

Blok č. 3:

5. dům čp. 67 nám. Míru 15

6. dům čp. 65 nám. Míru 16

 

Blok č. 5:

9. dům čp. 59 nám. Míru 19

10. dům čp. 58 Brněnská 1

11. dům čp. 63 Lazebnická 8

 

Blok č. 6:

12. dům čp. 630 Brněnská 4

13. dům čp. 629 Brněnská 6

14. dům čp. 626 Brněnská 8

15. dům čp. 622 Lazebnická 22

 

Blok č. 7:

16. dům čp. 638 nám. Míru 22

17. dům čp. 644 nám. Míru 26

 

Blok č. 8:

18. dům čp. 1091 nám. Míru 29

19. dům čp. 1083 Malinovského 4

20. dům čp. 1088 Malinovského 6

21. dům čp. 1093 Kosmákova 1

22. dům čp. 1082 Kosmákova 7

23. dům čp. 1085 Čajkovského 52

24. dům čp. 1079 Čajkovského 60

 

Blok č. 9:

25. dům čp.1060 Smetanova 10

26. dům čp.1065 Smetanova 6

27. dům čp.1067 Kosmákova 19

28. dům čp.1066 Čajkovského 80

 

Blok č. 10:

29. dům čp. 1096 nám. Míru 32

30. dům čp. 1097 nám. Míru 33

 

Blok č. 12:

31. dům čp. 1192 nám. Míru 41

32. dům čp. 1188 nám. Míru 45

33. dům čp. 1183 Obránců míru 7

34. dům čp. 1182 Obránců míru 9

 

Blok č. 13:

35. dům čp. 1219 nám. Míru 52

36. dům čp. 1220 nám. Míru 53

37. dům čp. 1208 Obránců míru 8

 

Blok č. 14:

38. dům čp. 1315 8. května 4

39. dům čp. 1302 Palackého 42

40. dům čp. 1325 Komenského 9

41. dům čp. 1326 Komenského 11

42. dům čp. 1313 Husova 5

43. dům čp. 1312 Husova 7

44. dům čp. 1310 Husova 11

 

Blok č. 15:

45. dům čp. 1335 Komenského 6

46. dům čp. 1334 Komenského 8

47. dům čp. 1332 Komenského 12

48. dům čp. 1339 Pionýrů 3

49. dům čp. 1340 Pionýrů 5

50. dům čp. 1344 Dominikánská 1

 

Blok č. 16:

51. objekt čp. 110 (býv. klášter) nám. Míru 64

52. býv. kolej čp. 109 Hluboká 1

53. býv. klášter. budovy čp. 111-112 Pionýrů 2 a 4

 

Blok č. 17:

54. dům čp. 34 Joštova 2

55. dům čp. 52 Lazebnická 5

56. dům čp. 49 Brněnská 13

57. dům čp. 47 Brněnská 17

58. dům čp. 46 Brněnská 19

 

Blok č. 18:

59. dům čp. 31 Joštova 9

60. dům čp. 25 Joštova 21

61. dům čp. 23 Joštova 25

62. dům čp. 22 Joštova 27

 

Blok č. 19:

63. dům čp. 608 Brněnská 18

64. dům čp. 607 Brněnská 20

65. dům čp. 604 Brněnská 24

67. dům čp. 619 Lazebnická 19

 

Blok č. 20:

68. dům čp. 664 Čajkovského 19

69. dům čp. 663 Čajkovského 21

70. dům čp. 661 Čajkovského 25

71. dům čp. 660 Čajkovského 27

72. dům čp. 653 Čajkovského 39

73. dům čp. 651 Čajkovského 43

74. dům čp. 650 Čajkovského 45

 

Blok č. 21:

75. dům čp. 1001 Čajkovského 55

76. dům čp. 1009 Čajkovského 71

77. dům čp. 1010 Čajkovského 73

78. dům čp. 1011 Čajkovského 75

79. dům čp. 1012 Čajkovského 77

80. dům čp. 1051 Čajkovského 85

81. dům čp. 1050 Čajkovského 87

82. dům čp. 1049 Čajkovského 89

83. dům čp. 1044 Kosmákova 31

84. dům čp. 1043 Kosmákova 33

 

Blok č. 22:

85. dům čp. 1131 Mrštíkova 26

86. dům čp. 1132 Mrštíkova 28

87. dům čp. 1128 Mrštíkova 22

88. dům čp. 1129 Brožíkova 21

89. dům čp. 1136 Brožíkova 23

90. dům čp. 1143 Brožíkova 31

 

Blok č. 24:

91. dům čp. 1154 Minoritská 9

92. dům čp. 1153 Minoritská 11

93. dům čp. 1160 Obránců míru 25

94. dům čp. 1159 Obránců míru 27

95. dům čp. 1158 Minoritská 1

96. dům čp. 1162 Mrštíkova 4

97. dům čp. 1167 Mrštíkova 14

98. dům čp. 1172 Brožíkova 22

99. dům čp. 1161 Obránců míru 23

 

Blok č. 25:

100. dům čp. 1036 Obránců míru 31

101. dům čp. 1035 Obránců míru 33

 

Blok č. 26:

102. dům čp. 1237 Obránců míru 10

103. dům čp. 1238 Obránců míru 12

104 dům čp. 1239 Obránců míru 14

105. dům čp. 1243 Obránců míru 22

106. dům čp. 1244 Obránců míru 24

107. dům čp. 1245 Obránců míru 26

108. dům čp. 1247 Obránců míru 30

109. dům čp. 1236 Palackého 3

110. dům čp. 1234 Palackého 7

111. dům čp. 1255 9. května 15

 

Blok č. 27:

112. dům čp. 1260 9. května 16

113. dům čp. 1266 9. května 22

114. dům čp. 1267 9. května 24

115. dům čp. 1272 9. května 34

116. dům čp. 1297 Palackého 29

117. dům čp. 1292 Husova 19

118. dům čp. 1291 Husova 21

119. dům čp. 1284 Husova 33

120. dům čp. 1278 Věžní 22

121. dům čp. 1279 Věžní 24

122. dům čp. 1280 Věžní 26

 

Blok č. 28:

123. dům čp. 1648 Husova 36

124. dům čp. 1652 Husova 44

125. dům čp. 1655 Husova 50

126. dům čp. 1639 Palackého 47

127. dům čp. 1640 Palackého 45

 

Blok č. 29:

128. dům čp. 1633 Husova 24

129. dům čp. 1637 Palackého 44

130. dům čp. 1630 Škrétova 3

131. dům čp. 1629 Škrétova 5

 

Blok č. 30:

132. dům čp. 1619 Husova 4

133. dům čp. 1625 Husova 16

134. dům čp. 1626 Škrétova 2

135. dům čp. 1617 Komenského 17

136. dům čp. 1616 Komenského 19

137. dům čp. 1615 Komenského 21

138. dům čp. 1614 Komenského 23

139. dům čp. 1610 Komenského 31

 

Blok č. 31:

140. dům čp. 1351 Pionýrů 17

141. dům čp. 1350 Komenského 20

 

Blok č. 32:

142. dům čp. 120 Pionýrů 6

143. dům čp. 121 Pionýrů 8

144. dům čp. 1607 Divadelní 12

____________________

 

*) §§ 5 , 6 , 8 , 10 zákona č. 22/1958 Sb. , o kulturních památkách, zákon č. 69/1967 Sb. , (úplné znění zák. č. 28/1972 Sb. ) o národních výborech, §§ 124 , 126 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánováním a stavebním řádu, vyhláška FMTIR č. 84/1976 Sb. , o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyhláška FMTIR č. 85/1976 Sb. , o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, § 15 odst. 2 zákona č. 110/1973 Sb. , o telekomunikacích, § 2 zákona ČNR č. 130/1973 Sb. , o státní správě ve vodním hospodářství.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Výnos MK ze dne 29. března 1982 o prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2005 / 14.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 15949
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek