Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Projekt Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina III (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

 
 
 

Logo
Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

íslo projektu  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000227)

 

V programovém období 2014 – 2020, ale i při přípravě nového období, klade Evropská komise důraz na aktivní uplatňování principů územní dimenze při čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Na jejich naplňování a implementaci SRR ČR se podílí mimo jiné RSK, která byla ustavena v průběhu roku 2014 jako dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. RSK funguje na bázi partnerství, předsedá jí hejtman kraje a tvoří ji zástupci regionálních partnerů, tedy kraje, měst, obcí, místních akčních skupin, hospodářských a sociálních partnerů.


Klíčovými úkoly RSK jsou příprava a pravidelné aktualizace tzv. Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“), který by se na základě zmapované absorpční kapacity měl stát výchozím strategickým dokumentem pro zdůvodnění požadavků z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci územní dimenze jednotlivých operačních programů.


Jako poradní orgán RSK jsou ustaveny tzv. tematické pracovní skupiny, které se podrobněji věnují konkrétnějším tématům RAP v návaznosti na potřeby regionu. Jedná se o pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“, „Doprava“, „Životní prostředí“, „Zdravotnictví a sociální věci“, „IT a veřejná správa“, „Cestovní ruch“ a „Venkov“. Pracovní skupiny v rámci své činnosti budou podrobněji rozpracovávat dané téma, doporučovat za ně priority ve vazbě na čerpání prostředků z připravovaných operačních programů, navrhovat vhodná seskupení projektů (tzv. integrace projektů), vyhodnocovat relevanci projektových záměrů v rámci RAP vůči příslušným operačním programům a případně navrhovat vhodná doplnění RAP o další projektové záměry k řešení potřeb regionu.


RSK plní roli platformy pro řešení regionálních potřeb, priorit a návrhů intervencí v rámci regionu, a to mj. též ve vazbě na přípravu na programové období EU 2021+ a implementaci nové SRR ČR 2021+.


Po stránce administrativní, organizační a koordinační zajišťuje činnost RSK a pracovních skupin sekretariát RSK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.


Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. To vše s cílem posílit roli RSK jako platformy pro řešení regionálních potřeb, krajských strategických priorit a návrhů intervencí v rámci regionu, a to mj. též ve vazbě na přípravu na nové programové období EU (Kohezní politika po roce 2020) a implementaci nové SRR ČR 2021+. Globálním cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

  
Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie (Operační program Technická pomoc 2014 – 2020) a státního rozpočtu ČR.
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Koncepční materiály Kraje Vysočina > Regionální stálá konference > Projekt Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina III (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální
Počet návštěv: 4604

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies