Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Aktuality


 

Aktuality - archiv dokumentů

 
 
 

Na těchto stránkách naleznete důležité informace k tzv. Kotlíkovým dotacím, které bude rozdělovat Kraj Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem nabídnuté dotace je snížit znečištění ovzduší nejen v našem regionu z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2018 smí být na český trh uváděny jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Odpovědi na nejčastější dotazy ke kotlíkovým dotacím naleznete zde .

 
 • Informace ke stavu podaných žádostí (29.12.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 2. kola KD - PR02270) Aktuálně probíhá kontrola podaných žádostí, někteří žadatelé jsou vyzýváni k doplnění chybějících podkladů či opravě chybných údajů. O poskytnutí/neposkytnutí dotace bude v souladu s pravidly dotačního titulu rozhodovat Rada Kraje Vysočina nejpozději do 90 pracovních dnů od podání žádosti, tzn. nejpozději začátkem března 2018 bude rozhodnuto o žádostech předložených v říjnu 2017. Hned poté budou žadatelé o výsledku informováni a v případě schválení žádosti jim bude zaslána k podpisu smlouva o poskytnutí dotace.

   
 • Zahájení příjmu žádostí do 2. kola kotlíkových dotací (19.9.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 2. kola KD - PR02270) V pátek 20. října 2017 od 7:00 bude zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro žadatele – vlastníky nemovitostí na území Kraje Vysočina. Pravidla pro poskytování těchto dotací jsou k dispozici v sekci Pravidla dotačního titulu. Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina pro osobní příjem těchto žádostí (POUZE PODÁNÍ) bude pro tento den zřízena v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava, v přízemí (viz mapka). Běžná podatelna krajského úřadu tento den listinné žádosti o kotlíkové dotace NEPŘIJÍMÁ. Na nádvoří areálu Krajského úřadu budou žadatelé vpuštěni přes vchod z ulice Ke Skalce nejdříve v 6 hodin ráno, do budovy Krajského úřadu pak pár minut před 7 hodinou. V místě podávání žádostí nebude možné jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.

   
 • Vyhlášení výzvy v rámci 2. kola kotlíkových dotací (1.9.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 2. kola KD - PR02270) Kraj Vysočina vyhlásí dne 19. 9. 2017 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Všechny potřebné dokumenty naleznete po vyhlášení v sekci Dokumenty ke stažení. Od 20. 9. 2017 jsme pro Vás připravili sérii informačních schůzek, které se uskuteční v každé obci s rozšířenou působností. Seznam obcí včetně konkrétního termínu a času konání schůzky je následující:

   
 • 2. kolo kotlíkových dotací (1.9.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 2. kola KD - PR02270) Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací. Kraj Vysočina má pro financování výměn zdrojů tepla v rámci této výzvy k dispozici 238,8 miliónů korun. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve po 30 dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina, všichni žadatelé budou mít tedy dostatek času pro přípravu podkladů.

   
 • Zahájení příjmu žádostí do 2. výzvy kotlíkových dotací (1.2.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 2. výzva - PR01953) V pondělí 13. února 2017 od 8:00 bude zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro žadatele – vlastníky nemovitostí na území Kraje Vysočina. Pravidla pro poskytování těchto dotací jsou k dispozici v sekci Pravidla dotačního titulu. Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina pro osobní příjem těchto žádostí (POUZE PODÁNÍ) bude pro tento den zřízena v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava, v přízemí (viz mapka). Běžná podatelna krajského úřadu tento den listinné žádosti o kotlíkové dotace NEPŘIJÍMÁ. Na nádvoří areálu Krajského úřadu budou žadatelé vpuštěni přes vchod z ulice Ke Skalce nejdříve v 6 hodin ráno, do budovy Krajského úřadu pak pár minut před 8 hodinou. V místě podávání žádostí nebude možné jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.

   
 • Vyhlášení výzvy na podporu zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie (10.1.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 2. výzva - PR01953) Dne 10. 1. 2017 byla zveřejněna Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Aktuálně je podporována výměna starých koltů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a za tepelná čerpadla. Jiné zdroje tepla není možné v rámci této výzvy instalovat. Žádosti o dotaci budou přijímány od 13. 2. 2017.

   
 • Kontrola předkládaných vyúčtování (30.11.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) Z kapacitních důvodů již nenabízíme možnost předběžné kontroly věcné správnosti předkládaných průběžných i závěrečných vyúčtování. Vyúčtování je možné i nadále předkládat v úředních hodinách na detašovaném pracovišti Odboru regionálního rozvoje na adrese Žižkova 16, Jihlava, kde Vám bude na požádání provedena kontrola formálních náležitostí.

   
 • Blížící se konec termínu pro realizaci projektů kotlíkových dotací (1.11.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) Upozorňujeme všechny příjemce, že dle Smlouvy o poskytnutí dotace je nutné zrealizovat všechna opatření, která jsou předmětem této Smlouvy nejpozději do 30. 11. 2016 a závěrečnou zprávu předložit nejpozději do 31. 12. 2016. Realizací všech opatření se rozumí nejen fyzická realizace, ale i úhrada veškerých nákladů, které budou předloženy v rámci vyúčtování projektu kotlíkových dotací. Pokud jste si v žádosti o poskytnutí dotace zvolili způsob financování modifikovanou platbu, je zapotřebí předložit poslední průběžnou zprávu s uhrazenými výdaji minimálně ve výši vlastního podílu nejpozději 30 pracovních dní před uplynutím termínu pro realizaci, aby bylo zajištěno, že stihnete do 30. 11. 2016 přeposlat dodavateli dotaci, kterou obdržíte od poskytovatele dotace (kraje).

   
 • Nejčastější chyby ve vyúčtování projektů (30.9.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) V rámci už zkontrolovaných vyúčtování kotlíkových dotací byly identifikovány nejčastější pochybení, kterých se příjemci dopouští. Tato pochybení jsme shrnuli do jednoho dokumentu, který naleznete v sekci Nejčastější chyby ve vyúčtování.

   
 • Konzultace k vyúčtování kotlíkových dotací (23.6.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) Konzultace k vyúčtování projektů realizovaných v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina poskytujeme na pracovišti Odboru regionálního rozvoje, Žižkova 16, Jihlava pouze v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8 – 17, úterý, čtvrtek a pátek 8 - 13. V případě, že požadujete předběžnou konzultaci správnosti Vašeho vyúčtování, doporučujeme domluvit si předem schůzku s administrátorem Vašeho projektu. V případě, že se dostavíte bez předešlé domluvy a administrátor Vašeho projektu nebude přítomen na pracovišti nebo bude zaneprázdněn konzultacemi s nahlášenými příjemci, budou od Vás podklady pro vyúčtování pouze převzaty bez možnosti konzultovat jejich správnost. Jméno administrátora Vašeho projektu naleznete v Čl. 12 odst. 2) Smlouvy o poskytnutí dotace, případně Vám jeho změna byla zaslána e-mailem. Děkujeme za pochopení.

   
 • Reakce MŽP na reportáž FTV Prima (23.6.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) Z důvodu šíření poplašné zprávy o tom, že některé kotle na seznamu registrovaných výrobků určeného pro kotlíkové dotace nesplňují podmínky programu, reagovalo Ministerstvo životního prostředí zprávou, kterou naleznete ZDE. Oddělení grantových programů Krajského úřadu Kraje Vysočina nemá v tuto chvíli žádné další bližší informace.

   
 • Stav administrace žádostí o kotlíkovou dotaci (12.4.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) V současné době probíhá kompletace všech podkladů nutných pro schválení jednotlivých žádostí o kotlíkovou dotací Radou Kraje Vysočina. O žádostech doručených v období 18. 1. až 31. 3. 2016 bude rada kraje rozhodovat dne 26. 4. 2016. Poté budou žadatelé obesláni vyrozuměním o schválení či neschválení dotace a současně jim bude v relevantních případech zaslána k podpisu Smlouva o poskytnutí dotace. K 31. 3. 2016 eviduje Kraj Vysočina více než 2400 žádostí o poskytnutí dotaci na výměnu kotle. Finanční prostředky budou stačit na podporu zhruba 2050 žádostí.

   
 • Výzvy k doplnění žádosti dotaci (19.1.2016)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) V těchto dnech dochází ke kontrole podaných žádostí o kotlíkovou dotaci a žadatelé jsou v případě potřeby obesíláni výzvou k doplnění. Z důvodu velkého počtu případů, kdy není možné identifikovat starý kotel podle popisu a fotodokumentace, rozesíláme plošně všem žadatelům, kteří plánují nově instalovat kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu čestné prohlášení, které je nutné podepsat a způsobem uvedeným ve výzvě doručit zpět na Krajský úřad. Podpisem na tomto prohlášení deklaruje žadatel, že v jeho nemovitosti nedojde k výměně starého kotle na biomasu (dřevo) za nový kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (dřevo). Takováto výměna není povolena. Kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel uhlí/biomasa si může v rámci kotlíkových dotací instalovat pouze ten žadatel, jehož starý kotel nebyl určen ke spalování výhradně biomasy. Děkujeme za pochopení.

   
 • Příjem žádostí a konzultace - POZOR ZMĚNA (17.12.2015)

  Dokument je uložen v archivu

  (Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) Od 21. 1. 2016 je možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci v úředních hodinách na běžné podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina, která se nachází v budově A Krajského úřadu na adrese Žižkova 57, Jihlava. 21. a 22. 1. budou konzultace k předkládaným žádostem, stejně jako v předchozích dnech, probíhat na téže adrese v prostorách budovy B vždy od 8 do 13 hodin. Od pondělí 25. 1. pak můžete své žádosti konzultovat na adrese Žižkova 16, kde sídlí Odbor regionálního rozvoje. Pro získání informací můžete také stále využívat telefonní linku 564 602 888. Počet žádostí přijatých k 20. 1. je necelých 1500.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kotlíkové dotace > Aktuality

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 33672

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek