Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2008

10. říjen 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2008

konaného dne 10. 10. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Ivan Pfaur

2. Leopold Bambula

7. Jana Tomášková

3. Miroslav Houška (předseda)

8. Daniel Zatočil

4. Milan Linhart

9. Eva Vrtalová (tajemnice)

5. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

 

Nepřítomni:

1. Antonín Daněk

3. Milan Koudelka

2. Zdeněk Ryšavý

4. Štefan Nigoš

Hosté:

1. Anna Krištofová (OE)

2. Michal Šulc (vedoucí odboru analýz)

 

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Návrh rozpočtu na rok 2009;

4.      Různé;

5.      Závěr.

 

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Přednesl program zasedání – ten byl 8 hlasy schválen.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na základě úkolu, předal slovo Michalu Šulcovi, vedoucímu odboru analýz. Ten v krátké prezentaci seznámil členy komise s možnostmi datového skladu. Sdělil co to datový sklad je, jak funguje a jaká data z oblasti ekonomiky je možno zde nalézt. Všechny informace jsou k dispozici na internetové stránce www.analytika.kr-vysocina.cz.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 8/2008;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 16. 8. 2008 – 29. 9. 2008“;

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 10. 2008“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. K vývoji daňových příjmů informovala, že již byla zúčtována první říjnová tranže, která je poměrně vysoká. Daňové příjmy se vyvíjí velmi dobře
a ke konci roku se předpokládá převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz.

K dalším aktuálním informacím sdělila, že odbor ekonomický pokračuje v tvorbě návrhu rozpočtu podle harmonogramu. Informovala také o novele zákona o DPH, která postihne všechny územně samosprávné celky. Dne 9. prostince 2008 proběhne na krajském úřadě školení pro města a obce, které se bude touto problematikou zbývat. Další aktuální informace se dotkne územních samospráv pravděpodobně od 1. 1. 2010 a týká se státní pokladny a státního účetnictví.

Anna Krištofová okomentovala tabulku, která obsahovala daňové příjmy měst a obcí za rok 2008, uvedla příklady na některých konkrétních městech a obcích.

 

Usnesení 018/05/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2009

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009, komentář k rozpočtu 2009 – 2. návrh rozpočtu, verze 2.4“.

 

Anna Krištofová informovala, že příprava rozpočtu na rok 2009 běží podle harmonogramu. Konečná verze rozpočtu by měla být do konce roku schválena, přesto odbor ekonomický připraví také rozpočtové provizorium.

Zdroje rozpočtu:

-          daňové příjmy – výpočet vychází z predikce ministerstva financí na rok 2009, stanovené procento pro kraj Vysočina činí 7,34;

-          nedaňové příjmy;

-          kapitálové příjmy;

-          přijaté transfery – příspěvek na výkon státní správy krajskému úřadu, neinvestiční dotace na přímé výdaje ve školství;

-          financování (+) – zapojení části předpokládaného zůstatku na zvláštním účtu vod do rozpočtu roku 2009.

Zdroje celkem: 7 826 mil. Kč.

Výdaje rozpočtu:

Anna Krištofová informovala o hlavních změnách, které jsou v návrhu rozpočtu na rok 2009 oproti rozpočtu na rok 2008.

kapitola Školství, mládeže a sportu:

-          podpora vzniku nového středoškolského oboru při průmyslové škole v Třebíči, který by vzdělával v oboru jaderné energetiky.

kapitola Životní prostřední:

-          aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina a návrh strategie nakládání s komunálním odpadem;

-          Program zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina.

kapitola Doprava:

-          provozní příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny:

o        souvislá údržba;

o        prostředky na provoz;

o        protihluková opatření;

o        odpisy silničního majetku.

-          úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;

-          úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.

kapitola Sociální věci:

-          je zde nastaven nový model rozpočítávání příspěvků – normativem na lůžko.

kapitola Požární ochrana a IZS:

-          dotace na pomoc při vzniku krajské policejní správy.

kapitola Zastupitelstvo kraje:

-          kapitola je zpracována s ohledem na ukončení činnosti stávající rady a zastupitelstva kraje.

kapitola Krajský úřad:

-          zatím nebyla podrobena podrobné diskusi ze strany samosprávy;

-          obnova autoparku a zařízení a technologií zabezpečovacích systémů sídla kraje.

kapitola Regionální rozvoj:

-          největší položkou je Program obnovy venkova;

-          dotace Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod – dotace na spolufinancování.

kapitola Nemovitý majetek:

-          technická zhodnocení a opravy ve školství, sociálních organizacích, zdravotnických organizacích a kulturních organizacích;

-          investice v kultuře, školství, sociálních věcech a zdravotnictví.

kapitola Informatika:

-          uvažuje se o systémové dotaci na rozvoj informačních technologií v příspěvkových organizacích kraje.

 

Součástí materiálu jsou přílohy a bude doplněn také evropskými projekty.

 

Usnesení 019/05/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální návrh rozpočtu na rok 2009.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné náměty či připomínky.

 

 

5. Závěr

Miroslav Houška, předseda rozpočtové komise, poděkoval všem členům za skvělou spolupráci v celém volebním období, za aktivní účast a diskusi a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 14. 10. 2008.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2008
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.10.2008 / 31.10.2008

Počet návštěv: 5840
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek