Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

8. červen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 8. června 2005

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Zdeněk Forman;

·        Jaroslav Hulák (místopředseda);

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Tomáš Křišťan;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Zbyněk Pípal;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        Ing. František Dohnal (1. náměstek hejtman);

·        Bc. Jiří Vondráček (radní kraje Vysočina);

·        Mgr. Jiří Bína (OSVZ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

·        Přehled schválených rozpočtových změn;

3.      Rozpočtový výhled kraje;

4.      Dopravní dostupnost a čerpání za rok 2005

(Ing. Václav Kodet);

5.      Rozbor hospodaření příspěvkových organizací;

6.      Vývoj portfolia

(Ing. František Dohnal);

7.      Systémové zásady a financování sociálních věcí

(Bc. Jiří Vondráček);

8.      Návrh aktualizace zásad „Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky“

(PhDr. Zdeněk Dobrý);

9.      Diskuse, různé;

10.  Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání – navrhl, aby bylo pořadí projednání některých bodů programu změněno dle časových možností účasti Ing. Františka Dohnala. Tento návrh byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Ing. František Dohnal uvedl, že přehled čerpání rozpočtu kraje Vysočina za měsíc květen 2005 ještě není hotový. Pohovořil o stavu daňových příjmů – zdůraznil, že vývoj stále není pozitivní – v případě, že bude takovýto vývoj dále pokračovat, bude nutné přistoupit k restrikci výdajů v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje za období 30. 4. 2005 – 3. 6. 2005“. Ing. František Dohnal tento materiál okomentoval.

Byly vzneseny tyto dotazy a připomínky na Ing. Františka Dohnala:

·        Zdeněk Dobrý:

o       žádost o zaslání podrobnějších informací k pořízení publikace „Regenerace prostoru kraje Vysočina“ a cen Talent Vysočiny;

o       kritika nedodání informací ze strany OSŘKŽÚ – žádost o zjednání nápravy – jednalo se o tyto informace: mandátní smlouvy (počet, účel, finanční plnění), systém prodeje ojetých vozů krajského úřadu.

·        Bohumil Kotlán:

o       žádost o zaslání podrobnějších informací k Nemocnici Jihlava – investiční dotace k zajištění nezbytných potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT.

Ing. Dohnal přislíbil oběma pánům zajištění odpovědí a přenosu informací.

 

6. Vývoj portfolia

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Zhodnocování volných finančních prostředků kraje Vysočina v letech 2003, 2004, 2005“.

Ing. František Dohnal shrnul aktuální situaci a otevřel diskusi k možným variantám řešení této situace, vyjádřil názor, že by bylo dobré zvážit účast dalšího správce zhodnocování volných finančních prostředků. Popsal komunikaci s Komerční bankou.

V diskusi se hovořilo o:

·        množství volných finančních prostředků, které kraj bude moci nechat zhodnocovat;

·        účast dalšího správce zhodnocování volných finančních prostředků;

·        možná rizika (rozdělením mezi více subjektů bude vést ke snížení rizika);

·        porovnání s běžným účtem;

·        struktura odměňování při správě volných finančních prostředků.

 

Usnesení 007/04/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zvážit vypsání výběrového řízení na dalšího správce zhodnocování volných finančních prostředků.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 008/04/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

jednat s Českou spořitelnou, a. s., o struktuře odměňování při správě volných finančních prostředků.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Úkol:

Zpracování rozvahy – rozdělení mezi 3 zhodnocovatele.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: jednání finančního výboru č. 5/2005

 

Ing. František Dohnal se vyjádřil k problematice financování sociálních služeb NNO a obcí. Zdůraznil, že zákonná povinnost to není, je nutno si stanovit, co kraj chce podporovat.

 

3. Rozpočtový výhled kraje Vysočina 2006 – 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočtový výhled kraje na období 2006 - 2007“. Přímo na jednání výboru obdrželi členové materiál : „Přehled závazků a pohledávek, které vzniknou kraji v souvislosti s financováním projektů a GS spolufinancovaných z prostředků EU“.

Ing. Anna Krištofová uvedla, že sestavování rozpočtového výhledu je zákonná povinnost. Rozpočtový výhled bude předložen Zastupitelstvu kraje Vysočina k projednání. Popsala strukturu rozpočtového výhledu. Podala informaci, z jakých předpokladů se při sestavování jeho příjmové a výdajové stránky vycházelo.

 

Usnesení 009/04/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2006 – 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl připomínku: specifikovat v Rozpočtovém výhledu kraje Vysočina 2006 – 2007 výši prostředků na výkupy pozemků.

 

Úkol:

Projednat s Ing. Petrem Kolářem, vedoucím odboru majetkového, připomínku PhDr. Zdeňka Dobrého ke specifikaci výše prostředků na výkupy pozemků v Rozpočtovém výhledu kraje Vysočina 2006 – 2007.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: jednání finančního výboru č. 5/2005

 

Rozvinula se diskuse k problematice financování školství a nového školského zákona.

 

4. Dopravní dostupnost a čerpání za rok 2005

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály „Financování veřejné linkové dopravy“ a „Financování drážních dopravců“.

Předseda omluvil neúčast Ing. Václava Kodeta na jednání finančního výboru.

Rozvinula se diskuse. Byly přijaty tyto závěry:

·        bod „Dopravní dostupnost a čerpání za rok 2005“ bude opět zařazen do programu jednání finančního výboru (zajistí předseda + koordinátorka);

·        Ing. Václav Kodet bude znovu požádán o účast na jednání výboru (zajistí předseda + koordinátorka);

·        Ing. Václav Kodet bude požádán, aby členům finančního materiálu kromě stávajících materiálů předložil i smlouvy (zajistí předseda + koordinátorka).

 

5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Hospodaření příspěvkových organizací kraje v roce 2004“.

Ing. Vladimír Novotný vznesl návrh směřovat výjezdní zasedání a kontrolní činnost do některé z příspěvkových organizací kraje Vysočina.

Rozvinula se diskuse o námětech a charakteru kontrolní činnosti finančního výboru. Byly přijaty tyto závěry:

·        zkoordinovat plány činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a odboru kontroly (zajistí předseda).

·        jednání finančního výboru č. 5/2005 bude výjezdní a celodenní – uskuteční se ve středu 24. srpna 2005 od 9:00 v Humpolci – předmětem jednání bude mimo jiné i návštěva těchto zařízení sociálních služeb: domov důchodců, denní stacionář Astra, dům s pečovatelskou službou (zajistí Ing. Tomáš Křišťan + koordinátorka).

 

Úkol:

Rozeslat členům finančního výboru pravidla kontrolní činnosti.

Zajistit auto krajského úřadu pro výjezdní zasedání finančního výboru č. 5/2005.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: do jednání finančního výboru č. 5/2005

 

Rozvinula se diskuse k podkladovému materiálu pro zdravotní plán kraje Vysočina a jeho financování.

 

Usnesení 010/04/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

v souvislosti s podkladovým materiálem pro zdravotní plán kraje Vysočina upozorňuje na nepřesné údaje, chybovost a zároveň žádá informaci o financování materiálu a zadavatele a 3 výtisky tohoto materiálu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Systémové zásady a financování sociálních věcí

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál k tomuto bodu programu a přímo na jednání výboru doplňující materiály.

Bc. Jiří Vondráček a Mgr. Jiří Bína představili členům výboru Systémové zásady financování sociálních služeb. Popsali dosavadní vývoj, pohovořili o principech poskytování dotací z rozpočtu kraje v roce 2004 a způsobu stanovení výše dotací v různých kategoriích sociálních zařízení. Tlumočili připomínky a negativní zkušenosti. Podrobně informovali o návrzích možných modelů financování sociálních služeb v roce 2005 (pečovatelská služba, domovy důchodců – dvě varianty, ostatní projekty) a rozpočtovém krytí.

Bc. Jiří Vondráček dále podal informaci o možnosti zapojení do projektu benchmarkingu veřejných služeb.

V diskusi se hovořilo o:

·        vícezdrojové financování;

·        proces komunitního plánování;

·        možnost zapojení do projektu benchmarkingu veřejných služeb;

·        nutnost stanovení jasných kritérií a priorit ve financování sociálních služeb.

 

Usnesení 011/04/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Systémové zásady financování sociálních služeb tak, jak byly předneseny Bc. Jiřím Vondráčkem, radním kraje Vysočina, včetně varianty financování domovů důchodců č. 2.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Návrh aktualizace zásad „Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytování dotace nebo půjčky“

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky“. Na základě usnesení finančního výboru obdrželi jeho členové výklad pojmu „základní funkce obce“ od právního oddělení Krajského úřadu kraje Vysočina.

V diskusi se členové výboru shodli na tom, že výklad výše zmíněného pojmu právním oddělením je příliš široký, a že materiál „Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky“ byl měl být přepracován a konkretizován.

 

Usnesení 012/04/2005/FV

Na základě právního výkladu právního oddělení Krajského úřadu kraje Vysočina „základní funkce obce“ upozorňuje Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina na široký výklad tohoto pojmu a doporučuje zastupitelstvu kraje uložit radě kraje přepracování a konkretizaci Kritérií pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Úkol:

Tlumočit znění usnesení č. 012/04/2005/ZK na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 29. června 2005.

Odpovědnost: předseda výboru

Termín: jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 29. června 2005

 

9. Diskuse, různé

Nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky.

 

10. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání finančního výboru č. 5/2005 byl stanoven na středu 24. srpna 2005 od 9:00 v Humpolci.

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 8. 6. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 17. 6. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.6.2005 / 22.6.2005

Počet návštěv: 4052
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek