Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 4. prosince 2001

30. zasedání
 

 
 

 

 

Zápis z 30. zasedání rady kraje, konaného dne 4. prosince 2001

v zasedací místnosti krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 29. zasedání

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 12. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal.

M. Vystrčil podal návrh na rozšíření programu jednání o body:

-          Dodatek 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

-          Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

S. Zikmundová podala návrh na rozšíření programu jednání o bod:

-          Nájemní smlouva –Auto Dobrovolný Jihlava, s. r. o.

F. Dohnal návrhy akceptoval a přednesl rozšířený program jednání.

 

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 29. zasedání
 2. Návrhy Dodatků ke zřizovacím listinám

(13.05-13.15, Z. Ludvík, RK-30-2001-02)

 1. Návrh na schválení plánu činnosti sociální komise Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

(13.15-13.25, M. Matějková, RK-30-2001-03)

 1. Návrh na schválení plánu činnosti zdravotní komise Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

(13.25-13.35, M. Matějková, RK-30-2001-04)

 1. Nájemní smlouva – Auto Dobrovolný Jihlava, s. r. o.

(13.35-13.45, S. Zikmundová, RK-30-2001-19)

 1. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

(13.45-13.55, M. Vystrčil, RK-30-2001-18)

 1. Rozpočtová opatření na konci roku 2001

(13.55-14.05, A. Krištofová, RK-30-2001-05)

 1. Stanovení pravidel rozpočtového provizoria v roce 2002

(14.05-14.15, A. Krištofová, RK-30-2001-06)

 1. Změny rozpočtu kraje

(14.15-14.25, A. Krištofová, RK-30-2001-07)

 1. Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu

(14.25-14.35, A. Krištofová, RK-30-2001-08)

 1. Bezúplatný převod nemovitého majetku kraje

(14.35-14.45, P. Kolář, RK-30-2001-09)

 1. Prodej nemovitého majetku kraje - návrh kupní smlouvy

(14.45-14.55, P. Kolář, RK-30-2001-10)

13.   Návrh Zřizovací listiny Krajské knihovny kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace

(14.55-15.05, H. Kubíček, RK-30-2001-11)

14.   Zřizovací listiny příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

(15.05-15.15, RK-30-2001-12)

15.   Dodatek č. 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a   povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

(15.15-15.25, P. Kolář, RK-30-2001-17)

 1. Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

(15.15-15.25, F. Dohnal, RK-30-2001-13)

 1. Návrh na příspěvek pro Asociaci krajů ČR

(15.25-15.35, F. Dohnal, RK-30-2001-14)

 1. Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

(15.35-15.45, M. Černá, RK-30-2001-15)

 1. Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje
 2. Rozprava členů rady

Rozšířený program jednání s upraveným pořadím projednávaných bodů byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh Dodatků ke zřizovacím listinám

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, k předloženému materiálu přednesl návrh na vypuštění dodatku ke zřizovacím listinám Obchodní akademie Jihlava. Ministerstvem školství ČR nebyl schválen návrh na rozšíření názvu organizace o Státní jazykovou školu, která je součástí příspěvkové organizace.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 251/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám organizací:

·         Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Třešť,

K Valše 38

 • Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Rybníčku 1316

·         Střední odborná škola obchodu a služeb, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Třebíč, Sirotčí 4

dle upraveného materiálu RK-30-2001-02.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 20. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Návrh na schválení plánu činnosti sociální komise Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

 

M. Matějková předložila návrh na schválení plánu činnosti sociální komise, zpracovaný odborem kultury a památkové péče a přednesla návrh usnesení.

Usnesení 252/30/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti sociální komise do konce roku 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2001-03.

odpovědnost: předseda komise

termín: dle harmonogramu činnosti komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Návrh na schválení plánu činnosti zdravotní komise Rady kraje Vysočina do konce roku 2002

 

M. Matějková předložila návrh na schválení plánu činnosti zdravotní komise, zpracovaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví a přednesla návrh usnesení.

Usnesení 253/30/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti zdravotní komise do konce roku 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2001-04.

odpovědnost: předseda komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

19. Nájemní smlouva – Auto Dobrovolný Jihlava, s. r. o

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, předložila upravenou nájemní smlouvu o nájmu vozidla – Opel Omega BASE 4DR 2.0i16V. Po dohodě s nájemcem byla do smlouvy zapracována doba platnosti nájemního vztahu (bod III. nájemní smlouvy).

S. Zikmundová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 254/30/01/RK

Rada kraje

uzavírá

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. l zákona č. 129/2000 Sb., o krajích smlouvu o nájmu vozidla uzavřené mezi krajem Vysočina jako nájemcem na straně jedné a společností Auto Dobrovolný Jihlava s. r. o. jako pronajímatelem na straně druhé.

odpovědnost: E. Šarapatková

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

 

M. Vystrčil předložil návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina.

V souvislosti s plněním usnesení zastupitelstva kraje 024/03/01/ZK M. Vystrčil přednesl návrh na udělení odměn členům výborů a komisí za účast na jednáních mimo samotná zasedání výborů a komisí.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 255/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů a komisí ve výši dle zásad stanovených zastupitelstvem kraje vyjma těch členů výborů a komisí, kteří jsou současně členy zastupitelstva kraje dlouhodobě uvolněnými pro výkon funkce a

ukládá

sekretariátu hejtmana připravit tabulkovou část pro jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 20. prosince 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Rozpočtová opatření na konci roku 2001

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, sdělila přítomným, že vzhledem k termínu pro předkládání písemných podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje bude nutné předložit případná rozpočtová opatření přímo na jednání zastupitelstva dne 20. 12. 2001.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 256/30/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením případných rozpočtových opatření vzniklých po 28. 11. 2001 přímo na 7. jednání zastupitelstva kraje dne 20. 12. 2001 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje svěřit radě kraje provádění:

a)      všech případných rozpočtových opatření, týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití v roce 2001

b)      ostatních rozpočtových opatření do úhrnné výše 10% celkového schváleného rozpočtu v roce 2001.

odpovědnost: A. Krištofová

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Stanovení pravidel rozpočtového provizoria v roce 2002

 

Vzhledem ke skutečnostem týkajících se přijetí zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, předložila A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, návrh na projednání pravidel rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria by měla být rovněž projednána v rozpočtové komisi a finančním výboru a předložena ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 257/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Návrh rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002 dle textové části A (Tabulka 1) materiálu RK-30-2001-06 a zásady rozpočtového provizoria dle materiálu RK-30-2001-06.

odpovědnost: A. Krištofová

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Změny rozpočtu kraje

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila materiál týkající se změn rozpočtu kraje a požádala o úpravu celkové výše upraveného rozpočtu uvedeného v předloženém materiálu a návrhu usnesení na částku 642 346,- Kč.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 258/30/01/RK
Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změny rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu RK-30-2001-07 a upravený rozpočet v celkové výši 642 346 tis. Kč.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

8. Poskytnutí povoleného debetu výdajového účtu

 

A. Krištofová, vedoucí majetkového odboru, předložila návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s VOLKSBANK CZ, a.s., jejíž služby v současné době kraj Vysočina využívá. Jedná o zřízení tzv. povoleného debetu na výdajovém účtu pro případnou možnost čerpání kontokorentního úvěru. Podmínky pro čerpání úvěru jsou následující:

Rozsah:            až 50 000 000 Kč

Cena:               úroková sazba:  varianta a) 1M Pribor + 0,5% p. a.  (27. 7. 2001 5,8%)

                                               varianta b) 3M Pribor + 0,5% p. a.  (27. 7. 2001 5,89%)

                        administrativní poplatek: zdarma

                        poplatek za nečerpání:     zdarma

Splácení jistiny: kdykoli v průběhu roku

Splácení úroků: měsíčně nebo čtvrtletně dle výběru varianty a) nebo b)

Platnost poskytnutí: 3 roky s předpokladem další prolongace

Zajištění: nevyžadováno.

V průběhu jednání přišla M. Matějková a dostavil se T. Hermann.

Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.


Usnesení 259/30/01/RK

Rada kraj

ukládá

vedoucí ekonomického oboru předložit v souladu s podmínkami dle materiálu RK-30-2001-08 na 7. jednání zastupitelstva kraje návrh smlouvy o poskytnutí úvěru kraji Vysočina s výší úvěrového rámce 50 mil. Kč dle varianty b).

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 10. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

9. Bezplatný převod nemovitého majetku kraje

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radě kraje smlouvu o smlouvě budoucí a závazek z ní plynoucí uzavřenou mezi Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, z titulu původních vlastníků a Střední zdravotnickou školou a Vyšší zdravotnickou školou Jihlava.

Kraj Vysočina se stal na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku kraje, vlastníkem nemovitostí, které má ve správě Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Jihlava.

K danému tématu se rozvinula diskuse. V závěru rozsáhlejší diskuse rada kraje doporučila majetkovému odboru ověřit z právního hlediska smlouvu o smlouvě budoucí a předložit radě kraje znovu k posouzení.

 

10. Prodej nemovitého majetku kraje – návrh kupní smlouvy

 

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, sdělil, že odbor majetkový krajského úřadu v souladu s usnesením zastupitelstva kraje 062/06/01/ZK zveřejnil záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu. Posledním dnem zveřejnění je 12. prosinec 2001. Vzhledem k prosincovému termínu jednání zastupitelstva kraje je předložen na tomto jednání rady návrh kupní smlouvy se zájemcem o nemovitosti.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 260/30/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením návrhu prodeje pozemku parc. č. 274/2 o výměře 760 m2 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby truhlářské dílny na něm a pozemku parc. č. 278/5 o výměře 282 m2 ostatní plocha vše v obci Jihlava a k. ú. Helenín společnosti Tesco Stores ČR a. s. dle návrhu kupní smlouvy ve znění přílohy 1 materiálu RK-30-2001-10 zastupitelstvu kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

11. Návrh zřizovací listiny Krajské knihovny kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval o výsledku jednání ve věci zřízení Krajské knihovny kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě za účasti zástupců Okresní knihovny a Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě.

V průběhu jednání se dostavila M. Černá.

Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 261/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·         zřídit Krajskou knihovnu Vysočina, příspěvkovou organizaci a

·         schválit Zřizovací listinu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2001-11.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 20. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

12. Zřizovací listiny příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

 

Rada kraje se seznámila s předloženými návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací, které přešly s účinností ke dni 1. 10. 2001 z Ministerstva dopravy a spojů ČR do vlastnictví kraje Vysočina.

Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 262/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací:

·                    Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod

·                    Správa a údržba silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

·                    Správa a údržba silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

·                    Správa a údržba silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

·                    Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

dle příloh 1 – 5 materiálu RK-30-2001-12.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

17. Dodatek 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

 

P. Kolář předložil přítomným návrh dodatku „Pravidel“, který řeší určitá specifika nakládání s majetkem silnic II. a III. třídy (povinnosti při údržbě a opravách silnic, vypořádání majetkových vztahů k pozemkům silnic vč. součástí  příslušenství, předkládání podkladů pro daňové povinnosti vztahující se k majetku svěřeného do správy). Návrh dodatku „Pravidel“ prošel připomínkovým řízením na krajském úřadu a je předložen radě kraje k projednání.

V průběhu jednání odešly M. Černá, A. Štěrbová.

Rada kraje po krátké diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 263/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 „Pravidel zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“dle přílohy 1 materiálu RK-30-2001-17.

odpovědnost: P. Kolář

termín: 20. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

13. Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

 

F. Dohnal předložil přítomným návrh na uvolnění člena zastupitelstva Tomáše Hermanna, který bude pověřen tvorbou a návrhy projektů a programů zaměřených na budování vnitřních vazeb regionu, místní a regionální soutěže, podporu a zakládání tradic, grantovou politiku.

V průběhu jednání přišly M. Černá, A. Štěrbová.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 264/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva na 8 a jako dalšího uvolněného člena zastupitelstva kraje Vysočina dnem 1. 1. 2002 schválit radního ing. Tomáše Hermanna.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (zdržel se 1).

 

14. Návrh na příspěvek pro Asociaci krajů ČR

 

F. Dohnal informoval přítomné radní o činnosti a programu Asociace krajů ČR. Dále předložil návrh na příspěvek pro Asociaci krajů ČR, který Asociace schválila na svém listopadovém zasedání v Olomouci. Z jednání rady kraje se omluvila M. Matějková.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 265/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s příspěvkem Asociaci krajů ČR ve výši 50.000,- Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

15. Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

 

M. Černá podala aktuální informace o jednání se zástupci RRAV, na kterém byly projednávány požadavky kraje. Na základě výsledku jednání rada kraje rozhodne zda bude tento návrh postoupen na prosincové jednání zastupitelstva kraje ke schválení. K danému tématu se rozvinula diskuse.

V závěru diskuse přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 266/30/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vstup kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina, jako jednoho ze tří zakladatelů, s účinností ke dni 1. 1. 2002 a

navrhuje

za členy předsednictva RRAV tyto zástupce kraje:

1. Ing. Marie Černá

2. RNDr. Miloš Vystrčil

3. Ing. Tomáš Hermann

4. Mgr. Věra Jourová

a za členy kontrolní komise tyto zástupce kraje:

1. Ing. Anna Krištofová

2. Vladimír Dolejš.

odpovědnost: V. Jourová

termín: 1. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

16. Příprava 7. zasedání zastupitelstva kraje

 

Pro 7. zasedání zastupitelstva kraje, které se uskuteční dne 20. 12. 2001 ve velkém sálu Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava, byl navržen následující program jednání:

 

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

4.       Změny rozpočtu kraje

5.       Rozpočtová opatření na konci roku 2001

6.       Stanovení pravidel rozpočtového provizoria v roce 2002

7.       Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu

8.       Návrh zřízení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

9.       Návrh Dodatků ke zřizovacím listinám

10.   Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

11.   Dodatek č. 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

12.   Finanční zajištění pořízení průzkumů a rozborů

13.   Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

14.   Zřizovací listiny příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

15.   Návrh na příspěvek pro Asociaci krajů ČR

16.   Plán činnosti finančního výboru

17.   Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

18.   Rozprava

 

20. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání se uskuteční dne 10. 12. 2001 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4.

 

 

 

 

    František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala: M. Jakoubková, 10. 12. 2001

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 4. prosince 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.12.2001 / 10.1.2002

Počet návštěv: 1495
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek