Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

4. květen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 4. května 2005

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. arch. Jaroslav Kruntorád;

·        Ing. Tomáš Křišťan;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        Ing. František Dohnal (1. náměstek hejtman);

·        RNDr. Kamil Ubr (odbor školství, mládeže a sportu);

·        Jiří Kvítek (Komerční banka, a. s.)

·        Martin Kubelka (Komerční banka, a. s.);

·        Martin Šedina (Komerční banka, a. s.).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o dluhopisech z General Motors;

3.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

4.      Přehled schválených rozpočtových změn;

5.      Aktuální vývoj daňových příjmů;

6.      Návrh na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2004;

7.      Rozbor hospodaření příspěvkových organizací;

8.      Systémové zásady odboru školství, mládeže a sportu;

9.      Diskuse, různé;

10.  Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání – ten byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace o dluhopisech z General Motors

Ing. Anna Krištofová obdržela dne 25. 4. 2005 dopis od Komerční banky, a. s., ve věci informací o prodeji dluhopisů General Motors. O celé věci neprodleně informovala vedení kraje a předsedu finančního výboru, který projednání této problematiky zařadil na nejbližší zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

            Pánové z Komerční banky, a. s., informovali členy výboru o nejnovější situaci týkající se dluhopisů společnosti General Motors (dále GM) v portfoliu kraje Vysočina. Nejprve KB uvažovala o strategii držení dluhopisů GM do splatnosti (rok 2007), pak ale došlo ke zhoršení situace ve společnosti General Motors, na kapitálových trzích v důsledku toho došlo k dalšímu poklesu cen dluhopisů této společnosti. Ceny dluhopisu v portfoliu kraje tak opustili pásmo, které lze považovat za bezpečnou dluhopisovou investici pro konzervativní portfolio. Komerční banka, a. s., se proto rozhodla z důvodu eliminace nadměrného rizika odprodat celou investici do cenných papírů. Vzhledem k nepříznivé situaci byl prodej realizován za cenu 84,25% pro emisi GM INT FIN VAR 03/07, 84% pro emisi GM INT FIN VAR 10/07. Tímto prodejem se snížilo zhodnocení portfolia spravované Komerční bankou na úroveň 1,2% od počátku správy (22. 1. 2004). Komerční banka si je vědoma toho, že správa portfolia je její odpovědností a zástupci KB sdělili, že se pokusí do budoucna napravit vzniklou situaci.

 

K podaným informacím proběhla krátká diskuze.

 

Usnesení 007/03/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

o této situaci informovat Zastupitelstvo kraje Vysočina a předložit zprávu o správě portfolia

pověřuje

Ing. Františka Dohnala provést analýzu a připravit řešení vzniklé situace a problematiky správy portfolia.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

Ing. František Dohnal vzal úkol finančního výboru na vědomí. Sdělil, že o této problematice byli informováni i členové rady kraje.

 

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Ing. František Dohnal informoval o:

·        záměr kraje vzít si kontokorentní úvěr;

·        finanční toky ve školství.

 

4. Přehled schválených rozpočtových změn

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 30. 3. 2005 – 29. 4. 2005“.

Ing. Anna Krištofová tento materiál krátce okomentovala.

Úkol ze zasedání finančního výboru č. 2/2005 (v materiálu „Přehled rozpočtových opatření“ oddělovat zvlášť rozpočtová opatření prováděná radou kraje a zastupitelstvem kraje) byl tajemnicí výboru splněn. V termínu od konání posladního finančního výboru neproběhlo zastupitelstvo kraje, proto všechny předložené rozpočtové změny podléhaly schválení radou kraje.

 

5. Aktuální vývoj daňových příjmů

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1-4/2005“.

Ing. František Dohnal tento materiál okomentoval. Pohovořil o srovnání vývoje daňových příjmů v roce 2004 a 2005, srovnání příjmů z daní v jednotlivých měsících v roce 2004 (přepočítaném na rok 2005 a roku 2005).

 

6. Návrh na rozdělení přebytku

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Závěrečný účet kraje za rok 2004 a návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu“.

Úkol ze zasedání finančního výboru č. 2/2005 (v materiálu „Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu“ rozšířit a konkretizovat zdůvodnění jednotlivých návrhů) byl tajemnicí výboru splněn.

Ing. František Dohnal pohovořil o návrhu na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu. Ten činí 113 906 533. Z této částky je navrhováno následující rozdělení :

·        financování investiční akce Rekonstrukce silnice II/30 a III/3791 Vlkov - průtah;

·        financování akce Rekonstrukce komunikace II/399 ulice mjr. Šandery, Náměť nad Oslavou;

·        posílení příspěvku na provoz u zřizovaných organizacích sociální péče;

·        nákup výpočetní techniky;

·        převod do Fondu strategických rezerv.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k rozdělení disponibilního zůstatku.

PhDr. Zdeněk Dobrý předložil návrh klubu KSČM na rozdělení přebytku. Navrhované změny se týkají oblasti dopravy a zdravotnictví.

 

 

Finanční výbor vzhledem k neusnášeníschopnosti

bere na vědomí

návrh na rozdělení přebytku přednesený Ing. Františkem Dohnalem a

bere na vědomí

návrh na rozdělení přebytku přednesený PhDr. Zdeňkem Dobrým.

Tímto nemůže FV dát doporučení na rozdělení přebytku hospodaření roku 2004

 

7. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Hospodaření příspěvkových organizací kraje v roce 2004“.

            Projednání tohoto bodu bylo přeloženo na zasedání finančního výboru č. 4/2005.

 

8. Systémové zásady odboru školství, mládeže a sportu

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál

·        „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“ – pracovní verze;

·        „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“ – pracovní verze.

RNDr. Kamil Ubr tyto materiály podrobně okomentoval. Hlavním záměrem těchto zásad je zlepšení vzdělávacích podmínek dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a dětí, žáků a studentů v základních uměleckých školách. Tento záměr je v souladu s Programem rozvoje kraje a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

Rozvinula se diskuse k problematice. PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz k problematice tvorby normativů. Tento dotaz byl Ing. Františkem Dohnalem zodpovězen.

 

Závěrečné stanovisko:

·        Finanční výbor bere na vědomí Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Finanční výbor podporuje schválení těchto zásad.

·        Finanční výbor bere na vědomí Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“ – pracovní verze. Finanční výbor podporuje schválení těchto zásad a doporučuje schválení varianty A (poskytování systémových dotací pro všechny typy ZUŠ bez rozdílu zřizovatele) a výši podpory 300.000,- Kč.

 

9. Diskuse, různé

PhDr. Zdeněk Dobrý otevřel diskusi k formuláři potvrzení účasti na jednání, které nejsou zachyceny na presenčních listinách v souvislosti s vyplácením cestovních náhrad.

 

10. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. O termínu zasedání finančního výboru č. 4/2005 budou členové výboru s předstihem informováni na pozvánce.

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 4. 5. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 11. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.5.2005 / 18.5.2005

Počet návštěv: 4588
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek