Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis rady 27. listopadu 2001

29. zasedání rady
 

 
 

 

Zápis z 29. zasedání rady kraje, konaného dne 27. listopadu 2001

v zasedací místnosti krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 28. zasedání

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 11. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast M. Matějkové a M. Vystrčila.

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podala návrh na rozšíření programu jednání o bod „Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství“ a zařazení před bod 19) Rozprava členů rady.

Návrh byl přijat 5 hlasy.

F. Dohnal přednesl rozšířený program jednání.

 

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 28. zasedání
 2. Smlouva o nájmu movitých věcí

(13.05-13.15, P. Pavlinec, RK-29-2001-02)

 1. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

(13.15-13.25, P. Pavlinec, RK-29-2001-03)

 1. Návrh na udělení mimořádných odměn

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-29-2001-04)

 1. Organizační řády škol a školských zařízení

(13.35-13.45, Z. Ludvík, RK-29-2001-05)

 1. Návrh na postup do vyššího platového stupně

(13.45-13.55, Z. Ludvík, RK-29-2001-06)

 1. Návrh na potvrzení ve funkci ředitelů škol a školských zařízení, u kterých přešla zřizovatelská funkce na kraj Vysočina od 1. 10. 2001

(13.55-14.05, Z. Ludvík, RK-29-2001-07)

 1. Stanovení příplatků za vedení, osobního příplatku a zvláštního příplatku ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

(14.05-14.15, Z. Ludvík, RK-29-2001-08)

 1. Návrh na zvýšení objemu prostředků na platy Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace kraje Vysočina

(14.15-14.25, V. Švarcová, RK-29-2001-09)

 1. Nákup trezoru typ B 1670

(14.25-14.35, M. Kalivoda, RK-29-2001-10)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až říjen

(14.35-14.45, A. Krištofová, RK-29-2001-11)

 1. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

(14.45-14.55 A. Krištofová, RK-29-2001-12)

 1. Návrh organizačních řádů galerií zřizovaných krajem Vysočina

(14.55-15.05, H. Kubíček, RK-29-2001-13)

 1. Veletrhy investičních příležitostí

(15.05-15.15, V. Jourová, RK-29-2001-14)

 1. Plán činnosti dopravní komise

(15.15-15.25, P. Pospíchal, RK-29-2001-15)

 1. Darovací smlouva

(15.25-15.35, P. Pospíchal, RK-29-2001-16)

 1. Informace o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování dokumentace „Průzkumy a rozbory kraje Vysočina“ a doporučení způsobu finančního zajištění pro zhotovení zakázky

(15.35-15.45, M. Černá, RK-29-2001-17)

 1. Návrh nájemní smlouvy – Auto Dobrovolný Jihlava, s. r. o.

(15.45-15.55, S. Zikmundová, RK-29-2001-18)

 1. Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

(15.55-16.05, S. Zikmundová, RK-29-2001-19)

 1. Rozprava členů rady

 

Rozšířený program jednání byl schválen 5 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Smlouva o nájmu movitých věcí

 

P. Rosický podal informace o předložené Smlouvě o nájmu movitých věcí. Předmětem smlouvy je pronájem zařízení Dataprojektor HITACHI CP-X980 za podmínek stanovených v této smlouvě (příloha 1 materiálu RK-29-2001-02).

V průběhu jednání se dostavil V. Kodet.
Po krátké diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.
Usnesení 234/29/01/RK

Rada kraje

uzavírá

Smlouvu o nájmu věcí movitých mezi pronajímatelem HEAT CONTROL, spol. s.r.o. a nájemcem Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě dle přílohy 1 materiálu RK-29-2001-02.

odpovědnost: P. Pavlinec, A. Krištofová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

P. Rosický, předložil radě kraje výsledky veřejné soutěže na dodání dvaceti až padesáti počítačových sestav kancelářského typu s doporučením komise schválit nejvhodnější nabídku podanou ve veřejné soutěži.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 235/29/01/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na dodání dvaceti až padesáti počítačových sestav kancelářského typu je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná firmou Viki, s.r.o, Věžní 6, 586 01 Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a sekretariátu ředitelky zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: P. Kolář, P. Pavlinec

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Návrh na udělení mimořádných odměn

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, předložil přítomným návrh na udělení mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.
Usnesení 236/29/01/RK

Rada kraje

schvaluje

udělení mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK 29-2001-04.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 5. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Organizační řády škol a školských zařízení

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, předložil vzor organizačních řádů zpracovaný řediteli a vedoucími organizací v působnosti odboru školství, mládeže a sportu KrÚ dle navržené osnovy. K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 237/29/01/RK

Rada kraje

vydává

návrh vzoru a osnovy organizačních řádů škol a školských zařízení dle přílohy 2 materiálu

RK-29-2001-05.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

6. Návrh na postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, předložil návrh na postup do vyššího platového stupně u ředitelů škol, kteří v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., splnili podmínky pro zařazení do vyššího platového stupně s účinností od 1. 12. 2001.

V průběhu jednání se dostavila M. Černá.

Z. Ludvík přednesl návrh unesení.

Usnesení 238/29/01/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů s postupem do vyššího platového stupně s účinností od 1. 12. 2001 u ředitelů škol:

·         Miroslava Zonygy, ředitele Domu dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 68

 • Ing. Miloslava Palána, ředitele Vyšší odborné školy a Integrované střední školy strojnické, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405
 • Evy Nepustilové, ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 121

dle materiálu RK-29-2001-06.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: do 30. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 


7. Návrh na potvrzení ve funkci ředitelů škol a školských zařízení, u kterých přešla zřizovatelská funkce na kraj Vysočina od 1. 10. 2001

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, krátce pohovořil k předloženému návrhu. Jedná se o potvrzení ve funkci ředitelů (ředitelek) 67 příspěvkových organizací a organizačních složek, u kterých od 1. 10. 2001 přešla zřizovatelská funkce na kraj Vysočina.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Z. Ludvík přednesl návrh unesení.

Usnesení 239/29/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

1.       Vratislava Jindru, rod. č. 650416/0234, ve funkci ředitele Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

2.       Mgr. Evu Bagárovou, rod. č. 545428/2350, ve funkci ředitelky Základní umělecké školy, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622

3.       Mgr. Evu Nepustilovou, rod. č. 496119/217, ve funkci ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 121

4.       Tomáše Maška, rod. č. 440216/418, ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117

5.       Oldřicha Sojku, rod. č. 391115/403, ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Velké Meziříčí, Poříčí 808

6.       RNDr. Aleše Trojánka, rod. č. 550430/3079, ve funkci ředitele Gymnázia, Velké Meziříčí, Sokolovská 27

7.       ing. Marii Tománkovou, rod. č. 475118/480, ve funkci ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36

8.       Mgr. Zdeňka Večeřu, rod. č. 460117/465,  ve funkci ředitele Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

9.       RNDr. Karla Kotena, rod. č. 510905/169, ve funkci ředitele Gymnázia Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152

10.   Mgr. Vlastimila Čepeláka, rod. č. 630208/1379, ve funkci ředitele Gymnázia, Žďár nad Sázavou, Neumannova 2

11.   dr. ing. Josefa Příhodu, rod. č. 520731/092, ve funkci ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

12.   ing. Josefa Crhu, rod. č. 470316/484, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6

13.   Jaroslava Kotlána, rod. č.  430717/412, ve funkci ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760

14.   Mgr. Zdeňka Košíka, rod. č. 580629/1920, ve funkci ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Žďár nad Sázavou, Dvořákova 4

15.   PaedDr. Milenu Vávrovou, rod. č. 535927/401, ve funkci ředitelky Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

16.   Pavlu Dudkovou, rod. č. 505310/027, ve funkci ředitelky Speciálních škol, Nové Město na Moravě, Malá 154

17.   PaedDr. Milana Pavlíka, rod. č. 570710/1994, ve funkci ředitele Zvláštní školy, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60

18.   Mgr. Josefa Prokopa, rod. č. 611213/0442, ve funkci ředitele Zvláštní školy a Pomocné školy, Velké Meziříčí, Čechova 30

19.   Dagmar Macholovou, rod. č. 526013/278, ve funkci ředitelky Speciální základní školy při Dětské psychiatrické léčebně, Velká Bíteš, U Stadionu 285

20.   Mgr. Miladu Oplatkovou, rod. č. 495330/064, ve funkci ředitelky Zvláštní školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116

21.   Mgr. Josefa Gerišera, rod. č. 430608/013, ve funkci ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Bystřice nad Pernštejnem, Luční 468

22.   Luboše Straku, rod. č. 570505/2573, ve funkci ředitele Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2

23.   Miroslava Zonygu, rod. č. 490722/119, ve funkci ředitele Domu dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68

24.   Květoslavu Koudelovou, rod. č. 525726/203, ve funkci ředitelky Domu dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10

25.   Miluši Řehůřkovou, rod. č. 515525/147, ve funkci ředitelky Dětského domova, Rovečné 40

26.   Mgr. Zdeňka Mifku, rod. č. 410920/441, ve funkci ředitele Domova mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

27.   Mgr. Vladimíra Straku, rod. č. 480319/478, ve funkci ředitele Pedagogicko-psychologické  poradny, Žďár nad Sázavou, Veselská 35

28.   ing. Františka Musila, rod. č. 390414/412, ve funkci ředitele Školního statku, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

29.   Mgr. Ivo Teplého, rod. č. 580530/1359, ve funkci ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295

30.   Jaroslavu Novákovou, rod. č. 566108/1239, ve funkci ředitelky Základní umělecké školy, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850

31.   Zdeňka Čulíka, rod. č. 450524/450, ve funkci ředitele Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127

32.   Pavla Hájka, rod. č. 460617/052, ve funkci ředitele Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, okres Pelhřimov

33.   Mgr. Františka Hofmana, rod. č. 420731/026,  ve funkci ředitele Gymnázia, Pacov, Hronova 1079

34.   Mgr. Vlastimila Fialu, rod. č. 610723/1438, ve funkci ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

35.   ing. Radoslava Kučeru, rod. č. 510323/123, ve funkci ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875

36.   Stanislava Makovce, rod. č. 480229/063, ve funkci ředitele Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova 244

37.   ing. Květoslava Namysla, rod. č. 520227/048, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště technického a Učiliště, Humpolec, Nádražní 486

38.   ing. Josefa Kocha, rod. č. 550821/1632, ve funkci ředitele Střední průmyslové školy, Pelhřimov, Růžová 34

39.   ing. Miroslava Červeného, rod. č. 480128/119, ve funkci ředitele Střední zemědělské školy, Humpolec, Školní 764

40.   Mgr. Jiřího Čekala, rod. č. 430221/083,  ve funkci ředitele Středního odborného učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469

41.   Mgr. Alenu Šnoblovou, rod. č. 515801/300, ve funkci ředitelky Zvláštní školy a Pomocné školy Pelhřimov, Komenského 1326

42.   Mgr. Hanu Trpákovou, rod. č. 486010/043, ve funkci ředitelky Zvláštní školy Pacov, Španovského 319

43.   Mgr. Boženu Janákovou, rod. č. 536211/147, ve funkci ředitelky Zvláštní školy a Pomocné školy Humpolec, Husova 391

44.   Mgr. Irenu Pekařovou, rod. č.  535427/326, ve funkci ředitelky Zvláštní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

45.   Mgr. Evu Kopkanovou, rod. č. 485202/094, ve funkci ředitelky Speciální mateřské školy a Základní školy při nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710

46.   Mgr. Jiřího Kákonu, rod. č. 420211/048, ve funkci ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72

47.   Helenu Hezinovou, rod. č. 496016/139, ve funkci ředitelky Základní školy při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328   (org. složka)

48.   ing. Františka Vránka, rod. č. 551209/1794, ve funkci ředitele Pomocné školy a Praktické školy, Černovice, Dobešovská 1

49.   Milenu Kochovou, rod. č. 536211/090, ve funkci ředitelky Domu dětí a mládeže Humpolec, Na Rybníčku 1316

50.   Mgr. Pavla Sochorka, rod. č. 440704/422, ve funkci ředitele Domu dětí a mládeže Pelhřimov, Pražská 1542

51.   Jaroslavu Váňovou, rod. č. 506110/098, ve funkci ředitelky  Dětského domova, Humpolec, Libická 928

52.   Mgr. Josefa Scháněla, rod. č. 490206/141, ve funkci ředitele Domova mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464

53.   Jiřího Kulovaného, rod. č. 450610/127, ve funkci ředitele Dětského  domova, Senožaty 199

54.   PaedDr. Janu Svobodovou, rod. č. 575406/1159, ve funkci ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov, Pražská 127

55.   Mgr. Pavla Zenáhlíka, rod. č. 490505/196, ve funkci ředitele Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469

56.   ing. Miroslava Červeného, rod. č. 480128/119, ve funkci ředitele Školního statku, Humpolec, Dusilov 384

57.   Lenku Lhotovou, rod. č. 585127/2042, ve funkci ředitelky Mateřské školy při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 (org. složka)

58.   Josefa Jirků, rod. č. 531218/088, ve funkci ředitele Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

59.   ing. Miroslava Slámu, rod. č. 410828/431, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště lesnického, Nové Město na Moravě, Petrovice 26

60.   ing. Alenu Vodovou, rod. č. 515419/146, ve funkci ředitelky Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

61.   ing. Jaroslava Mošnera, rod. č. 611123/1423, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405

62.   ing. Zdeňka Mrkvičku, rod. č. 560902/1792, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště, Lesonice 2

63.   ing. Pavla Konšela, rod. č. 431026/476, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Třebíč, Demlova 890

64.   ing. Jaroslava Doležala, rod. č. 570105/2236, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

65.   ing. Bedřicha Brože, rod. č. 490302/080, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště opravárenského, Jihlava, Školní 1a

66.   ing. Pavla Mrkvičku, rod. č. 490213/097, ve funkci ředitele Integrované střední školy, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

67.   ing. Jindřicha Nováka, rod. č. 480821/095, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 a

schvaluje

jejich platové výměry vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zemědělství ČR  a platné ke dni 30. 9. 2001.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

8. Stanovení příplatků za vedení, osobního příplatku a zvláštního příplatku ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, předložil návrh na přiznání výše příplatků za vedení, osobních a zvláštních příplatků ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti se schválením „Pravidel ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina“ (usnesení 205/26/01/RK). Dále požádal o opravu výše příplatků u 2 ředitelů škol uvedených v příloze 1 materiálu RK-30-2001-08, strana 2, 3.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

Rada kraje požadavek na opravu částek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.


Usnesení 240/29/01/RK

Rada kraje

schvaluje

výši příplatků za vedení, osobních a zvláštních příplatků pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina s účinností od 1. 12. 2001 dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-29-2001-08.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 30. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

9. Návrh na zvýšení objemu prostředků na platy Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace kraje Vysočina

 

B. Dolejská předložila materiál, zpracovaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomickým odborem. Požadavek Diagnostického ústavu sociální péče Černovice se týká zvýšení objemu prostředků na platy na II. pololetí 2001 o částku 400 000,- Kč.

Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 241/29/01/RK

Rada kraje

stanovuje

objem prostředků na platy Diagnostického ústavu sociálních služeb Černovice, příspěvkové organizace ve výši 11 520 000,- Kč.

odpovědnost: V. Švarcová, A. Krištofová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

10. Nákup trezoru typ B 1670

M. Kalivoda, ved. sekretariátu hejtmana, podal informace k předloženému materiálu. Finanční krytí bude zabezpečeno dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování prostřednictvím Isprofin.

M. Kalivoda přednesl návrh usnesení.
Usnesení 242/29/01/RK

Rada kraje

schvaluje

kupní smlouvu s firmou MYDVA holding, a.s., středisko Brno, Štefánikova 49 na skříňový trezor typ B 1670 dle přílohy 1 materiálu RK-29-2001-10.

odpovědnost: M. Kalivoda, A. Krištofová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až říjen

 

A. Krištofová, ved. ekonomického odboru, předala přítomným radním pravidelnou měsíční zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až říjen 2001.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 243/29/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až říjen 2001 dle příloh 1, 2 a 3 materiálu

RK-29-2001-11.

odpovědnost: A. Krištofová

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

12. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

 

A. Krištofová informovala o provedených platbách nad 300 000,- Kč a předala přítomným zpracovaný přehled za období od počátku roku 2001.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 244/29/01/RK
Rada kraje

bere na vědomí

přehled o provedených platbách nad 300 000,- Kč za období od počátku roku do 31. 10. 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-29-2001-12.

odpovědnost: A. Krištofová

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

13. Návrh organizačních řádů galerií zřizovaných krajem Vysočina

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval, že na základě předložených návrhů ředitelů galerií zpracoval odbor kultury a památkové péče jednotné osnovy organizačních řádů galerií.

Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 245/29/01/RK

Rada kraje

vydává

organizační řády Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle příloh 1, 2, 3 materiálu

RK-29-2001-13.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

14. Veletrhy investičních příležitostí

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila zpracovaný přehled možné účasti kraje Vysočina na evropských veletrzích investičních příležitostí a doporučila radě kraje vzít na vědomí účast kraje Vysočina na vybraných veletrzích NISAINVEST 2002 a EXPO REAL Mnichov.

Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 246/29/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

účast kraje Vysočina na vybraných veletrzích dle materiálu RK-29-2001-14 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje připravit podklady pro případnou účast kraje na veletrzích NISAINVEST 2002 a EXPO REAL Mnichov.

odpovědnost: V. Jourová

termín: 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

15. Plán činnosti dopravní komise

 

P. Pospíchal předložil přítomným ke schválení plán činnosti dopravní komise dle článku 2 odstavce 1 jednacího řádu, který rada kraje schválila na svém 14. zasedání (usnesení 078/14/01/RK).

P. Pospíchal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 247/29/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán činnosti dopravní komise dle přílohy 1 materiálu RK-29-2001-15.

odpovědnost: předseda komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

16. Darovací smlouva

 

P. Pospíchal předložil návrh darovací smlouvy týkající se převodu strojů a zařízení na údržbu silnic z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR na kraj Vysočina.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 248/29/01/RK

Rada kraje

schvaluje

darovací smlouvu dle přílohy 1 materiálu RK-29-2001-16 a

ukládá

ředitelce krajského úřadu organizačně a technicky zajistit převzetí majetku uvedeného v předkládané darovací smlouvě.

odpovědnost: S. Zikmundová, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

17. Informace o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování dokumentace „Průzkumy a rozbory kraje Vysočina“ a doporučení způsobu finančního zajištění pro zhotovení zakázky

 

M. Černá podala podrobné informace o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování dokumentace „Průzkumy a rozbory kraje Vysočina“ a doporučila radě kraje vzít tuto informaci na vědomí a Zastupitelstvu kraje Vysočina zařadit finanční částku na zajištění pořízení průzkumů a rozborů kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2002.

Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 249/29/01/RK
Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí zástupkyně hejtmana Ing. Marie Černé o nejvhodnější nabídce podané ve veřejné soutěži na zpracování průzkumů a rozborů kraje Vysočina, kterou je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, Brno a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, aby do návrhu rozpočtu na rok 2002 byla zapracována částka min. ve výši 1 344 000,- Kč na finanční zajištění pořízení průzkumů a rozborů kraje Vysočina.

odpovědnost: J. Strejček

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

18. Návrh nájemní smlouvy – Auto Dobrovolný Jihlava, s. r. o.

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, zdůvodnila předložený návrh nájemní smlouvy o nájmu vozidla – Opel Omega BASE 4DR 2.0i16V na dobu určitou od 16. 11. 2001 do 31. 12. 2001 a navrhla radě kraje nájemní smlouvu schválit.

Po krátké diskusi rada kraje doporučila, aby po dohodě s nájemcem Auto Dobrovolný Jihlava, s. r. o. byly do smlouvy zapracovány další smluvní podmínky a návrh nájemní smlouvy byl předložen na příští jednání rady kraje.

 

 

19. Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

 

Vzhledem dobře žádané změny na odboru dopravy a SH předložila ředitelka krajského úřadu radě kraje návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, který byl z výsledků výběrového řízení doporučen personální firmou na pozici vedoucího ODSH.

S. Zikmundová navrhla jmenovat ing. Zdeňka Šálka vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství do doby konání výběrového řízení.

S. Zikmundová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 248/29/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c/ zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) k 1. 12. 2001 do doby konání výběrového řízení ing. Zdeňka Šálka vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství

odpovědnost: S. Zikmundová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

20. Rozprava členů rady

 

F. Dohnal podal informace:

-          o průběhu výběrového řízení na dostavbu Nemocnice v Pelhřimově;

-          o jednání ve věci provozování protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

-          o průběhu jednání pro zřízení Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání se uskuteční dne 4. 12. 2001 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina, R. Havelky 4.

 

 

 

 

 

 

    František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Zapsala: M. Jakoubková, 30. 11. 2001

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis rady 27. listopadu 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.12.2001 / 10.1.2002

Počet návštěv: 2148
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek