Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

16. březen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 16. 3. 2005

 

Přítomni:

členové

-         Dobrý Zdeněk

-         Forman Zdeněk

-         Hulák Jaroslav

-         Kotlán Bohumil

-         Křišťan Tomáš

-         Novotný Vladimír (předseda)

-         Pípal Zbyněk

-         Anna Krištofová (tajemnice)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Organizační záležitosti;

3.       Příprava plánu na rok 2005;

4.       Závěrečný účet roku 2004;

5.       Mimořádné příspěvky obcím po živelných katastrofách;

6.       Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2004;

7.       Cestovní náhrady – formulář – možné zjednodušení;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

1.       Zahájení

V. Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen FV) přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že výbor je usnášení schopný a omluvil členy výboru V. Hinka a J. Kruntoráda ze zasedání.

Program byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.

 

2.       Organizační záležitosti

V úvodu jednání se přítomní vzájemně představili.

Dále byl stanoven termín zasedání FV č. 2/2005 na středu 13. 4. 2005 v 9:00 hodin, v zasedací místnosti KrÚ C 1.21. Přítomní se dohodli, že FV se bude scházet jedenkrát měsíčně.

 

3.       Příprava plánu na rok 2005

V. Novotný předložil přítomným Plán činnosti FV na rok 2005, a vyzval je k připomínkování.

Bod „Aktuální informace na úseku financí a hospodaření“ byl zahrnut jako pravidelný bod jednání, o kterém bude informovat A. Křištofová, tajemnice FV, popř. F. Dohnal, náměstek hejtmana.

Dále se v souvislosti s Plánem činnosti FV na rok 2005 rozvinula diskuse. Přítomní se dohodli na možnostech výjezdních zasedání do míst a organizací, kde bude případně prováděna finanční kontrola.

 

Usnesení 001/001/FV/2005

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Plán činnosti FV na rok 2005.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Schválený Plán činnosti FV na rok 2005 je přílohou zápisu č. 1.

 

4.       Závěrečný účet roku 2004

A. Krištofová pohovořila o postupu při kontrole hospodaření kraje, který v minulých 3 letech prováděla firma Top Auditing, s. r. o. Upřesnila, že od roku 2006 bude přezkum hospodaření přímo podléhat Ministerstvu financí ČR.

Dále stručně komentovala podkladový materiál, který byl členům zaslán elektronickou i papírovou poštou s dostatečným časovým předstihem. Pohovořila o rozboru účetního přebytku hospodaření za rok 2004, plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 ‑ 12/2004, vývoji daňových příjmů v období 1 – 12/2004, čerpání výdajů na kapitole krajský úřad v 1 – 12/2004, čerpání výdajů na kapitole zastupitelstvo 1 – 12/2004, Sociálním fondu v období 1 – 12/2004, Fondu Vysočiny v období 1 – 12/2004, Fondu strategických rezerv v období 1 – 12/2004, Fondu EU v období 1 – 12/2004, čerpání rezervy, nerozdělených položek v období 1 – 12/2004 a o zprávě o stavu portfolia v období 1 – 12/2004.

FV požádal náměstka pro oblast dopravy V. Kodeta o předložení zprávy o vývoji situace v železniční dopravní obslužnosti za rok 2004.

Rozvinula se diskuse na téma účetního přebytku hospodaření kraje. FV podpořil názor půjčit finanční prostředky na kofinancování fondů EU. A volné finanční prostředky investovat do zdravotnictví a dopravní infrastruktury.

 

5.       Mimořádné příspěvky obcím po živelných katastrofách

V. Novotný komentoval podkladové materiály, které byly zaslány členům FV elektronickou i papírovou poštou. Přítomní vzali tento materiál na vědomí a bylo rozhodnuto, že tento bod bude podrobně projednán na dalším zasedání FV, které ho se zúčastní F. Dohnal.

Z. Dobrý a A. Krištofová komentovali tuto problematiku, která byla diskutována na Zastupitelstvu kraje Vysočina. V této souvislosti se rozvinula diskuse k tématu kriterií poskytování mimořádných příspěvků.

 

Úkol: Zaslat členům elektronicky se zápisem FV zásady poskytování mimořádných příspěvků obcím.

Odpovědnost: koordinátor FV

Termín: se zápisem č. 1/2005

 

Usnesení 002/001/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

podkladový materiál „Mimořádné příspěvky poskytnuté v roce 2004 z rozpočtu kraje Vysočina obcím kraje po živelných katastrofách“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

6.       Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2004

J. Hulák, místopředseda FV komentoval podkladový materiál, pohovořil o aktuálním stavu Fondu Vysočiny a výhledu do budoucna. Upozornil na informace, které jsou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina. Konstatoval, že bylo pokryto 16 dílčích cílů z Programu rozvoje kraje Vysočina a poukázal na zpřísnění specifických kriterií při podávání žádostí pro podporu z Fondu Vysočiny.

Dále pohovořil o složení členů řídicích výborů, jejich objektivitě, finančních nákladech, auditu Fondu Vysočiny a obecném dodržování smluvních podmínek.

Informoval o setkání garantů řídicích výborů Fondu Vysočiny, které se uskuteční dne 23. 3. 2005 v sídle kraje.

Přítomní diskutovali výhody a nevýhody Fondu Vysočiny a shodli se, že takto nastavená pravidla jsou průpravou pro podávání žádostí do Strukturálních fondů EU.

 

Usnesení 003/001/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

7.       Cestovní náhrady – formulář – možné zjednodušení

V. Novotný komentoval podkladový materiál a pohovořil o návrhu paušálních částek na cestovní náhrady. Pozastavil se nad zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina a navrhl doplnění materiálu o platnost i na ostatní jednání.

 

Usnesení 004/001/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

Zásady poskytování cestovních náhrad Zastupitelům kraje Vysočina a

pověřuje

předsedu FV k doplnění těchto zásad na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005, které se koná dne 29. 3. 2005.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

8.       Diskuse a různé

Z. Dobrý komentoval zákon č. 238/1992 Sb., o střetu zájmů.

Přítomní se dohodli na zasílání podkladových materiálů elektronickou i papírovou poštou.

 

9.       Závěr

V závěru poděkoval předseda FV všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání FV dne 16. 3. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. 3. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.3.2005 / 21.3.2005

Počet návštěv: 4717
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek