Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 3. zasedání sportovní komise

15. října 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání sportovní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 15. října 2001

 

 

Přítomni:

-         6 členů sportovní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         18 zástupců sportovních organizací v kraji Vysočina – viz presenční listina

-         Mgr. Jaroslav Petřivý - tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Informace o stavu zpracování metodických materiálů a databáze organizací kraje Vysočina
 3. Příprava harmonogramu sportovních akcí na rok 2002
 4. Příprava ankety „Sportovec kraje Vysočina 2002“
 5. Investiční záměry sportovních iniciativ v rámci kraje
 6. Úvodní informace o propagační kampani „Národního programu rozvoje sportu pro všechny“
 7. Diskuse a různé
 8. Závěr

 

 

1. Zahájení

            Předseda Jindřich Skočdopole přivítal všechny přítomné. Vyzval členy komise, tajemníka a přítomné zástupce sportovních sdružení, aby se krátce představili. Vyjádřil poděkování zástupcům ČSTV za poskytnutí jednacích prostor pro 3. zasedání komise. Pohovořil o smyslu a významu dnešního jednání. Přednesl program 3. zasedání sportovní komise a navrhl dodatečné zařazení bodu „Investiční záměry sportovních iniciativ v rámci kraje“. Tento program i vznesený návrh byly bez připomínek přijaty.

 

 

2. Informace o stavu zpracování metodických materiálů a databáze organizací kraje Vysočina

            Databázi organizací kraje Vysočina vypracoval Mgr. Jaroslav Petřivý, tajemník komise. Pohovořil o postupu tvorby této databáze, o organizacích, které byly osloveny, o postupu získávání informací, o údajích, které byl po jednotlivých organizacích vyžadovány. Upozornil přítomné, že tato databáze je uveřejněna na webových stránkách kraje Vysočina. Tajemník komise dále vyzval přítomné, aby byli nápomocni při doplňování dalších informací do výše zmíněné databáze.

            Ze stran členů sportovní komise byly vzneseny dotazy, zda-li byly osloveny okresní úřady, jakožto zdroj informací. Dále vyjádřili myšlenku, že by bylo dobré, aby výše zmíněné organizace kopírovali krajskou strukturu uspořádání – tedy aby měli i krajského zmocněnce.

            Předseda vyzval přítomné zástupce organizací, aby do 25. 10. 2001 zasílali tajemníkovi komise své připomínky, podklady a doplňující údaje do databáze organizací.

 

           

           

3. Příprava harmonogramu sportovních akcí na rok 2002

            K tomuto bodu pohovořil předseda komise. Zdůraznil důležitost spolupráce se sportovními sdruženími a organizacemi při tomto úkolu. Vyzval přítomné, aby do 7. 12. 2001 podle svých možností zaslali harmonogram sportovních akcí za svou organizaci nebo sdružení. Tyto podklady budou rovněž shromažďovány u tajemníka komise.

            Dle údajů, které budou shromážděny, bude sestaven kalendář sportovních akcí na rok 2002. Ten bude uveřejněn na webových stránkách kraje a vyhotoven v tištěné podobě.

            Předseda otevřel diskusi k tomuto tématu. Přítomní se dotazovali především na kritéria, která musí sportovní akce splňovat, aby byly zařazeny do kalendáře. Dále se diskutovalo o významu, smyslu a přínosu tohoto kalendáře.

 

 

4. Příprava ankety „Sportovec kraje Vysočina 2002“

            Předseda informoval přítomné, že přípravu ankety „Sportovec kraje Vysočina 2002“ si rada kraje ustanovila jako svůj úkol. Poprvé bude tato anketa vyhlášena v roce 2002, přičemž by měla platit pro všechny stejná kritéria. Tato akce by měla být stmelujícím prvkem pro kraj Vysočina. Předseda komise vyzval přítomné, aby byli nápomocni při sestavování kritérií a podkladů pro tuto akci. Termín konečného zpracování byl stanoven na duben 2002. Předseda vyzval přítomné k diskusi.

            Přítomní vyjádřili všeobecný souhlas s myšlenkou vyhlášení ankety „Sportovec kraje Vysočina 2002“. Diskutovalo se o konkrétních návrzích na kritéria a hodnocení. Přítomní vyzdvihli také význam trenérů a cvičitelů.

            Předseda komise vyzval přítomné, aby své návrhy zasílali Mgr. Jaroslavu Petřivému do 15. 11. 2001. Z těchto návrhů a podnětů bude potom komise vycházet.

            Závěrem konstatoval předseda za všeobecné shody přítomných, že sportovec roku 2002 bude vyhlášen.

 

 

5. Investiční záměry sportovních iniciativ v rámci kraje

            Předseda komise Jindřich Skočdopole uvedl přítomné blíže do této problematiky. Pohovořil o úzké propojenosti investičních záměrů s Programem rozvoje kraje Vysočina. Vyzdvihl fakt, že nyní je časový prostor pro mapování situace. Vyzval přítomné, aby do 7. 12. 2001 podklady ze svých sdružení, na základě těchto podnětů bude vyhodnocen dlouhodobý investiční záměr a priority kraje. Předseda zdůraznil, že je třeba, aby zastupitelstvo kraje vnímalo i sportovní potřeby kraje Vysočina.

 

 

6. Úvodní informace o propagační kampani „Národního programu rozvoje sportu pro všechny“

            V úvodu předseda komise vyjádřil svůj názor k této problematice. Dále k tématu hovořil Mgr. Jaroslav Petřivý, který podal přítomným předběžné informace o konání propagační kampaně „Národního programu rozvoje sportu pro všechny“. Pohovořil o charakteru, smyslu, významu a zabezpečení této akce, o dosavadních zkušenostech ostatních krajů s touto kampaní. Otevřel diskusi k tomuto tématu.

            V rozsáhlé diskusi se přítomní se vyjádřili negativně ke konání této propagační kampaně. Vyjádřili nutnost prezentovat toto stanovisko hejtmanovi, popř. radu kraje.

 

 

Úkol:

Zajistit podrobnější informace o přípravě propagační kampaně „Národního programu rozvoje sportu pro všechny“ a tlumočit hejtmanovi a radě kraje nesouhlasné stanovisko sportovní komise a zástupců sportovních organizací s touto akcí.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 4. zasedání sportovní komise

 

 

7. Diskuse a různé

            Předseda komise navrhl jedenkrát ročně uspořádat setkání sportovní komise s představiteli sportovních organizací v kraji Vysočina. Tento návrh byl bez připomínek přijat.

            Přítomní vyjádřili myšlenku lepšího ohodnocení pro sportovní trenéry a cvičitele.

            Předseda požádá kluby zastupitelstva o zvážení výměny dvou členů sportovní komise (Zdeňka Marková, Petr Karas), kteří se neúčastní žádných jednání komise.

 

 

8. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určil na pondělí 19. listopadu 2001, přičemž místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                                Jindřich Skočdopole, v.r.

                                                                                                předseda sportovní komise

                                                                                                     Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 15. října 2001: Kateřina Nedvědová                             

 

 

 

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.10.2001 / 25.10.2001

Počet návštěv: 7005
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek