Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2004

4. říjen 2004
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2004

konaného dne 4. října 2004

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ing. Miroslav Bišof;

·        Ota Benc;

·        Josef Bulušek;

·        Antonín Daněk;

·        PaedDr. Ladislav Jirků;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán.

 

Hosté:

·        Mgr. Zdeněk Ludvík;

·        RNDr. Kamil Ubr;

·        Mgr. Hana Málková;

·        Ing. Alena Vlachová.

 

Schválený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení (Ing. Alena Vlachová)

3.      Uplatnění absolventů na trhu práce (zástupce ÚP Jihlava)

4.      Přehled změn v síti škol pro školní rok 2005/2006, Pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2004

5.      Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2005

6.      Centrum školských služeb

7.      GP Cizí jazyky – brána k novému poznání 2005

8.      Hodnocení činnosti VVVZ za volební období

9.      Různé

10.  Závěr

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání, který byl s úpravami schválen. Byly zařazeny další dva body – Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2005 a bod Grantový program Cizí jazyky – brána k novému poznání 2005. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení

Alena Vlachová seznámila členy s předloženými materiály týkající se rozpočtu na provoz škol a školských zařízení provozovaných krajem na rok 2005.

V současné době je návrh rozpočtu v poslední fázi. Následuje jeho projednávání ve finančním výboru a v rozpočtové komisi. 19. října 2004 se uskuteční seminář k tomuto tématu pro zastupitele kraje, kde bude diskutován v jednotlivých politických klubech a 26. října 2004 bude návrh rozpočtu předložen na jednání zastupitelstva kraje. Konečné schválení rozpočtu bude již úkolem nového zastupitelstva po krajských volbách do konce tohoto roku.

Rozpočet kapitoly školství je v základě stejný jako loňský. Částka je vyčíslena na 306 269 Kč, na rok 2004 byla částka 300 494 Kč.

 

Usnesení 033/09/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o přípravě rozpočtu provozních nákladů do oblasti školství na rok 2005.

Usnesení bylo přijato (pro8, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Uplatnění absolventů na trhu práce (zástupce ÚP Jihlava)

Pan předseda přivítal paní Hanu Málkovou, zástupkyni ředitele Úřadu práce Jihlava, a předal jí slovo.

Paní Málková v úvodu pohovořila o novelizaci zákona o zaměstnanosti, který vejde v platnost od ledna 2005. Především se to týká pomoci nezaměstnaným absolventům škol a mladým lidem do 25 let tzv. individuálním akčním plánu. Tento plán je pro uchazeče závazný a musí ho plnit. Pokud tomu tak není, bude z evidence vyloučen.

Nejvíce evidovaných na úřadu práce jsou lidé s ukončeným základním vzděláním a vyučení. Je stále zvětšující se trend dětí s ukončenou povinnou základní docházkou, kteří nenastupují do dalšího vzdělávání. Je to 3 – 5 % dětí vycházejících ze základních škol. Další problém je v neschopnosti nezaměstnaných přizpůsobovat se, dále se vzdělávat i v jiném oboru, než který vystudovali. Lpí na svém oboru, který vystudovali. Řešení těchto problémů vidí ve vetší osvětě na školách, v přípravě na celoživotní vzdělávání všeobecnějším vzdělávání. Úřad práce v této věci objíždí zaměstnavatele v různých oborech a mapuje jejich požadavky na pracovníky, které se jim snaží po rychlé rekvalifikaci dodávat. Dále tyto informace poskytuje školám. Do tohoto procesu je potřebné zapojit další sociální partnery, jako jsou odbory, hospodářská komora, kraj, obce a města.

Závěrem se členové shodli na nutnosti zvát zástupce úřadu práce během roku na jednání školského výboru z důvodu vzájemného poskytování si informací a spolupráce.

 

Usnesení 034/09/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

vystoupení zástupce Úřadu práce Jihlava ve věci uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Přehled změn v síti škol pro školní rok 2005/2006, Pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2004

Kamil Ubr pohovořil předloženému materiálu Přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2004. Byla projednána Pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2004, která byla členy výboru schválena. Jednotlivé změny bude projednávat zastupitelstvo kraje; stanoviska OŠMS budou doplněna v podání do rady a zastupitelstva.

 

Usnesení 035/09/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2004 a

bere na vědomí

Přehled žádostí o změnu v síti škol projednávaných na podzim 2004.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2005

Kamil Ubr dále seznámil členy výboru s materiálem Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2005, který byl po krátké diskusi schválen.

 

Usnesení 036/09/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol v roce 2005.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

Odešel Petr Kesl.

 

6. Centrum školských služeb

Kamil Ubr informoval o zřízení Pedagogického centra Vysočina, které by mělo začít fungovat od 1. 1. 2005. Již byl navržen oficiální název Pedagogické centrum Vysočina. Pedagogické centrum bude umístěno v budově Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20 a bude mít tři pracovníky. Dále budou vytvořena čtyři detašovaná pracoviště v jednotlivých okresech, na každém pracovišti bude vždy po jednom pracovníku.

Materiální zabezpečení je přislíbeno od MŠMT zapůjčením movitých věcí, které byly v PC Jihlava, po dobu 5 let.

 

Odešel Ladislav Jirků.

 

Usnesení 037/09/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

podporuje

vznik Pedagogického centra Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

7. GP Cizí jazyky – brána k novému poznání 2005

Kamil Ubr předložil návrh grantového programu Cizí jazyky – brána k novému poznání 2005, který bude v tomto roce již podruhé vypsán a předložen ke schválení. Členové výboru po prostudování materiálu vyjádřili tomuto grantovému programu podporu.

 

Usnesení 038/09/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

podporuje

vyhlášení grantového programu Cizí jazyky – brána k novému poznání 2005.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

8. Hodnocení činnosti VVVZ za volební období

Předseda poděkoval všem členům za dobrou práci a popřál jim hodně elánu a vytrvalosti do jejich další činnosti. Především pak poděkoval pracovníkům odboru školství, kteří připravovali podkladové materiál a poskytovali členům potřebné informace.

 

9. Různé

V tomto bodě nebyly žádné další témata k projednávání

 

10. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 4. 10. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.10.2004 / 14.10.2004

Počet návštěv: 4116
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek