Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2004

7. květen 2004
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2004

konaného dne 7. května 2004

 

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·          Ing. Miroslav Bišof;

·          Ota Benc;

·          Josef Bulušek;

·          PaedDr. Ladislav Jirků;

·          Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·          Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·          Ing. Václav Štěpán;

·          Mgr. Alena Štěrbová.

 

Hosté:

·          Mgr. Zdeněk Ludvík;

·          RNDr. Kamil Ubr.

 

 

Navržený program jednání:

1.       Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.       Informace o návrhu zákona o vzniku Vysoké školy polytechnické Jihlava

3.       Aktualizace PRK – SWOT analýza

4.       Příprava změn v síti škol

5.       Uzavření smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou týkající se Speciálních škol Žďár nad Sázavou

6.       Informace o postupu posilování škol k 1. 7. 2004

7.       Zaměření grantového schématu pro opatření 3.3 OP RLZ

8.       Různé

9.       Závěr

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl 8 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Informace o návrhu zákona o vzniku Vysoké školy polytechnické Jihlava

Alena Štěrbová podala informace o celém procesu projednávání návrhu zákona o vzniku Vysoké školy polytechnické Jihlava ve vládě i v Parlamentu ČR. Senát tento zákon schválil 3. června 2004, z 59 senátorů bylo 51 pro, 8 se zdrželo hlasování, nikdo nebyl proti. Ze strany kraje budou nyní činěny kroky k tomu, aby co nejdříve byla vyřešena otázka bezúplatného převodu majetku z kraje na nově vzniklý subjekt. Smlouva řešící tento převod by měla být předložena na mimořádném červencovém zasedání zastupitelstva kraje. Závěrem poděkovala panu řediteli Jirků za dobře odvedenou a vytrvalou práci. O vznik vysoké školy v Jihlavě je usilováno téměř 6 let.

Ladislav Jirků seznámil členy s dalšími kroky, které musí být uskutečněny, aby vysoká škola mohla začít fungovat. Veškeré administrativní kroky ze strany školy, kraje a MŠMT by měly být během podzimu dokončeny tak, aby výuka mohla být zahájena letním semestrem. V současné době je akreditovaný studijní obor Finance a řízení a u studijního oboru Cestovní ruch a Výpočetní systémy je zažádáno o akreditaci. Další žádosti o akreditaci budou podány již za Vysokou školu polytechnickou Jihlava poté, co zákon o jejím vzniku bude uveřejněn ve Sbírce zákonů. Připravuje se akreditace oborů veřejná správa, strojírenství a zdravotnictví.

 

Usnesení 024/06/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o Vysoké škole polytechnické Jihlava a jejím dalším působení.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Aktualizace PRK – SWOT analýza

Kamil Ubr pohovořil k předloženému materiálu Aktualizace SWOT analýzy zpracované firmou GaREP a navrhl změny, které byly výborem prodiskutovány a schváleny.

 

Během jednání odešel Miroslav Bišof.

 

Usnesení 025/06/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

upravenou aktualizaci SWOT analýzy v oblasti školství.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Příprava změn v síti škol

Zdeněk Ludvík informoval o návrzích škol na změny v síti škol, které jsou již v současné době zasílány.

Dále pohovořil o situaci kolem školních statků v kraji Vysočina. K 1. 1. 2005 budou ukončeny zřizovatelské funkce ke školním statkům v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Jihlavě. Ke školnímu statku Telč kraj ukončil zřizovatelskou funkci již k 31. 3. 2004. Školní statek Humpolec zůstane zachován, je prosperující, ohledně Školního statku Bystřice nad Pernštejnem je v současné době jednáno.

 

Usnesení 026/06/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci ve věci změn v síti škol na školní rok 2004/2005.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou týkající se Speciálních škol Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou schválilo integraci činností Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8, a to převedení Zvláštní a Pomocné školy na Základní školu, Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a Speciální mateřské školy na příspěvkovou organizaci Mateřské školy, Žďár nad Sázavou, Vančurova 14.

Některá práva, povinnosti a závazky součástí Speciálních škol pro mentálně postižené, které dosud tuto činnost zajišťovaly, budou přecházet na tyto obě nové příspěvkové organizace. Tato integrace speciálního školství ve Žďáře nad Sázavou by měla být dokončena do konce června 2004.

 

Usnesení 027/06/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou ve věci speciálního školství.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Informace o postupu posilování škol k 1. 7. 2004

Zdeněk Ludvík předložil přehled uskutečněných konkurzních řízení na slučované školy k 1. 7. 2004. Celkem bylo vypsáno 8 konkurzů na místo ředitele osmi slučovaných škol, které již proběhly a jsou uzavřeny. Odvolání stávajících a jmenování nastupujících ředitelů proběhne 28. 6. 2004 na krajském úřadě za účasti náměstkyně Aleny Štěrbové a odpovědných pracovníků OŠMS.

 

Usnesení 028/06/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o posilování škol k 1. 7. 2004.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

7. Zaměření grantového schématu pro opatření 3.3 OP RLZ

Kamil Ubr informoval o stavu zpracování grantového schématu pro opatření 3.3 OP RLZ. Žádost o grantové schéma byla dlouhodobě připravována ve spolupráci s MPSV. V současné době je dokončována na jednotlivých krajích. Z důvodu pro projednání žádosti řídícím orgánem OP RLZ (MPSV) je potřebné stanovisko regionálních orgánů k zaměření grantového schématu. Výbor tento materiál prodiskutoval a přijal doporučující usnesení.

 

Usnesení 029/06/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled grantového schématu pro opatření 3.3 OP RLZ

a doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

8. Různé

Kamil Ubr informoval o materiálech připravovaných na červnová jednání rady kraje.

A – Záměr na zabezpečení činností pro vzdělávání pedagogů – MŠMT v současné době transformuje síť pedagogických center. Jedním z důsledků bude podstatné omezení činnosti na území krajů. OŠMS připravuje návrh do rady kraje pro zabezpečení některých činností od 1. 1. 2005. Pro přípravu materiálů jsou potřebné další informace, které MŠMT slíbilo poskytnout.

B – Na jednání zastupitelské rady kraje 15. 6. 2004 předkládá OŠMS návrh na zabezpečení systému zapůjčování speciálních učebních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně handicapované děti a žáky individuálně integrované ve školách.

C – Na tutéž radu předkládá OŠMS materiál na podporu měst, která zřizují ZUŠ. Podpora je určena na opravy a pořízení nákladných učebních pomůcek.

 

Alena Štěrbová doplnila informace týkající se další budoucnosti Pedagogického centra Jihlava. Ministryně školství Petra Buzková vyzvala ve svém dopise ze dne 12. března 2004 zástupce krajů k urychlenému projednání záležitosti s pedagogickými centry v radách krajů. Kraje tuto žádost v požadovaném termínu 14 dní splnily, ale doposud ze strany MŠMT nepřišla konkrétní odpověď. Kraje nyní urgují MŠMT o vyjádření.

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru č. 7/2004 byl stanoven na pondělí 12. července 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 7. 6. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 10. 6. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.6.2004 / 18.6.2004

Počet návštěv: 4551
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek