Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

24. březen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

ze dne 24. března 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

-         Vladimír Dolejš (předseda)

-         PhDr. Zdeněk Dobrý

-         Ing. Bohumil Kotlán

-         Ing., arch. Jaroslav Kruntorád

-         Rostislav Rakšány

-         Bc. Jiří Vondráček

-         Ing. Anna Krištofová (tajemnice)

Hosté:

-         Ing. Tomáš Hermann

-         RNDr. Miloš Vystrčil

 

Návrh programu:

1.        Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.        Fond Vysočiny:

·         závěrečný účet za rok 2003,

·         rok 2004,

(Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina);

4.        Závěrečný účet hospodaření kraje za rok 2003

·         návrh na rozdělení přebytku;

5.        Zpráva auditora k hospodaření kraje za rok 2003;

6.        Plán činnosti finančního výboru;

7.        Diskuse a různé;

8.        Závěr.

 

1.        Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

V. Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dále přednesl program jednání, ten byl 6 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

M. Vystrčil upozornil na zvláštní přílohu měsíčníku „Kraj Vysočina“ (březen 2004), kde je představen rozpočet kraje Vysočina „Hospodaření Vysočiny populárně“. Vyzval přítomné k připomínkám.

Informoval o novele zákona o rozpočtovém určení daní – změna rozpočtů krajů. Dne 24. 3. 2004 je poslední den k připomínkování návrhu. Daňové příjmy krajů by podle novely měly být navýšeny asi 5 x (z 3,1 % na 15,75 %), navýšení je plánováno ze 2, resp. ze 4 částí: první část tvoří účelové a neúčelové státních dotace (státní fond dopravní infrastruktury, rezortní dotace, jiné dotace na výkon samosprávní a státněprávní činnosti), druhou část tvoří mzdy učitelů (školy krajské, církevní, soukromé). Rada kraje Vysočina vyslovila připomínky ve třech oblastech: 1. návrh na zvýšení valorizace dotací (v návrhu 3 %), 2. návrh platnosti novely od 1. 1. 2005, (v návrhu 1. 7. 2006), 3. vyjádření se k dalšímu navýšení daňových příjmů (návrh je neúplný). V závěru připomínek je vyjádřena snaha nalézt objektivní kriterium k měření, jak významně jsou kraje daňově dotovány na jednoho obyvatele. Existence varianty v níž dochází ke sčítání daňových příjmů na obyvatele, které získáme součtem daňových příjmů všech obcí s daňovými příjmy na obyvatele, které zjistíme z příjmů kraje podělených počtem obyvatel. Součet těchto dvou výsledků podělíme počtem obyvatel. Toto číslo by mělo mít vyšší vypovídací schopnost a sloužilo by k mezikrajovému porovnání.

 

3.        Fond Vysočiny

T. Hermann seznámil přítomné se závěrečnou zprávou hospodaření Fondu Vysočiny. Pohovořil o vzniku elektronických databází, z těch plynou relevantní výstupy, které jsou součásti zprávy.

Představil nejdůležitější závěry a zhodnotil celkově dobrý stav Fondu Vysočiny. Seznámil přítomné s předloženými podkladovými materiály, se „Závěrečnou zprávou o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003“ a jejími přílohami (Poměrné rozdělení finančních prostředků FV pro rok 2003, Přehled 32 grantových programů vyhlášených v roce 2003, Souhrnný přehled GP – počty žádostí a výše podpory, Čerpání prostředků FV – proplacená podpora, Náklady na provoz FV – rok 2003, Odhad časové náročnosti administrace FV – 2003, Přehled odměn členů řídicích výborů za rok 2003, Přehled členů a složení řídicích výborů grantových programů, Hodnocení grantových programů garanty (GP 21 – 50), Monitoring médií – propagace FV).

Pohovořil o náročnosti administrativy a finančním rámci z pohledu provozování Fondu Vysočiny. Zmínil tři roviny výstupů – dle územního členění, typu žadatele a zaměření grantového programu.

Pohovořil o vzniku několika map, které popisují množství žádostí a poskytnutých finančních prostředků na úrovni kraje v členění na okresy.

Vyzval přítomné ke zpětné vazbě na tyto výstupy.

Diskuse:

-         vypovídací schopnost závěrečné zprávy;

-         příprava nových grantových programů;

-         převisy v grantových programech (př. oblast sportu);

-         problematika sběračů projektů;

-         spolufinancování žádostí v rámci strukturálních fondů EU.

 

V závěru tohoto bodu pohovořil o výhledu na rok 2004. Finanční rámec FV je stanoven na 86 mil. Kč a v tuto chvíli se nebude navrhovat zvýšení FV, pouze přerozdělení finančních prostředků. Návrh bude předložen dne 1. dubna 2004 Radě Fondu Vysočiny.

Usnesení 006/03/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny a pozitivně hodnotí podkladové materiály.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

4.        Závěrečný účet hospodaření kraje za rok 2003

A. Krištofová, dle podkladových materiálů, komentovala pracovní verzi „Rozboru hospodaření kraje Vysočina za rok 2003“. Pohovořila o rozpočtu ve srovnání se skutečným stavem. Z přebytku by se měly být pokryty především oblasti zdravotnictví, dopravní infrastruktury, dále vydání měsíčníku „Kraj Vysočina“ a dva projekty (EPMA, ROWANet) z oblasti informatiky.

Představila tabulkovou část a pohovořila o příjmech (daňové, nedaňové, kapitálové), které celkem dosáhly 2.404.579,- Kč. Výdaje dosáhly dle kapitol celkem 2.265.384,-Kč.

Na příštím jednání finančního výboru bude představena závěrečná verze „Rozboru hospodaření kraje Vysočina za rok 2003“.

Diskuse:

-         problematika finančních plánů SÚS v kraji Vysočina;

Usnesení 007/03/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu „Rozboru hospodaření kraje Vysočina za rok 2003“ a

podporuje

směr, který byl navržen v oblasti rozdělování přebytku hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5.        Zpráva auditora k hospodaření kraje za rok 2003

A. Krištofová informovala o „Zprávě auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2003“. Jejímž hodnocením je, že účetnictví v kraji Vysočina je na velmi dobré úrovni v souladu s rozpočtovými pravidly. Výrok auditora zní bez výhrad.

 

6.        Plán činnosti finančního výboru

V. Dolejš zpracoval plán činnosti finančního výboru, který bude předložen Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

7.        Diskuse, různé

M. Vystrčil informoval o problematické situaci v obci Strážek, která je v současné době velmi předlužená. Obec žádá kraj o finanční výpomoc po vodovodní havárii, při plynofikaci a vybavení školy. Rada kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu kraje Vysočina zamítnout tuto žádost.

A. Krištofová informovala o budoucí možnosti, přeorientování kraje na plátce DPH.

 

8.        Závěr

V závěru byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 4/2004 na středu 14. dubna 2004 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21). Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 3/2003 dne 24. března 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 26. března 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.3.2004 / 31.3.2004

Počet návštěv: 5085
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek