Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

1. březen 2004
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

konaného dne 1. března 2004

 

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ing. Miroslav Bišof;

·        Ota Benc;

·        Josef Bulušek;

·        Antonín Daněk;

·        PaedDr. Ladislav Jirků;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán;

·        Mgr. Alena Štěrbová;

·        Mgr. Zdeněk Ludvík (tajemník).

Hosté:

·        RNDr. Kamil Ubr

·        Ing. Alena Vlachová

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání;

2.      Projednání výroční zprávy;

3.      Přehled výjimek z počtu žáků pro školní rok 2003/2004 za kraj Vysočina;

4.      Metodika rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2004 (OŠMS, p. Ludvík);

5.      Grantové programy

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přivítal nového člena výboru pana Ladislava Jirků, ředitele VOŠ Jihlava, nastupujícího za Romana Křivánka, který na tuto funkci rezignoval. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl 8 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Alena Štěrbová společně s Ladislavem Jirků stručně informovala o stavu transformace VOŠ Jihlava na vysokou školu. Zákon o schválení vysoké školy v Jihlavě je projednáván v Legislativní radě vlády, poté bude předložen do vlády a do parlamentu.

 

2. Projednání výroční zprávy

Podkladový materiál k tomuto bodu je stále ještě pracovní verzí a skládá se z textové a tabulkové části. Výroční zpráva bude hotova do konce měsíce března. Ke dni 31. března 2004 musí již být předložena na MŠMT ČR ke schválení s upozorněním, že bude schvalována na nejbližším jednání zastupitelstva kraje. Konečná verze bude dále předložena na dubnovém jednání školského výboru a na jednání zastupitelstva kraje dne 20. dubna 2004.

 

Kamil Ubr pohovořil o průběhu prací na tomto materiálu a porovnal změny, ke kterým došlo oproti předchozím výročním zprávám. Především konstatoval, že tato zpráva je již složitější a obsáhlejší, došlo také k řadě grafickým úprav a některé texty jsou nahrazeny tabulkami z hlediska přehlednosti.

V průběhu jednání se dostavil Ota Benc.

 

Usnesení 012/03/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o přípravě Výroční zprávy o regionálním školství v kraji Vysočina za rok 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Přehled výjimek z počtu žáků pro školní rok 2003/2004 za kraj Vysočina

Zdeněk Ludvík nastínil situaci, která je v základním školství a dále návrhy jejího řešení. Vzhledem k pokynu ministryně školství se odbor školství pokusil zmapovat síť základních škol a posoudit situaci na těchto školách. V současné době probíhají jednání se zřizovateli obecních škol o možnostech řešení zajištění plnění povinné školní docházky s ohledem na úbytek počtu žáků na konkrétním zařízení.

K tomuto bodu proběhla obsáhlá diskuse, které byla zakončena přijetím usnesení.

 

Usnesení 013/03/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled výjimek z počtu žáků pro školní rok 2003/2004 za kraj Vysočina

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 1, zdržel se 1).

 

4. Metodika rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2004

Alena Vlachová předložila podkladový materiál týkající se závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání na rok 2004. Podrobně pohovořila k předloženým materiálům a informovala o průběhu prací s nimi spojenými. Tento materiál bude hotov do konce března, kdy každá škola bude již znát návrh rozpočtu.

 

Usnesení 014/03/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu OŠMS o rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2004.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Grantové programy

Předseda podal informace o projednávání předložených grantových programech na únorovém jednání zastupitelstva kraje, a to o grantových programech Lidské zdroje ve firmách a Cizí

 

jazyky – brána k novému poznání. Oba tyto grantovém programy byly z jednání zastupitelstva staženy.

Proběhla rozsáhlá diskuse, zda tyto programy znovu předkládat a v jaké formě. Členové se shodli na opětovném předložení těchto programů.

 

V průběhu jednání odešli Ota Benc a Antonín Daněk.

 

Usnesení 015/03/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

OŠMS upravit grantové programy Lidské zdroje ve firmách a Cizí jazyky – brána k novému poznání na základě doporučení rady kraje a znovu předložit na jednání zastupitelstva kraje.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Kamil Ubr pohovořil k předloženému materiálu Možná další témata GP Fondu Vysočiny v oblasti lidských zdrojů pro rok 2004 a představil 7 dalších témat grantových programů. K tomuto materiálu proběhla rozsáhlá diskuse a jako prioritní byl vybrán grantový program Zapojení studentů do praxe u zaměstnavatelů, na kterém bude nyní OŠMS pracovat.

 

Usnesení 016/03/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

OŠMS zpracovat grantový program Zapojení studentů do praxe u zaměstnavatelů a předložit jeho návrh na dalším jednání.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Odešli Miroslav Bišof a Václav Štěpán.

 

6. Různé

Kamil Ubr informoval o připravovaném programu MŠMT, který by se měl zabývat hodnocením výstupů ze základní školy (monitorování schopností, dovedností, zázemí školy atd.) V šesté třídě by mělo být provedeno vstupní testování a výstupním testem v deváté třídě bude zkoumána přidaná hodnota. Mělo by to sloužit především školám, aby věděly jaké úrovně dosahují a byly porovnatelné s ostatními školami a zároveň pro žáky. Kraj Vysočina by se měl do tohoto projektu také zapojit.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru č. 4/2004 byl stanoven na pondělí 5. dubna 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 1. 3. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 5. 3. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.3.2004 / 12.3.2004

Počet návštěv: 4942
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek