Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

2. únor 2004
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 2. února 2004

 

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ing. Miroslav Bišof;

·        Ota Benc;

·        Josef Bulušek;

·        Antonín Daněk;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Roman Křivánek;

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán;

·        Mgr. Alena Štěrbová;

·        Mgr. Zdeněk Ludvík (tajemník).

Hosté:

·        RNDr. Kamil Ubr.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání;

2.      Struktura výroční zprávy 2004;

3.      Rozdělení přímých nákladů 2004;

4.      PRK – priority pro rok 2004;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl 8 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Struktura výroční zprávy 2004

Podkladový materiál (Informace o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003) k této problematice byly zaslány s předstihem.

Rozvinula se diskuse ke struktuře materiálu.

Kamil Ubr uvedl, že při tvorbě struktury výroční zprávy za školní rok 2004 se vycházelo ze dvou předchozích zpráv. Byl zúžen počet údajů, které se po školách požadují, struktura se stabilizovala. Novinkou se stalo využití automatizovaného sběru dat.

 

Usnesení 007/02/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

strukturu výroční zprávy za školní rok 2004.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Rozdělení přímých nákladů v roce 2004

Zdeněk Ludvík rozdal přítomným podkladové materiály (Porovnání AN v roce 2004 a 2003). Vyjádřil se k obsahu materiálu, popsal procentuální navýšení platů u ZŠ, SŠ, VOŠ, zmínil problematiku snižování počtu zaměstnanců. Uvedl, že ve srovnání s rokem 2003 je mzdový nárůst cca 20 milionů – tato částka je ale nedostatečná v souvislosti s novou šestnáctitřídní platovou soustavou. Dále pohovořil o:

-         opatření ředitelů škol v souvislosti s novou platovou soustavou (kraj zaslal dopis - informace obcím ohledně současné situace s přímými náklady –doporučení ohledně osobních příplatků) – výkazy budou známy až v následujícím čtvrtletí;

-         problematice škol na výjimku;

-         jednání s MŠMT ČR ohledně přímých nákladů;

-         tento týden budou hotovy normativy;

        informace budou předány na pověřené obce III. stupně;

        problematice třináctého a čtrnáctého platu – probíhá jednání na úrovni MŠMT a MF.

Alena Štěrbová doplnila informace Zdeňka Ludvíka. Vyjádřila se k platovému zařazení pracovníků ve školství, budoucnosti menších škol. Zdůraznila nutnost informovanosti škol, pohovořila o záměru uveřejnění a osvětlení této problematiky v krajských novinách.

V následující diskusi se hovořilo o těchto tématech:

-         podpora informovanosti veřejnosti a škol;

-         problematika propouštění pracovníků;

-         potřeby škol, poznatky z praxe, dle ministerstva by se počet pracovníků měl snížit o 2% (podmínku snížení 2% pracovníků pro kraj považují za nesplnitelnou, dokud není vyjasněno financování);

-         pokyny, metodické a doporučující dopisy pro školy z MŠMT ČR a z KrÚ;

-         pokles žáků o ZŠ o 3,5%;

-         pokyn ministerstva k udělování výjimek pro školy – jaké podmínky musí školy splňovat, aby tuto výjimku mohly dostat;

-         vzájemný vztah mzdové inventury a normativ (mzdová inventura slouží pro porovnání reality, ale není podkladem pro tvorbu normativu; mechanismus výpočtu normativu; velikost rezervy).

 

Usnesení 008/02/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informaci odboru školství o připravovaném rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Závěr:

Předseda výboru požádal vedoucího OŠMS, aby na zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 3/2004 předložil metodiku rozpisu (včetně seznamu škol na výjimku).

 

4. PRK – priority pro rok 2004

Podkladové materiály (Programový doplněk pro rok 2004 – výběr lidské zdroje; přehled navržených aktivit s podrobným komentářem) k této problematice byly zaslány s předstihem.

Kamil Ubr se vyjádřil k obsahu výše zmiňovaných materiálů. Informoval o tom, že rada kraje celkový materiál Programový doplněk pro rok 2004 projednala a doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Alena Štěrbová popsala diskusi, která v radě kraje při projednávání a schvalování Programového doplňku probíhala.

V následující diskusi se členové výboru shodli, že žádná firma není schopná aktualizaci PRKu a Programový doplněk provést v takové kvalitě jako KrÚ

K materiálu nebyly vzneseny od členů výboru žádné připomínky.

 

Usnesení 009/02/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

Programový doplněk na rok 2004 (část lidské zdroje) a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Různé

Alena Štěrbová informovala o aktuálním vývoji problematiky zřízení veřejné vysoké školy v Jihlavě (problematika akreditace, personálního zajištění, prostor, předložení zákona atd.).

 

Usnesení 010/02/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

zařazení bodu o zřízení veřejné vysoké školy v Jihlavě do programu jednání zastupitelstva kraje dne 17. 2. 2004.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Byl vznesen dotaz k aktuální situaci v souvislosti se schvalováním grantových programů, které na svém jednání č. 1/2004 výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost podpořil. Alena Štěrbová informovala, že návrhy těchto grantových programů budou projednány v radě, a poté v zastupitelstvu kraje.

 

Kamil Ubr informoval, že v rámci programu MŠMT „Vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje“ připravily dvě střední školy učební dokumenty k dvěma novým oborům. SOU strojírenské Žďár nad Sázavou připravilo dokumenty k oboru Technik modelových zařízení a SOU stavební Třebíč k oboru Mistr stavební výroby. Oba obory jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina Obě školy informovaly veřejnost o přípravě oborů a jsou připraveny zahájit vzdělávání již od 1. 9. 2004.

 

Usnesení 011/02/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zařazení těchto oborů do sítě škol: Technik modelových zařízení pro SOU strojírenské a učiliště Žďár nad Sázavou a mistr stavební výroby pro školu SOU stavební a odborné učiliště Třebíč a

doporučuje

jejich schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Antonín Daněk vznesl dotaz k problematice změně hranic krajů. Alena Štěrbová osvětlila aktuální situaci a jednání, která v souvislosti s touto problematikou probíhají.

 

Kamil Ubr a Alena Štěrbová informovali členy výboru o dalších bodech z oblasti školství, které budou na zasedání zastupitelstva projednávány (dodatky ke zřizovacím listinám, záležitosti v souvislosti se zřizovatelskými funkcemi, administrativně-technické záležitosti v souvislosti se slučováním škol a další).

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru       č. 3/2004 byl stanoven na pondělí 1. března 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání kontrolního výboru zastupitelstva kraje dne 2. 2. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 5. 2. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.2.2004 / 16.2.2004

Počet návštěv: 4172
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek