Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004

7. leden 2004
 

 
 

Zápis ze  zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 7. ledna 2004

 

Přítomno:      

-         8 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček, vedoucí odboru ÚP a SŘ

Ing. Petr Průža, odbor ÚP a SŘ

Mgr. Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje

Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje

Martina Kršňáková, odbor regionálního rozvoje

Ing. Tomáš Čihák, odbor regionálního rozvoje

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Programový doplněk PRKu pro rok 2004 v oblasti podnikání, rozvoje venkova, bytové výstavby a energetiky

3.      Pravidla pro poskytování dotací z Programu obnovy venkova

4.      Návrh plánu práce VRR na rok 2004

5.      Různé

6.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

 

Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 1. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2004 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 5/2004 ze 7.listopadu 2003. Ing. Černá přednesla program 1. zasedání výboru regionálního rozvoje.

 

2. Programový doplněk PRKu pro rok 2004 v oblasti podnikání, rozvoje venkova, bytové výstavby a energetiky

 

Do programu jednání tohoto bodu byl zařazen ještě programový doplněk z oblasti Územního plánu. Ing.Černá předala slovo Ing.arch. Janu Strejčkovi a Ing.Petru Průžovi. Oba předali  přítomným informaci o navržených aktivitách v této oblasti a podrobně rozebrali jednotlivé aktivity, dle předložené tabulky. Jednalo se o tyto aktivity:

116. Zpracování a aktualizace územních plánů velkých územních celků na území kraje, případně ÚPN VÚC kraje Vysočina

117. Zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů obcí a měst

118. Zadávání a zpracování studií a koncepcí na podporu územního rozvoje

119. Zpracování studií, koncepcí a programových dokumentů regionálního rozvoje

120. Shromažďování informací o území a jejich integrace do územně orientovaných informačních systémů /vytvoření geografického informačního systému kraje/

121. Zpracování účelových šetření

Po krátké diskusi RNDr. Vystrčil požadoval zkonkrétnění předložené tabulky, konkrétně v bodu – potřebnost aktivity, potřeba pro kraj.

Ing. Průža vyslovil požadavek na zahrnutí „Konceptu ÚP VÚC“, jako bod na další jednání VRR.

 

Poté bylo předáno slovo Martině Kršňákové z ORR, která také podrobně rozebrala jednotlivé aktivity, které byly zařazeny do Programového doplňku na rok 2004 v oblasti podnikání a rozvoje venkova. Konkrétně se jednalo o 19 navržených aktivit.

Poté byla otevřena diskuse. Z diskuse vyplynuly požadavky na odstranění nedostatků v jednotlivých sloupcích přiložené tabulky.

 

Na závěr tohoto bodu byly rozebrány navržené aktivity z oblasti bytové výstavby a energetiky. Na toto téma pohovořil Mgr. Dušan Vichr a Luděk Hrůza. Jednalo se o rozbor všech 10 navržených aktivit.

Všichni přítomní se po krátké diskusi shodli na  zapracování připomínek RNDr. Vystrčila do předložené tabulky a poté rozeslání e-mailem na všechny členy VRR s možností zaslání dalších připomínek. na adresu Mgr.Vichra. Mgr.Vichr zapracuje opět připomínky do materiálu a takto upravený materiál předloží na dalším jednání VRR.Členové VRR se shodli na to, že by měl být předložen na projednání VRR celý programový doplněk před konečným projednáváním na ZK.

 

USNESENÍ 001/01/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

zprávu o Programovém doplňku PRKu na rok 2004 v oblasti ÚP, podnikání, rozvoje venkova, bytové výstavby a energetiky

 

3. Pravidla pro poskytování dotací z Programu obnovy venkova

 

Mgr.Vichr předložil všem přítomným dva podkladové materiály, které se týkaly tohoto bodu. Jedním z předložených materiálů byly „Zásady pro poskytování účelových datací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004“ K tomuto materiálu byly vzneseny požadavky na doplnění preambule – zejména přesnou formulaci cílů programu, na které se potom několikrát v tomto materiálu odvolává a všichni přítomní dostali též možnost zaslání připomínek na adresu Mgr.Vichra do 12.1.2004. Druhým materiálem byl metodický pokyn pro organizační zajištění a finanční kontroly akcí a projektů dotovaných v rámci Programu obnovy venkova v kraji Vysočina“. Mgr. Vichr upozornil, že Rada kraje Vysočina po projednání s obcemi s rozšířenou působností a v dohodě s nimi stanoví  formy spolupráce krajského úřadu a úřadů obcí s rozšířenou působností při organizačním zajištění věcné a finanční kontroly akcí a projektů dotovaných v rámci Programu obnovy venkova.Byla otevřena otázka finančního vyrovnání s PO III. stupně a vysloven názor, že určitá finanční úhrada za pomoc s administrací tohoto programu by byla vhodná.

 

USNESENÍ/002/01/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

 Pravidla pro poskytování dotací z Programu obnovy venkova

 

4. Návrh plánu práce VRR na rok 2004

 

Ing. Černá předala všem členům podkladový materiál týkající se „Návrhu plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje pro rok 2004. Tento plán byl bez připomínek přijat a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení..

 

USNESENÍ/003/01/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

schvaluje

Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje pro rok 2004

 

5. Různé

V tomto bodě jednání nebyl vznesen žádný dotaz.

 

6. Diskuse, závěr

 

Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje za aktivní účast.. Termín dalšího jednání bude včas upřesněn e-mailem.

 

 

Ing. Marie Černá v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 7. ledna 2004

Zapsala: Lucie Tůmová dne 13. listopadu /zápis pořízen na základě záznamu/

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.2.2004 / 10.2.2004

Počet návštěv: 6190
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek