Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004

12. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 12. ledna 2004

 

 

Přítomno:

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ):

-         Ing. Miroslav Bišof

-         Josef Bulušek

-         Mgr. Petr Kesl – místopředseda

-         Mgr. Roman Křivánek

-         Mgr. Milan Šmíd - předseda

-         Ing. Václav Štěpán

-         Mgr. Alena Štěrbová

 

Hosté:

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

 

Program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Vyhodnocení grantových programů za minulé období

3.      Granty 2004

4.      Informace o postupu při slučování škol

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru a do nového roku jim popřál mnoho sil v jejich práci. Přednesl návrh programu jednání, který byl přijat.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

Informoval o předložení plánu činnosti výboru na rok 2004 na únorovém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Dále proběhla rozsáhlá diskuse o předkládání materiálů do rady kraje a následně do zastupitelstva a o důležitosti stanoviska výboru jako poradního orgánu zastupitelstva. Zastupitelstvo by mělo být seznámeno se stanoviskem výboru k dané problematice. Materiály, které projedná výbor, bývají často ještě změněny v radě kraje a zastupitelstvo již není seznámeno s připomínkami výboru k původnímu materiálu. Výbor je poradní orgán zastupitelstva a jeho názory by měly být respektovány a předkládány na jednáních zastupitelstva kraje beze změn. Členové se shodli, že předseda výboru by měl prezentovat stanovisko výboru na jednání zastupitelstva, popřípadě vysvětlit na základě čeho výbor takto hlasoval.

 

Závěr: Členové výboru se shodli na tom, že materiály do zastupitelstva kraje musí obsahovat i usnesení výboru.

Roman Křivánek omluvil svoji dlouhodobou nepřítomnost na jednáních výboru z důvodu důležitých jednání na MŠMT ohledně rušení pedagogických center.

 

 

2. Vyhodnocení grantových programů za minulé období

Milan Šmíd informoval, že objem finančních prostředků na grantové programy v oblasti školství bude zřejmě stejný jako v loňském roce.

 

Dále proběhla diskuse týkající se hodnocení jednotlivých žádostí. Členové výboru se shodli, že metodiky hodnocení by se měly sjednotit a stanovit základní kriteria hodnocení, a tím i celé hodnocení zprůhlednit. Garanti by pak měl tuto základní metodiku hodnocení doplnit o specifická kritéria u daného grantového programu.

 

USNESENÍ/001/01/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

vyhodnocení grantových programů za rok 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

USNESENÍ/002/01/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina provést standardizaci metodiky hodnocení grantových programů.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

3. Granty 2004

Na jednání byly představeny dva grantové programy:

 

Cizí jazyky – brána k novému poznání

Tento grantový program podporuje vzdělávání učitelů v cizích jazycích a zvyšování jejich kvalifikace. Členové výboru se jednoznačně shodli na podpoření tohoto programu.

 

USNESENÍ/003/01/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

grantový program Cizí jazyky – brána k novému poznání a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

V průběhu jednání se dostavila Alena Štěrbová a Zdeněk Ludvík.

Lidské zdroje ve firmách

Tento grantový program podporuje rozvoj celoživotního vzdělávání a zvýšení kvality sociálního prostředí. Cílem je podpořit rozvoj lidských zdrojů ve firmách, protože terciální vzdělávání je slabým článkem vzdělávacího systému ČR.

 

USNESENÍ/004/01/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

grantový program Lidské zdroje ve firmách a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Další témata grantových programů budou projednávána až na březnovém jednání výboru, kdy již bude znám finanční rámec grantových programů.

 

 

4. Informace o postupu při slučování škol

Zdeněk Ludvík informoval o jednáních se školami, kde byl schválen záměr sloučení. Nejvíce jsou v současné době projednávány názvy budoucích sloučených škol. Po tomto kroku může kraj zažádat MŠMT o schválení změny v síti škol, dále je vydána zřizovatelská listina a může být vypsán konkurz na ředitele sloučené školy. Názvy sloučených škol budou zpočátku dlouhé, aby obsáhly obory sloučených škol, a aby uchazeči o studium nebyli zmateni nezažitými názvy. Do budoucna se však počítá s jejich zkracováním.

Další projednávanou věcí se slučovanými školami je definování konkrétní hospodářské činnosti. Zdeněk Ludvík zkonstatoval, že všechny školy spolupracují a vše probíhá bez problémů.

 

Dotaz Miroslava Bišofa na Alenu Štěrbovou:

Proč Rada kraje neschválila sloučení OA Jihlava a ISŠ Jihlava? Alena Štěrbová informovala, že v radě kraje se vše znovu projednávalo a porovnávaly se obě školy co do velikosti. Bylo konstatováno,že obě školy jsou nad průměrem slučovaných škol v počtu žáků. Tyto dvě školy budou nejspíše zahrnuty v další vlně slučování.

 

USNESENÍ/005/01/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o průběhu slučování škol.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

5. Různé

Alena Šěrbová předložila dopis od 1. náměstka ministryně školství Václava Pícla a pohovořila o jeho žádosti informovat všechny ředitele organizací zřizovaných krajem a obcemi o postupu

zpracování nových platových výměrů zaměstnanců regionálního školství. Tento dopis bude rozeslán s průvodním dopisem, který připravuje odbor školství, kde bude vyjádřeno stanovisko krajského úřadu k tomuto postupu.

 

USNESENÍ/006/01/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Aleny Štěrbové o přímých nákladech ve školství.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Dále Roman Křivánek informoval o rušení pedagogických center. Od 1. ledna 2004 je vytvořeno centrální Pedagogické centrum v Praze, které bude mít 30 – 40 zaměstnanců. Všechna ostatní pedagogická centra budou mít pouze 4 zaměstnance, ostatní budou muset být propuštěni.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 2. února 2004 od 13:30 hod.

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 12. ledna 2004.

Zapsala Markéta Nováková, dne 16. ledna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.2.2004 / 10.2.2004

Počet návštěv: 4441
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek