Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 4/2003

22. květen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 4/2003

konaného dne 22. května 2003

 

Přítomni:

-         členové komise viz. presenční listina

-         Ing. Tomáš Hermann, člen rady kraje

-         Ing. Jitka Svatošová, oddělení vnějších vztahů

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Informace o přípravě Dne otevřených dveří;

3.       Nové propagační materiály;

4.       Olympiáda dětí a mládeže;

5.       Kraj Vysočina ve filmovém dokumentu;

6.       Diskuse;

7.       Závěr.

 

1.      Zahájení

PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu zasedání, který komise přijala. Krátce shrnul obsah minulého jednání komise. Zapisovatelka tlumočila omluvu tajemnice komise Radky Burketové z dnešního zasedání.

Diskutovalo se na téma nedostatečné účasti členů komise na jednáních. Možná příčina může být i nevhodně zvolený termín. Řešilo se, zda se by se měla komise scházet k vybraným tématům, nebo zda se scházet pravidelně. Závěrem se shodli, že komise se bude scházet jednou za dva měsíce. V případě potřeby se komise operativně sejde.

 

2.      Informace o přípravě dne otevřených dveří

K tomuto bodu podala několik informací Ing. Svatošová.

Den otevřených dveří v Sídle kraje Vysočina se bude konat 12. června 2003 od 10:00 do 17:00 hodin. Celý den, který společně pořádají kraj Vysočina a Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina se nese v charitativním duchu. Výtěžek celého dne bude rozdělen a věnován na podporu Občanského sdružení Trojka Havlíčkův Brod a Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Třebíč.

Sdělila i něco málo z programu.

Zahájení celého dne bude vernisáží výstavy „Žižkova 57 včera a dnes“.

Jako již tradičně bude v programu „Hod kostkami“  - radní kraje Vysočina si zahrají v kostky, stejnou možnost budou mít zastupitelé kraje i návštěvníci.

V odpoledních hodinách je připravena módní přehlídka Střední průmyslové školy textilní Jihlava a Jaroslavy Sedláčkové. Během celého dne budou probíhat prohlídky sídla kraje Vysočina s průvodcem, luštění krajské křížovky o ceny, promenádní koncerty žáků základních uměleckých škol, ukázky dobového i současného vybavení hasičského záchranného sboru, možnost prohlídky nového sídla Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, prezentace činností odborů  krajského úřadu.

Ing. Svatošová poté odpověděla na otázky členů komise

Členové se dotazovali s jakou účastí se počítá. Ing. Svatošová sdělila, že se těžko dá odhadovat, ale pozvánka byla doručena  na všechny příspěvkové organizace kraje a obce v kraji Vysočina, mimo jiné bude také velká propagace v mediích.

Členové vznesli připomínku, že neměli možnost vyjadřovat se k programu. Navrhli, že by se příští rok chtěli věnovat spolutvorbě programu.

Paní Marková poukázala, že by se  komise měla příští rok  zapojit do přípravy této akce. V příštím roce byl mohl být jako program - přehlídka souborů ZUŠ.

Pan Koukola sdělil, že při takových to akcích by mohl být účasten také podhorácký soubor. Je také potřeba zmapovat účast občanů kraje, kolik lidí a z kterého okresu je nevětší účast.

Tento den otevřených dveří slouží k představení činnosti úřadu. Je dobré když veřejnost zná činnost úřadu. Na příští komisi se členové budou vyjadřovat k dni otevřených dveří.

 

3.      Nové propagační materiály

Diskutovalo se jaké materiály by se měly připravovat. Ing. Svatošová vyzvala členy, aby  navrhli, co za propagační materiály chybí, ale není dobré suplovat materiály regionálního rozvoje .Diskutovalo se ohledně orientačního označení  budov.

Dále by bylo dobré, aby byly na dálnici nebo přímo v Jihlavě směrové tabule s označení úřadu.

Ing. Hermann vysvětlil, že už probíhá jednání s Magistrátem města Jihlavy.

Dále podal  informace, že na hranicích kraje Vysočina jsou značky s názvem  „Vítejte v kraji Vysočina“, kde je mimo jiné umístěno logo.

 

4.      Olympiáda dětí a mládeže

Ing. Svatošová se ještě zmínila o akci Olympiádě s Orbitem, kterou pořádá Pardubický kraj pro všechny kraje.

Český olympijský výbor (dále ČOV) připravil projekt Republikové olympiády s Orbitem pro děti České republiky. Uspořádáním prvních her této olympiády byl na základě výběrového řízení pověřen Pardubický kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 14. - 19. 6. 2003 ve městech Litomyšl, Choceň a Svitavy. Jedná se o akci, která má za cíl:

·         poprvé v duchu olympijských idejí a pod olympijským ohněm poskytnout reprezentacím nově vzniklých krajů ČR možnost utkat se v řadě sportovních a kulturních odvětví a položit tak základy tradice, ve které budou v příštích letech ostatní kraje úspěšně pokračovat;

·         přispět ke sportovnímu a kulturnímu životu mladých lidí, šířit propagaci olympismu a zdravého životního stylu;

·         vytvořit vhodnou nabídku pro volný čas dětí a mládeže;

·         podílet se na boji proti kriminalitě mládeže a drogové závislosti;

·         přispět k formování tolerance a spolupráce, k upevňování občanského vědomí, patriotismu a pocitu sounáležitosti ke kraji.

Diskutovalo se,  jak tuto akci  co nejlépe využít pro propagaci kraje.

Již je zajištěno oblečení pro soutěžící dětí a drobné propagační materiály, společný propagační prostor. Vše je ještě v jednání.

Členové se  shodli, že škola by měla poučit děti, že soutěží za celý kraj Vysočina,

 

Další informace dodal Ing.Hermann

Celá věc by měla být prezentována mediálně. Doprovod byl určen zástupce ředitelky.

 

Usnesení č. 003/04/2003/Vvk

Komise pro vnější vztahy

považuje za nezbytné, aby u akcí či aktivit, konaných v gesci jednotlivých odborů byl maximálně využit prostor pro propagaci kraje.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

5.      Kraj Vysočina ve filmovém dokumentu

Informoval Ing. Hermann, že rada kraje se touto otázkou zabývala.

Kraj Vysočina systematicky pracuje na budování své pozitivní image vůči veřejnosti i partnerům. Využívá k tomu různých akcí (např. dne otevřených dveří, prezentace na domácích i zahraničních veletrzích a obchodních misích, press tripy)  a řady nástrojů, jako je  tiskový servis nezávislým médiím, tištěné propagační materiály, reklamní předměty, webové stránky, či cílené multimediální prezentace). Jako další nástroj pro představení kraje Vysočina široké veřejnosti, a to nejen v kraji samotném, se nabízí výroba a odvysílání filmového dokumentu v celoplošném informačním médiu.

Ing. Hermann poukázal, že natočení filmového dokumentu a televizního pořadu o Vysočině na profesionální úrovni nabízí řada specializovaných agentur a TV studií. Nabídla se agentura, ale nesplňovala dostatečně podmínky. Diskutovalo se o několika verzích filmové prezentace a to Televizní pořad; stopáž: do 50 minut a Prezentační film o Vysočině; stopáž: 20 – 25 minut.

Členové  se shodli, že televizní film není priorita. Priorita je noviny, komunikační strategie, www stránky.

 

Usnesení č. 004/04/2003/Vvk

Komise pro vnější vztahy rady kraje Vysočina

se zabývala problematikou prezentace kraje Vysočina ve filmovém dokumentu a doporučuje realizaci kratšího filmového spotu s univerzální využitelností pro propagaci kraje na veletrzích, výstavách, společenských akcích, konferencích a jiných prezentačních příležitostech (usnesení z jednání č. 4/2003 z 22. 5. 03).

Usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

6. Různé

Pan Koukola informoval o veletrhu investiční příležitosti v Mnichově, který navštívil.

Ing. Hermann pohovořil o konání II setkání rad krajů Vysočiny a Jihomoravského kraje ohledně změny hranic krajů  a  NUTS II.

Dále vyzval členy komise, aby navrhli náměty jak zlepšit prostředí v dlouhých chodbách garáží v budově kraje.

Ing. Hermann dále informoval o výstupu ze společné komise cestovního ruchu, ze které vyplynulo vznik průřezové skupiny, která by se zabývala koordinací propagačních materiálu. Již se začlo ohledně této věci jednat a bude se ještě řešit, zda tato komise bude formální či neformální.

Ing. Hermann ještě informoval o postavení vlajkových stožárů pře budovou B.

 

7. Závěr

Předseda komise poděkoval za účast a stanovil termín komise na 12. května 2003 v 15:00 hodin.

 

Jaroslav Ptáček, v. r.

předseda komise pro vnější vztahy

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 22. května 2003

Zapsala Šárka Polívková, dne 25. května 2003

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.1.2004 / 6.1.2004

Počet návštěv: 3918
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek