Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 2. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

ze dne 28. května 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 28. května 2001

 

 

 

Přítomno:

-          7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-          Mgr. Zdeněk Ludvík (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ )

-          PaedDr. Ladislav Jirků (VOŠ Jihlava)

-          tajemnice výboru

 

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.        Aktuální informace na úseku školství

3.        Vznik vysoké školy v Jihlavě

4.        Program podpory studijních a učebních oborů

5.        Zřizovatelské listiny

6.        Jednací řád

7.        Různé

 

 

 

1. Zahájení jednání

Předseda výboru Mgr. Milan Šmíd přivítal přítomné. Členové výboru obdrželi doplňující pracovní materiály k  zasedání.

            Členové výboru vzali na vědomí zápis z 1. zasedání a schválili program dnešního zasedání. Předseda vyjádřil upřímnou gratulaci Mgr. Zdeňku Ludvíkovi k jeho jmenování do funkce vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KrÚ.

 

 

 

2. Aktuální informace na úseku školství

            K tomuto bodu podal informace Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ. Vyjádřil snahu odboru o úzkou spolupráci s výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.  Pohovořil o průběhu a přínosu jednání s MŠMT ČR ohledně vzniku nového zákona v oblasti školství, přičemž zdůraznil snahu o společný postup s ostatními kraji. Seznámil přítomné se Zprávou o stavu, rozvoji výchovy a vzdělávání v Jihlavském kraji. Tento materiál byl zpracován odborem školství, mládeže a sportu KrÚ a je určen představitelů samosprávy kraje. Požádal členy výboru, aby k výše zmíněnému vyjádřili své připomínky.

            Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtman pro oblast školství, vyjádřila svůj názor ke zřizování nových studijních a učebních oborů. Vyzdvihla především nutnost jednotného a systémového přístupu k této problematice.  

 

Usnesení 001/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bere na vědomí Zprávu o stavu, rozvoji výchovy a vzdělávání v Jihlavském kraji zpracovanou odborem školství, mládeže a sportu KrÚ. Termín pro vyjádření připomínek k tomuto materiálu stanovuje do 15. 6. 2001.

Termín: 15. 6. 2001

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

 

 

 

3. Vznik vysoké školy v Jihlavě

            O tomto tématu pohovořil PaedDr. Ladislav Jirků, ředitel VOŠ Jihlava. V úvodu se zmínil o historii a vzniku VOŚ Jihlava a o vzdělávacích akcích, které byly pod její záštitou pořádány.  Poukázal žádost trhu po vysokých školách neuniverzitního typu. V této souvislosti se zmínil o současném stavu a vývoji škol tohoto typu. Poté podrobně informoval o problematice vzniku veřejné vysoké školy v Jihlavě. Zdůraznil vyjádření podpory této aktivitě ze strany poslanců a senátorů z Jihlavského kraje.

PaedDr. Ladislav Jirků zodpověděl členům výboru všechny dotazy a vyslovil přání, aby KrÚ vyjádřil svou podporu vzniku veřejné vysoké školy v Jihlavě a aby podal návrh na řešení majetkoprávních vztahu v souvislosti s budoucí VŠ.

 

Usnesení 002/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost doporučuje radě kraje, aby do jednání zastupitelstva kraje zařadila podporu vzniku veřejné vysoké školy v Jihlavě.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

 

Usnesení 003/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost doporučuje radě kraje, aby navrhla řešení majetkoprávního vztahu ke vznikající vysoké veřejné škole Jihlava ve spolupráci s městem Jihlava a předložila jej k projednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Termín: 31. 8. 2001

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

 

 

 

4. Program podpory studijních a učebních oborů

            Zástupkyně hejtmana pohovořila o Programu podpory studijních a učebních oborů, u kterých postupně došlo k nevyrovnanosti potřeb trhu práce a zájmu žáků o studium těchto oborů. Poukázala především na přiložené tabulky, které obsahují obory vzdělávání a školy navržené do Programu podpory, seznam škol, které vyučují příslušné obory vzdělání a charakteristiku skupin podporovaných oborů vzdělání. Zdůraznila, že kraj se má k daným materiálům, které zaslalo MŠMT ČR, vyjádřit do 15. 6. 2001.

 

               

Usnesení 004/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schvaluje seznam škol Jihlavského kraje, které vyučují příslušné obory vzdělávání v rámci Programu podpory studijních a učebních oborů, u kterých postupně došlo k nevyrovnanosti potřeb trhu práce a zájmu žáků o studium těchto oborů.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

 

 

 

5. Zřizovatelské listiny

                Mgr. Zdeněk Ludvík poukázal na materiály, které obdrželi všichni členové výboru, a které obsahovaly návrhy zřizovacích listin. Dále pohovořil o odpisech, vymezení vlastního majetku organizací, doplňkové hospodářské činnosti školských zařízení. Členové výboru připomínkovali výše zmíněné návrhy zřizovacích listin.

 

Usnesení 005/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schvaluje konstrukci zřizovacích listin předloženou Mgr. Zdeňkem Ludvíkem, vedoucím odboru školství, mládeže a sportu KrÚ.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

 

 

 

6. Jednací řád

                Mgr. Milan Šmíd informoval přítomné o schůzce předsedů výborů zastupitelstva kraje, konané dne 17. 5. 2001, které se rovněž zúčastnili hejtman Ing. František Dohnal a jeho 1. zástupce RNDr. Miloš Vystrčil. Hlavními body tohoto setkání bylo projednání jednacího řádu a plánu práce tak, aby mohly být návrhy těchto dokumentů předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje.

                Zástupkyně hejtmana poskytla členům výboru návrh jednacího řádu zpracovaný RNDr. Milošem Vystrčilem na základě podkladů a připomínek z výše zmíněného setkání předsedů výborů. Tento materiál bude předložen radě kraje dne 29. 5. 2001.

 

 

 

7. Různé

Mgr. Alena Štěrbová podala podrobnou informaci o aktivitě vzniku soukromých vysokých škol v kraji. Sdělila přítomným, že rada kraje nevyjádřila žádné námitky v souvislosti se vznikem soukromé vysoké školy v Třebíči.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost vzal na vědomí  zprávu zástupkyně hejtmana Mgr. Aleny Štěrbové o vzniku soukromých vysokých škol v kraji.

 

Úkol:

Pro Mgr. Alenu Štěrbovou:

Zajistit účast Ing. Jiřího Křivana, zástupce OPS Třebíč, na příštím zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Termín:

25. 6. 2001 (3. zasedání výboru)

 

 

 

 

 

                Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na pondělí 25. června 2001 ve 14.00 hod .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Milan Šmíd, v.r.

    předseda výboru

         pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

   zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 31. května 2001: Kateřina Nedvědová

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 2. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.7.2001 / 26.7.2001

Počet návštěv: 7606
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek