Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zapis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č.1/2003

15. duben 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 1/2003

konaného dne 15. dubna  2003 v Horáckém divadle v Jihlavě

 

Přítomno:

-        7 členů komise (viz prezenční listina)

-         Mgr. Horymír Kubíček – tajemník komise

-         Josef  Fila – ředitel Horáckého divadla

 

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání.

2.      Grantové programy

3.      Problematika divadelní kultury v kraji Vysočina

4.      Seznámení s prostorem Horáckého divadla

5.      Různé, závěr

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

             Předseda kulturní komise PhDr. Josef Chalupa, přivítal všechny přítomné členy v Horáckém divadle v Jihlavě. Přednesl program 1. zasedání Kulturní komise, který byl doplněn o bod Grantové programy. Tento program byl bez připomínek přijat. Dle počtu členů komise prohlásil předseda zasedání za usnášeníschopné.

 

2.      Grantové programy

 

Toho bodu programu se ujal tajemník komise Mgr. Horymír Kubíček. Informoval členy komise o vyhlášení dvou Grantových programů. Jedná se o program s názvem „REGIONÁLNÍ KULTURA II“, který byl vyhlášen i v loňském roce. Program je zaměřen na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro podporu a zachování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění kraje, které rozvíjejí kulturní život regionu a podpořit vznik nových kulturních akcí navazující na tradice kraje.

Druhý, nově vyhlášený program s názvem „RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH PAMÁTEK“ je zaměřen na podporu restaurování movitých kulturních památek. Cílem programu je obnova a další uchování movitých kulturních památek a jejich souborů efektivní obnovou provedením restaurátorských prací ve smyslu závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče. Restaurováním a následnou prezentací zvýšit povědomí veřejnosti o kulturním dědictví kraje Vysočina.

Dále tajemník komise informoval členy komise o nově připravovaném programu s názvem „EDICE“, který je ve fázi dopracování. Program je zaměřen na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii kraje Vysočina. Uvedl, že cílem je vytvořit podmínky pro podporu ediční, publikační a propagační činnosti ve vazbě na péči o nehmotné kulturní dědictví, o identitu a paměť občanského společenství připomenutím velkých osobností, událostí, kulturního bohatství  a historie kraje.

 

Usnesení 01/01/2003/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

dopracovat  grantový program s názvem „EDICE“ a předložit ke schválení Radě kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy

 

            Tajemník Mgr. Kubíček také pohovořil o dopracování aktualizace PRKu. Dále se hovořilo o úpravě a doplnění bodů v  plánu činnosti Kulturní komise pro tento rok. Na toto téma  nastala diskuse. Na závěr tohoto bodu informoval Mgr. Kubíček, že odbor kultury a památkové péče uvažuje o zadání vypracovat koncepci Muzejnictví a galerijnictví. K tématu se rozvinula diskuse.

 

Usnesení 02/01/2003/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zadat k vypracování analýzu a koncepci Muzejnictví  v kraji Vysočina

Usnesení bylo přijato 7 hlasy

 

3.      Problematika divadelní kultury v kraji Vysočina

 

Předseda krajské kulturní komise přivítal ředitele Horáckého divadla, pana Josefa Filu. Mgr. Horymír Kubíček uvedl, že odboru kultury a památkové péče se kladou dotazy z řad veřejnosti, týkající se problematiky svozu a dále pak efektivního využití finančních prostředků Horáckého divadla. Tajemník komise předal slovo řediteli HD,  který pohovořil k této problematice. K tématu se rozvinula diskuse.

 

 

Usnesení 03/01/2003/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

navrhuje odboru kultury a majetkové péče vypracovat analýzu týkající se svozu a efektivity hospodářské správy Horáckého divadla

Usnesení bylo přijato 7 hlasy

 

4.      Seznámení s prostorem Horáckého divadla

 

Přítomní členové byli vyzváni ředitelem Filou k prohlídce Horáckého divadla. Všem se naskytla příležitost shlédnout zákulisí HD, kde pracují kromě herců i jiné profese jako jsou krejčové, vlásenkářky, truhláři, osvětlovači apod. Na závěr prohlídky, členové komise poděkovali panu Filovi za velice zajímavé seznámením s tímto komplexem.

 

 

5.      5 Různé, závěr

 

Na závěr, předseda Kulturní komise PhDr. Josef Chalupa poděkoval všem přítomným za účast. Sdělil, že termín dalšího zasedání bude včas upřesněn na pozvánce.

( předběžný termín 13.května 2003 – problematika filmové kultury v kraji Vysočina)

 

 PhDr. Josef Chalupa  v.r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. dubna2003

Zapsala : Radka Šimůnková dne 16. dubna 2003

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.11.2003 / 20.11.2003

Počet návštěv: 5077
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies